U C H W A Ł A NR XI/89/2003
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 30 września 2003 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego modernizacji i rozbudowy miejskiej oczyszczalni ścieków w Głogowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r., Nr 15 poz. 139 ze zmianami), w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 r., Nr 80 poz. 717) oraz uchwałą Rady Miejskiej w Głogowie Nr XXXVI/472/2002 z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego modernizacji i rozbudowy miejskiej oczyszczalni ścieków w Głogowie – uchwala się, co następuje:

Rozdział I.
Przepisy ogólne

§ 1.

Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego modernizacji i rozbudowy miejskiej oczyszczalni ścieków w Głogowie, uchwalonego przez Radę Miejską w Głogowie uchwałą Nr XXXIII /273/97 z dnia 22 kwietnia 1997 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Legnickiego Nr 11, poz. 114 z dnia 22 maja 1997 r.), zmienionego przez Radę Miejską uchwałami nr III/29/98 z dnia 12 grudnia 1998 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 5, poz. 145 z dnia 22 marca 1999 r.) i nr XXXII/410/2001 z dnia 25 września 2001 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 157, poz. 2168 z dnia 27 listopada 2001 r.).

§ 2.

 1. Obszar opracowania zmiany planu obejmuje teren położony w Głogowie przy ul. Krochmalnej – część obrębu geodezyjnego 1 „Nadodrze”. W skład terenu wchodzą działki nr nr 15/13, 17, 30/1, 31, 32 i 33/4 oznaczone w planie, o którym mowa w § 1, symbolem NO-1.
 2. Teren objęty zmianą planu, wymienioną w pkt 1., jest przedstawiony na rysunku w skali 1 : 2.000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 
 3. Celem opracowania jest rozszerzenie przeznaczenia terenu z oczyszczalni ścieków na oczyszczalnię ścieków oraz gospodarkę odpadami, z wykorzystaniem osadów ściekowych.

§ 3.

 1. Przedmiot ustaleń planu obejmuje ustalenie:
  a)   przeznaczenia terenu,
  b)   zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,
  c)   warunków i zasad kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym wynikających z potrzeb ochrony środowiska
  d)   skutków prawnych uchwalenia zmiany planu.
 2. Na ustalenia, o których mowa w ust. 1 składają się:
  1)    ogólne zasady zagospodarowania terenu, zawarte w rozdziale 2 niniejszej uchwały,
  2)    szczegółowe zasady zagospodarowania terenów, określonych liniami rozgraniczającymi, zawarte w rozdziale 3 uchwały.
  3)    ustalenia rysunku planu, w zakresie:
  -   linii rozgraniczających – obowiązujących lub orientacyjnych,
  -   dominujących funkcji terenu. 
 3. Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa o:
  1)    planie - należy przez to rozumieć ustalenia zawarte w niniejszej uchwale wraz z załącznikiem;
  2)    rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały;
  3)    przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć aktualne w momencie wykonywania niniejszej uchwały przepisy prawne;
  4)    terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonej dominującej funkcji, ograniczony liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem użytkowania;
  5)    funkcji lub sposobie użytkowania terenu - należy przez to rozumieć dominującą funkcję lub sposób użytkowania terenu;
  6)    uciążliwości - należy przez to rozumieć zjawiska lub stany utrudniające życie mieszkańców albo uciążliwe dla otaczającego środowiska, a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza, wód i gleb – wykraczające poza obręb własnego terenu lub lokalu.


Rozdział II.
Ogólne zasady zagospodarowania terenu

§ 4.

 1. Linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania, oznaczone w rysunku planu jako: 1)    linie ciągłe - oznaczają ściśle określone, obowiązujące granice terenów,
  2)    linie przerywane - oznaczają orientacyjne granice terenów; których korekta przebiegu, wynikająca z warunków konfiguracji i użytkowania terenu, może być dokonywana w nawiązaniu do konkretnych potrzeb inwestycyjnych.
 2. Określone w planie funkcje terenów wskazują na podstawowy sposób użytkowania terenów, przy czym istnieje możliwość wprowadzenia w ich obręb funkcji uzupełniających, nie kolidujących z funkcją podstawową i nie zmieniających generalnego charakteru zagospodarowania oraz warunków środowiska przyrodniczego i kulturowego, zajmujących łącznie nie więcej niż 20 % powierzchni terenu lub obiektu.

