Uchwałą nr XXVI/166/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 marca 2012 oraz Uchwałą nr XLV/449/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 16 stycznia 2018 wprowadzono zmiany w części tekstowej planu oznaczone kolorem niebieskim.
Zobacz tekst bez wprowadzonych zmian.

 

UCHWAŁA Nr XIV/127/2007

Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
osiedla Kopernik w Głogowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz w związku z uchwałą nr XL/358/2006 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 6 czerwca 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Kopernik w Głogowie, Rada Miejska w Głogowie uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Ustalenia ogólne

§ 1.

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Kopernik w Głogowie, zwany dalej planem, obejmuje tereny położone w Głogowie w obrębach geodezyjnych:

1) 18 - Kopernik: działki nr geodezyjny 46/1, 47/6, 47/7, 47/8, 47/9, 47/10, 511/11 oraz części działek nr geodezyjny 47/5, 48/10, 175/1, 511/2 i 511/12;

2) 13 - Brzostów: części działek nr geodezyjny 352/16 i 352/17;

2. W planie nie wprowadza się ustaleń w zakresie:

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na brak występowania takich terenów;

2) szczegółowych zasad i warunków scalania nieruchomości objętych planem miejscowym;

3) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, ze względu na brak takich obszarów;

4) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji, ze względu na brak takich obszarów;

5) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych, ze względu na brak występowania takich terenów;

6) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, ze względu na brak występowania takich pomników.

§ 2.

Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy - maksymalna, nieprzekraczalna linia zabudowy ograniczająca teren, na którym dopuszcza się wznoszenie nowych budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu;

2) przepisy szczególne - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

3) przeznaczenie terenu lub obiektu - kategorie form zagospodarowania lub działalności lub grupy tych kategorii, które jako jedyne są dopuszczone na danym terenie lub w obiekcie;

4) przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu - jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która powinna dominować w danym terenie lub obiekcie w sposób określony w ustaleniach planu;

5) przeznaczenie uzupełniające terenu lub obiektu - jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu;

6) teren - część obszaru wyznaczona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczona symbolem;

7) usługi - jest to działalność taka jak: finanse, gastronomia, handel detaliczny, kultura, obsługa firm, rzemiosło usługowe, służba zdrowia, turystyka.

§ 3.

1. Integralną częścią planu są rysunki planu w skali 1:1000 stanowiące załączniki graficzne nr 1,2 i 3 do uchwały.
2. Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa stanowi załącznik nr 4 do uchwały.
3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi załącznik nr 5 do uchwały.
4. Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji zapisanych w planie, z zakresu infrastruktury technicznej stanowi załącznik nr 6 do uchwały.
5. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu;

3) symbole określające przeznaczenie terenów;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

6. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny.

§ 4.

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:

1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2;

3) usługi;

4) produkcja nieuciążliwa;

5) ciągi piesze;

6) ulice wewnętrzne;

7) tereny infrastruktury - elektroenergetyka;

8) parkingi, parkingi i garaże podziemne.

2. Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń innych niż te, które są dla niego ustalone w planie.

§ 5.

Ustala się następujący sposób zagospodarowania terenu i kompozycji urbanistycznej:

1) na obszarze objętym planem obowiązuje lokalizacja miejsc postojowych na terenie, na którym usytuowany jest obiekt, jakiemu te miejsca towarzyszą o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej;

2) lokalizacja obiektów budowlanych na działce zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz ustalonymi w planie liniami zabudowy;

§ 6.

 

Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony i kształtowania środowiska:

1) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód gruntowych i gruntu ze względu na ochronę Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 302 Pradolina Barycz-Głogów;

2) dotrzymanie standardów ochrony środowiska przez wprowadzaną działalność;

3) zanieczyszczone wody opadowe z powierzchni utwardzonych należy podczyścić przed ich odprowadzeniem do odbiornika;

4) powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone przeznaczyć na różne formy zieleni z elementami małej architektury;

5) należy dążyć do kompensacji powierzchni biologicznie czynnych;

6) masy ziemne, usuwane bądź przemieszczane w związku z realizacją inwestycji należy zagospodarować pod rekultywację terenów zdegradowanych, dla potrzeb technologicznych i rekultywacji składowisk odpadów oraz w celu kształtowania i zagospodarowania publicznych terenów zieleni, sportu i rekreacji.

