UCHWAŁA Nr V/42/2007
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 27 marca 2007 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów, położonych w Głogowie przy ulicy Krochmalnej

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz w związku z uchwałą Nr XXXVIII/341/2006 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów, położonych w Głogowie przy ulicy Krochmalnej, uchwala się, co następuje:

Rozdział 1
Ustalenia ogólne

§ 1.

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w Głogowie przy ulicy Krochmalnej, zwany dalej planem, obejmuje tereny położone w Głogowie w obrębie geodezyjnym I - Nadodrze:

1) działki nr geodezyjny 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15/11, 15/2, 15/12, 15/7, 15/15 i 15/16;

2) części działek nr geodezyjny 18/1, 11, 3, 15/17 i 12;

2. W planie nie wprowadza się ustaleń w zakresie:

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na brak występowania takich terenów;

2) szczegółowych zasad i warunków scalania nieruchomości objętych planem miejscowym;

3) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, ze względu na brak takich obszarów;

4) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji, ze względu na brak takich obszarów;

5) granic terenów pod budowę obiektów handlowych, o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2, ze względu na brak występowania takich terenów;

6) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych, ze względu na brak występowania takich terenów;

7) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, ze względu na brak występowania takich pomników.

 § 2.

Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy - maksymalna, nieprzekraczalna linia zabudowy ograniczająca teren, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu;

2) przepisy szczególne - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

3) przeznaczenie terenu lub obiektu - kategorie form zagospodarowania lub działalności lub grupy tych kategorii, które jako jedyne są dopuszczone na danym terenie lub w obiekcie;

4) przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu - jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która dominuje w danym terenie lub obiekcie w sposób określony w ustaleniach planu;

5) przeznaczenie uzupełniające terenu lub obiektu - jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu;

6) teren - część obszaru wyznaczona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczona symbolem;

7) urządzenia towarzyszące obiektom budowlanym - urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki;

8) usługi - jest to działalność taka jak: finanse, gastronomia, handel detaliczny, obsługa firm, rzemiosło, służba zdrowia, turystyka.

9) kanalizacja sanitarna - zespół urządzeń wraz z siecią podziemnych przewodów służący do odprowadzania ścieków komunalnych.

§ 3.

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik graficzny nr 1 do uchwały.

2. Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

4. Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji zapisanych w planie, z zakresu infrastruktury technicznej stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

5. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu;

3) symbole określające przeznaczenie terenów;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy i dopuszczalna linia zabudowy dla budynków sytuowanych ścianą bez otworów;

6. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny.

§ 4. 

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:

1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

3) usługi:

a) finanse - działalność związana z obsługą finansową;

b) gastronomia - działalność restauracji, kawiarni i herbaciarni, piwiarni, winiarni, barów, cukierni oraz lodziarni, wraz z produkcją wyrobów własnych, a także placówek gastronomiczno-kulturalno-rekreacyjnych, np. klubów artystycznych, bilardowych itp.;

c) handel hurtowy i detaliczny - działalność związana ze sprzedażą hurtową i detaliczną towarów, z wyłączeniem sprzedaży paliw;

d) rzemiosło - działalność związana z usługami dla ludności, w szczególności:, krawiectwo, kaletnictwo, naprawa obuwia, naprawa sprzętu artykułów gospodarstwa domowego, zegarmistrzostwo, itp. oraz rzemiosło produkcyjne, np. piekarnia;

e) służba zdrowia - działalność związana z opieką zdrowotną i opieką społeczną, w tym działalność praktyk lekarskich, gabinetów lekarskich, itp.;

f) turystyka - działalność biur i agencji turystycznych, biur podróży, informacja turystyczna itp.;

4) produkcja nieuciążliwa, składy, magazyny

5) ulice publiczne i ulice wewnętrzne;

6) parkingi i garaże;

2. Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń innych niż te, które są dla niego ustalone w planie.

§ 5. 

Ustala się następujący sposób zagospodarowania terenu i kompozycji urbanistycznej:

1) na obszarze objętym planem obowiązuje lokalizacja miejsc postojowych w granicach działek poszczególnych właścicieli lub użytkowników;

2) lokalizacja obiektów budowlanych na działce zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz ustalonymi w planie liniami zabudowy;

§ 6. 

Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony i kształtowania środowiska:

1) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód gruntowych i gruntu ze względu na ochronę Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 302 Pradolina Barycz-Głogów;

2) dotrzymanie standardów ochrony środowiska przez wprowadzaną działalność;

3) zanieczyszczone wody opadowe z powierzchni utwardzonych należy podczyścić przed ich odprowadzeniem do odbiornika;

4) powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone przeznaczyć na różne formy zieleni z elementami małej architektury;

5) należy dążyć do kompensacji powierzchni biologicznie czynnych;

6) masy ziemne, usuwane bądź przemieszczane w związku z realizacją inwestycji należy zagospodarować pod rekultywację terenów zdegradowanych, dla potrzeb technologicznych i rekultywacji składowisk odpadów oraz w celu kształtowania i zagospodarowania publicznych terenów zieleni, sportu i rekreacji.

