Uchwałą nr XXVI/166/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 marca 2012 oraz Uchwałą nr XLV/449/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 16 stycznia 2018 wprowadzono zmiany w części tekstowej planu oznaczone kolorem niebieskim.

Zobacz tekst bez wprowadzonych zmian.

 

UCHWAŁA NR XLVII/383/98

RADY MIASTA GŁOGOWA

z dnia 24.03.1998 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Kopernika” w Głogowie

   

Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 18, ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622, Dz.U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123, poz. 775) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1994 r Nr 89, poz. 415, z 1996 r. Nr 106 poz. 496 i z 1997 r. Nr 111 poz. 726, Nr 133 poz. 885, Nr 141 poz. 943) uchwala się, co następuje :

 

Rozdział 1
Przepisy ogólne

 

§ 1.

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Kopernika” w Głogowie w granicach określonych w rysunku planu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

1. Plan ustala:

1)  przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

2)  linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi,

3)  tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny,

4)  zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,

5)  lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów,

6)  zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane,

7)  tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu,

8)  granice obszarów zorganizowanej działalności inwestycyjnej.

 

2. Na ustalenia, o których mowa w ust.1 składają się:

1) Ogólne zasady zagospodarowania terenu, zawarte w rozdziale 2,

2) Szczegółowe zasady zagospodarowania terenów w obrębie linii rozgraniczających, zawarte w rozdziale 3.

 

§ 3.

Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa o:

1)    planie - należy przez to rozumieć ustalenia zawarte w niniejszej uchwale wraz z załącznikiem,

2)    rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,

3)    przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć aktualne w momencie wykonywania niniejszej uchwały przepisy prawne,

4)    terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonej funkcji dominującej, ograniczony liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem użytkowania,

5)    funkcji lub sposobie użytkowania terenu - należy przez to rozumieć dominującą funkcję obszaru;

6)    uciążliwości - należy przez to rozumieć zjawiska lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia odpadami.

 

Rozdział 2
Ogólne zasady zagospodarowania terenu

 

§ 4.

1.    Linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania, oznaczone w rysunku planu jako:

       1) ciągłe - oznaczają ściśle określone, obowiązujące granice terenów,

       2) przerywane - oznaczają orientacyjne, zalecane granice terenów.

2.    Określone w planie funkcje terenów wskazują na podstawowy sposób użytkowania terenów. Oznacza to możliwość wprowadzania funkcji uzupełniających, nie kolidujących z funkcją podstawową, nie zmieniających generalnego charakteru zagospodarowania oraz warunków środowiska przyrodniczego i kulturowego.

3.     Wewnętrzne podziały terenów zabudowy mieszkaniowej wskazane w rysunku planu nie są obowiązujące; dopuszcza się korekty ich przebiegu wynikające z warunków konfiguracji i sposobu zagospodarowania terenu.

4.    O ile rysunek planu i ustalenia szczegółowe nie określają szczegółowych warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, obowiązują przepisy szczególne.

 

§ 5.

Ustala się ochronę potencjalnych zabytków archeologii.

Wszelkie prace ziemne, prowadzone w obrębie obszaru objętego stanowiskiem archeologicznym wymagają uprzedniego zgłoszenia Inspekcji Zabytków Archeologicznych PSOZ.

 

§ 6.

Wyklucza się lokalizacje inwestycji, których budowa oraz funkcjonowanie może pogorszyć stan środowiska.

 

§ 7.

Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:

1. Uzbrojenie terenów budowlanych winno następować kompleksowo i wyprzedzać realizacje zabudowy.

2.  Linie rozgraniczające dróg i ulic oznaczone w rysunku planu są równocześnie liniami rozgraniczającymi sieci uzbrojenia technicznego. Projektowane sieci jak również istniejące, w miarę ich modernizacji należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających dróg.

     Dopuszczalne są w uzasadnionych przypadkach odstępstwa od tej zasady, przy zapewnieniu nie zmienionych warunków zabudowy i zagospodarowania terenów określonych w rozdziale 3.

3.  Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń technicznych uzbrojenia poza terenami wyznaczonymi w planie jako towarzyszących inwestycjom na terenach własnych inwestora.

 

§ 8.

1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

     1) zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskiego;

     2) rozbudowę rozdzielczej sieci wodociągowej w projektowanych ulicach.

2.  W zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków ustala się wymóg odprowadzenia ścieków do miejskiej sieci kanalizacji. Projekty budowlane inwestycji wymagają kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno - ściekowej.

2. W zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków ustala się wymóg:

1) odprowadzania ścieków bytowych, przemysłowych, komunalnych do sieci kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) odprowadzania wód opadowych i roztopowych:

a) z powierzchni nieutwardzonych dopuszczenie do gruntu w miejscu ich powstawania, w granicy własnej nieruchomości, w sposób zapewniający ochronę wód podziemnych, powierzchniowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem lit. d,

b) z powierzchni utwardzonych, w tym dróg i parkingów do sieci kanalizacji deszczowej, z uwzględnieniem lit. c, d,

c) do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej lub w przypadku braku możliwości korzystania z istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, dopuszczenie odprowadzania wód opadowych i roztopowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych, zbiorników retencyjnych lub urządzeń rozsączających, w sposób zapewniający ochronę wód podziemnych, powierzchniowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami odrębnymi, dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych niepochodzących z powierzchni zanieczyszczonych systemem kanalizacji ogólnospławnej do miejskiej oczyszczalni ścieków,

d) możliwość retencjonowania i rozsączania wód opadowych na terenach zlokalizowanych w sąsiedztwie istniejącej drogi krajowej nr 12 nie może powodować niszczenia lub uszkodzenia drogi i jej urządzeń oraz zmniejszać jej trwałości, a w szczególności ustala się zakaz odprowadzania wody i ścieków z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub zakładowych do rowów przydrożnych lub na jezdnię drogi krajowej nr 12.

