Uchwałą Nr XXX/233/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 września 2020 roku wprowadzono zmiany w części tekstowej planu oznaczone kolorem niebieskim.
Zobacz tekst bez wprowadzonych zmian.

UCHWAŁA Nr XXI/295/2000
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 19 września 2000 r

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Śródmiejskich Terenów Nadodrzańskich w Głogowie

  

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, z późniejszymi zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139) oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Miejskiej Głogowa nr XLIX/417/98 z dnia 19.05.1998 r uchwala się, co następuje:

 

Rozdział I
Przepisy ogólne

 

§1.

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Śródmiejskich Terenów Nadodrzańskich” w Głogowie w granicach określonych w rysunku planu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2.

1. Plan ustala:

1.    przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

2.    linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi,

3.    tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny,

4.    zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,

5.    lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów,

6.    zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane,

7.    tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu,

8.    granice obszarów zorganizowanej działalności inwestycyjnej.

 

2. Na ustalenia, o których mowa w ust.1 składają się:

1.    Ogólne zasady zagospodarowania terenu, zawarte w rozdziale II

2.    Szczegółowe zasady zagospodarowania terenów w obrębie linii rozgraniczających, zawarte w rozdziale III.

 

§3.

Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa o:

1.      planie - należy przez to rozumieć ustalenia zawarte w niniejszej uchwale wraz z załącznikiem,

2.      rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,

3.      przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć aktualne w momencie wykonywania niniejszej uchwały przepisy prawne,

4.      terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonej funkcji dominującej, ograniczony liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem użytkowania,

5.      funkcji lub sposobie użytkowania terenu - należy przez to rozumieć dominującą funkcję obszaru;

6.      uciążliwości - należy przez to rozumieć zjawiska lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia odpadami.

 

Rozdział II
Ogólne zasady zagospodarowania terenu

 

§4.

1.    Linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania, oznaczone w rysunku planu jako:

1) ciągłe - oznaczają ściśle określone, obowiązujące granice terenów,

2)  przerywane - oznaczają orientacyjne, zalecane granice terenów.

2.    Określone w planie funkcje terenów wskazują na podstawowy sposób użytkowania terenów. Oznacza to możliwość wprowadzania funkcji uzupełniających, nie kolidujących z funkcją podstawową, nie zmieniających generalnego charakteru zagospodarowania oraz warunków środowiska przyrodniczego i kulturowego.

3.    Wewnętrzne podziały terenów zabudowy wskazane w rysunku planu nie są obowiązujące; dopuszcza się korekty ich przebiegu wynikające z warunków konfiguracji i sposobu zagospodarowania terenu.

4.   O ile rysunek planu i ustalenia szczegółowe nie określają szczegółowych warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, obowiązują przepisy szczególne.  

5.  Ustala się obowiązek informowania w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o zasięgu powodzi z 197 r. potencjalnych inwestorów realizujących inwestycje na terenach określonych w rysunku planu.

6. Dla złoża rud miedzi „Głogów RM 6437 znajdującego się na całym obszarze objętym planem, obowiązują przepisy odrębne.

 

§5.

1. W przypadku wystąpienia obiektów archeologicznych (nieruchomych lub ruchomych) ustala się wymóg przeprowadzenia ratowniczych badań wykopaliskowych i zgłoszenia W.K.Z.

2. Ustala się ochronę potencjalnych zabytków archeologii. Wszelkie prace ziemne prowadzone w obrębie stanowisk archeologicznych określonych w załączniku graficznym do uchwały, należy poprzedzić uzyskaniem zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

3. Obszar planu częściowo zlokalizowany jest na terenie pasa krajobrazowego zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Głogowa wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/2642/2178, decyzją z dnia 31.03.1975 r.

4. Obszary wpisane do rejestru zabytków podlegają ochronie na mocy przepisów odrębnych dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

 

§6.

Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:

 

1.    Uzbrojenie terenów budowlanych winno następować kompleksowo i wyprzedzać realizacje zabudowy.

2.    Linie rozgraniczające dróg i ulic oznaczone w rysunku planu są równocześnie liniami rozgraniczającymi sieci uzbrojenia technicznego. Projektowane sieci jak również istniejące, w miarę ich modernizacji należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających dróg.