7) zakaz przekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu, określonego przepisami szczególnymi.

§ 7. 

Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - w przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy wstrzymać roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć go i teren jego odkrycia i niezwłocznie powiadomić o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 8. 

1. Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:

1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic i innych terenów publicznych;

2) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 1 dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tego ustalenia po uzgodnieniu z właścicielem terenu i zarządcą sieci;

3) przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidującej z planowanym zainwestowaniem, na warunkach określonych przez właściciela sieci;

4) realizacja układu komunikacyjnego powinna obejmować kompleksową realizację uzbrojenia technicznego;

5) wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, odprowadzania ścieków, wód opadowych oraz lokalizacji innych urządzeń technicznych na terenach określonych w § 1. uchwały wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci.

6) dopuszcza się możliwość realizacji infrastruktury technicznej, jako towarzyszącej inwestycjom na terenach własnych inwestorów.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa wody z miejskiej sieci wodociągowej,

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy wodociągowych zgodnie z warunkami ustalonymi w § 8 ust.1 pkt.5,

3. W zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych przyjmuje się następujące ustalenia:

1) odprowadzenie ścieków komunalnych systemem sieci kanalizacji sanitarnej;

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5;

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dopuszcza się budowę przyłączy kanalizacji deszczowej i przebudowę istniejących sieci kanalizacji ogólnospławnej zgodnie z warunkami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5;

2) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych:

a) nie zanieczyszczonych:

- systemem sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników,

- retencjonowanie na działce,

b) zanieczyszczonych - systemem sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników, po ich podczyszczeniu

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa gazu z planowanej rozdzielczej sieci gazowej;

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę sieci oraz budowę nowych przyłączy gazowych zgodnie z ustaleniami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5;

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dopuszcza się dostawę energii cieplnej w oparciu o zasilanie:

a) gazem i olejem opałowym,

b) energią elektryczną,

c) z sieci ciepłowniczej,

d) z odnawialnych źródeł energii;

2) obowiązuje stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń.

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa energii elektrycznej z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych i sieci średniego i niskiego napięcia;

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących oraz budowę nowych kablowych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia wraz z budową stacji transformatorowych, wykonanych w zależności od sposobu zagospodarowania terenów jako wbudowane lub obiekty wolnostojące na wydzielonych działkach lub na terenie własnym inwestora z zapewnieniem dogodnego do nich dojazdu na warunkach określonych przez właściciela sieci.

8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w przepisach szczególnych i aktach prawa miejscowego.

9. W zakresie usług telekomunikacyjnych przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących oraz budowę nowych sieci telekomunikacyjnych;

2) zaleca się lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych we wspólnych kanałach zbiorczych w porozumieniu ze wszystkimi operatorami sieci;

 

Rozdział 2
Ustalenia dla terenów

§ 9. 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.MW i 2.MW ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2) uzupełniające:

a) usługi;

b) ulice wewnętrzne;

c) parkingi naziemne.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;

2) dla terenu 1.MW dopuszczalna linia zabudowy dla budynków sytuowanych ścianą bez otworów jak na rysunku planu;

3) ilość kondygnacji i kształt dachu:

a) na terenie 1.MW - wysokość zabudowy max 2 kondygnacje, dachy o nachyleniu połaci 15o do 45o, dla każdego budynku obowiązuje jeden rodzaj dachów;

b) na terenie 2.MW - wysokość zabudowy istniejącej - 1 kondygnacja , dach o nachyleniu połaci do 30o; dla nowej zabudowy max 2 kondygnacje, dach o nachyleniu do 45o;

4) ustala się dla poszczególnych terenów MW komponowanie zespołu budynków według jednorodnego projektu w celu zachowania ładu przestrzennego;

5) dopuszcza się lokalizowanie usług w budynkach zabudowy mieszkaniowej;

6) dopuszcza się wbudowanie obiektów technicznych w obiekty trwałe.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) urządzenie terenów zielonych takich jak np. place zabaw, boiska terenowe w miarę możliwości;

2) obowiązek przeznaczenia co najmniej 10% powierzchni terenu na zieleń - powierzchnię biologicznie czynną;

3) dla usług zlokalizowanych w zabudowie wielorodzinnej należy zapewnić co najmniej 1 stanowisko postojowe dla samochodów osobowych na każde 10 m2 usług;

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd do terenów od strony terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KD-L.

