Uchwałą nr XXVI/166/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 marca 2012 wprowadzono zmiany w części tekstowej planu oznaczone kolorem niebieskim.
Zobacz tekst bez wprowadzonych zmian.

UCHWAŁA Nr XXXIX/347/2009

Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 24 listopada 2009 roku

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Kopernika" w Głogowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), w związku z uchwałą nr XXII/203/2008 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 15 października 2008 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Kopernika" w Głogowie, po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa, uchwala się, co następuje:


DZIAŁ I. USTALENIA OGÓLNE

Rozdział 1.
Zakres obowiązywania planu

§1.

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Kopernika" w Głogowie, zwana dalej planem, obejmuje obszar w granicach określonych na rysunkach planu stanowiących załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

2. W planie nie wprowadza się ustaleń w zakresie:

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na brak występowania takich terenów;

2) szczegółowych zasad i warunków scalania nieruchomości objętych planem miejscowym, ze względu na brak występowania takich terenów;

3) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

4) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, ze względu na brak takich obszarów;

5) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji, ze względu na brak takich obszarów;

6) granice terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) ze względu na brak takich obszarów;

7) terenów służących organizacji imprez masowych, ze względu na brak występowania takich terenów;

8) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, ze względu na brak występowania takich pomników.

 

§2.

Określenia stosowane w uchwale oznaczają:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy - maksymalna, nieprzekraczalna linia zabudowy ograniczająca teren, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu, linia ta nie dotyczy takich elementów jak: części podziemnych obiektów budowlanych, balkonów, wiatrołapów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, schodów, zadaszeń nad wejściami do budynków o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej;

2) przepisy szczególne - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

3) przeznaczenie terenu lub obiektu - kategorie form zagospodarowania lub użytkowania lub grupy tych kategorii, które są określone na danym terenie lub w obiekcie;

4) przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu - jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która powinna dominować (przeważać) w danym terenie lub obiekcie w sposób określony w ustaleniach planu;

5) przeznaczenie uzupełniające terenu lub obiektu - jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu, max 30 % powierzchni przeznaczenia podstawowego, przy czym dopuszcza się nie realizowanie przeznaczenie uzupełniającego;

6) teren - część obszaru wyznaczona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczona symbolem;

7) liczbie kondygnacji - należy przez to rozumieć liczbę kondygnacji, nadziemnych budynku z wyjątkiem piwnic, suteren;

8) wysokość zabudowy - rozumie się przez to wysokość budynku wyrażoną w metrach, od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku, do górnego poziomu połaci dachu (w przypadku stropodachów płaskich);

9) mieszkania funkcyjne - należy przez to rozumieć, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, części budynków niemieszkalnych, w których znajduje się nie więcej niż 2 mieszkania dla właściciela obiektu o przeznaczeniu podstawowym dla danego terenu;

10) infrastruktura techniczna - rozumie się przez to wszystkie sieci uzbrojenia technicznego, w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne oraz obiekty im towarzyszące;

11) usługi - jest to działalność taka jak: administracja, gastronomia, handel z wyłączeniem sprzedaży paliw, kultura, obsługa firm, administracja, obsługa ludności (z wyjątkiem usług rzemiosła uciążliwego takiego jak warsztaty samochodowe, stolarskie itp.), służba zdrowia, oświata, turystyka, wypoczynek.

 

§3.

Integralną częścią planu są rysunki planu w skali 1:1000 stanowiące załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§4.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§5.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§6.

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,

3) symbole określające przeznaczenie terenów,

4) nieprzekraczalne linie zabudowy.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny.

 

§7.

Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenów i odpowiadające im symbole:
1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - MW,
2) zabudowa usługowa - U,
3) zieleń urządzona - ZP,
4) parkingi - KS.

 

Rozdział 2.
Ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy.

 

§8.

Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych (w tym infrastruktury technicznej) zapewniających możliwość użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, takie jak: przyłącza i urządzenia instalacyjne, przejazdy, drogi wewnętrzne, ogrodzenia, place postojowe, parkingi, garaże, śmietniki.

 

§9.

Na terenie objętym planem, zakazuje się:

1) wznoszenia tymczasowej, prowizorycznej lub uciążliwej dla środowiska substandardowej zabudowy, a istniejącą zabudowę o takim charakterze należy likwidować lub modernizować;

2) stosowania okładzin elewacyjnych typu siding i z tworzyw sztucznych.

 

§10.

Na terenie objętym planem, lokalizacja obiektów budowlanych na działce zgodnie z przepisami szczególnymi (przepisami techniczno - budowlanymi) oraz ustalonymi w planie liniami zabudowy.

 

§11.

Na terenie objętym planem zakazuje się lokalizacji wielkoformatowych tablic reklamowych o powierzchni reklamowej powyżej 8m2. Przy wprowadzaniu reklam na terenach i obiektach stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów, ustala się zasadę uzyskiwania każdorazowo opinii służb architektonicznych Urzędu Miasta przy uwzględnieniu założeń przyjętych dla ujednolicenia charakteru i form tych reklam. Na terenach prywatnych zakaz lokalizacji reklam, nie związanych z prowadzoną tam działalnością.

 

Rozdział 3.
Ustalenia w zakresie ochrony środowiska.

 

§12.

Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, w zakresie ochrony środowiska obowiązuje:

1) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód gruntowych i gruntu ze względu na ochronę Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP - ONO 302 Pradolina Barycz-Głogów (W);

2) dotrzymanie standardów ochrony środowiska przez wprowadzaną działalność;

3) zakaz lokalizacji inwestycji oraz działalności pozainwestycyjnej, których budowa oraz funkcjonowanie pogorszy stan środowiska;

4) powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone przeznaczyć na różne formy zieleni z elementami małej architektury;

5) należy dążyć do kompensacji powierzchni biologicznie czynnych;

6) masy ziemne, usuwane bądź przemieszczane w związku z realizacją inwestycji należy zagospodarować pod rekultywację terenów zdegradowanych, dla potrzeb technologicznych i rekultywacji składowisk odpadów oraz w celu kształtowania i zagospodarowania publicznych terenów zieleni, sportu i rekreacji.

7) zakaz przekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu, określonego przepisami szczególnymi.

 

Rozdział 4.
Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków.

 

§13.

W przypadku odkrycia podczas prac ziemnych przedmiotu co, do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, inwestor jest zobowiązany zabezpieczyć przedmiot wraz z miejscem znalezienia i niezwłocznie zawiadomić o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

Rozdział 5.
Zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej.

 

§14.

1. Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:

1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic i innych terenów publicznych;

2) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 1 dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tego ustalenia, po uzgodnieniu z właścicielem terenu i zarządcą sieci;

3) przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidującej z planowanym zainwestowaniem, na warunkach określonych przez właściciela sieci;

4) realizacja układu komunikacyjnego powinna obejmować kompleksową realizację uzbrojenia technicznego;

5) wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, odprowadzania ścieków, wód opadowych oraz lokalizacji innych urządzeń technicznych na terenach określonych w §1. uchwały wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci.

6) dopuszcza się możliwość realizacji infrastruktury technicznej, jako towarzyszącej inwestycjom na terenach własnych inwestorów.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa wody z miejskiej sieci wodociągowej,

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy wodociągowych, zgodnie z ustaleniami określonymi w §14 ust. 1 pkt 5;

3. W zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych przyjmuje się następujące ustalenia:

1) odprowadzenie ścieków komunalnych i bytowych układem kanalizacji ogólnospławnej;

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami określonymi w §14 ust. 1 pkt 5;

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala się:

1) odprowadzenie wód opadowych:

a) nie zanieczyszczonych:

- systemem sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników,

- retencjonowanie lub rozsączanie na działce,

b) zanieczyszczonych - systemem sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników, po ich podczyszczeniu;

c) do czasu budowy kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych systemem kanalizacji ogólnospławnej do miejskiej oczyszczalni ścieków.

