UCHWAŁA Nr  XXXII/410/2001

Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 25 września 2001 r.

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego modernizacji i rozbudowy miejskiej oczyszczalni ścieków w Głogowie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13  poz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r., Nr 15 poz. 139 z późniejszymi zmianami) oraz w nawiązaniu do uchwał Rady Miejskiej w Głogowie Nr VI/75/99 z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozszerzającego śródmiejskie tereny nadodrzańskie miasta Głogowa i Nr XX/283/2000 z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie  zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr VI/75/99 z dnia 15 marca 1999 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozszerzającego śródmiejskie tereny nadodrzańskie miasta Głogowa -  Rada Miejska w Głogowie uchwala, co następuje:

§1

Zmienia się ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego modernizacji i rozbudowy miejskiej oczyszczalni ścieków w Głogowie zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Głogowie Nr XXXIII/273/97 z dnia 22 kwietnia 1997 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Legnickiego nr 11 z dnia 22.05.1997 r. poz. 114, ze zmianą uchwaloną Uchwałą Rady Miejskiej w Głogowie Nr III/29/98 z dnia 12.12.1998 r., dla terenu określonego w załączniku do niniejszej uchwały w skali 1 : 2000.

 §2

W granicach terenu określonych w załączniku tracą moc obowiązującą ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego modernizacji i rozbudowy miejskiej oczyszczalni ścieków w Głogowie zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Głogowie  nr XXIII/273/97 z dnia 22 kwietnia 19997 r. (Dz. U. Województwa Legnickiego Nr 11 z dnia 22.05.1997 r. poz. 114) ze zmianą uchwaloną uchwałą Rady Miejskiej w Głogowie nr III/29/98 z dnia 12.12.1998 r. 

§3

Dla terenu określonego w załączniku wprowadza się zmianę ustaleń w zakresie sposobu użytkowania w sposób następujący:

1.      Dla terenu oznaczonego symbolem KK:

1.      przeznaczenie terenu na cele komunikacji kolejowej

2.    dopuszcza się podział terenu mający na celu oddzielenie od funkcji podstawowej terenów zbędnych dla funkcjonowania kolei;

3.   dopuszcza się przeznaczenie terenów, zbędnych dla funkcjonowania kolei na usługi, produkcję, składy i administrację oraz drogi wewnętrzne niezbędne dla obsługi tych terenów, zabrania się lokalizacji funkcji mieszkaniowej;

4.    na terenach określonych w pkt. 3) ustala się możliwość przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów istniejących oraz budowę nowych, w tym urządzeń i sieci infrastruktury technicznej. Dopuszcza się funkcje uzupełniające np. garaże i parkingi.

2.     Dla terenu oznaczonego symbolem KZ:

1.      przeznaczenie terenu na cele komunikacji publicznej – droga zbiorcza;

2.      minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających 15 m, zalecana 20 m;

3.      w liniach rozgraniczających dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia technicznego i obiektów małej architektury oraz przystanków komunikacji zbiorowej;

4.    dopuszcza się korekty przebiegu linii rozgraniczających pas drogowy ze względu na istniejące ograniczenia techniczne.

 

3.      Dla terenu oznaczonego symbolem U, P, S:

1.    przeznaczenie terenu na usługi, produkcję, składy i administrację;

2.   teren należy włączyć do przylegającego kompleksu terenów przemysłowo – składowych i uregulować jego stan prawny;

3.    warunki zagospodarowania jak w ust. 1 pkt. 4);

4.    linia zabudowy – min. 6,0 m od krawędzi jezdni ulicy KZ. 

§4

1.      Wszelkie działania jak: rozbudowa, przebudowa i modernizacja wodociągowej wieży ciśnień musi być bezwzględnie uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;

2.      Wszelkie roboty ziemne należy prowadzić wyłącznie po zgłoszeniu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. W przypadku wystąpienia obiektów archeologicznych (nieruchomych lub ruchomych) ustala się wymóg ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z wykonaniem dokumentacji naukowej i zabezpieczenia ruchomego materiału naukowego. Badania prowadzić na koszt inwestora.

§5

Dla terenu określonego w § 1 uchwały ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.) w wysokości    30  %. 

§6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Głogowa. 

§7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Eugeniusz Patyk

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 157, poz. 2168 z 27.11.2001 r.