Uchwałą nr XLV/449/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 16 stycznia 2018 wprowadzono zmiany w części tekstowej planu oznaczone kolorem niebieskim.
Zobacz tekst bez wprowadzonych zmian.

 

UCHWAŁA Nr XXI/296/2000
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 19 IX 2000 r.

  

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Kopernik” w Głogowie u zbiegu ulic Galileusza-Plutona

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r., Nr 15 poz. 139 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do Uchwały Rady Miejskiej w Głogowie Nr X/181/99 z dnia 28 września 1999 r. - Rada Miejska w Głogowie uchwala, co następuje:

  

Rozdział 1
Przepisy ogólne
 

§ 1.

1.       Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części działek nr nr 126/2,125, położonych w obrębie 18 „Kopernik” w Głogowie.

2.       Plan wymieniony w punkcie 1 stanowi zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Kopernik” w Głogowie, uchwalonego przez Miejską Radę w Głogowie Uchwałą Nr XLVII/383/98 z 24 marca 1998r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Legnickiego Nr 10, poz. 87 z dnia 11 maja 1998 r.

3.       Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenu na obiekty usług komercyjnych z zakresu handlu i gastronomii oraz na parking związany z tymi obiektami.

4.       Na plan składają się: niniejsza uchwała i rysunek planu w postaci załącznika graficznego w skali  1 : 500.

  

Rozdział 2
Przepisy dotyczące poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi
 

§ 2.

Dla terenu 32a UHG/KSP ustala się:

1.       Teren komercyjnej zabudowy usługowej handlu i gastronomii oraz parkingu.

2.       Budynki należy sytuować:

a)       od strony ulicy Galileusza (1KZ) i Plutona (6KL) - z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy, pokazanych na rysunku planu;

b)      od strony sąsiednich nieruchomości zabudowanych - według przepisów szczególnych.

Zaleca się pod zabudowę wykorzystać kontur wyznaczony przez linie kolektorów i studzienek kanalizacyjnych.

3.       Dopuszcza się kształtowanie zabudowy w więcej niż jednej bryle. Zabudowa jedno- lub dwukondygnacyjna. Ze względu na wyeksponowanie działki od strony ul. Keplera należy stosować nowoczesne i oryginalne rozwiązania architektoniczne, o wysokim poziomie estetycznym. Na osi ul. Keplera usytuować akcent architektoniczny. 

4.       Ustala się następujące proporcje pomiędzy poszczególnymi sposobami użytkowania terenu:

a)      komunikacja (w tym parkingi) – min. 50 % powierzchni terenu;

b)      handel i gastronomia – max. 50 % powierzchni terenu, przy czym powierzchnia użytkowa usług gastronomii nie może być mniejsza niż 20m2.

5.       Dopuszcza się podział wtórny terenu na odrębne działki budowlane, przy zachowaniu dla całości terenu proporcji w sposobach użytkowania, zgodnie z pkt 4.

6.       Podziału, o którym mowa w pkt.5, można dokonać po uprzednim opracowaniu koncepcji zagospodarowania terenu, która po akceptacji Zarządu Miasta – stanowić będzie podstawę do określenia szczegółowych warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad jego podziału.   

§ 3.

Dla terenu 32b ZI ustala się:

Pas zieleni izolacyjnej na skarpie od strony ul. Galileusza. Wysokość zieleni dobrać z uwzględnieniem zachowania ekspozycji widokowej budynków znajdujących się na terenie 32a UHG/KSP na osi widokowej ul. Keplera.  

§ 4.

Dla terenu 32c KSP ustala się:

Teren komunikacji samochodowej - placyk o rozbieralnej nawierzchni zapewniający dojazd do stacji transformatorowej na terenie 33 EE z istniejącego ciągu pieszo – jezdnego (docelowo projektowana ulica dojazdowa 12 KD). 

§ 5.

Dla terenu 33 EE ustala się przeznaczenie pod urządzenia elektroenergetyczne. Adaptacja istniejącej trafostacji z możliwością jej przebudowy, rozbudowy lub wymiany, w granicach określonych liniami rozgraniczającymi. 

§ 6.

Ustala się następujące zasady uzbrojenia inżynieryjnego terenu:

1. Uzbrojenie w media z istniejących sieci.

1. Uzbrojenie w media z istniejących sieci, z uwzględnieniem pkt 2;

2. Ustala się obowiązek zorganizowanego odwodnienia parkingów.

2. W zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków ustala się wymóg:

a) odprowadzania ścieków bytowych, przemysłowych, komunalnych do sieci kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej, zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) odprowadzania wód opadowych i roztopowych:

- z powierzchni nieutwardzonych dopuszczenie do gruntu w miejscu ich powstawania, w granicy własnej nieruchomości, w sposób zapewniający ochronę wód podziemnych, powierzchniowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem tiret 4,

- z powierzchni utwardzonych, w tym parkingów do sieci kanalizacji deszczowej, z uwzględnieniem tiret 3, 4,

- do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej lub w przypadku braku możliwości korzystania z istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, dopuszczenie odprowadzania wód opadowych i roztopowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych, zbiorników retencyjnych lub urządzeń rozsączających, w sposób zapewniający ochronę wód podziemnych, powierzchniowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami odrębnymi, dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych niepochodzących z powierzchni zanieczyszczonych systemem kanalizacji ogólnospławnej do miejskiej oczyszczalni ścieków,

- możliwość retencjonowania i rozsączania wód opadowych na terenach zlokalizowanych w sąsiedztwie istniejącej drogi krajowej nr 12 nie może powodować niszczenia lub uszkodzenia drogi i jej urządzeń oraz zmniejszać jej trwałości, a w szczególności ustala się zakaz odprowadzania wody i ścieków z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub zakładowych do rowów przydrożnych lub na jezdnię drogi krajowej nr 12;

3. Przyłącza należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez właścicieli lub użytkowników sieci. 

 

Rozdział 3.
Przepisy przejściowe i końcowe
 

§ 7.

Ustala się ochronę potencjalnych zabytków archeologicznych. Obowiązek powiadomienia Służb Archeologicznych bezzwłocznie po dokonaniu odkrycia. W razie potrzeby, zobowiązuje się realizatorów planu do zapewnienia na czas robót ziemnych nadzoru archeologicznego oraz sfinansowania ratowniczych robót archeologicznych. 

 § 8.

Plan jest przepisem gminnym i stanowi podstawę do ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. 

§ 9.

Jeżeli właściciel zbywa nieruchomość, której wartość, skutkiem uchwalenia planu, wzrosła, Prezydent Miasta Głogowa pobiera decyzją jednorazową opłatę, równą 0 % wzrostu wartości nieruchomości. 

 § 10.

1.       Z dniem wejścia planu w życie tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Kopernik, dotyczące obszaru objętego planem niniejszym.

2.       Z dniem wejścia planu w życie tracą moc decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, sprzeczne z jego ustaleniami.  

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Głogowa. 

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

 

 

                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej

  .                                                                              (-) Eugeniusz Patyk

 

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 2, poz. 29 z 23.01.2001 r.