UCHWAŁA NR XXI/294/2000

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

z dnia 19 września 2000 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zewnętrznej obwodnicy drogowej miasta Głogowa na odcinku od osiedla Górka

do wlotu do drogi wojewódzkiej nr 292

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Miejskiej w Głogowie nr VI/74/99 z dnia 15.03.1999 r., uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zewnętrznej obwodnicy drogowej miasta Głogowa na odcinku od osiedla Górka (km 5 + 570) do wlotu do drogi wojewódzkiej nr 292 relacji Głogów – Orsk.

2. Na plan składają się: niniejsza uchwała i rysunek planu w postaci załącznika graficznego w skali 1:2 000.

3. Planem są objęte części działek z obrębu 12 Górkowo nr nr 16, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 66, 67, 68/1, 68/2, 70, 73, 74, 75, 76, 77 i 78 oraz z obrębu 11 Krzepów nr nr 140, 181, 182, 183, 190, 191, 192, 193, 194, 202, 214, 215, 216, 217, 218, 222, 223, 224, 225, 226 oraz skrzyżowanie z linią kolejową między stacjami Grębocice i Krzepów.

4. W obszarze objętym planem znajduje się pas drogowy obwodnicy oraz część rezerwy terenu pod jej rozbudowę, znajdująca się w granicach administracyjnych miasta Głogowa.

5. Ustalenia planu dotyczące obszaru wymienionego w § 1 pkt 4 są obowiązujące. Określenia odnoszące się do terenów znajdujących się poza tym obszarem mają charakter: w granicach administracyjnych miasta Głogowa – postulatywny, a w granicach gminy Głogów – informacyjny.

§ 2

1. Ustala się przebieg trasy drogi w liniach rozgraniczenia, jak pokazano na rysunku planu.

2. Ustala się kategorię drogi jako główną ruchu przyspieszonego o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu. Kategoria drogi na rysunku planu oznaczona jest symbolem GP 1/2.

3. Pas drogowy w liniach rozgraniczenia obejmuje jezdnię, pobocza, nasypy i wykopy oraz urządzenia odwadniające: rowy i zbiornik odparowujący wody opadowe.

4. Korona drogi obejmuje dwa pasy ruchu po 3,5 m, dwa pobocza po 2,0 m umocnione i dwa ziemne po 0,5 m – łącznie 12,0 m.

5. Ustala się przekrój poprzeczny jako szlakowy, to jest bez chodników i z rowami odwadniającymi. Na odcinku od km 5 + 777,00 do 6 + 167,00, przebiegającym koło drenażowego ujęcia wody “Górka”, ustala się odwodnienie podłużne za pomocą korytek ściekowych z szczelnym umocnieniem skarpy i dna rowu.

§ 3

Ustala się następujące zasady etapowania realizacji obwodnicy:

1. Etap I obejmuje teren oznaczony na rysunku planu symbolem GP 1/2. Realizacja I etapu przebiega według ustaleń § 2.

2. Etap II obejmuje dobudowę pasa rozdzielającego (z wykorzystaniem południowego pobocza jezdni etapu I) oraz drugiej jezdni o dwu pasach ruchu i pobocza od południowej strony jezdni I etapu, w granicach rezerwy terenu zaznaczonych na rysunku planu. Po zrealizowaniu II etapu obwodnica będzie należeć do kategorii GP 2/2 (ulica główna ruchu przyspieszonego o dwóch jezdniach po dwa pasy ruchu).

3. Łączną szerokość rezerwy terenu pod oba etapy, wymienione w punktach 1 i 2, ustala się na 35,0 – 40,0 m.

4. Etap III obejmuje docelową rozbudowę skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 292. W tym celu przewiduje się rezerwę terenu pod węzeł w obrębie terenu zaznaczonego na rysunku planu.

5. Zakazuje się zabudowy rezerw terenowych, o których mowa w punktach 2–4.

§ 4

1. Ustala się zasady dostępności I etapu obwodnicy z innych dróg oraz ulic miejskich:

a) w km 5 + 570,00 łącznik z wlotem prostym do drogi nr dz. 439 w obrębie wsi Jaczów, gm. Jerzmanowa,

b) w km 5 + 850,52 zjazd do ujęcia wody dla ogródków działkowych w Szczyglicach,

c) w km 5 + 851,93 połączenie istniejącej ulicy Wita Stwosza,

d) w km 5 + 988,95 zjazd w kierunku Wzgórza Jana z Głogowa w obrębie Szczyglice, gm. Głogów,

e) w km 7 + 052,52 proste skrzyżowanie z drogą powiatową nr 20128 relacji Krzepów – Duża Wólka,

f) dwupoziomowe skrzyżowanie z dwutorową linią kolejową relacji Wrocław – Szczecin wiaduktem drogowym w km 8 + 174,27.