3.    Dopuszczalne są w uzasadnionych przypadkach odstępstwa od tej zasady, przy zapewnieniu nie zmienionych warunków zabudowy i zagospodarowania terenów określonych w rozdziale 3.

4.    Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń technicznych uzbrojenia poza terenami wyznaczonymi w planie jako towarzyszących inwestycjom na terenach własnych inwestora.

 

§7.

1.  W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1)  zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskiego;

2)  rozbudowę rozdzielczej sieci wodociągowej w projektowanych ulicach.

2. W zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków ustala się wymóg odprowadzenia ścieków do miejskiej sieci kanalizacji. Projekty budowlane inwestycji wymagają kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno - ściekowej.

3. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się rozbudowę rozdzielczej sieci gazowej.

4. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się rozbudowę i budowę nowych linii energetycznych kablowych, średniego i niskiego napięcia wraz z budową stacji transformatorowych - wolnostojących na terenach wyznaczonych w planie lub terenach własnych inwestora.

4. W zakresie energetyki:

1) dla sieci dystrybucyjnych ustala się rozbudowę i budowę nowych linii energetycznych kablowych, średniego i niskiego napięcia wraz z budową stacji transformatorowych - wolnostojących na terenach wyznaczonych w planie lub terenach własnych inwestora;

     2) dla przesyłowych sieci elektroenergetycznych dopuszcza się budowę, rozbudowę i remont kablowych linii wysokiego napięcia wraz z linią kablową światłowodową.

5.      Ogrzewanie budynków zaleca się z miejskiego systemu ciepłowniczego. Dopuszcza się ogrzewanie z zasilania sieci gazowej.

6.      W zakresie telekomunikacji ustala się rozbudowę i budowę kanalizacji telefonicznej w obrębie linii rozgraniczających dróg i ulic wraz z dopuszczeniem budowy kontenerowych centrali telefonicznych na terenach położonych w granicach planu, o ile ich lokalizacja nie będzie kolidować z istniejącym i projektowanym zainwestowaniem.

 

§8.

1.    Linie rozgraniczające tereny komunikacji mogą być korygowane w kierunku poszerzenia ulic za zgodą właścicieli gruntów, których poszerzenie dotyczy.

2.    Korekty elementów układu komunikacyjnego mogą być dokonywane w projektach budowy i modernizacji dróg i ulic.

3.    Realizacja układu komunikacyjnego winna obejmować kompleksową realizację uzbrojenia technicznego.

4.    W granicach linii rozgraniczających ulic mogą być lokalizowane urządzenia związane z obsługą komunikacji, jak zatoki, parkingi, a także kioski, wiaty przystankowe, elementy małej architektury i reklamy w trybie obowiązujących przepisów.

 

Rozdział III
Szczegółowe zasady zagospodarowania terenów w obrębie linii rozgraniczających

 

§9.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami ustala się:

 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 KK ustala się:

1)  Przeznaczenie terenu na komunikację kolejową - bocznica;

2)  W granicach terenów kolejowych możliwe są wszelkie inwestycje, remonty i modernizacje obiektów i urządzeń kolejowych w trybie obowiązujących przepisów.

3)  Zmiana granic terenów kolejowych możliwa jest tylko z zachowaniem procedury zmiany planu miejscowego.

 

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2 MN/U ustala się:

1)  Przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług także na wydzielonych działkach;

2)  Dla inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska należy wykonać ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko;

3)  Zaleca się przekształcenia zabudowy mieszkaniowej na usługową lub rzemieślniczą.

 

3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3 MN/U ustala się:

1)  Przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług także na wydzielonych działkach;

2)  Dla inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska należy wykonać ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko;

3)  Na terenie znajduje się obiekt o wartościach kulturowych, wszelkie działania polegające na rozbudowie, przebudowie i modernizacji uzgodnić z W.K.Z. (budynek ul. Słowackiego 1-3)

4) Zaleca się przekształcenia zabudowy mieszkaniowej na usługową lub rzemieślniczą.

