UCHWAŁA NR XLVII/382/98
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 24 marca 1998 r.

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Nosocice – Krzepów w Głogowie

  

Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 18, ust. 2, pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1996 r Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622, Dz.U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 1994 r. Nr 89, poz. 415, z 1996 r. Nr 106 poz. 496 i z 1997 r. Nr 111 poz. 726, Nr 133 poz. 885, Nr 144, poz. 943) uchwala się, co następuje :

  

Rozdział I
Przepisy ogólne

 

§ 1.

1.   Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedli Nosocice – Krzepów w Głogowie zwany dalej planem.

2.   Ustalenia planu stanowią:

1)  ogólne zasady zagospodarowania, uzbrojenia i obsługi komunikacyjnej terenów, określone w Rozdziale II niniejszej uchwały

2)  szczegółowe zasady zagospodarowania terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi określone w Rozdziale III niniejszej uchwały

3)  rysunek planu w skali 1:2 000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

3.   Plan obejmuje obszar zabudowy osiedli Nosocice i Krzepów, położony we wschodniej części Głogowa pomiędzy ulicą Rudnowską a wschodnią granicą administracyjną miasta.

§ 2.

Ilekroć w dalszej części uchwały mowa o:

1)  planie – należy przez to rozumieć ustalenia wymienione w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały

2)  przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi

3)  terenie – należy przez to rozumieć obszar, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony numerem i symbolem funkcji dominującej lub funkcji alternatywnych.

4)  działce budowlanej – należy przez to rozumieć wydzieloną część terenu, przeznaczoną pod zabudowę

5)  funkcji lub sposobie użytkowania – należy przez to rozumieć funkcje dominujące terenu

6)  przeznaczenie dopuszczalne – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają funkcje podstawowe

7)  uciążliwości – należy przez to rozumieć zjawiska, stany lud działalności stwarzające zagrożenia dla ludności i środowiska, a zwłaszcza hałas, wibracje zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia odpadami.

8)  liczbie kondygnacji – należy przez to rozumieć liczbę kondygnacji budynku z wyjątkiem piwnic, suteren i poddaszy nieużytkowych.

  

 

Rozdział II
Ogólne zasady zagospodarowania terenów

 

§ 3. 

1.   Linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania, pokazane na rysunku planu jako:

1) linie ciągłe – określają ściśle określone, obowiązujące granice terenów,

2) linie przerywane – oznaczają postulowane lub orientacyjne granice terenów możliwe do skorygowania lub ich zaniechania jeżeli:

a) wynika to z konieczności regulacji stanu prawnego nieruchomości

b) wynika z potrzeb inwestycyjnych a proponowana zmiana nie spowoduje istotnego pogorszenia warunków funkcjonowania wydzielonego obszaru

c) dotyczą przypadków dla których dla których można zastosować procedurę wywłaszczenia nieruchomości, określoną w przepisach szczególnych

2.   Zmiany linii rozgraniczenia o których mowa w ust.1 pkt. 2 mogą być dokonywane wyłącznie w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

3.   Wewnętrzne podziały terenów wskazane na rysunku planu są orientacyjne i dopuszcza się ich zmianę przy zachowaniu ustalonej formy zabudowy i walorów użytkowych wydzielonych działek.

4.   Określone w planie funkcje terenów są dominujące i mogą być rozszerzone o funkcje uzupełniające, nie kolidujące z funkcjami podstawowymi i nie zmieniającymi generalnego charakteru zagospodarowania oraz warunków środowiska przyrodniczego i kulturowego.

 

§ 4. 

1.   Przedmiotem ustaleń planu są:

1)  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczalnością usług, oznaczone symbolem MN

2)  tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczalnością usług, oznaczone symbolem MR,

3)  tereny usług komercyjnych, oznaczone symbolem UC

4)  tereny usług publicznych oznaczone symbolem UP,

5)  tereny zieleni ochronnej i cmentarzy, oznaczone odpowiednio symbolami ZI i ZC

6)  tereny ogrodów działkowych, oznaczonych symbolem ZD

7)  tereny upraw ogrodniczych z dopuszczeniem zabudowy oraz upraw polowych i użytków zielonych, oznaczone odpowiednio symbolami RO i RP

8)  tereny tras komunikacyjnych, oznaczonych symbolem K

9)  tereny urządzeń infrastruktury technicznej.

2.   Warunki rozszerzenia funkcji podstawowych o których mowa w ust. 1 określają zasady ustalone w dalszych przepisach.

 

§ 5. 

Ustala się następujące warunki ochrony archeologicznej obszaru objętego planem.

1.   Dla określonych w planie stanowisk archeologicznych wszelkie prace ziemne wymagają uprzedniego zgłoszenia zamiaru ich prowadzenia właściwym służbom PSOZ

2.   Dla pozostałych terenów nie wymienionych w ust.1 obowiązek powiadomienia służb archeologicznych następuje bezzwłocznie po dokonaniu odkrycia.

 

§ 6. 

1.   Na terenach objętych planem wyklucza się lokalizację inwestycji, których budowa lub funkcjonowanie może pogorszyć stan środowiska naturalnego.

2.   Wszelką działalność gospodarczą należy prowadzić w sposób ograniczający jej uciążliwość do granic działki na której się odbywa.

 

§ 7. 

Na terenach upraw ogrodniczych i polowych dopuszcza się zabudowę gospodarczą niezbędną dla produkcji rolnej na warunkach określonych w Rozdziale III.

 

§ 8. 

1.   Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:

1)  uzbrojenie terenów budowlanych winno następować kompleksowo i wyprzedzać realizację nowej zabudowy

2)  w pierwszej kolejności brakujące sieci infrastruktury – w szczególności kanalizacyjną i gazową – należy doprowadzić do zabudowy istniejącej

3)  zarówno sieci istniejące modernizowane jak i projektowane należy prowadzić w granicach linii rozgraniczających ulic. Dopuszcza się odstępstwa od tej zasady przy zapewnieniu nie zmienionych warunków zabudowy i zagospodarowania terenów określonych w Rozdziale III

4)  dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń technicznych uzbrojenia inżynieryjnego poza terenami wyznaczonymi w planie, jako towarzyszących inwestycjom na terenach własnych inwestora.

