UCHWAŁA  NR III/29/98
RADY MIEJSKIEJ W  GŁOGOWIE
z dnia 12 grudnia 1998 r.

 

w sprawie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego modernizacji i rozbudowy miejskiej oczyszczalni ścieków  w Głogowie

 

Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 18, ust. 2, pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  terytorialnym (Dz. U. z 1996 r Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622, Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 1994 r. Nr 89, poz. 415, z 1996 r. Nr 106 poz. 496 i z 1997 r. Nr 111 poz. 726, Nr 133 poz. 885, Nr 144, poz. 943) oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Miejskiej w Głogowie nr XLVIII/408/98 z dnia 21 kwietnia 1998 r. uchwala się, co następuje :

Rada Miejska w Głogowie uchwala co następuje: 

§ 1.

Zmienia się ustalenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego modernizacji i rozbudowy miejskiej oczyszczalni ścieków w Głogowie zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Głogowie nr XXXIII/273/97 z dnia 22 kwietnia 1997 r. (Dz. Urz. Województwa Legnickiego nr 11 z dnia 22.05.1997 r. poz. 114) w odniesieniu do wymienionego terenu objętego uchwałą Rady Miejskiej w Głogowie nr XLIII/408/98 z dnia 21 kwietnia 1998 r. określonego w Załączniku do uchwały Nr XLIII/408/98, położonego na terenie oczyszczalni ścieków w Głogowie, w sposób określony w § 4 niniejszej uchwały. 

§ 2.

1.  W granicach określonych na rysunku w skali 1 : 2000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały obowiązują ustalenia § 4.

2. Oryginał rysunku z zachowaniem skali 1 : 2000, o którym mowa w p. 1 przechowywany jest w Biurze Rady Miejskiej w Głogowie.

 

§ 3

W granicach terenu określonego w § 1 i na załączniku wymienionym w § 2 w zakresie terenów oznaczonych symbolami KD-2, KD-3, P,S tracą moc obowiązującą ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego modernizacji i rozbudowy miejskiej oczyszczalni ścieków w Głogowie zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Głogowie nr XXXIII/273/97 z dnia 22 kwietnia 1997 r. (D. Urz. Województwa Legnickiego nr 11 z dnia 22.05.1997 r. poz. 114).

§ 4

Dla terenu określonego w § 1 i w załączniku wprowadza się zmianę  ustaleń w zakresie sposobu użytkowania terenu dotychczasowego;

1. teren drogi dojazdowej KD-2, część drogi KD-3 i część terenu przemysłowo-składowego oznaczonego symbolem P,S na – teren oczyszczalni ścieków oznaczony symbolem NO-1;

2. część drogi KD-3 na teren przemysłowo-składowy oznaczony symbolem P,S.

 § 5

Dla terenów określonych w § 1 uchwały ustala się stawkę procentową określoną w art. 36 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  Nr 89, poz. 415) w wysokości 0%

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Głogowa

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Legnickiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Eugeniusz Patyk

 

Publikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, dnia 22 marca 1999 r., Nr 5, poz. 145.