2) dopuszcza się budowę sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej i przebudowę istniejących sieci kanalizacji ogólnospławnej zgodnie z ustaleniami określonymi w §14 ust. 1 pkt 5;

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej;

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy gazowych zgodnie z warunkami określonymi w §14 ust. 1 pkt 5;

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa energii cieplnej w oparciu o zasilanie:

a) gazem;

b) energią elektryczną;

c) z sieci ciepłowniczej;

d) paliwami stałymi i z odnawialnych źródeł energii.

e) innych paliw, z zastrzeżeniem pkt.2)

2) obowiązuje stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;

3) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy sieci ciepłowniczej zgodnie z warunkami określonymi w §14 ust. 1 pkt 5;

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa energii elektrycznej z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych i sieci średniego i niskiego napięcia;

2) dopuszcza się rozbudowę i budowę nowych kablowych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia wraz z budową stacji transformatorowych, wykonanych w zależności od sposobu zagospodarowania terenów jako wbudowane lub obiekty wolnostojące na wydzielonych działkach lub na terenie własnym inwestora z zapewnieniem dogodnego do nich dojazdu, na warunkach określonych przez właściciela sieci, dopuszcza się usytuowanie budynku stacji transformatorowej w odległości 1,5m od granicy działki;

3) ustala się obowiązek zachowania normatywnych odległości zabudowy od istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznych.

8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w przepisach szczególnych i aktach prawa miejscowego.

9. W zakresie usług telekomunikacyjnych przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dopuszcza się przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej;

2) zaleca się lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych we wspólnych kanałach zbiorczych w porozumieniu ze wszystkimi operatorami sieci;

3) zakaz budowy na obszarze objętym planem wolnostojących wież i masztów telefonii komórkowej oraz instalowania anten na istniejących i projektowanych budynkach (nie dotyczy anten istniejących);

3) dopuszcza się budowę kontenerowych central i stacji bazowych oraz masztów łączności publicznej.

 

§15./b>


Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, ustala się następujące ogólne zasady w zakresie rozbudowy i budowy systemu komunikacji:

1) obsługa komunikacyjna poszczególnych terenów odbywać się będzie wyłącznie poprzez istniejący lub projektowany układ ulic (publicznych, wewnętrznych) podłączony do istniejącego układu komunikacyjnego;

2) zaleca się wykonanie nawierzchni ulicy po realizacji sieci infrastruktury technicznej;

3) lokalizacja miejsc postojowych na terenie, na którym usytuowany jest obiekt, jakiemu te miejsca towarzyszą, w przypadku braku miejsca dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych w liniach rozgraniczających ulic;

4) na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, minimum 1,2 miejsca postojowego na każde mieszkanie, wliczając w to miejsca w garażu;

5) na terenie zabudowy usługowej, minimum 2,0 miejsca postojowe na każde 100m2 powierzchni użytkowej.

 

Rozdział 6.
Zasady dotyczące scalania i podziału nieruchomości.

 

§16.

Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, dopuszcza się scalanie i podział działek.

 

DZIAŁ II. USTALENIA DLA TERENÓW

 

Rozdział 7.
Ustalenia dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 

§17.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8.1.MW ustala się przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu;

2) wysokość nowoprojektowanej zabudowy min 6m, max 16m;

3) minimalna ilość kondygnacji nadziemnych dwie, maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych pięć, dopuszcza się piwnice i parking podziemny;

4) dopuszcza się usługi na pierwszej kondygnacji, przy czym witrynom należy nadać charakter ekspozycyjny;

5) dachy płaskie;

6) elewacje tynkowe lub ceramiczne, wymagana stonowana kolorystka;

7) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

8) zakazuje się lokalizowania obiektów tymczasowych,

9) dla budynków nie spełniających warunków określonych w niniejszym paragrafie, istniejących przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały dopuszcza się remonty i przebudowę, pod warunkiem, że po przebudowie spełnią warunki kształtowania zabudowy ustanowione w planie i nie będą kolidować z otoczeniem.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) powierzchnia biologicznie czynna min 20% powierzchni terenu;

2) zagospodarowanie terenu wg jednolitej koncepcji architektonicznej, posadzki należy projektować z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesnych materiałów ceramicznych;

3) w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej obowiązek wydzielenia terenów zielonych (w tym placu zabaw dla dzieci);

4) w przypadku realizacji garaży podziemnych dopuszcza się przeznaczenie powierzchni dachu garaży pod zieleń;

5) należy zachować istniejącą studnię do użytku publicznego, z możliwością wydzielenia pod ten cel działki lub wyznaczyć jej lokalizację na innym terenie.

4. W zakresie obsługi komunikacyjnej terenu dojazd od strony ul. Perseusza;

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 30%.

 

 

Rozdział 8.
Ustalenia dla terenów zabudowy usługowej.

 

§18.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8.2.U ustala się przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa - usługi.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu;

2) nie dopuszcza się nadbudowy istniejącego budynku;

3) dach płaski;

4) elewacje tynkowe lub ceramiczne, wymagana stonowana kolorystka;

5) dopuszcza się mieszkania funkcyjne towarzyszące usługom;

6) zakaz stosowania:

a) jaskrawej kolorystyki;

b) ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.

7) zakazuje się lokalizowania obiektów tymczasowych;

8) dla budynków nie spełniających warunków określonych w niniejszym paragrafie, istniejących przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały dopuszcza się remonty i przebudowę, pod warunkiem, że po przebudowie spełnią warunki kształtowania zabudowy ustanowione w planie i nie będą kolidować z otoczeniem.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje: zagospodarowanie terenu wg jednolitej koncepcji architektonicznej, posadzki należy projektować z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesnych materiałów ceramicznych.

4. W zakresie obsługi komunikacyjnej terenu dojazd od strony ul. Perseusza.

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 30%.

 

§19.

 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 43.1.U ustala się przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa - usługi.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu;

2) wysokość zabudowy max 10m;

3) zabudowa do dwóch kondygnacji nadziemnych;

4) dach płaski;

5) elewacje tynkowe, ceramiczne lub z nowoczesnych materiałów okładzinowych, wymagana stonowana kolorystka;

6) dopuszcza się mieszkania funkcyjne towarzyszące usługom;

7) zakaz stosowania:

a) jaskrawej kolorystyki;

b) ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.

8) zakazuje się lokalizowania obiektów tymczasowych;

9) dla budynków nie spełniających warunków określonych w niniejszym paragrafie, istniejących przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały dopuszcza się remonty, przebudowę i nadbudowę, pod warunkiem, że po przebudowie spełnią warunki kształtowania zabudowy ustanowione w planie i nie będą kolidować z otoczeniem.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) zaleca się zachowanie istniejącego drzewostanu lub jego wymianę na inne gatunki;

2) zagospodarowanie terenu wg jednolitej koncepcji architektonicznej, posadzki należy projektować z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesnych materiałów ceramicznych.

4. W zakresie obsługi komunikacyjnej dopuszcza się obsługę terenu od strony parkingu 42KSP i poprzez wewnętrzne ulice dojazdowe na terenie 41MW.

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowe 30%.

 

§20.

 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 53.1.U ustala się przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa - usługi.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu;

2) wysokość nowoprojektowanej zabudowy max 10m;

3) nowoprojektowana zabudowa do dwóch kondygnacji nadziemnych, wysokością zabudowy nawiązująca do budynków bezpośrednio przylegających;

4) usługi na pierwszej kondygnacji, przy czym witrynom należy nadać charakter ekspozycyjny, możliwość wykorzystania pod usługi piwnic;

5) dach płaski;

6) elewacje tynkowe lub ceramiczne, wymagana stonowana kolorystka nawiązująca do kolorystyki budynków bezpośrednio przylegających;

7) dopuszcza się mieszkania na drugiej kondygnacji;

8) zakaz stosowania:

a) jaskrawej kolorystyki;

b) ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.