2.   Dla podanych niżej rodzajów infrastruktury ustala się:

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę:

a)   zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu miejskiego

b)   modernizacja i rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej dla obsługi wyznaczonych w planie terenów budowlanych z przyjęciem zasad określonych w § 9 ust. 1 pkt. 3 i 4

2)  w zakresie odprowadzania ścieków – docelowo należy przejść na system kanalizacji rozdzielczej, sanitarnej i deszczowej:

a)   system kanalizacji sanitarnej zakłada budowę odrębnych dla Nosocic i Krzepowa sieci kanalizacyjnych, odprowadzających grawitacyjnie ścieki sanitarne do studni zbiorczych pompowni ścieków, ulokowanych odrębnie dla każdego z osiedli, skąd należy je przetransportować rurociągiem tłocznym do systemu kanalizacyjnego m. Głogowa. Orientacyjne lokalizacje przepompowni pokazano na rysunku planu.

b)   System kanalizacji deszczowej – zakłada się odrębne systemy dla Nosocic i Krzepowa z częściowym wykorzystaniem kolektorów istniejących. Wody deszczowe po podczyszczeniu na osadnikach będą zrzucane do rzeki Czarnej. Lokalizację osadników należy kojarzyć z przepompowniami ścieków sanitarnych. Orientacyjne lokalizacje pokazane są na rysunku planu.

c)   do czasu realizacji sieci sanitarnej dopuszcza się realizację zbiorników szczelnych, po zasięgnięciu opinii PTIS.

3)  w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a)    zaopatrzenie w gaz z projektowanej miejskiej sieci gazowej średniego ciśnienia

b)    przewidzieć możliwość ogrzewania gazowego dla minimum 50% istniejących i projektowanych budynków mieszkalnych, usługowych i produkcyjnych

c)     zasilanie odbiorców poprzez indywidualne reduktory ciśnienia

4)  w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

          a)   jako podstawowe ustala się ogrzewanie własne budynków

b)   zaleca się przechodzenie z ogrzewania paliwem stałym na źródła ekologiczne (elektryczne, gaz, olej opałowy)

    5)   w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a)   zasilanie w energie elektryczną z istniejących i projektowanych urządzeń  oraz linii energetycznych, kablowych i napowietrznych

b)   w bilansie potrzeb przewidzieć możliwość:

-     ogrzewania elektrycznego dla min. 20% istniejących i projektowanych budynków

-     wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną dla podmiotów gospodarczych, uruchamianych w przekształcanych budynkach gospodarczych

c)   w obrębie terenów zabudowanych istniejących i projektowanych linie energetyczne  niskiego i średniego napięcia należy projektować jako kablowe. Dopuszcza się odstępstwa od tej zasady, o ile realizacja linii nie spowoduje istotnego ograniczenia warunków użytkowych terenu. 

    6)   w zakresie telekomunikacji:

a)   stworzyć warunki dla pełnego pokrycia potrzeb w zakresie telekomunikacji

b)   w obrębie terenów zabudowanych linie telekomunikacyjne planowane i  modernizowane projektować jako doziemne. Warunek ten nie dotyczy terenów  położonych w strefie zalewowej rz. Rudnej.

7)   w zakresie gospodarki odpadami:

a)   usuwanie odpadów komunalnych na wysypisko miejskie

b)   sposób unieszkodliwiania i usuwania odpadów niebezpiecznych każdorazowo uzgodnić z właściwym organem  d/s ochrony środowiska

c)   jakiekolwiek prace niwelacyjne i inne kształtujące w nowy sposób hipsometrię terenu (w tym prace rekultywacyjne) prowadzone na gruntach komunalnych należy wykonywać z wykorzystaniem w pierwszej kolejności składowanych tymczasowo mas ziemnych, pochodzących z placów budów prowadzonych na Starym Mieście.

8)   w zakresie regulacji stosunków wodnych – istniejące rowy będące odbojnikami wód opadowych doprowadzić do stanu używalności i prowadzić bieżącą ich  konserwację.

 

§ 9. 

1.   Ustala się obowiązek zapewnienia dojścia i dojazdu od drogi publicznej dla każdej wyodrębnionej działki budowlanej, odpowiednio do jej przeznaczenia i sposobu użytkowania oraz wymagań osób niepełnosprawnych i ochrony przeciwpożarowej.

2.   Ustalone w planie linie rozgraniczenia ulic istniejących i projektowanych mogą być powiększone w przypadku:

1)  konieczności normatywnego rozmieszczenia w nich projektowanych urządzeń i sieci infrastruktury przy równoczesnym braku innych możliwości technicznych

2)  w innych przypadkach o ile zgodę na to wyrazi właściciel zajmowanego te

3.   Korekty o których mowa w ust. 2 mogą być dokonane w drodze decyzji o warunkach  zabudowy i zagospodarowania terenu.

4.   W granicach linii rozgraniczających ulic mogą być lokalizowane urządzenia związane z obsługą komunikacji jak: zatoki, parkingi, kioski, elementy małej architektury i reklamy, z zachowaniem wymagań obowiązujących przepisów szczególnych

5.   Przy modernizacjach i budowie nowych ulic  wprowadza się obowiązek nasadzeń drzew liściastych.

 

§ 10. 

Ustala się następujące ogólne warunki, zasady i standardy zagospodarowania działek i terenów budowlanych oraz kształtowania zabudowy:

1.   Usytuowanie budynków na działce powinno:

1)  być dostosowane do ustalonej w planie linii zabudowy

2)  zapewnić odległość budynków od granic działki i zabudowy sąsiedniej zgodnie z przepisami szczególnymi w tym: sanitarnymi i ochronie przeciwpożarowej przy założeniu utrzymania charakteru zabudowy zwłaszcza na działkach siedliskowych

2.   Dla terenów mieszkaniowych dopuszcza się możliwość zabudowy max 50% powierzchni działek

3.   Wszelkie obiekty budowlane powinny być dostosowane do otoczenia pod względem  podstawowych elementów formy architektonicznej, jak układ i rodzaj pokrycia dachu, konstrukcja i materiał elewacji zewnętrznej budynku, zastosowane detale jak okapy, podcienia, oprawa otworów okiennych i drzwiowych, okiennice, lukarny, tarasy, balustrady i ogrodzenia, bramy, furtki oraz elementy przestrzenne reklam i znaków towarowych. Zaleca się stosowanie do budowy technologii i materiałów miejscowych. Obowiązki te dotyczą w szczególności zabudowy realizowanej w obrębie ustalonej postulowanej strefy ochrony krajobrazu kulturowego pokazanej na rysunku planu.