5)  Zaleca się wprowadzenie zieleni izolacyjnej wzdłuż granicy działek.

 

4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4 KK ustala się:

1)  Przeznaczenie terenu na komunikację kolejową;

2)  W granicach terenów klejowych możliwe są wszelkie inwestycje, remonty i modernizacje obiektów i urządzeń kolejowych w trybie obowiązujących przepisów.

3)  Dopuszcza się podział terenu i przeznaczenie wydzielonych terenów na funkcje usługowe, produkcji oraz obsługi komunikacji z wykluczeniem funkcji mieszkaniowych. Nowe tereny muszą posiadać dojazd z drogi publicznej. Nowa zabudowa nie może przekraczać 3 kondygnacji.

 

5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5 MN/U ustala się:

1)  Przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług także na wydzielonych działkach;  

2)  Na terenie znajduje się obiekt o wartościach kulturowych, wszelkie działania polegające na rozbudowie, przebudowie i modernizacji uzgodnić z W.K.Z (budynek ul. Słowackiego 1-3).

3)  Dla inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska należy wykonać ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko;

4)  Zaleca się przekształcenia zabudowy mieszkaniowej na usługową lub rzemieślniczą.

5)  Zaleca się wprowadzenie zieleni izolacyjnej wzdłuż ul. Elektrycznej a także pozostałych granic działek.

 

6. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6 U,P,S,A ustala się:

1)    Przeznaczenie terenu na usługi, produkcję, składy, administrację;

2)    Dopuszcza się rozbudowę lub modernizację istniejących budynków;

3)    Dla inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska należy wykonać ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko;

4)    Ustala się obowiązek lokalizacji miejsc parkingowych na terenach własnych inwestora;

5)    Ustala się obowiązek lokalizacji inwestycji w odległości od linii elektroenergetycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi;

6)    Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako obiektów wolnostojących lub wbudowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;

7)    Zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej;  

8)    Przez teren przebiega infrastruktura techniczna (sieć energetyczna 110 kV) - należy zapewnić dostęp do sieci. We wskazanym pasie określonym w rysunku planu ustala się zakaz zabudowy.

 

7. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7 KH ustala się:

1)    Przeznaczenie terenu na obsługę w zakresie komunikacji wodnej, przemysł i składy;

2.    Dla wszelkich inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska należy wykonać ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko;

3.    Ustala się obowiązek dokonania uzgodnień w odniesieniu do wszelkich zmian użytkowania terenu w tym prac ziemnych, budowlanych i regulacyjnych z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej oraz Okręgową Dyrekcją Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 

8. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8 KH ustala się:

1)    Przeznaczenie terenu pod obsługę w zakresie komunikacji wodnej – projektowana rozbudowa portu rzecznego;

2)    Dla wszelkich inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska należy wykonać ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko;

3)    Ustala się obowiązek dokonania uzgodnień w odniesieniu do wszelkich zmian użytkowania terenu w tym prac ziemnych, budowlanych i regulacyjnych z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej oraz Okręgową Dyrekcją Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 

9. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9 W ustala się:

1)    Przeznaczenie terenu – rzeka Odra

2)    Ustala się obowiązek dokonania uzgodnień w odniesieniu do wszelkich prac budowlanych i regulacyjnych z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej oraz Okręgową Dyrekcją Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 

10. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 10 ZU ustala się:

1)      Przeznaczenie terenu – zieleń urządzona;

2)      Zagospodarować teren zielenią komponowaną oraz urządzić ścieżki spacerowe a także rowerowe będące kontynuacją istniejących w innych przylegających terenach;

3)      Dopuszcza się realizację urządzeń z zakresu małej architektury i placów zabaw;

4)      We wschodniej części terenu znajdują się dwa stanowiska archeologiczne. Wszelkie roboty ziemne w obrębie stanowiska można prowadzić wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia W.K.Z. i zapewnieniu badań archeologicznych polegających na podjęciu prac o charakterze ratowniczym wraz z wykonaniem wymaganej dokumentacji naukowej i zabezpieczeniu ruchomego materiału naukowego.

