Uchwałą nr XXVI/166/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 marca 2012 oraz Uchwałą nr XLV/449/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 16 stycznia 2018 wprowadzono zmiany w części tekstowej planu oznaczone kolorem niebieskim.
Zobacz tekst bez wprowadzonych zmian.

 

UCHWAŁA  NR XI/90/2003
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia  30 września 2003 r.
w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Kopernik” w Głogowie

 

 

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 1999 r., Nr 15 poz. 139 ze zmianami), w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 r., Nr 80 poz. 717) oraz uchwałą Rady Miejskiej w Głogowie Nr XXXVI/471/2002 z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Kopernik  w Głogowie, zmienioną uchwałami Rady Miejskiej  w Głogowie Nr XL/496/2002 z dnia 9 lipca 2002 r. i Nr VII/54/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 r. – uchwala się, co następuje:

 

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

 

§ 1.

1.       Uchwala się  zmiany miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Kopernik” w Głogowie, uchwalonego przez Radę Miejską w Głogowie uchwałą Nr XLVII/383/98 z 24 marca 1998 (Dz. Urz. Woj. Legnickiego Nr 10, poz. 87 z 11 maja 1998 r.), zmienionego przez Radę Miejską w Głogowie Nr XXI/296/2000 z 19 września 2000 r. (Dz. U. Woj. Dolnośląskiego Nr 2, poz. 29 z 23 stycznia 2001 r.

2.       Tereny zmian planu przedstawiono na rysunkach planu, stanowiących załączniki nr 1 – 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

1.  Przedmiot ustaleń zmian planu obejmuje:

1)   przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

2)   linie rozgraniczające ulice wraz z urządzeniami pomocniczymi,

3)   zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej,

4)      lokalne warunki i zasady kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,

5)      zasady i warunki podziału terenów, 

6)      szczególne warunki zagospodarowania terenu wynikające z potrzeby ochrony środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi,

7)      zasady lokalizacji tymczasowych obiektów handlowo – usługowych na terenie 63 MW, określonym w § 13.

8)      skutki prawne uchwalenia planu.

2. Na ustalenia, o których mowa w ust.1 składają się:

1)   Ogólne zasady zagospodarowania terenu,  zawarte w rozdziale 2,

2)   Szczegółowe zasady zagospodarowania terenów w obrębie linii rozgraniczających,  zawarte w rozdziale 3.

 

§ 3.

Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa o:

1)    planie  -  należy przez to rozumieć ustalenia zawarte w niniejszej uchwale wraz z załącznikami,

2)    rysunku planu  -  należy przez to rozumieć rysunki, stanowiące załączniki nr 1 - 5 do niniejszej uchwały,

3)    przepisach szczególnych  -  należy przez to rozumieć aktualne w momencie wykonywania niniejszej uchwały przepisy prawne,

4)    terenie  -  należy przez to rozumieć obszar o określonej funkcji dominującej, ograniczony liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem użytkowania,

5)    funkcji lub sposobie użytkowania terenu  -  należy przez to rozumieć dominującą funkcję terenu,

6)     uciążliwości  -  należy przez to rozumieć zjawiska lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia odpadami.

 

 

 

Rozdział 2

Ogólne zasady zagospodarowania terenu

 

§ 4.

1.    Linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania, oznaczone w rysunku planu jako:

       1)  ciągłe  -  oznaczają ściśle określone, obowiązujące granice terenów,

       2)  przerywane  -  oznaczają orientacyjne granice terenów możliwe do skorygowania, stosownie do potrzeb.

2.    Określone w planie funkcje terenów wskazują na podstawowy sposób użytkowania terenów. Oznacza to możliwość wprowadzania funkcji uzupełniających, nie kolidujących z funkcją podstawową, nie zmieniających generalnego charakteru zagospodarowania oraz warunków środowiska przyrodniczego i kulturowego.

 

3.    O ile rysunek planu i ustalenia szczegółowe nie określają szczegółowych warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, obowiązują przepisy szczególne.

 

§ 5.

Inwestor powinien zapewnić na czas robót ziemnych nadzór archeologiczny, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia organu służby ochrony zabytków.

 

§ 6.

Wyklucza się lokalizacje inwestycji, których budowa oraz funkcjonowanie może pogorszyć stan środowiska.

 

§ 7.

Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:

1.  Uzbrojenie terenów budowlanych winno następować kompleksowo i wyprzedzać realizacje zabudowy.

2.  Linie rozgraniczające dróg i ulic oznaczone w rysunku planu są równocześnie liniami rozgraniczającymi sieci uzbrojenia technicznego. Projektowane sieci jak również istniejące, w miarę ich modernizacji należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających dróg.

Dopuszczalne są w uzasadnionych przypadkach odstępstwa od tej zasady, przy zapewnieniu nie zmienionych warunków zabudowy i zagospodarowania terenów określonych w rozdziale 3.

3.       Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń technicznych uzbrojenia poza terenami wyznaczonymi w planie, jako towarzyszących inwestycjom na terenach własnych inwestora.

4.       Szczegółowe zasady  przebiegu tras i parametrów przyłączy poszczególnych sieci do projektowanych obiektów należy ustalać na etapie projektowania z uwzględnieniem warunków określonych przez administratorów sieci.

 

§ 8.

1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się :

     1) zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskiego;

     2) rozbudowę rozdzielczej sieci wodociągowej w projektowanych ulicach.

2. W zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków ustala się wymóg odprowadzenia ścieków do miejskiej sieci kanalizacji. Projekty budowlane inwestycji wymagają kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno – ściekowej.

2. W zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków ustala się wymóg:

1) odprowadzania ścieków bytowych, przemysłowych, komunalnych do sieci kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) odprowadzania wód opadowych i roztopowych:

a) z powierzchni nieutwardzonych dopuszczenie do gruntu w miejscu ich powstawania, w granicy własnej nieruchomości, w sposób zapewniający ochronę wód podziemnych, powierzchniowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem lit. d,

b) z powierzchni utwardzonych, w tym dróg i parkingów do sieci kanalizacji deszczowej, z uwzględnieniem lit. c, d,

c) do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej lub w przypadku braku możliwości korzystania z istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, dopuszczenie odprowadzania wód opadowych i roztopowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych, zbiorników retencyjnych lub urządzeń rozsączających, w sposób zapewniający ochronę wód podziemnych, powierzchniowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami odrębnymi, dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych niepochodzących z powierzchni zanieczyszczonych systemem kanalizacji ogólnospławnej do miejskiej oczyszczalni ścieków,

d) możliwość retencjonowania i rozsączania wód opadowych na terenach zlokalizowanych w sąsiedztwie istniejącej drogi krajowej nr 12 nie może powodować niszczenia lub uszkodzenia drogi i jej urządzeń oraz zmniejszać jej trwałości, a w szczególności ustala się zakaz odprowadzania wody i ścieków z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub zakładowych do rowów przydrożnych lub na jezdnię drogi krajowej nr 12.

3.  W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się rozbudowę rozdzielczej sieci gazowej.

4.  W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się rozbudowę i budowę nowych linii energetycznych kablowych, średniego i niskiego napięcia. Ustala się zakaz budowy napowietrznych linii energetycznych w granicach określonych w rysunku planu.

5.  W zakresie telekomunikacji ustala się rozbudowę i budowę kanalizacji telefonicznej w obrębie linii rozgraniczających dróg i ulic wraz z dopuszczeniem budowy kontenerowych centrali telefonicznych na terenach położonych w granicach planu, o ile ich lokalizacja nie będzie kolidować z istniejącym i projektowanym zainwestowaniem.

5.  W zakresie telekomunikacji ustala się przebudowę i rozbudowę istniejących oraz budowę nowych urządzeń i sieci infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym kontenerowych central i stacji bazowych oraz masztów łączności publicznej na terenach położonych w granicach planu; sieci telekomunikacyjne prowadzić we wspólnych kanałach zbiorczych.

6.       Budowa lub przebudowa istniejących sieci i urządzeń uzbrojenia inżynieryjnego z zakresu wymienionego w pktach 1 – 5 związana z realizacją ustaleń, zawartych w rozdz. 3 uchwały, może się odbywać za zgodą i na warunkach określonych przez administratorów poszczególnych sieci i urządzeń.

7.       Ustala się zorganizowany system gromadzenia i usuwania odpadów, zgodnie z wymaganiami przepisów szczególnych. Zaleca się wstępną segregację odpadów.

 

§ 9.