§ 10. 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.MN i 2.MN ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) uzupełniające: usługi z udziałem nie przekraczającym 30 % pow. całkowitej budynku;

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;

2) ilość kondygnacji i kształt dachu:

a) na terenie 1.MN - 2 kondygnacje w tym poddasze użytkowe, dachy strome o nachyleniu połaci do 50o dwuspadowe usytuowane kalenicowo wzdłuż drogi, kryte dachówką ceramiczną;

b) na terenie 2.MN - 2 kondygnacje w tym poddasze użytkowe, dachy o nachyleniu połaci do 45o, dla nowej zabudowy obowiązuje jeden rodzaj dachów.

3) dopuszcza się garaże oraz obiekty gospodarcze wolnostojące lub bliźniacze, w formie architektonicznej nawiązującej do zabudowy mieszkaniowej;

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

2) należy przeznaczyć co najmniej 10% nie zabudowanej powierzchni działek na zieleń wysoką;

3) zazielenienie terenów nie zabudowanych;

4) należy zapewnić co najmniej 1 stanowisko postojowe na posesji dla samochodu osobowego.

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd do terenów od strony terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KD-L.

§ 11. 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.U/P i 2.U/P ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe - usługi, produkcja nieuciążliwa, składy, magazyny;

2) uzupełniające - parkingi, garaże, ulice wewnętrzne;

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;

2) dopuszcza się mieszkanie funkcyjne towarzyszące działalności usługowej;

3) na terenie 1.U/P - maksymalna wysokość zabudowy, mierzona od poziomu terenu do górnej krawędzi dachu nie może przekraczać 10 m i maksymalnie zawierać dwie kondygnacje; dach o nachyleniu połaci do 30o;

4) na terenie 2.U/P - 1 kondygnacja, dachy o nachyleniu połaci do 30o;

5) na terenie 1.U/P - obowiązek wyeksponowania zabudowy od strony ul. Krochmalnej.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu

1) należy zapewnić co najmniej 1 stanowisko postojowe dla samochodu osobowego na każde 100m2 powierzchni użytkowej zabudowy;

2) obowiązek przeznaczenia co najmniej 10% powierzchni terenu na zieleń - powierzchnię biologicznie czynną;

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd do terenów od strony terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KD-L.

§ 12. 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.MN/MW/U i 2.MN/MW/U ustala się następujące przeznaczenie podstawowe:

1) podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

b) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

c) usługi;

2) uzupełniające:

a) ulice wewnętrzne;

b) parkingi i garaże.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;

2) ilość kondygnacji i kształt dachu:

a) na terenie 1.MN/MW/U:

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej: max 3 kondygnacje dla zabudowy istniejącej i max 2 kondygnacje dla zabudowy projektowanej, w tym poddasze użytkowe; dachy o nachyleniu połaci do 45o, dla nowej zabudowy obowiązuje jeden rodzaj dachów;

- dla zabudowy usługowej, max 2 kondygnacje, dachy o nachyleniu połaci do 45o;

b) na terenie 2.MN/MW/U:

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej max 2 kondygnacje w tym poddasze użytkowe, dachy o nachyleniu połaci do 45o, dla nowej zabudowy obowiązuje jeden rodzaj dachów;

- dla zabudowy usługowej, max 1 kondygnacja, dachy o nachyleniu połaci do 45o;

3) dopuszcza się łączenie w obiektach funkcji mieszkalnych i usługowych;

4) dopuszcza się garaże oraz obiekty gospodarcze wolnostojące lub szeregowe, w formie architektonicznej nawiązującej do zabudowy mieszkaniowej;

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej należy zapewnić co najmniej 1 stanowisko postojowe na posesji dla samochodu osobowego

2) w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej należy w miarę możliwości urządzić tereny zielone takie jak np. place zabaw czy boiska terenowe;

3) w przypadku realizacji zabudowy usługowej należy zapewnić co najmniej 1 stanowisko postojowe dla samochodu osobowego na każde 100m2 powierzchni użytkowej zabudowy;

4) obowiązek przeznaczenia co najmniej 10% powierzchni terenu na zieleń - powierzchnię biologicznie czynną;

5) zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd do terenów od strony terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KD-L.

§ 13. 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KD-L ustala się następujące przeznaczenie: ulica klasy lokalnej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu z dopuszczalnością tolerancji 2m;

2) szerokość jezdni min 6m;

3) chodniki, zieleń, miejsca postojowe i ścieżki rowerowe w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

3. Teren, o którym mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego.

 

Rozdział 3
Przepisy końcowe

§ 14. 

Na podstawie art. 15 ust. 2, pkt 12, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy:

a) 30% - dla terenów 1.U/P i 2.U/P;

b) 5% - dla terenów pozostałych.

§ 15. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§ 16. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Radosław Pobol

Publikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, dnia 17 maja 2007 r., Nr 117, poz. 1550.