4.   Odstępstwa od zasad ustalonych w pkt. 3 wymagają zgody organu właściwego w sprawie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

5.   Ustala się wysokość budynków na I-III kondygnacji, z poddaszem użytkowym lub bez. Poziom zerowy przyziemia nie może przekraczać;

1)  1,25 m. powyżej poziomu terenu dla zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej

2)  0,75 m. powyżej poziomu terenu dla zabudowy wielorodzinnej, usługowej i produkcyjnej

6.   Na terenach położonych w strefie zalewowej rzeki Rudnej wyklucza się podpiwniczenia budynków

7.   Ogrodzenia posesji należy projektować i realizować ze szczególną dbałością o estetykę zwłaszcza od strony ulic i placów. Nie mogą one przekraczać  granic działek i linii rozgraniczenia ulic.

8.   Postuluje się zwiększenie stanu zadrzewień i zakrzewień w wyznaczonych terenach zieleni izolacyjnej, obsadzeń rzędowych ulic, ogrodach przydomowych oraz naturalne ogrodzenia posesji. Należy odejść od monokultur topolowych i stosować bardziej zróżnicowane i trwałe gatunki drzew.

 

 

Rozdział III
Szczegółowe zasady zagospodarowania terenów

 

§ 11. 

W treści szczegółowych zasad zagospodarowania terenów funkcje terenu oznaczone są symbolami liczbowymi i literowymi, przy czym liczba oznacza kolejny numer terenu a litery jego funkcje. Funkcja dominująca (podstawowa) podana jest przed, a uzupełniająca lub alternatywna po znaku “/”. 

§ 12. 

Dla terenu 1 UC/MN  ustala się:

1.   Teren przeznaczony pod usługi komercyjne oraz zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

2.   Dopuszcza się zabudowę i uprawy ogrodnicze i sadownicze

3.   Postulowane działki o powierzchni powyżej 1.000 m2

4.   Dopuszczalne usługi o uciążliwości nie wkraczające na teren 2 MN/UC. Docelowo planowana zmiana funkcji stolarni na nieuciążliwą

5.   Wyklucza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej w odległości mniejszej niż 50 m. od placu składowego  cukrowni

6.   Obsługa komunikacyjna – z drogi dojazdowej 01 KD 1/2

 

§ 13. 

Dla terenu 2 MN/UC ustala się:

1.   Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z uzupełniającą funkcją usługową. Usługi wbudowane lub w adaptowanych budynkach gospodarczych

2.   Dopuszcza się budownictwo wielorodzinne na terenie określonym w planie. Budynek II-III kondygnacyjny z poddaszem użytkowym. Dach równoległy kalenicowo do ul. Akacjowej

3.   Istniejąca zabudowa zagrodowa mieszkaniowa i usługowa (nieuciążliwa) do adaptacji z możliwością rozbudowy i przebudowy, w zakresie funkcji określonych w ust. 1

4.   Wolne tereny przeznaczone pod mieszkalnictwo jednorodzinne, przy wielkości działek nie mniejszej niż 750 m2 z możliwością usług nieuciążliwych.

5.   Linie zabudowy:

-     min. 8,0m. od ul. Akacjowej

-     w ul. Krótkiej – utrzymać linię zabudowy budynków nr 3 i 7

-     od ul. Dolnej –  8,0 m. od krawędzi jezdni

6.   Dla fragmentu terenu leżącego w postulowanej strefie ochrony krajobrazu ustala się obowiązek realizacji nowej zabudowy w charakterze i z detalami właściwymi dla budynków istniejących.

  

§ 14. 

Dla terenu 3 RO ustala się:

1.   Teren upraw rolnych, ogrodniczych i sadowniczych

2.   Od strony placu składowego cukrowni pozostawić pas zadrzewień sadu szer. min. 40 m.

3.   Dopuszczalna zabudowa gospodarcza dla potrzeb upraw ogrodniczo-sadowniczych, nietrwale związanych z gruntem

 

 § 15.

Dla terenu 4  ZI  ustala się:

1.   Teren zieleni ochronnej – krawędź widokowa pradoliny Odry

2.   Teren wzdłuż ul. Dolnej obsadzić szpalerem drzew liściastych (z wyjątkiem topoli) a skarpą krzewami ozdobnymi wzmacniającymi poszycie.

3.   Docelowo wskazany montaż ławek parkowych z siedziskami obustronnymi.

 

§ 16.

 Dla terenu 5 RP ustala się:

1.   Teren upraw polowych i użytków zielonych.

2.   Nieużytki oraz grunty okresowo zalewane podwyższyć i zrekultywować

3.   Zakaz lokalizacji nowej zabudowy z wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznej.

4.   W części wschodniej terenu przy drodze 05 KD 1/2 wskazana jedna z alternatywnych lokalizacji osadnika wód deszczowych i przepompowni ścieków sanitarnych.

 

§ 17.

 Dla terenu 6 MN/UC ustala się:

1.   Teren przeznaczony pod mieszkalnictwo jednorodzinne i usługi komercyjne nieuciążliwe.

2.   Istniejąca zabudowa zagrodowa, mieszkaniowa i usługowa oraz związana z produkcją nieuciążliwą może podlegać wymianie, rozbudowie i przebudowie z zachowaniem ogólnego charakteru zastosowanych materiałów oraz detali architektonicznych, właściwych dla miejscowej tradycji.

3.   Wskazana adaptacja zabudowy gospodarczej na cele użytkowe. Rozbiórki dopuszcza się w warunkach zagrożenia stanów technicznych lub działań odtworzeniowych (wymiany) obiektów.

4.   Nowe budynki lokować z zachowaniem istniejących linii zabudowy.

 

§ 18.

 Dla terenu 7 MN/UC ustala się:

1.  Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi komercyjne nieuciążliwe.

2.  Adaptacja istniejącej zabudowy mieszkaniowej z możliwością przebudowy i rozbudowy.

3.  Tereny niezabudowane przeznaczone pod działki budowlane o pow. nie mniejszej niż 700 m2.

4.  Obsługa komunikacyjna z ul. Dolnej, Krótkiej oraz projektowanego ciągu pieszo-jezdnego 07 KPJ.

5.   Linia zabudowy – 8 m. od ul. Dolnej.

 

§ 19.

 Dla terenu 8 UC/MN ustala się:

1.   Teren  przeznaczony pod usługi komercyjne nieuciążliwe oraz uzupełniającą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

2.   Istniejący budynek gastronomiczny do przebudowy z możliwością nadbudowy i rozbudowy w poziomie. Forma dachu – ukośny, min. 2-spadowy, symetryczny kryty materiałem ceramicznym lub innym dachopodobnym. Dopuszczalna zmiana funkcji na inną usługową nieuciążliwą. Dla potrzeb obiektu wykonać utwardzony parking a teren wzbogacić zielenią wysoką i niską.