1.  Linie rozgraniczające tereny komunikacji mogą być korygowane w kierunku poszerzenia ulic za zgodą właścicieli gruntów, których poszerzenie dotyczy lub poprzez procesy wywłaszczeniowe.

2.  Korekty elementów układu komunikacyjnego mogą być dokonywane w projektach budowy i   modernizacji dróg i ulic.

3.  Realizacja układu komunikacyjnego winna obejmować kompleksową realizację uzbrojenia technicznego.

4.  W granicach linii rozgraniczających ulic mogą być lokalizowane urządzenia związane z obsługą komunikacji, jak zatoki, parkingi, a także wiaty przystankowe, elementy małej architektury i reklamy w trybie obowiązujących przepisów oraz kioski handlowe stanowiące integralną część wiat przystankowych.

5.  Wszystkie nowoprojektowane i modernizowane parkingi muszą uwzględniać przeznaczenie 10% terenu z przeznaczeniem na zieleń.

 

§ 10.

1.  Wyklucza się lokalizację nowych obiektów tymczasowych z wyjątkiem przypadków, określonych w szczegółowych zasadach zagospodarowania terenów.

2.  Dopuszcza się rozbudowę istniejących obiektów tymczasowych. Maksymalna łączna powierzchnia zabudowy - 30 m2.

 

 

Rozdział 3

Szczegółowe zasady zagospodarowania terenów w obrębie linii rozgraniczających

 

§ 11.

Dla terenów 39a, 39b ustala się:

1.       39a KSP: Parking osiedlowy jednopoziomowy. Ilość stanowisk postojowych nie może przekroczyć 60. Zasady wjazdu na parking – jak na rysunku planu. Zaleca się nasadzenia drzew i krzewów co 10 stanowisk postojowych. Obowiązuje wstępne podczyszczenie ścieków z produktów ropopochodnych.

2.       39b ZI: Pas zieleni izolacyjnej od strony budynku mieszkalnego i ulicy. Istniejące drzewa zachować, uzupełnić zielenią niska i wysoką.

 

§ 12.

Dla terenów 12a, 12b, 12c i 12d ustala się:

1.       12a UC: teren nieuciążliwych usług komercyjnych. Adaptacja nieczynnej hydroforni osiedlowej z zachowaniem obrysu budynku. Dopuszcza się nadbudowę jednej kondygnacji. Dojazd z ul. Wojska Polskiego ciągiem pieszo – jezdnym 12d KX. Uzbrojenie inżynieryjne z istniejących sieci, uwidocznionych na rysunku planu.

2.       12b WZ: Część budynku hydroforni, która po modernizacji zachowała dawną funkcję. Dopuszcza się nadbudowę jednej kondygnacji z możliwością jej wykorzystania na funkcje usług komercyjnych. Pozostałe ustalenia jak w pkt 1.

3.       12c S: Zaplecze magazynowe i techniczno – sprzętowe Spółdzielni Mieszkaniowej, ustalenia jak w pkcie 2.

4.       12d KX: Ciąg pieszo – jezdny wewnętrzny, obsługujący tereny 12a, 12b, 12c. Nawierzchnia utwardzona, rozbieralna, umożliwiająca dojazd pojazdów uprzywilejowanych.

 

§ 13.

Dla terenu 63 MW ustala się:

1.       Możliwość budowy dwóch nowych tymczasowych obiektów handlowo - usługowych, związanych z gruntem w  sposób nietrwały.  Nie dotyczy to kiosków z prasą.

2.       Obiekty tymczasowe, o których mowa w pkt 1. mogą stanowić wyłącznie uzupełnienie głównej funkcji terenu o usługi w zakresie podstawowym, w szczególności  pawilony spożywcze i owocowo – warzywne, obiekty małej gastronomii, kwiaciarnie, kolektury gier liczbowych. itp. Dopuszcza się w nich także sprzedaż innych artykułów o charakterze sezonowym.

3.       Obiekty, o których mowa w pkt 1. mogą być lokalizowane na terenach osiedla mieszkaniowego przy ukształtowanych, zwyczajowych ciągach pieszych oraz w rejonie obiektów usług publicznych.  Lokalizacja nowych obiektów wymaga zapewnienia właściwej obsługi komunikacyjnej w zakresie zaopatrzenia i nie może powodować kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną oraz zielenią osiedlową, a także stwarzać ograniczeń i uciążliwości dla mieszkańców.

