U C H W A Ł A    Nr XV/144/2008
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 26 lutego 2008 r.
 

 

w sprawie  uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Legnickiej i Obrońców Pokoju w Głogowie

             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz w związku z uchwałą Nr V/45/2007 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Legnickiej i Obrońców Pokoju w Głogowie uchwala się, co następuje: 

 

Rozdział 1
Ustalenia ogólne
 

§ 1.

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Legnickiej i Obrońców Pokoju w Głogowie, zwana dalej planem, obejmuje tereny położone w Głogowie w obrębie geodezyjnym 6 - Hutnik, w granicach określonych na rysunku planu.

2. W planie nie wprowadza się ustaleń w zakresie:

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na brak występowania takich terenów;

2) szczegółowych zasad i warunków scalania nieruchomości objętych planem miejscowym, ze względu na brak występowania takich terenów;

3) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

4) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, ze względu na brak takich obszarów;

5) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji, ze względu na brak takich obszarów;

6) granic terenów pod budowę obiektów handlowych, o powierzchni sprzedaży powyżej 400m2, ze względu na brak występowania takich terenów;

7) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych, ze względu na brak występowania takich terenów;

8) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, ze względu na brak występowania takich pomników.

§ 2.

Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy - maksymalna, nieprzekraczalna linia zabudowy ograniczająca teren, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu, linia ta nie dotyczy takich elementów jak: części podziemnych obiektów budowlanych, balkonów, wiatrołapów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, schodów, zadaszeń nad wejściami do budynków o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej;

2) przepisy szczególne - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

3) przeznaczenie terenu lub obiektu - kategorie form zagospodarowania lub działalności lub grupy tych kategorii, które jako jedyne są dopuszczone na danym terenie lub w obiekcie;

4) przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu - jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która powinna dominować w danym terenie lub obiekcie w sposób określony w ustaleniach planu;

5) przeznaczenie uzupełniające terenu lub obiektu - jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu;

6) teren - część obszaru wyznaczona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczona symbolem;

7) wysokość zabudowy - rozumie się przez to wysokość budynku wyrażoną w metrach, od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku, do górnej krawędzi kalenicy.

8) powierzchnia biologicznie czynna - rozumie się przez to grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce powierzchni nie mniejszej niż 10m2, urządzonych jako stałe trawniki, kwietniki lub oczka wodne, na podłożu zapewniającym naturalną wegetację roślin.

 § 3.

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik graficzny nr 1 do uchwały.

2. Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

4. Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji zapisanych w planie, z zakresu infrastruktury technicznej stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

5. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu;

3) symbole określające przeznaczenie terenów;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

6. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny.

§ 4.

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - należy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi;

2) usługi;

3) zieleń publiczna urządzona;

4) zieleń izolacyjna;

5) ulice publiczne, ulice - dojazdy wewnętrzne, ciągi piesze;

6) parkingi , garaże;

7) infrastruktura techniczna - należy przez to rozumieć sieci uzbrojenia technicznego, w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne, obiekty im towarzyszące.

2. Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń innych niż te, które są dla niego ustalone w planie.

 § 5.

Ustala się następujący sposób zagospodarowania terenu i kompozycji urbanistycznej:

1) na obszarze objętym planem obowiązuje lokalizacja miejsc postojowych na terenie, na którym usytuowany jest obiekt jakiemu te miejsca towarzyszą, o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej;

2) lokalizacja obiektów budowlanych na działce zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi oraz ustalonymi w planie liniami zabudowy;

3) dopuszcza się scalanie i podział działek.

 § 6.

Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony i kształtowania środowiska:

1) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód gruntowych i gruntu ze względu na ochronę Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 302 Pradolina Barycz-Głogów;

2) dotrzymanie standardów ochrony środowiska przez wprowadzaną działalność;

3) zanieczyszczone wody opadowe z powierzchni utwardzonych należy podczyścić przed ich odprowadzeniem do odbiornika;

4) powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone przeznaczyć na różne formy zieleni z elementami małej architektury;

5) należy dążyć do kompensacji powierzchni biologicznie czynnych;

6) masy ziemne, usuwane bądź przemieszczane w związku z realizacją inwestycji należy zagospodarować pod rekultywację terenów zdegradowanych, dla potrzeb technologicznych i rekultywacji składowisk odpadów oraz w celu kształtowania i zagospodarowania publicznych terenów zieleni, sportu i rekreacji.

7) zakaz przekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu, określonego przepisami szczególnymi.

 § 7.

Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: - prace ziemne w rejonie i w pobliżu stanowiska archeologicznego mają być prowadzone pod nadzorem archeologicznym, w razie konieczności należy przeprowadzić badania ratownicze. Na tego typu prace należy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 § 8.

1. Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:

1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic i innych terenów publicznych;

2) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 1 dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tego ustalenia, po uzgodnieniu z właścicielem terenu i zarządcą sieci;

3)  przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidującej z planowanym zainwestowaniem, na warunkach określonych przez właściciela sieci;

4) realizacja układu komunikacyjnego powinna obejmować kompleksową realizację uzbrojenia technicznego;

5) wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, odprowadzania ścieków, wód opadowych oraz lokalizacji innych urządzeń technicznych na terenach określonych w § 1. uchwały wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci.

6) dopuszcza się możliwość realizacji infrastruktury technicznej, jako towarzyszącej inwestycjom na terenach własnych inwestorów.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa  wody z miejskiej sieci wodociągowej,

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy wodociągowych zgodnie z ustaleniami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5;

3.  W zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych przyjmuje się następujące ustalenia:

1) odprowadzenie ścieków komunalnych systemem sieci kanalizacji ogólnospławnej,

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5;

4.  W zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala się:

1)  odprowadzenie wód opadowych:

a)  nie zanieczyszczonych:

-   systemem sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników,

-   retencjonowanie na działce,

b)  zanieczyszczonych systemem sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników, po ich podczyszczeniu;

2)  dopuszcza się budowę przyłączy kanalizacji deszczowej i przebudowę istniejących sieci kanalizacji ogólnospławnej zgodnie z ustaleniami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5;

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz przyjmuje się następujące ustalenia:

1)  dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej;

2)  dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy gazowych zgodnie z warunkami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5;

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa energii cieplnej w oparciu o zasilanie:

a) gazem;

b) energią elektryczną;

c)  z sieci ciepłowniczej;

d)  paliwami stałymi i z odnawialnych źródeł energii;

2)  obowiązuje stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;

3)  dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy sieci ciepłowniczej zgodnie z warunkami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5

4)  przebudowa przewodów ciepłowniczych kolidujących z zabudową wyznaczoną planem na warunkach określonych przez właściciela sieci;

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa energii elektrycznej z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych i sieci średniego i niskiego napięcia;

2) dopuszcza się rozbudowę i budowę nowych kablowych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia wraz z budową stacji transformatorowych, wykonanych w zależności od sposobu zagospodarowania terenów jako wbudowane lub obiekty wolnostojące na wydzielonych działkach lub na terenie własnym inwestora z zapewnieniem dogodnego do nich dojazdu, na warunkach określonych przez właściciela sieci;

3) ustala się obowiązek zachowania normatywnych odległości zabudowy od istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznych;

8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w przepisach szczególnych i  aktach prawa miejscowego.

9. W zakresie usług telekomunikacyjnych przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dopuszcza się przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej;

2) zaleca się lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych we wspólnych kanałach zbiorczych w porozumieniu ze wszystkimi operatorami sieci;

3) zakaz budowy wolnostojących wież i masztów telefonii komórkowej oraz instalowania anten na istniejących i projektowanych budynkach;

 

Rozdział 2
Ustalenia dla terenów

 

§ 9.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A.9.3.MN ustala się następujące przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) teren włączony do przylegających działek zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - dopuszczalne parterowe obiekty gospodarcze i garażowe;

2) formę dachów dostosować do dachu budynku mieszkalnego;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) zlokalizować  pas zieleni izolacyjnej (w tym zieleni zimozielonej) od strony terenu A.9.1.KS/U;

2) zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

4. Dla terenu, o  którym  mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd z przylegającej posesji zabudowy jednorodzinnej;

 

§ 10.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A.7.1.MN/U ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

b) usługi;

2) uzupełniające:

a) parkingi;

b) infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;

2) maksymalna wysokość nowej zabudowy, nie może przekraczać 9.0m i maksymalnie zawierać dwie kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe; dopuszcza się piwnice jako kondygnację podziemną w zależności od poziomu wód gruntowych, obowiązują dachy strome o symetrycznych połaciach, o kącie nachylenia 300-450, kryte dachówką ceramiczną lub cementową, zakaz stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy;

3) dla zabudowy istniejącej dopuszcza się dachy płaskie pod warunkiem nie przekraczania wysokości istniejącej zabudowy; warunek ten dotyczy również rozbudowy budynków;

4) dopuszcza się garaże oraz obiekty gospodarcze wolnostojące lub bliźniacze, w formie architektonicznej nawiązującej do zabudowy mieszkaniowej.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) usługi nie mogą przekroczyć 50% terenu oraz powierzchni zabudowy;

2) zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

3) należy przeznaczyć co najmniej 10% powierzchni działki na powierzchnię biologicznie czynną;

4) zazielenienie terenów nie zabudowanych;

5) należy zapewnić co najmniej:

a) dla zabudowy mieszkaniowej - 2 stanowiska postojowe na posesji dla samochodu osobowego (dopuszcza się aby jedno z nich było w garażu);

b) dla zabudowy mieszkaniowej z usługami - 3 stanowiska postojowe na posesji dla samochodu osobowego (dopuszcza się aby jedno z nich było w garażu).