3.   Dopuszcza się podział wtórny terenu na cele określone w ust. 1. Podstawę podziału oprzeć na koncepcji zagospodarowania całej działki.

 

§ 20.

 Dla terenu 9 UC ustala się:

1.   Teren przeznaczony pod  usługi komercyjne techniczne, handel oraz drobną wytwórczość o uciążliwości ograniczonej do granic działki.

2.   Dopuszczalna funkcja mieszkaniowa, towarzysząca.

3.   Możliwość podziałów wtórnych terenu pod warunkiem zapewnienia dojazdu z drogi publicznej.

 

§ 21.

 Dla terenu 10 MN/UC ustala się:

1.   Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową, głównie jednorodzinną oraz usługi komercyjne nieuciążliwe

2.   Adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej z możliwością  przebudowy i zmiany  funkcji w zakresie ustalonym w ust. 1.

3.   Wewnętrzna część terenu przeznaczona na ogrody. Dopuszczalna zabudowa gospodarcza nietrwale związana z gruntem. Utrzymać sprawność systemu odwodnienia terenu.

4.   Linie zabudowy:

-     od ul. Akacjowej – w linii budynku nr 25

-     od ul. Klonowej   - min. 8 m. od krawędzi jezdni

5.   Budynek narożny u zbiegu ul. Klonowej i Dolnej – docelowo do wykupu i rozbiórki. Dopuszczalna bieżąca konserwacja i remonty.

 § 22.

 Dla terenu 11 UC ustala się:

1.   Teren przeznaczony  pod usługi komercyjne techniczne i handlowe. Uciążliwość nie może przekraczać zewnętrznych granic pasów drogowych

2.   Adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością przebudowy i rozbudowy. Wyklucza się podpiwniczenia.

3.   Dopuszczalna rozbiórka budynku mieszkalnego położonego w strefie zalewowej.

4.   Możliwość lokalizacji garaży na samochody osobowe i dostawcze.

5.   Wjazd na posesję z ul. Dolnej lub drogi 05 KD 1/2

6.   Usytuowanie budynków min. 1,50 m. od granic działki

 

§ 23.

 Dla terenu 12 MN/MR ustala się:

1.   Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. Dopuszczalne usługi nieuciążliwe.

2.   Adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej z możliwością  przebudowy i modernizacji na warunkach określonych w § 10. Możliwa zmiana funkcji obiektów w zakresie ustalonym w ust. 1.

3.   Dopuszcza się wykorzystanie budynków gospodarczych na działalność gospodarczą  pozarolniczą w tym produkcję nieuciążliwą oraz na garaże i magazyny.

4.   Rozbiórkę obiektów dopuszcza się w przypadku złego stanu technicznego lub prac odtworzeniowych.

5.   Linia zabudowy dla działki niezabudowanej – min. 6,0 m. od krawędzi drogi.

  

§ 24.

 Dla terenu 13  MN/MR ustala się:

1.   Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową. Forma zabudowy – wolnostojąca.

2.   Dopuszczalna liczba kondygnacji – 2 z poddaszem użytkowym. Dachy zwrócone szczytami do ul. Akacjowej  i ul. Dolnej oraz kalenicami do ul. Końcowej.

3.   Linie zabudowy nowoprojektowanej:

-     12 m. od ul. Akacjowej

-     min. 6 m. od końcowego odcinka ul. Dolnej

-     8 m. od ul. Końcowej

4.   Adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością przebudowy i modernizacji. Dopuszczalne uzupełnienie funkcji o usługi nieuciążliwe, lokowane w formie wbudowanej w partery lub w adaptowanych budynkach gospodarczych.

5.   Dla zabudowy projektowanej w postulowanej strefie ochrony krajobrazu kulturowego obowiązują zasady określone w  § 10 ust. 3.

 

§ 25.

 Dla terenu 14 MN/UC ustala się:

1.   Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług komercyjnych nieuciążliwych, głównie handlowych.

2.   Dopuszcza się mieszkalnictwo wielorodzinne o niskiej intensywności zabudowy. Możliwość adaptacji istniejących budynków, w części lub włości pod usługi. Konieczne zbilansowanie miejsc parkingowych we własnym zakresie.

3.   Obsługa komunikacyjna – wyłącznie z ul. Akacjowej.

4.   Dopuszczalne podziały wewnętrzne terenu pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

 

§ 26.

Dla terenu 15  UPo ustala się:

1.   Teren usług publicznych oświaty.

2.   Adaptacja istniejącej zabudowy szkoły podstawowej. Dopuszczalna modernizacja, przebudowa i rozbudowa obiektów stosownie do potrzeb. Wskazania likwidacja kotłowni węglowej i przejście na paliwo nieuciążliwe dla środowiska.

3.   Konieczne stworzenie pasa zieleni izolacyjnej od ul. Rudnowskiej, przeciwdziałającej hałasowi i spalinom.

4.   Dla docelowej lokalizacji urządzeń sportowych szkoły rezerwuje się działkę na terenie 16 MN/UC, w granicach określonych na rysunku planu.

5.   Obsługa komunikacyjna – z ulicy Akacjowej.

 

§ 27.

 Dla terenu 16 MN/UC ustala się:

1.   Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz nieuciążliwych usług komercyjnych, głównie handlowych.

2.   Adaptacja istniejących budynków mieszkalnych i usługowych. Dopuszczalna zmiana funkcji budynku przy ul. Akacjowej 12 na usługi w tym publiczne dla  potrzeb szkoły podstawowej (15 UPo). Możliwość rozbiórki istniejącej zabudowy gospodarczej lub jej adaptacji na usługi.

3.   Teren posesji nr 12 przy ul. Akacjowej ustala się jako ewentualną rezerwę pod urządzenia sportowe dla potrzeb szkoły podstawowej nr 13. Warunkiem dopuszczalności realizacji zamierzenia jest zgoda właściciela nieruchomości na jej wykup. Zasięg terenu określono na rysunku planu.

4.   Obsługa komunikacyjna:

-     sklepu – od ulicy 08 KL 1/2

-     budynku mieszkalnego – z ul. Rudnowskiej i ul. Akacjowej.

  

§ 28.

 Dla terenu 17 RO ustala się:

1.   Teren przeznaczony pod uprawy ogrodnicze, towarzyszące zabudowie mieszkaniowej.

2.   Dopuszcza się zabudowę gospodarczą związaną z produkcją ogrodniczą o konstrukcji nietrwale związanej z gruntem.

3.   Od strony ul. Rudnowskiej postuluje się stworzenie pasa zieleni izolacyjnej.

 

§ 29.