2. Wlot obwodnicy do drogi wojewódzkiej nr 292 relacji Bytom Odrzański – Głogów – Orsk – Lubin ustala się jako skanalizowane skrzyżowanie pod kątem prostym w miejscu istniejącego skrzyżowania drogi nr 292 z drogą wojewódzką nr 330 do Leszkowic.

3. Ustala się przełożenie fragmentu gruntowej drogi rolniczej – nr działki 215 w obrębie “Krzepów”, z przejściem pod projektowanym wiaduktem nad linią kolejową.

4. Przy docelowej realizacji II etapu (o parametrach GP 2/2) obwodnicy włączenia wymienione w pkt 1b), 1c) i 1d) ulegną likwidacji. Obsługę komunikacyjną terenów położonych przy tym odcinku obwodnicy należy przewidzieć za pośrednictwem dróg zbiorczych, ustalonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

§ 5

1. Ustala się obowiązek rozwiązania kolizji istniejących sieci uzbrojenia inżynieryjnego oraz zasady odwodnienia obwodnicy:

a) budowę przepustu w miejscu skrzyżowania z rowem melioracyjnym Ru-0-2,

b) przebudowę istniejących sieci wodociągowych z zabezpieczeniem ich rurami ochronnymi,

c) zabezpieczenie istniejących rurociągów wód przemysłowych rurami ochronnymi,

d) budowę rowów wzdłuż drogi i zabezpieczenie ich na odcinku przebiegającym przez strefę ochrony pośredniej ujęcia wody “Górków – Żarków” w sposób opisany w § 2 pkt 5,

e) budowę zbiornika odparowującego w km 6 + 397,50 i rowu odpływowego w km 7 + 660,00,

f) przebudowę odcinka istniejącego gazociągu wysokoprężnego Dn 300 kolidującego z trasą obwodnicy i zabezpieczenie go rurą ochronną.

2. Szczegóły techniczne rozwiązań kolizji należy rozstrzygnąć w uzgodnieniu z Zarządcą Drogi w projekcie budowlanym.

§ 6

Ustanawia się następujące zasady ochrony otoczenia przed skutkami ruchu na obwodnicy:

a) ochronę ujęcia wody “Górków – Żarków” według ustaleń § 5 lit. c,

b) zaleca się wykorzystanie wody z ujęcia wyłącznie do celów sportowo-rekreacyjnych i podlewania upraw,

c) wzdłuż odcinka obwodnicy przebiegającego przez teren zainwestowany osiedla “Górka” należy po jego obu stronach wykonać pasy gęstej zieleni ochronnej, sadzonej na nasypach ziemnych, bezpośrednio przylegające do granicy pasa drogowego,

d) tereny rolnicze wzdłuż obwodnicy powinny być wykorzystywane wyłącznie do uprawy zbóż,

e) minimalną odległość zabudowy mieszkaniowej od osi obwodnicy ustala się na 80 m, natomiast zalecana odległość wynosi 130 m,

f) dopuszcza się wykorzystanie pasa terenu wynikającego z ustaleń punktu e) na urządzenia usługowe, produkcyjne i handlowe oraz zieleń publiczną przy zachowaniu całkowitej izolacji komunikacyjnej od obwodnicy.

§ 7

Zobowiązuje się Zarząd Miasta Głogowa do wprowadzenia ustaleń wynikających z treści § 6 do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów sąsiadujących z obwodnicą.

§ 8

Do czasu realizacji ustaleń planu tereny nim objęte pozostają w obecnym użytkowaniu.

§ 9

Jeżeli właściciel zbywa nieruchomość, której wartość skutkiem uchwalenia planu, wzrosła, Prezydent Miasta Głogowa pobiera decyzją jednorazową opłatę równą 0% wzrostu wartości nieruchomości.

§ 10

Zobowiązuje się realizatorów planu do zapewnienia na czas robót ziemnych nadzoru archeologicznego oraz sfinansowania ratowniczych robót archeologicznych.

§ 11

Plan jest przepisem gminnym i stanowi podstawę do ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

§ 12

Z dniem wejścia planu w życie tracą moc decyzje o ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, sprzeczne z ustaleniami planu niniejszego.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Głogowa.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

EUGENIUSZ PATYK

Publikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, dnia 29 grudnia 2000 r., Nr 54, poz. 817.