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd od strony terenu oznaczonego symbolem A5-KS (sięgasz z ul. Obrońców Pokoju).

 § 11.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A.6.1.U ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe - usługi (z wyjątkiem usług  rzemiosła uciążliwego takiego jak warsztaty samochodowe itp.);

2) uzupełniające

a) zieleń izolacyjna;

b) parkingi;

c) infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;

2) maksymalna wysokość zabudowy nie może przekraczać 12.0m i maksymalnie zawierać trzy kondygnacje nadziemne z  dachem  płaskim; dopuszcza się piwnice jako kondygnację podziemną w zależności od poziomu wód gruntowych,

3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku z zachowaniem warunków określonych w pkt 2).

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) zakazuje się mieszkań funkcyjnych towarzyszących działalności usługowej;

2) obowiązek urządzenia min 1 miejsca postojowego dla samochodu osobowego na każde 200m2 powierzchni użytkowej usług;

3) zakazuje się stosowania od strony ulic ogrodzeń z prefabrykatów betonowych i siatki ogrodzeniowej;

4) należy przeznaczyć co najmniej 5 % powierzchni działki na powierzchnię biologicznie czynną.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd od strony terenu oznaczonego symbolem A5-KS (sięgasz z ul. Obrońców Pokoju). 

§ 12.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A.13.1.ZP ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: zieleń publiczna urządzona - park;

2) uzupełniające:

a) ulice publiczne (plac do zawracania);

b) infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) zakazuje się wznoszenia obiektów budowlanych , w tym urządzeń reklamowych, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2),

2) dopuszcza się lokalizację obiektów parkowych typu: altana, pergola, urządzenia zabaw dla dzieci, ławki, innych elementów małej architektury oraz  innych urządzeń do rekreacji i sportu.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) obowiązek urządzenia oświetlonych ścieżek pieszych;

2) obowiązek wykonania ścieżek rowerowych połączonych ze ścieżkami rowerowymi na terenach sąsiednich;

3) obowiązek całościowego opracowania projektu zagospodarowania z oświetleniem i małą architekturą;

4) dopuszcza się wydzielenie placu do zawracania zgodnie z przepisami p.poż. przy terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem A.12.1.KD-D z możliwością włączenia go do ulicy publicznej (A.12.1.KD-D).

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd do terenu od strony terenu oznaczonego symbolem A.12.1.KD-D.

 

§ 13.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A.2a.1.KD-Z 1/4 ustala się następujące przeznaczenie: ulica klasy zbiorczej, jednojezdniowa o 4 pasach ruchu.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1)  teren przeznaczony do włączenia w granice pasa drogowego ul. Legnickiej;

2)  zieleń wysoka (nasadzenia rzędowe drzew) i niska izolacyjna;

3)  dopuszcza się infrastrukturę techniczną.

4)  zakaz zabudowy i lokalizacji wolnostojących urządzeń reklamowych;

3.  Teren, o którym mowa w ust.1 przeznacza się na realizację celu publicznego.

 

§ 14.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A.12.1.KD-D ustala się następujące przeznaczenie: ulica klasy dojazdowej.

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu z dopuszczalnością tolerancji 1m;

2) chodnik, zieleń, miejsca postojowe i ścieżka rowerowa w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

3) dopuszcza się infrastrukturę techniczną.

3. Dopuszcza się przeznaczenie części drogi, na odcinku biegnącym pomiędzy ul. Legnicką (teren A.2a.1.KD-Z 1/4) a  terenem A.9.1.KS/U na ciąg pieszy wraz z podniesieniem jego poziomu do poziomu chodnika ul. Legnickiej, w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

1) realizacji na terenie A.9.1.KS/U - 2-kondygnacyjnego obiektu usługowego lub usługowo-garażowego;

2)  zapewnienia dojazdu do terenów A.9.1.KS/U i A.12.2.KS poprzez realizację drogi dojazdowej na terenie A.7.2.KD-D/MN.

4. Teren, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego.

 

§ 15.

1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A.7.2.KD-D/MN ustala się następujące, alternatywne  przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) ulica klasy dojazdowej;

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) uzupełniające: infrastruktura techniczna.

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) obowiązuje zakaz wznoszenia budynków;

2)  w przypadku przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

a) zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych i siatki ogrodzeniowej od strony dróg;

b) zazielenienie terenów nie zabudowanych.

3)  w przypadku przeznaczenia terenu pod ulicę klasy dojazdowej:

a)  szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu z dopuszczalnością tolerancji 1m;

b)  jezdnia 3.5 - 6.0 m, w zależności od organizacji ruchu (jedno- lub dwukierunkowy); chodnik w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań,

c) dopuszcza się infrastrukturę techniczną

3.  Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: w przypadku przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną dojazd od strony ul. Obrońców Pokoju.