 Dla terenu 18 MN/UC ustala się:

1.   Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z uzupełniającą funkcją usług komercyjnych, nieuciążliwych.

2.   Adaptacja istniejącej zabudowy z dopuszczalnością modernizacji i rozbudowy oraz zmian funkcji obiektów w zakresie określonym w ust. 1.

3.   Dopuszcza się podziały wtórne i lokalizację nowych budynków od strony ul. Akacjowej i ul. Klonowej. Wyklucza się sytuowanie nowych budynków mieszkalnych wgłębi zabudowanych posesji.

4.   Architekturę zabudowy od ul. Akacjowej dostosować charakterem  do zabudowy istniejącej.

5.   Dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych oraz garaży dla potrzeb własnych.

6.   Wyklucza się tworzenie nowych wjazdów komunikacyjnych z ul. Rudnowskiej.

 

§ 30.

 Dla terenu 19 MN ustala się:

1.   Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową  jednorodzinną. Forma zabudowy – wolnostojąca .

2.   Dopuszczalne usługi nieuciążliwe, wbudowane lub w wydzielonych obiektach od  strony ul. Rudnowskiej.

3.   Adaptacja istniejącej zabudowy jedno- i wielorodzinnej oraz terenu zieleni publicznej u zbiegu ul. Klonowej i Rudnowskiej.

4.   Przy kontynuacji zabudowy jednorodzinnej wzdłuż ul. Klonowej i Akacjowej należy:

-     ujednolicić szerokość frontów działek

-     przyjąć poziom zerowy, jak budynków istniejących

-     utrzymać wysokość i formę dachów w nawiązaniu do zabudowy istniejącej.

5.   Linie zabudowy:

-     od ul. Klonowej – utrzymać linię zabudowy istniejącej

-     od ul. Akacjowej – 8,0 m.

-     od ul. Rudnowskiej – min. 8,0 m. dla zabudowy usługowej. Lokalizację budynków mieszkalnych wyklucza się.

 

§ 31.

 Dla terenu 20 RO ustala się:

1.   Teren przeznaczony pod uprawy ogrodnicze.

2.   Dopuszcza się wtórny podział terenu na ogrody przydomowe projektowanej zabudowy mieszkaniowej.

3.   Możliwość rozszerzenia ogrodów działkowych (23 ZI)  do granicy istniejącej linii napowietrznej 20 kV.

4.   Obsługa komunikacyjna terenu – z ul. Akacjowej.

5.   Dopuszcza się realizację tymczasowej zabudowy związanej z produkcją ogrodniczą.

 

§ 32.

 Dla terenu 21 RP ustala się:

 1.  Tereny upraw polowych i użytków zielonych

 2.  Dopuszczalna lokalizacja osadnika wód deszczowych i przepompowni ścieków sanitarnych w części zachodniej terenu, przy drodze 05 KD 1/2 dla obsługi Nosocic oraz w części wschodniej  terenu przy drodze 015 KD 1/2 dla obsługi Krzepowa.

3.   Planowane podwyższenie i rekultywacja terenów okresowo zalewanych.

4.   Dopuszcza się przeznaczenie części terenu pod poszerzenie kompleksu ogródków  działkowych 22 ZD z prawem ich zabudowy.

5.   Ustala się ochronę krawędzi ekspozycji krajobrazu naturalnego (Pradoliny Odry) pomiędzy terenem 22 ZI a zabudową Krzepowa.

6.   Dla gospodarstw rolnych dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i inwentarskich związanych z produkcją rolną. 

§ 33.

 Dla terenu 22 ZD ustala się:

1.   Teren przeznaczony pod kompleks ogrodów działkowych.

2.   Adaptacja istniejącego zagospodarowania. Dopuszczalne poszerzenie kompleksu w kierunku zachodnim i wschodnim, stosownie do potrzeb i możliwości nabycia  gruntów.

3.   W  trakcie robót ziemnych w obrębie stanowiska archeologicznego zastosować nadzór właściwych służb konserwatorskich.

 

§ 34.

 Dla terenu 23 ZD ustala się:

1.   Teren przeznaczony pod ogródki działkowe .

2.   Adaptacja istniejącego zagospodarowania. Dopuszczalne poszerzenie kompleksu w kierunku  zachodnim do granicy napowietrznej linii energetycznej SZ 20 kV.

3.   W przypadku poszerzenia o którym mowa w ust. 2 należy przewidzieć miejsca parkingowe dla użytkowników ogródków.

 

§ 35.

 Dla terenu 24 ZC ustala się:

1.   Teren przeznaczony pod cmentarz komunalny.

2.   Wzdłuż granicy terenu nasadzić szpaler drzew liściastych wysokopiennych (kasztanowce, lipy).

 

§ 36.

 Dla terenu 24.1 UC ustala się:

1.   Teren przeznaczony pod usługi komercyjne o uciążliwości nie wykraczającej poza granice działki .

2.   Minimalna linia zabudowy – 8,0 m. od krawędzi ulicy Akacjowej.

3.   Zabudowa max. 2 kondygnacyjna. Dachy ukośne.

4.   Wyklucza się lokalizację funkcji mieszkaniowej.

5.   Od strony cmentarza należy przewidzieć trwałą formę ogrodzenia o wysokości min. 1,80 m.

6.   Na terenie usług należy przewidzieć miejsca parkingowe niezbędne dla ich  obsługi.

 

§ 37.

 Dla terenu 25 RO ustala się:

1.   Teren przeznaczony pod uprawy ogrodniczo-sadownicze.

2.   Dopuszcza się zabudowę niezbędną dla produkcji ogrodniczej i sadowniczej z wyjątkiem służących do przetwórstwa

 

§ 38.

 Dla terenu 26 UC/MN ustala się:

1.   Teren przeznaczony pod usługi komercyjne nieuciążliwe.

2.   Dopuszcza się uzupełniającą funkcję mieszkaniową po uzyskaniu pozytywnej opinii PTIS.

3.   Obsługa komunikacyjna – z ul. Rudnowskiej

4.   Zabudowa I-II kondygnacyjna z poddaszem użytkowym.

5.   Linia zabudowy dla obiektów usługowych – min. 10 m. od krawędzi ul. Rudnowskiej

6.   Dopuszczalna adaptacja istniejących budynków gospodarczych na usługi.

 

§ 39.

 Dla terenu 27 UPz  ustala się:

1.   Teren przeznaczony pod usługi publiczne ochrony zdrowia

2.   Adaptacja istniejącego ośrodka zdrowia z możliwością  jego modernizacji i rozbudowy. W razie konieczności dopuszcza się zajęcie części terenu 28 MN/UC.