7) zakaz przekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu, określonego przepisami szczególnymi.

§ 7.

Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: - w przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy wstrzymać roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć go i teren jego odkrycia i niezwłocznie powiadomić o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 8.

1. Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:

1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic i innych terenów publicznych;

2) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 1 dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tego ustalenia po uzgodnieniu z właścicielem terenu i zarządcą sieci;

3) przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidującej z planowanym zainwestowaniem, na warunkach określonych przez właściciela sieci;

4) realizacja układu komunikacyjnego powinna obejmować kompleksową realizację uzbrojenia technicznego;

5) wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, odprowadzania ścieków, wód opadowych oraz lokalizacji innych urządzeń technicznych na terenach określonych w § 1. uchwały wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci.

6) dopuszcza się możliwość realizacji infrastruktury technicznej, jako towarzyszącej inwestycjom na terenach własnych inwestorów.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa wody z miejskiej sieci wodociągowej,

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy wodociągowych zgodnie z ustaleniami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5;

3. W zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5;

2) odprowadzenie ścieków komunalnych systemem sieci kanalizacji sanitarnej,

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dopuszcza się budowę przyłączy kanalizacji deszczowej i przebudowę istniejących sieci kanalizacji ogólnospławnej zgodnie z ustaleniami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5;

2) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych:

a) nie zanieczyszczonych:

- systemem sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników,

- retencjonowanie na działce,

b) zanieczyszczonych systemem sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników, po ich podczyszczeniu;

2) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych:

a) z powierzchni nieutwardzonych dopuszczenie do gruntu w miejscu ich powstawania, w granicy własnej nieruchomości, w sposób zapewniający ochronę wód podziemnych, powierzchniowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem lit. d,

b) z powierzchni utwardzonych, w tym dróg i parkingów do sieci kanalizacji deszczowej, z uwzględnieniem lit. c, d,

c) do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej lub w przypadku braku możliwości korzystania z istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, dopuszczenie odprowadzania wód opadowych i roztopowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych, zbiorników retencyjnych lub urządzeń rozsączających, w sposób zapewniający ochronę wód podziemnych, powierzchniowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami odrębnymi, dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych niepochodzących z powierzchni zanieczyszczonych systemem kanalizacji ogólnospławnej do miejskiej oczyszczalni ścieków,

d) możliwość retencjonowania i rozsączania wód opadowych na terenach zlokalizowanych w sąsiedztwie istniejącej drogi krajowej nr 12 nie może powodować niszczenia lub uszkodzenia drogi i jej urządzeń oraz zmniejszać jej trwałości, a w szczególności ustala się zakaz odprowadzania wody i ścieków z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub zakładowych do rowów przydrożnych lub na jezdnię drogi krajowej nr 12;

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz przyjmuje się następujące ustalenia:/p>

1) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej;

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejącej sieci oraz budowę nowych przyłączy gazowych zgodnie z ustaleniami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5;

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dopuszcza się dostawę energii cieplnej w oparciu o zasilanie:
a) gazem,
b) energią elektryczną,
c) z sieci ciepłowniczej,
d) z odnawialnych źródeł energii;
e) innych paliw - z zastrzeżeniem pkt 2);

2) obowiązuje stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń.

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa energii elektrycznej z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych i sieci średniego i niskiego napięcia;

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących oraz budowę nowych kablowych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia wraz z budową stacji transformatorowych, wykonanych w zależności od sposobu zagospodarowania terenów jako wbudowane lub obiekty wolnostojące na wydzielonych działkach lub na terenie własnym inwestora z zapewnieniem dogodnego do nich dojazdu na warunkach określonych przez właściciela sieci.

8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w przepisach szczególnych i aktach prawa miejscowego.