§ 5.

 Wszelkie działania prowadzone w obrębie oczyszczalni winny uwzględniać aspekt ochrony przeciwpowodziowej, w szczególności:

 1.  Istniejący wał przeciwpowodziowy o rzędnej korony 75,5 m npm należy utrzymywać w dobrym stanie technicznym. Nie dopuszczać do przecieków i dbać o utrzymanie rzędnej korony jak w stanie istniejącym.
 2. W miejscach, gdzie wystąpiły podsiąki podczas powodzi 1997 r. podnieść poziom terenu o około 40 cm.

§ 6.

Inwestor winien zapewnić na czas robót ziemnych nadzór archeologiczny. Na tego typu badania należy uzyskać zezwolenie organu służby ochrony zabytków.


Rozdział III.
Ustalenia dotyczące poszczególnych terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi

§ 7.

Dla terenu NO - 1a ustala się:

 1. Plac do kompostowania osadów ściekowych – z możliwością wykorzystywania biomasy pozyskiwanej z zewnątrz – zlokalizowany w miejscu placu sezonowania osadów (poletek irygacyjnych) – jako element ciągu technologicznego miejskiej oczyszczeni ścieków, zmniejszający jej uciążliwości dla środowiska przyrodniczego w stosunku do rozwiązania dotychczasowego. Dopuszcza się, oprócz kompostowania, stosowanie innych działalności oraz budowę obiektów, związanych z przeróbką, konfekcjonowaniem i dystrybucją produktów, wykorzystujących osady i wytwarzany z nich kompost. 
 2. Plac należy utwardzić a nawierzchnię wyprofilować w sposób umożliwiający odprowadzenie wód z osadów ściekowych i uniemożliwiający przedostawanie się ich do gruntu. Poziom placu należy podnieść w stosunku do istniejącego o około 40 cm celem zapobieżenia zalewaniu terenu z podsiąków, które mogą wystąpić w okresie powodzi. 
 3. Likwidacja istniejących oraz budowa nowych sieci wodnych i kanalizacyjnych oraz innych sieci uzbrojenia inżynieryjnego powinna odbywać się zgodnie z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu, określonymi na podstawie niniejszej zmiany planu. 
 4. Obsługa komunikacyjna terenu systemem wewnętrznych dróg zakładowych oczyszczalni. 
 5. Zastosowana technologia osuszania osadów oraz gospodarki odpadowej powinna minimalizować niekorzystny wpływ oczyszczalni na środowisko, w tym zapobiegać przenikaniu nieoczyszczonych odcieków z osadów ściekowych do gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych oraz ograniczać emisję zapachową do środowiska.

§ 8.

Dla terenu NO - 1b ustala się:

 1. Pozostała część istniejącej oczyszczalni ścieków.
 2. Zagospodarowanie terenu do adaptacji ze stanu istniejącego, z możliwością rozbudowy istniejących oraz budowy nowych obiektów i urządzeń technologicznych, niezbędnych dla funkcjonowania oczyszczalni. Ewentualne nowe obiekty budowlane mogą być wyłącznie usytuowane poza obrębem 50 – metrowej strefy ochronnej wału przeciwpowodziowego, zaznaczonej na rysunku planu.
 3. Dopuszcza się zmiany sieci uzbrojenia inżynieryjnego i układu komunikacyjnego oraz lokalizację elementów, związanych z ustaleniami § 7.


Rozdział IV.
Przepisy końcowe

§ 9.

W granicach opracowania zmiany planu, objętej niniejszą uchwałą tracą moc ustalenia planu, o których mowa w § 1.

§ 10.

Dla terenu, określonego w § 7. ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, ze zmianami) w wysokości 5 %.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.Przewodniczący Rady Miejskiej
Eugeniusz Patyk

 

Opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 216 poz. 3089 z 27.11.2003 r.