3.   Obsługa komunikacyjna z ul. Rudnowskiej oraz drogi dojazdowej 011 KD 1/2.

 

§ 40.

 Dla terenu 28 MN/UC i  28.1 MN/UC ustala się:

1.   Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługi nieuciążliwe.

2.   Wskazane działki duże o pow. przekraczającej 600 m2 z ogrodami. Funkcje usługowe w parterach budynków mieszkalnych wydzielonych.

3.   Dopuszczalny podział wewnętrzny terenu pod warunkiem zapewnienia dostępu do  drogi publicznej.

4.   Budynki I-II kondygnacyjne z poddaszem. Dachy min. 2-spadowe, równoległe, kalenicą do dróg zewnętrznych

5.   Linia zabudowy od ul. Akacjowej – min. 8,0 m, od ulicy dojazdowej 011 KD – min. 6 m.

 

§ 41.

 Dla terenu 29 UC/MN ustala się:

1.   Teren przeznaczony pod usługi komercyjne oraz uzupełniające budownictwo mieszkaniowe.

2.   Adaptacja istniejącej stolarni. Wskazana modernizacja i przebudowa obiektu oraz zmiana funkcji na nieuciążliwą. Zakaz lokalizacji nowych elementów zwiększających  uciążliwość obiektu.

3.   Dopuszcza się lokalizację uzupełniającej funkcji mieszkaniowej, pod warunkiem uprzedniej zmiany funkcji stolarni na nieuciążliwą.

4.   Nową zabudowę lokalizować od strony drogi dojazdowej 011 KD. Usługi wbudowane w parterach lub obiektach wyodrębnionych.

§ 42.

Dla terenu 30 MN/MR ustala się:

1.   Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej oraz uzupełniającej funkcji usługowej.

2.   Adaptacja istniejącej zabudowy s dopuszczeniem jej wymiany, modernizacji i rozbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania, pod warunkiem utrzymania przeznaczenia terenu, określonego w ust. 1.

3.   Wolne tereny przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz  obiekty i urządzenia usług nieuciążliwych.

4.   Linia zabudowy:

-     od ul. Akacjowej  – min. 8,0 m.

-     od ul. Osadników – dostosować się do istniejącej linii zabudowy.

  

§ 43.

 Dla terenu 31 MN/UC ustala się:

1.   Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej oraz usług komercyjnych.

2.   Adaptacja istniejącej zabudowy z dopuszczeniem jej wymiany, modernizacji i rozbudowy oraz zmiany  sposobu użytkowania, pod warunkiem utrzymania przeznaczenia terenu, określonego w ust. 1.

3.   Wolne tereny przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz obiekty i urządzenia usług nieuciążliwych.

4.   Dopuszcza się rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ul. Osadników 12 w całości lub części w części z uwagi na ograniczenie widoczności na łuku drogi.

5.   Dopuszcza się wtórny podział działek zabudowanych tak, by ich powierzchnie nie były mniejsze niż 600 m2.

6.   Dachy budynków min. 2 – spadowe, symetryczne usytuowane:

-     szczytowo do ul. Osadników

-     kalenicowo do projektowanej ulicy 013 KL 1/2

7.   Linie zabudowy min. 8,0 m. od ul. Osadników i ulicy 013 KL1/2

8.   Ustala się ochronę osi widokowej wieży kościelnej. Dopuszczalna  wysokość zabudowy sytuowanej na osi – 1,5 kondygnacji naziemnej

9.   Przy lokalizacji nowej zabudowy należy pozostawić dojazdy gospodarcze do terenu  32 RO.

 

§ 44.

 Dla terenu 32 RO ustala się:

1.   Teren przeznaczony pod uprawy ogrodnicze.

2.   Dopuszcza się realizację zabudowy gospodarczej związanej z produkcją ogrodniczą z wyjątkiem garaży oraz obiektów przetwórczych

3.   Zakaz wznoszenia kominów i innych urządzeń wysokościowych w strefie po 20 m od osi widokowej.

 

§ 45.

 Dla terenu 33 MW/UPk ustala się:

1.   Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinna oraz uzupełniające usługi publiczne nieuciążliwe.

2.   Adaptacja parteru na cele społeczne np. siedziby organizacji społecznych, kluby zainteresowań, ogniska kulturalne itp. Dopuszczalne uzupełnienie funkcją handlową i małą gastronomią. Wyklucza się organizowanie imprez rozrywkowych.

3.   Linia zabudowy zbiegu ul. Osadników i Kościelnej – po wschodniej ścianie budynku.

Wyklucza się zabudowę placu wejściowego.

 

§ 46.

 Dla terenu 34 MN/UC ustala się:

1.   Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługi komercyjne nieuciążliwe.

2.   Dopuszczalna realizacja zabudowy wielorodzinnej o wys. max 3 kondygnacji.

3.   Lokalizacja usług w parterach budynków mieszkalnych lub obiektach wydzielonych.

      Przy ul. Osadników wskazana lokalizacja handlu

4.   Budynki jednorodzinne max. 2-kondygnacyjne. Dachy min. 2-spadowe, symetryczne, usytuowane do ulicy 013 KL 1/2.

5.   Linie zabudowy:

-     dla ul. Osadników – utrzymać istniejącą linię zabudowy

-     dla ulicy 013 KL 1/2 - min 8,0 m. od krawędzi jezdni planowanej

6.   Przy wydzielaniu działek pod budowę zagwarantować dojazdy do gruntów rolnych terenu 36 RP.

  

§ 47.

Dla terenów 35 UC/MN  ustala się:

1.   Teren przeznaczony pod usługi komercyjne oraz uzupełniające mieszkalnictwo wielo- i jednorodzinne.

2.   Adaptacja istniejącej zabudowy.  Wskazane wyodrębnienie działki, zabudowanej budynkiem wielorodzinnym.

3.   Dopuszcza się modernizację, przebudowę i rozbudowę obiektów usługowych, pod warunkiem ograniczenia uciążliwości do granic sąsiadujących terenów mieszkaniowych.

4.   Od strony ul. Osadników preferowana lokalizacja funkcji handlowych.

5.   Parkingi niezbędne dla obsługi klientów należy lokalizować na terenie własnym inwestorów.

6.   Linie zabudowy od ul. Osadników dowiązać do linii zabudowy istniejącego sklepu.

 

§ 48.

 Dla terenu 36 RP ustala się:

1.   Teren  przeznaczony pod uprawy polowe – bez prawa zabudowy.

2.   Obsługa komunikacyjna z drogi 013 KL 1/2 poprzez pozostawione w terenie 34 MN/UC dojazdy.

 

§ 49.