 

11. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 11 U ustala się:

1)    Przeznaczenie terenu na usługi;

2)    Dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń na funkcję mieszkalną jako uzupełniającą;

3)    Wprowadzić zieleń wysoką wzdłuż ul. Elektrycznej jako zieleń izolacyjną.

 

12. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 12 KK/U ustala się:

1)    Przeznaczenie terenu na komunikację kolejową z dopuszczeniem usług;

2)    Istniejące obiekty mieszkalne przekształcać na obiekty o funkcjach administracyjno-socjalnych;

3)    W granicach terenów kolejowych możliwe są wszelkie inwestycje, remonty i modernizacje obiektów i urządzeń kolejowych w trybie obowiązujących przepisów;

4)   Dopuszcza się podział terenu i przeznaczenie wydzielonych terenów na funkcje usługowe z wykluczeniem funkcji mieszkaniowych. Nowe tereny muszą posiadać dojazd z drogi publicznej. Nowa zabudowa nie może przekraczać 3 kondygnacji.

 

13. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 13 MN ustala się:

1)    Przeznaczenie terenu na mieszkalnictwo jednorodzinne;

2)    Zaleca się poprawienie estetyki obiektu;

3)    Dopuszcza się usługi nieuciążliwe.

 

14. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 14 KSP ustala się:

1)    Przeznaczenie terenu na zespół garaży;

2)    Zaleca się modernizację i poprawienie estetyki obiektu.

 

15. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 15 U,P,S,A ustala się:

1)    Przeznaczenie terenu na usługi, produkcję, składy, administrację i handel;

2)    Dopuszcza się rozbudowę lub modernizację istniejących budynków;

3)    Ustala się wymóg dla inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska wykonanie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko;

4)    Ustala się obowiązek lokalizacji miejsc parkingowych na terenach własnych inwestora;

5)    Ustala się zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej;

6)    Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako obiektów wolnostojących lub wbudowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;

7)    Zaleca się poprawienie estetyki obiektów.

 

16. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 16 U,P,S,A ustala się:

1)    Przeznaczenie terenu na usługi, produkcję, składy, administrację;

2)    Dopuszcza się rozbudowę lub modernizację istniejących budynków;

3)    Ustala się wymóg dla inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska wykonanie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko;

4)    Ustala się obowiązek lokalizacji miejsc parkingowych na terenach własnych inwestora;

5)    Ustala się zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej;

6)    Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako obiektów wolnostojących lub wbudowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;

7)    Zaleca się poprawienie estetyki obiektów.

 

17. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 17 MW ustala się:

1)    Przeznaczenie terenu na cele mieszkalnictwa wielorodzinnego.

 

18. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 18 P,S ustala się:

1)    Przeznaczenie terenu na funkcje z zakresu produkcji, składów, baz, magazynów;

2)    Zaleca się teren uporządkować i poprawić estetykę obiektów.

  

19. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 19 KSP ustala się:

1)    Przeznaczenie terenu na zespół garaży;

2)    Zaleca się modernizację i poprawienie estetyki obiektu.

 

20. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 20 EE ustala się:

1)    Przeznaczenie terenu na stację transformatorową.

 

21. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 21 MW ustala się:

1)    Przeznaczenie terenu na cele mieszkalnictwa wielorodzinnego.

 

22. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 22 U,P,S,A ustala się:

1)    Przeznaczenie terenu na usługi, produkcję, składy, administrację, handel;

2)    Dopuszcza się rozbudowę lub modernizację istniejących budynków;

3)    Ustala się wymóg dla inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska wykonanie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko;

4)    Ustala się obowiązek lokalizacji miejsc parkingowych na terenach własnych inwestora;

5)    Ustala się zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej;

 

23. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 23 U,P,S,A ustala się:

1)      Przeznaczenie terenu na usługi, produkcję, składy, administrację;

2)      Dopuszcza się rozbudowę lub modernizację istniejących budynków;

3)      Ustala się wymóg dla inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska wykonanie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko;

4)      Ustala się obowiązek lokalizacji miejsc parkingowych na terenach własnych inwestora;

5)      Ustala się zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej;

 

24. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 24 MN ustala się:

1)      Przeznaczenie terenu na funkcje mieszkaniową - jednorodzinną;  

2)      Na terenie znajduje się obiekt o wartościach kulturowych, wszelkie działania polegające na rozbudowie, przebudowie i modernizacji uzgodnić z W.K.Z.