4.       Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę oraz wymianę istniejących obiektów tymczasowych na nowe.

5.       Dopuszcza się geodezyjne wydzielenie odrębnych nieruchomości z obiektami usługowymi nietrwale związanych z gruntem pod następującymi warunkami:

a)       przez wydzielane działki nie powinny przebiegać sieci uzbrojenia technicznego lub mogą być dopuszczone na warunkach określonych przez zarządców sieci,

b)       wielkość działki powinna być dostosowana do potrzeb wynikających z obsługi pawilonu określonej branży,

c)       wydzielone działki nie mogą obejmować elementów zagospodarowania terenu przeznaczonych do użytku publicznego jak: dojazdy do innych terenów, śmietniki obsługujące inne tereny, zatoki postojowe, osiedlowe ciągi piesze itp.

6         Dopuszcza się rozbudowę i nadbudowę istniejących stałych obiektów handlowo – usługowych. Ewentualna rozbudowa i nadbudowa nie może stworzyć ograniczeń w funkcjonowaniu publicznych elementów zagospodarowania terenu. Nadbudowa obiektów istniejących na węzłach cieplnych nie może pogarszać warunków nasłonecznienia przylegających lokali mieszkalnych. Dopuszcza się nadbudowę 1 kondygnacji. Architektura budynków, w szczególności forma dachów musi harmonizować z najbliższym otoczeniem.

 

§ 14.

Dla terenów 73a KSP i 73b ZP ustala się:

1.       73a KSP: Parking i pętla wyrównawcza dla autobusów miejskich. Na terenie usytuować miejsca postojowe dla samochodów osobowych, pętlę i przystanek autobusowy oraz wewnętrzny przejazd wzdłuż terenu. Dopuszcza się usytuowanie budynku socjalnego dla kierowców autobusów z możliwością zblokowania z wiatą przystankową. Obowiązuje wstępne podczyszczenie ścieków z produktów ropopochodnych. Wjazdy i wyjazdy w miejscach wskazanych na rysunku planu. Szczegóły wewnętrznego zagospodarowanie terenu oraz przebieg granicy między terenami 73a KSP i 73b ZP należy rozstrzygnąć na etapie projektowania.

2.       73b  ZP: Zieleń parkowa wysoka i niska oddzielająca parking od terenów mieszkaniowo – usługowych przylegających od strony północnej.

 

  

§ 15.

Dla terenu 56 UPz ustala się:

1.       Istniejący obiekt usług ochrony zdrowia na działce nr 171/2. Dopuszcza się przebudowę celem wprowadzenia funkcji mieszkaniowej jako uzupełniającej, z zachowaniem zewnętrznych gabarytów budynku. Przy północnej granicy terenu wprowadza się ciąg pieszy oraz przejazd na działkę nr 171/1.

2.       Projektowany obiekt usług ochrony zdrowia na działce nr 171/1. Budynek 3 - kondygnacyjny z dachem płaskim z możliwością przeznaczenia części pomieszczeń na mieszkanie – jako funkcji uzupełniającej oraz garaż. Ustala się usytuowanie budynku w granicach działki, z zachowaniem wymagań technicznych określonych w przepisach szczególnych. Wjazdy na teren: podstawowy od strony wschodniej w sposób określony w pkt. 1 oraz dopuszczalny od północy z parkingu znajdującego się na działce nr 158/6. Dopuszcza się możliwość powiększenia działki w kierunku północnym, z zachowaniem publicznego charakteru ciągu pieszego, o którym mowa w pkt. 1.

   

 

Rozdział 4

Przepisy końcowe

§ 16

Do czasu realizacji planu pozostawia się dotychczasowy sposób użytkowania terenów i budynków.

 

§ 17

W granicach opracowania zmian tracą moc ustalenia planu, o którym mowa w § 1, sprzeczne z ustaleniami planu niniejszego.

 

§ 18.

Dla terenów określonych w § 1 ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 1999 r., Nr 15 poz. 139 ze zmianami) w wysokości 5 %.

 

§ 19.

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Prezydentowi Miasta Głogowa.

 

§ 20.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

                                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                      (-) Eugeniusz Patyk

 

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 216, poz. 3090 z 27.11.2003 r.