 Dla terenu 37 UC/MN ustala się:

1.   Teren przeznaczony pod usługi komercyjne, techniczne lub handlowe z dopuszczeniem uzupełniającej funkcji mieszkaniowej.

2.   Dla lokalizacji budynku mieszkalnego należy uzyskać pozytywne postanowienie PTIS.

3.   Uzbrojenie terenu – we własnym zakresie inwestora.

4.   Zabudowa max. 21/2 kondygnacji, dachy min. 2-spadowe, kryte dachówką lub materiałem dachówkopochodnym.

5.   Na terenie przewidzieć parking dla potrzeb własnych.

6.   Linia zabudowy usługowej:

-     20 m. od krawędzi ul. Rudnowskiej

-     12 m. od ul. Kościelnej

 

§ 50.

 Dla terenu 38 MN/UC ustala się:

1.   Teren przeznaczony pod mieszkalnictwo jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej z uzupełniającą  funkcją nieuciążliwych usług komercyjnych.

2.   Budynki max 1,5 kondygnacyjne, podpiwniczone. Usługi wbudowane. Dachy min. 2-spadowe, dopuszczalne asymetryczne równoległe kalenicą do ul. Kościelnej.

3.   Obsługa komunikacyjna z ul. Kościelnej. Linia zabudowy – ukośna, gwarantująca zachowanie widoczności kościoła w perspektywie ul. Kościelnej

 

§ 51.

 Dla terenu 39 UPk ustala się:

1.   Teren usług publicznych kultury – kościół

2.   Postulowane wpisanie obiektu do rejestru zabytków.

3.   Istniejący od północy plac przystosować do roli parkingu na samochody osobowe. Posadzka brukowa lub z innego materiału naturalnego z zastosowaniem systemu odwadniania terenu.

4.   Przebudować schody wejściowe z ul. Kościelnej z zastosowaniem muru oporowego i barier ochronnych, w sposób umożliwiający modernizację ulicy.

5.   Wzdłuż granicy południowej i wschodniej należy obsadzić szlachetne gatunki drzew liściastych.

 

§ 52.

 Dla terenu 40 MN/MR ustala się:

1.   Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. Dopuszczalne usługi nieuciążliwe.

2.   Adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością jej wymiany, przebudowy i rozbudowy oraz zmiany sposoby użytkowania, pod warunkiem utrzymania funkcji terenu określonej w ust. 1.

3.   Dopuszczalne wtórne podziały nieruchomości z zachowaniem odległości wymaganych przepisami szczególnymi.

4.   Dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy mieszkaniowej w strefie powodzi  katastrofalnych z wyłączeniem podpiwniczenia.

5.   Budynki sytuować w strefie postulowanej ochrony krajobrazu kulturowego. Wymogi architektoniczne z § 10 ust. 3.

 

§ 53.

 Dla terenu 41 MN/UC ustala się:

1.   Teren przeznaczony pod mieszkalnictwo jednorodzinne oraz nieuciążliwe usługi i drobną wytwórczość,

2.   Istniejąca zabudowa zagrodowa, mieszkaniowa i usługowa może podlegać wymianie, przebudowie i rozbudowie, z zachowaniem ogólnego charakteru zabudowy, zastosowanych materiałów oraz detali architektonicznych, właściwych dla miejscowej tradycji.

3.   Wskazana adaptacja zabudowy gospodarczej na cele mieszkalne lub nieuciążliwą działalność gospodarczą. Dopuszczalna rozbiórka obiektów przeznaczonych do wymiany lub ze względu na stany techniczne.

4.   Linie zabudowy dostosować do zabudowy istniejącej.

5.   Wyklucza się budowę podpiwniczeń w strefie powodzi katastrofalnych.

 

§ 54.

 Dla terenu 42 RP ustala się:

1.   Tereny upraw polowych i użytków rolnych.

2.   Część wschodnią terenu okresowo zalewaną podwyższyć do górnego poziomu otaczających go skarp i zrekultywować.

3.   Zakaz lokalizacji zabudowy, z wyjątkiem części zachodniej przy drodze 015 KD 1/2, na której dopuszcza się realizację (wariantową) osadników wód deszczowych i przepompownię ścieków sanitarnych.

 

§ 55.

 Dla terenu 43 RP ustala się:

1.   Teren przeznaczony pod uprawy polowe.

2.   Dopuszcza się przeznaczenie części terenu, przyległego od zachodu do ogrodów działkowych pod jego poszerzenie.

3.   Ustala się zakaz zabudowy gruntów rolnych, z wyjątkiem terenu określonego w ust. 2.

4.   Ustala się zakaz wprowadzania jakichkolwiek trwałych form zagospodarowania terenu określonego w planie jako rezerwa pod docelową trasę obwodnicy wschodniej m. Głogowa.

5.   Wszelkie roboty ziemne w obrębie stanowisk archeologicznych należy uprzednio zgłosić właściwym służbom ochrony konserwatorskiej.

 

§ 56.

 Dla terenu 44 ZD ustala się:

1.   Teren przeznaczony pod ogrody działkowe.

2.   Wskazana komasacja gruntów z dopuszczeniem poszerzenia kompleksu ogrodów w kierunku zachodnim.

3.   Dopuszczalna zabudowa działek na warunkach technicznych, określonych odrębnymi przepisami dla POD.

4.   Obsługa komunikacyjna z ul. Rudnowskiej a docelowo z drogi gruntowej od  północy.

5.   Teren ogrodzić, doprowadzić prąd i wodę.

 

§ 57.

 Dla terenu 45 RP ustala się:

1.   Teren przeznaczony pod uprawy polowe, bez prawa zabudowy.

2.   Ustala się zakaz wprowadzenia trwałych form zagospodarowania części terenu określonego w planie jako rezerwa pod budowę wschodniej obwodnicy m. Głogowa.

 

§ 58.

 Dla terenu 46 MN ustala się:

1.   Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2.   Dopuszcza się lokalizację nieuciążliwych form działalności gospodarczej (usługi, handel, produkcja) jako wbudowanych bądź w odrębnych obiektach na terenie posesji.

3.   Dopuszcza się możliwość obsługi gospodarki ściekowej docelowo poprzez szamba.

4.   Dopuszcza się możliwość zmiany granic administracyjnych miasta i włączenie posesji w granice wsi Bytomin w gm. Głogów.

 

§ 59.