3)      Dopuszcza się usługi nieuciążliwe.

 

25. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 25 MW ustala się:

1)    Przeznaczenie terenu na funkcje mieszkaniową wielorodzinną.  

2)    Na terenie znajduje się obiekt (budynek ul. Elektryczna 22) o wartościach kulturowych, wszelkie działania     polegające na rozbudowie, przebudowie i modernizacji uzgodnić z W.K.Z.

 

26. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 26 U ustala się:

1)    Przeznaczenie terenu na usługi komercyjne z zakresu handlu, gastronomii i rzemiosła usługowego;

2)    Możliwość zmiany sposobu użytkowania w ramach funkcji podstawowej;

3)    Zaleca się modernizację i przekształcenie obiektów w celu podniesienia ich estetyki.

 

27. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 27 KSP ustala się:

1)      Przeznaczenie terenu na parking ogólnodostępny;

2)      Wymagana nawierzchnia utwardzona, zalecana kostka brukowa;

3)      Teren obsadzić zielenią izolacyjną zimozieloną.

 

28. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 28 ZN ustala się:

1)      Przeznaczenie terenu na zieleń nieurządzoną.

 

29. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 29 U/MN ustala się:

1)    Przeznaczenie terenu na usługi komercyjne z zakresu handlu, gastronomii i rzemiosła z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2)    Możliwość zmiany sposobu użytkowania w ramach funkcji podstawowej.

  

30. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 30 EG ustala się:

1)    Przeznaczenie terenu na lokalizację urządzeń zaopatrzenia w gaz.

 

31. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 31 ZU ustala się:

1)    Przeznaczenie terenu na zieleń urządzoną - skwer.

 

32. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 32 KK/P,S ustala się:

1)      Przeznaczenie terenu na komunikację kolejową z dopuszczeniem produkcji i składów;

2)      W granicach terenów klejowych możliwe są wszelkie inwestycje, remonty i modernizacje obiektów i urządzeń kolejowych w trybie obowiązujących przepisów.

3)      Dopuszcza się podział terenu i przeznaczenie wydzielonych terenów na funkcje produkcyjne oraz składowe z wykluczeniem funkcji mieszkaniowych. Nowe tereny muszą posiadać dojazd z drogi publicznej. Nowa zabudowa nie może przekraczać 3 kondygnacji.

4)      Obsługa terenu z drogi 6KL.

 

33. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 33 KK/U ustala się:

1)      Przeznaczenie terenu na dworzec kolejowy;

2)      Zaleca się poprawienie estetyki obiektu wraz z modernizacją przejść dla pieszych na perony kolejowe.

 

34. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 34 MN/U ustala się:

1)    Przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług.

2)    Zakazuje się rozbudowy budynku mieszkalnego.  

3)    Dopuszcza się lokalizację nowych obiektów usługowych pod warunkiem podniesienia terenu powyżej rzędnej powodzi z 1997 r.

 

35. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 35 EE ustala się:

1)    Przeznaczenie terenu na stacje elektroenergetyczną.

 

36. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 36 ZN ustala się:

1)    Przeznaczenie terenu na zieleń nie urządzoną.

 

37. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 37 W ustala się:

1)      Przeznaczenie terenu – rzeka Odra

2)      Ustala się obowiązek dokonania uzgodnień w odniesieniu do prac ziemnych, budowlanych i regulacyjnych z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej oraz Okręgową Dyrekcją Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 

38. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 38 U,A ustala się:

1)    Przeznaczenie terenu na cele usług i administracji.  

2)    Na terenie znajdują się obiekty o wartościach kulturowych, wszelkie działania polegające na rozbudowie, przebudowie i modernizacji uzgodnić z W.K.Z. (budynek magazynowy i teren po cmentarzu żydowskim).