9. W zakresie usług telekomunikacyjnych przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących oraz budowę nowych sieci telekomunikacyjnych;

2) zaleca się lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych we wspólnych kanałach zbiorczych w porozumieniu ze wszystkimi operatorami sieci;

3) zakaz budowy wolnostojących wież i masztów telefonii komórkowej.

3) dopuszcza się budowę kontenerowych central oraz stacji bazowych i masztów łączności publicznej.

Rozdział 2
Ustalenia dla terenów

§ 9.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3.1.U/UC/P ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:
a) usługi
b) obiekty handlowe, w tym o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2,
c) produkcja nieuciążliwa;

2) uzupełniające:
a) ciągi piesze;
b) parkingi;
c) ulice wewnętrzne;
d) niezbędne urządzenia infrastruktury - w tym stacje transformatorowe.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;

2) maksymalna wysokość zabudowy nie może być większa niż 2 kondygnacje;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) obowiązek przeznaczenia co najmniej 10% powierzchni terenu na zieleń - powierzchnię biologicznie czynną;

2) obowiązek wydzielenia w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających czasowo;

3) dopuszcza się korektę granicy terenu z pasami drogowymi ul. M. J. Piłsudskiego i projektowanej ulicy 10KD w razie konieczności ich poszerzenia, w ramach przebudowy lub rozbudowy.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:

1) dojazd z ul. Marszałka J. Piłsudskiego, jak w stanie istniejącym z ograniczeniem do obsługi jednego kierunku ruchu. Obsługę drugiego kierunku, należy zapewnić poprzez budowę skrzyżowania skanalizowanego ul. Piłsudskiego z ulicą oznaczoną na rysunku planu symbolem 10.KD przebudowanego do warunków normatywnych z wydzielonym lewoskrętem na ciągu drogi krajowej nr 12;

2) dopuszcza się obsługę komunikacyjną od strony projektowanej ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolami 9.KD, którą należy zakończyć normatywnym placem do zawracania, bez włączenia w ulicę M. J. Piłsudskiego.

§ 10.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3.2.E ustala się następujące przeznaczenie podstawowe: tereny infrastruktury - elektroenergetyka;

 

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) stacja transformatorowa typu miejskiego;

2) dopuszcza się wymianę i przebudowę istniejącego obiektu na trafostację o wysokim stopniu estetyki.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) teren stacji wygrodzić i zaopatrzyć w napisy ostrzegawcze;

2) dopuszcza się wspólne zagospodarowanie terenów 3.1.UC i 3.2.E;

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd z ul. Marszałka J. Piłsudskiego przez teren 3.1.UC lub od strony projektowanej ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolami 9.KD.

§ 11.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 54.1.U ustala się następujące przeznaczenie podstawowe: usługi.

 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) zakaz wznoszenia budynków, z wyjątkiem elementów nie kubaturowych (schody, tarasy, zadaszenia);

2) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.

 

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd od strony terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 14.KD.

§ 12.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 66.1.MW/U ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe (alternatywnie lub łącznie):
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
b) usługi.

2) uzupełniające:
a) ciągi piesze;
b) ulice wewnętrzne;
c) parkingi, parkingi i garaże podziemne;

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;

2) w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej:
a) wysokość budynków zabudowy mieszkaniowej - maksymalnie 5 kondygnacji, dachy płaskie;
b) realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej powinna nawiązywać do formy architektonicznej zabudowy mieszkaniowej przewidzianej na terenie 67.1.MW;
c) istniejący obiekt handlowy do rozbiórki;

3) w przypadku pozostawienia istniejącej zabudowy handlowo-usługowej:
a) wysokość budynków zabudowy usługowej - maksymalnie 2 kondygnacje, dachy płaskie;
b) możliwość adaptacji, rozbudowy i przebudowy istniejącego obiektu;