 Dla terenów komunikacji drogowej ustala się:

1.   Teren 01 KL 1/2 - ulica lokalna, jednojezdniowa o 2 pasach ruchu. Szerokość w liniach rozgraniczenia 12,0 – 15,0 m., jezdni 7,0 m. W terenie zabudowanym przewidzieć obustronne chodniki i oświetlenie. Na odcinku pomiędzy Nosocicami i Krzepowem przewidzieć chodnik jednostronny. Od północy planowana wydzielona ścieżka rowerowa szer. Min. 1,50 m. Zewnętrzną granicę pasa drogowego obsadzić drzewami liściastymi.

2.   Teren 02 KD 1/2 - ulica wewnętrzna dojazdowa o 2 pasach ruchu. Szerokość jezdni min. 5,0 m. Nawierzchnia twarda. Docelowo konieczne poszerzenie pasa drogowego do min. 10,0 m. z obustronnymi chodnikami.

3.   Teren 03 KL 1/2 - ulica lokalna jednojezdniowa o 2 pasach ruchu. Szerokość jezdni 7,0 m., pasa drogowego 12,0 – 15,0 m. Planowane obustronne chodniki i oświetlenie. Zalecane pozostawienie nawierzchni brukowej.

4.   Teren 04 KL 1/2 - ulica lokalna w ciągu ul. Dolnej, jednojezdniowa o 2 pasach ruchu. Zalecane pozostawienie nawierzchni brukowej. Konieczna modernizacja odcinka zachodniego, z utwardzeniem nawierzchni oraz końcowego odcinka wschodniego ulicy.
Szerokość pasa drogowego 10,0 –12,o m. Odcinek wschodni pieszo-jezdny.

5.   Teren 05 KD 1/2 - droga dojazdowa do terenów rolnych, stanowiąca część lokalnego układu dróg rolniczych. Nawierzchnia szutrowa. Należy utrzymać istniejące rozwidlenie drogi u zbiegu z ul. Dolną.

6.   Teren 06 KL 1/2 - ulica lokalna jednojezdniowa o 2 pasach ruchu. Szerokość w liniach rozgraniczenia 10,0 – 12,0 m. jezdni 6,0 m. Utrzymać nawierzchnię brukową. Docelowo dopuszcza się rozbiórkę domu u zbiegu ul. Klonowej i ul. Dolnej i korekty pasa drogowego. Należy przewidzieć obustronne chodniki i oświetlenie ulicy.

7.   Teren 07 KPj – ciąg pieszo-jezdny, łączący ul. Dolną z ul. Akacjową. Nawierzchnia utwardzona. Dopuszcza się realizację podstawowego uzbrojenia  terenu. W razie odstąpienia od lokalizacji nowej zabudowy wzdłuż ciągu, należy go traktować jako ciąg pieszy.

8.   Teren 08 KL 1/2 - istniejąca ulica lokalna jednojezdniowa o 2 pasach ruchu. Szerokość w liniach rozgraniczenia 10,0 – 12,0 m. Nawierzchnia twarda (asfalt, bruk). W przypadku przeznaczenia posesji z ul. Akacjowej 12 dla potrzeb szkoły dopuszcza się częściowe wyłączenie drogi z ruchu pojazdów silnikowych i wykorzystanie jako ciągu pieszego.

9.   Teren 09 KP – wydzielony ciąg pieszy. Nawierzchnia ziemna ulepszona. Dopuszczalna realizacja sieci uzbrojenia terenu.

10. Teren 010 KL 1/2 - istniejąca ulica lokalna, jednojezdniowa o 2 pasach ruchu. Adaptacja. Planowane obustronne chodniki. Szerokość pasa drogowego 10,0 m., jezdni 6,0 m.

11. Teren 011 KD 1/2 - ulica dojazdowa do istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Szerokość w liniach rozgraniczenia 8,0 – 10,0 m., jezdni min. 5,0 m. Ulicę zakończyć placem zwrotnym. Przewidzieć min. jednostronny chodnik.

12. Teren 012 KL 1/2 - ulica lokalna, jednojezdniowa o 2 pasach ruchu. Szerokość w liniach rozgraniczenia 8,0 – 18,0 m. jezdni min. 6,0 m. Ulica stanowi postulowany ciąg komunikacyjny Krzepowa. Należy stopniowo modernizować ulicę poprzez:

-     poszerzenie pasa drogowego do min. 9.0 – 10,0 m.

-     wykonanie obustronnych chodników

-     oświetlenie ulicy

      Należy poprawić widoczność na zakręcie przy posesji z ul. Osadników 12.

13. Teren 013 KL 1/2 - modernizacja istniejącej drogi gruntowej do parametrów ulicy lokalnej  jednojezdniowej o 2 pasach ruchu. Szerokość w liniach rozgraniczenia 12,0 m., jezdni min. 6,0 m. Docelowo obustronne chodniki, oświetlenie i odwodnienie drogi. Nawierzchnia twarda (asfalt, bruk).

14. Teren 014 KL 1/2 - modernizacja istniejącej ulicy Kościelnej do parametrów ulicy lokalnej jednojezdniowej o 2 pasach ruchu. Szerokość w liniach rozgraniczenia 10,0 – 15,0 m. jezdni min. 6,0 m. (zalecana docelowo 7,0 m.). W pierwszej kolejności zmodernizować odcinek od ul. Osadników do 013 KL 1/2. Konieczny system odwodnienia powierzchniowego drogi.

15. Teren 015 KD 1/2 - ulica dojazdowa do terenów rolnych. Nawierzchnia szutrowa. Szerokość pasa drogowego 8,0 – 12,0 m.

16. Teren 016 KL 1/2 - odcinek drogi lokalnej łączącej Krzepów z Bytominem . Droga jednojezdniowa o 2 pasach ruchu. Nawierzchnia asfaltowa. Adaptacja bez zmian.

17. Teren 017 KZ 1/2 - ulica zbiorcza w ciągu drogi krajowej nr 330 V klasy technicznej. Szerokość w liniach rozgraniczenia 18,0 –24,0 m. jezdni 7,0 m. Nawierzchnia asfaltowa. Adaptacja bez zmian. Docelowo modernizacja drogi dla potrzeb wschodniej obwodnicy miejskiej. Wymagany kompleksowy projekt przebudowy.

 

Rozdział 4
Przepisy końcowe

§ 60.

Dla terenu określonego w 1 ustala się zerową stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 89, poz. 415). 

§ 61.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Głogowa. 

§ 62.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Legnickiego.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Głogowie

 

Edward Murzyński

 

Publikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Legnickiego, Legnica, dnia 11 maja 1998 r., Nr 10, poz. 86.