 

39. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 39 KK ustala się:

1)    Przeznaczenie terenu na komunikację kolejową;

2)    W granicach terenów kolejowych możliwe są wszelkie inwestycje, remonty i modernizacje obiektów i urządzeń kolejowych w trybie obowiązujących przepisów.

3)    Dopuszcza się podział terenu i przeznaczenie wydzielonych terenów na funkcje usługowe, produkcji oraz obsługi komunikacji z wykluczeniem funkcji mieszkaniowych. Nowe tereny muszą posiadać dojazd z drogi publicznej. Nowa zabudowa nie może przekraczać 3 kondygnacji.

 

40. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 40 KK ustala się:

1)    Przeznaczenie terenu na komunikację kolejową;

2)    W granicach terenów kolejowych możliwe są wszelkie inwestycje, remonty i modernizacje obiektów i urządzeń kolejowych w trybie obowiązujących przepisów.

3)    Dopuszcza się podział terenu i przeznaczenie wydzielonych terenów na funkcje usługowe, produkcji oraz obsługi komunikacji z wykluczeniem funkcji mieszkaniowych. Nowe tereny muszą posiadać dojazd z drogi publicznej. Nowa zabudowa nie może przekraczać 3 kondygnacji.

 

41. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 41UK ustala się:

1)    Przeznaczenie terenu na usługi z zakresu kultu religijnego.

 

§10.

Dla terenów komunikacji ustala się:

1. Obowiązujące i orientacyjne linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu.

2. Szerokość ulic zbiorczych, lokalnych i dojazdowych w liniach rozgraniczających:

1 KG     (1/2)ok. 30 m, przy szerokości jezdni min. 10 m, z obustronnymi chodnikami.

2 KZ(1/2)      ok. 30 - 20 m, przy szerokości jezdni min. 10 m, z obustronnymi chodnikami.

3 KZ(1/2)      ok. 20-16 m, przy szerokości jezdni min. 8 m, z obustronnymi chodnikami o szerokości min. 1,5 m.

4 KL(1/2)      ok. 20 - 16 m, przy szerokości jezdni min. 8 m, z obustronnymi chodnikami o szer. min. 1,5 m.

5 KL(1/2)      ok. 16 m, przy szerokości jezdni min. 8 m, z obustronnymi chodnikami o szerokości min. 1,5 m.

6 KL(1/2)      ok. 20 – 30 m, przy szerokości jezdni min. 8 m, z obustronnymi chodnikami o szerokości min. 1,5 m. Ostateczne ustalenie przebiegu jezdni nastąpi na etapie projektu technicznego.

7 KD(1/2)      min. 8 m, bez chodników

8 KD(1/2)      min. 8 m, przy szerokości jezdni ok. 6 m z obustronnymi chodnikami;

9 KD(1/2)      min. 8 m, przy szerokości jezdni ok. 5 m z obustronnymi chodnikami

10 KD(1/2)    min. 14 m, przejazd przez tereny kolejowe;

11 KD(1/2)    min. 10 m, przy szerokości jezdni 5 m.

 

3. Szerokość ciągu pieszego 12 KP ustala się na min. 4,5 m.

  

4. Dla terenów oznaczonych w rysunku planu symbolem 13 KZ(1/2) ustala się:

1)    Przeznaczenie terenów na komunikację - realizacja drogi zbiorczej, kontynuacja drogi oznaczonej 3KZ(1/2). Do czasu realizacji inwestycji użytkowanie dotychczasowe. Ostateczne ustalenie przebiegu jezdni nastąpi na etapie projektu technicznego.

 

5. Dla terenów oznaczonych w rysunku planu symbolem 14 KZ(1/2) ustala się:

1)    Przeznaczenie terenów na komunikację - realizacja drogi zbiorczej, kontynuacja drogi oznaczonej 3KZ(1/2). Do czasu realizacji inwestycji użytkowanie dotychczasowe. 

 

Rozdział IV
Przepisy końcowe

 

§11.

Dla terenu określonego w 1 ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139) w wysokości 30 %.

 

§12.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Głogowa.

 

§13.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej

  .                                                                              (-) Eugeniusz Patyk

 

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 2, poz. 28 z 23.01.2001 r.