4) dopuszcza się wbudowanie urządzeń technicznych w obiekty trwałe.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej:
a) obowiązek zaprojektowania całościowego i jednolitego zagospodarowania terenów 66.1MW/U i 67.1.MW, w tym: posadzek, oświetlenia i małej architektury;
b) w przypadku zlokalizowania na terenie parkingów i garaży podziemnych, powierzchnia dachów parkingów i garaży znajdujących się poza obrysem budynków mieszkalnych powinna zostać przeznaczona pod zieleń urządzoną i rekreacyjną;
c) należy zapewnić co najmniej - 1stanowisko postojowe dla samochodów osobowych na mieszkanie;
d) urządzenie w miarę możliwości terenów zielonych takich jak np. place zabaw, urządzenia sportowe;
e) obowiązek przeznaczenia co najmniej 20% powierzchni terenu na zieleń - powierzchnię biologicznie czynną;

2) zakaz lokalizacji garaży wolnostojących;

3) zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych i siatki.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się dojazd od strony ul. Merkurego, ul. Saturna i terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 67.2.KD-D.

 

§ 13

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 67.1.MW ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

2) uzupełniające:
a) usługi
b) ciągi piesze;
c) ulice wewnętrzne;
d) tereny infrastruktury - elektroenergetyka;
e) parkingi, parkingi i garaże podziemne;

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;

2) dopuszcza się modernizację, przebudowę i rozbudowę istniejących budynków, z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo wielorodzinne oraz budowę nowego budynku mieszkalnego w części zachodniej terenu:
a) wysokość budynków mieszkalnych - maksymalnie 5 kondygnacji; dachy płaskie;
b) dopuszcza się przeznaczenie piwnic i części parterów na usługi nieuciążliwe;
c) adaptowanej i projektowanej zabudowie nadać jednolitą w charakterze formę architektoniczną;

3) dopuszcza się rozbiórkę istniejących budynków i realizację nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej:
a) wysokość budynków mieszkalnych - 4 kondygnacje, dachy płaskie;
b) formę architektoniczną projektowanych budynków dostosować do istniejącej zabudowy mieszkaniowej na terenie 71.MW/ZP przy ul. Merkurego;
c) dopuszcza się przeznaczenie parterów na usługi nieuciążliwe;

4) możliwość realizacji wolnostojącego obiektu usługowego, z wyłączeniem handlu, jako funkcji podstawowej;

5) możliwość adaptacji, przebudowy lub przeniesienia istniejącej trafostacji w granicach terenu, za zgodą i na warunkach określonych przez jej właściciela;

6) dopuszcza się wbudowanie urządzeń technicznych w obiekty trwałe;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) obowiązek całościowego i jednolitego zagospodarowania terenów w tym wykonanie: posadzek, oświetlenia i małej architektury;

2) urządzenie w miarę możliwości terenów zielonych takich jak np. place zabaw, urządzenia sportowe;

3) obowiązek przeznaczenia co najmniej 20% powierzchni terenu na zieleń - powierzchnię biologicznie czynną;

4) zakaz lokalizacji garaży wolnostojących;

5) w przypadku zlokalizowania na terenie parkingów i garaży podziemnych, powierzchnia dachów parkingów i
garaży znajdujących się poza obrysem budynków mieszkalnych powinna zostać przeznaczona pod zieleń urządzoną i rekreacyjną;

6) należy zapewnić co najmniej - 1 stanowisko postojowe dla samochodów osobowych na mieszkanie (wskaźnik ten nie dotyczy mieszkań socjalnych); a dla usług - 1 stanowisko na każde 10 m2 pow. użytkowej usług;

7) zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych i siatki.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się dojazd od strony ul. Merkurego i terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 67.2.KD-D.


§ 14.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 67.2.KD-D ustala się następujące przeznaczenie: ulica klasy dojazdowej.

 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu, szerokość jezdni min 6.0m;

2) chodnik, oświetlenie, zieleń, miejsca postojowe i ścieżka rowerowa w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

3. Tereny, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego.

Rozdział 3
Przepisy końcowe

§ 15.

Na podstawie art.15 ust.2, pkt. 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, na 30%.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Dudkowiak

Opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 52, poz. 697 z dnia 27 lutego 2008 r.