9) zakazuje się lokalizowania obiektów tymczasowych;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje: zagospodarowanie terenu wg jednolitej koncepcji architektonicznej, posadzki należy projektować z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesnych materiałów ceramicznych.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 30%.

 

§21.

 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 58.1.U ustala się przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa - usługi.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu;

2) wysokość nowoprojektowanej zabudowy max 7.50 m;

3) nowoprojektowana zabudowa do dwóch kondygnacji nadziemnych;

4) dach płaski;

5) elewacje tynkowe lub ceramiczne, wymagana stonowana kolorystka;

6) dopuszcza się mieszkania funkcyjne towarzyszące usługom na drugiej kondygnacji;

7) usługi na pierwszej kondygnacji, przy czym witrynom należy nadać charakter ekspozycyjny;

8) dopuszcza się przeznaczenie piwnicy na cele zaopatrzenia w wodę - hydrofornię;

9) zakaz stosowania:

a) jaskrawej kolorystyki;

b) ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.

10) zakazuje się lokalizowania obiektów tymczasowych,

11) dla budynków nie spełniających warunków określonych w niniejszym paragrafie, istniejących przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały dopuszcza się remonty, przebudowę i nadbudowę, pod warunkiem, że po przebudowie spełnią warunki kształtowania zabudowy ustanowione w planie i nie będą kolidować z otoczeniem.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje: zagospodarowanie terenu wg jednolitej koncepcji architektonicznej, posadzki projektować należy z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesnych materiałów ceramicznych.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowe 30%.

 

Rozdział 9.
Ustalenia dla terenów zieleni i komunikacji.

 

§22.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 59.1.ZP/KS ustala się przeznaczenie podstawowe:

1) zieleń urządzona;

2) parkingi;

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu obowiązuje:

1) zakazuje się wznoszenia obiektów budowlanych z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2),

2) dopuszcza się lokalizację obiektów typu: place zabaw dla dzieci młodszych i starszych, ścieżki piesze i rowerowe oraz obiekty małej architektury;

3) dopuszcza się urządzenie miejsc postojowych w ramach parkingu ogólnodostępnego, z zielenią i oświetleniem;

4) przy projektowaniu parkingów - miejsc postojowych, sieci wodociągowe i studzienki kanalizacyjne należy zaprojektować w terenach zielonych.

5) obowiązek całościowego opracowania projektu zagospodarowania z oświetleniem, ciągami pieszymi, rowerowymi i małą architekturą;

3. W zakresie obsługi komunikacyjnej parkingu dojazd od strony terenu 57KSP/UC.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 30%.

 

§23.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9.1.KS ustala się przeznaczenie podstawowe: parkingi.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu obowiązuje:

1) urządzenie miejsc postojowych w ramach parkingu ogólnodostępnego, jezdni, chodnika w formie ciągu pieszego z zielenią oraz oświetlenia;

2) urządzenie zieleni w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

3) przy projektowaniu parkingów - miejsc postojowych, sieci wodociągowe i studzienki kanalizacyjne należy zaprojektować w terenach zielonych.

4) dopuszcza się możliwość wydzielenia istniejącego dojazdu do sklepu i włączenia go do terenu 9Uch, z prawem zabudowy obiektem handlowym; należy zapewnić dojazd do istniejącego kontenera telekomunikacyjnego;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 30%.

 


DZIAŁ III. USTALENIA KOŃCOWE

 

§24.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

 

§25.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 


Przewodniczący Rady Miejskiej

Radosław Pobol

 

Opublikowano w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym Nr 16 poz. 242 z 29.01.2010 r.