4. W przypadku przeznaczenia terenu pod ulicę dojazdową (KD-D), teren, o którym mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego.

 

§ 16.

1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A.5.1.KS  ustala się następujące przeznaczenie:

1)  podstawowe: parkingi

2)  uzupełniające:

a)  zieleń izolacyjna;

b)  infrastruktura techniczna.

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) zakazuje się wznoszenia budynków;

2) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury;

3) dopuszcza się ekrany akustyczne.

3.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1)  obowiązek starannego kształtowania elementów małej architektury i oświetlenia;

2) obowiązek wykonania ścieżek rowerowych połączonych ze ścieżkami rowerowymi na terenach sąsiednich;

3) zieleń wysoka i średniowysoka, w tym szpaler drzew.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd od strony terenu oznaczonego symbolem: A5-KS (ul. Obrońców Pokoju).

 

§ 17.

1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A.12.2.KS ustala się następujące przeznaczenie:

1)  podstawowe: garaże;

2)  uzupełniające:

a)  zieleń izolacyjna;

b)  dojazdy wewnętrzne, ciągi piesze;

c)  infrastruktura techniczna.

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;

2) garaże w formie zwartego parterowego zespołu boksów;

3) dopuszcza się ekrany akustyczne.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) obowiązek starannego kształtowania elementów małej architektury i oświetlenia;;

2) zazielenienie terenów nie zabudowanych;

3)  zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych i siatki ogrodzeniowej.

4. Dla terenu, o  którym  mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd do terenu od strony terenu oznaczonego symbolem A.12.1.KD-D i od strony A.7.2.KD-D/MN - w razie realizacji drogi dojazdowej. 

§ 18.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A.9.1.KS/U ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) garaże;

b) usługi (z wyjątkiem usług  rzemiosła uciążliwego takiego jak warsztaty samochodowe itp.);

2) uzupełniające:

a) zieleń izolacyjna;

b) dojazdy wewnętrzne, ciągi piesze;

c) infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;

2) realizacja garaży wyłącznie w formie połączonej z usługami:

a)  obiekt dwukondygnacyjny: garaże w poziomie parteru, usługi na poziomie piętra; 

b) dach płaski;

c)  wymagany wysoki poziom architektoniczny i estetyczny zabudowy;

3)  realizacja zabudowy usługowej;

a)  liczba kondygnacji - 2;

b)  dach płaski;

c)  wymagany wysoki poziom architektoniczny i estetyczny zabudowy;

4)  dla obu rodzajów zabudowy  dopuszcza się kondygnację podziemną, w zależności od poziomu wód gruntowych;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) urządzenie chodnika i zieleni w zależności potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

2) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury;

3) zazielenienie terenów nie zabudowanych;

4) zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych i siatki ogrodzeniowej.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd do terenu od strony terenu oznaczonego symbolem A.12.1.KD-D i od strony A.7.2.KD-D/MN - w razie realizacji drogi dojazdowej.

 

§ 19.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A.9.2.KS/MN ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe

a) garaże;

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) uzupełniające:

a) zieleń izolacyjna

b) infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) w przypadku przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową dopuszcza się wznoszenie parterowych budynków gospodarczych, z zachowaniem wymagań odległościowych od granic działek, wynikających z przepisów techniczno-budowlanych;

2) w przypadku przeznaczenia terenu pod zabudowę garażową, usługową lub usługowo-garażową - dopuszcza się takie ukształtowanie zabudowy jak przewidziane dla terenu A.9.1.KS/U pod warunkiem zlokalizowania pasa zieleni izolacyjnej (w tym zieleni zimozielonej) od strony terenu A8-MN.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) w przypadku przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną obowiązuje:

a) zlokalizowanie pasa zieleni izolacyjnej (w tym zieleni zimozielonej) od strony terenu A.9.1.KS/U;

b) zazielenienie terenów nie zabudowanych.

2) w przypadku przeznaczenia terenu pod  garaże lub usługi obowiązują ustalenia jak dla terenu A.9.1.KS/U;

4.Dla terenu , o  którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:

1) w przypadku przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną dojazd od strony ul. Obrońców Pokoju istniejącą drogą dojazdową;

2) w przypadku przeznaczenia terenu pod garaże lub usługi obowiązuje dojazd od strony terenu oznaczonego symbolem A.12.1.KD-D i od strony A.7.2.KD-D/MN - w razie realizacji drogi dojazdowej.

 

Rozdział 3
Przepisy końcowe

 

§ 20.

Na podstawie art. 15 ust. 2, pkt 12, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, na 30%.

 

§ 21.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

 

§ 22.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                                                                     Radosław Pobol

Opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 177, poz. 1992 z dnia 25 czerwca 2008 r.