3.  W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się rozbudowę rozdzielczej sieci gazowej.

4.  W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się rozbudowę i budowę nowych linii energetycznych kablowych, średniego i niskiego napięcia wraz z budową stacji transformatorowych - wolnostojących na terenach wyznaczonych w planie lub terenach własnych inwestora. Ustala się zakaz budowy napowietrznych linii energetycznych w granicach określonych w rysunku planu.

5.  Ogrzewanie budynków mieszkalnych zaleca się z zasilania siecią gazową lub elektryczną. Dopuszcza się ogrzewanie z miejskiego systemu ciepłowniczego.

6.  W zakresie telekomunikacji ustala się rozbudowę i budowę kanalizacji telefonicznej w obrębie linii rozgraniczających dróg i ulic wraz z dopuszczeniem budowy kontenerowych centrali telefonicznych na terenach położonych w granicach planu, o ile ich lokalizacja nie będzie kolidować z istniejącym i projektowanym zainwestowaniem.

6. W zakresie telekomunikacji ustala się przebudowę i rozbudowę istniejących oraz budowę nowych urządzeń i sieci infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym kontenerowych central i stacji bazowych oraz masztów łączności publicznej na terenach położonych w granicach planu; sieci telekomunikacyjne prowadzić we wspólnych kanałach zbiorczych.

 

§ 9.

1.  Linie rozgraniczające tereny komunikacji mogą być korygowane w kierunku poszerzenia ulic za zgodą właścicieli gruntów, których poszerzenie dotyczy lub poprzez procesy wywłaszczeniowe.

2.  Korekty elementów układu komunikacyjnego mogą być dokonywane w projektach budowy i modernizacji dróg i ulic.

3.  Realizacja układu komunikacyjnego winna obejmować kompleksową realizację uzbrojenia technicznego.

4.  W granicach linii rozgraniczających ulic mogą być lokalizowane urządzenia związane z obsługą komunikacji, jak zatoki, parkingi, a także wiaty przystankowe, elementy małej architektury i reklamy w trybie obowiązujących przepisów oraz kioski handlowe stanowiące integralną część wiat przystankowych.

5.  Wszystkie nowoprojektowane i modernizowane parkingi muszą uwzględniać przeznaczenie 10% terenu z przeznaczeniem na zieleń.

 

§ 10.

1.  Wyklucza się lokalizację obiektów tymczasowych poza obszarami wyznaczonymi w szczegółowych zasadach zagospodarowania terenu.

2.  Zakaz rozbudowy istniejących obiektów tymczasowych; powierzchnia nowych obiektów tymczasowych - max 30 m2.

3.  Wszystkie nowoprojektowane budynki oraz nadbudowywane, rozbudowywane i modernizowane budynki istniejące muszą uwzględniać konieczność uwzględniania ich estetyki poprzez nową kolorystykę elewacji.

4.  Zakaz lokalizacji wolnostojących tablic reklamowych. Istniejące przeznacza się do usunięcia w okresie nie przekraczającym 1 roku od daty wejścia w życie niniejszej uchwały. Dopuszcza się lokalizację konstrukcji przestrzennych zawierających kilka lub kilkanaście tablic reklamowych.

5.  Dopuszcza się możliwość rozdysponowania mas gruzowo-ziemnych ze Starego Miasta do niwelacji i kształtowania terenów na obszarze osiedla.

 

Rozdział 3
Szczegółowe zasady zagospodarowania terenów w obrębie linii rozgraniczających

 

§ 11.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami ustala się:

1 UC

1.        Przeznaczenie terenu na usługi komercyjne w tym urządzenia obsługi samochodowej;

2.        Obowiązek zachowania wymaganych odległości od linii elektroenergetycznej 110 kV; dopuszcza się możliwość przełożenia odcinka linii w ramach inwestycji za zgodą i pod nadzorem właściciela sieci. Przebiegające przez teren linie elektroenergetyczne średnich napięć należy skablować.

3.        Nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 10 m od granicy terenu wzdłuż ulic Obwodowej i Wojska Polskiego;

4.        Miejsca parkingowe i place manewrowe winny być realizowane na terenach własnych inwestora.

 

2 UC

1.        Przeznaczenie terenu na usługi komercyjne o nowoczesnej architekturze;

2.        Nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 10 m od granicy terenu wzdłuż ulic Obwodowej i Wojska Polskiego;

3.        Miejsca parkingowe i place manewrowe winny być realizowane na terenach własnych inwestora.

4.        Likwidację tymczasowych garaży; istniejący dom mieszkalny przeznacza się do adaptacji z możliwością rozbudowy lub lokalizacji nowego budynku w ramach istniejącego siedliska.

 

3 UC

1.        Przeznaczenie terenu na usługi komercyjne;

2.        Nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 10 m od granicy terenu wzdłuż ulic Obwodowej i Wojska Polskiego;

3.        Miejsca parkingowe i place manewrowe winny być realizowane na terenach własnych inwestora.

 

4 UPS

1.        Przeznaczenie terenu na cele usług publicznych - sport;

2.        Dotychczasowy sposób użytkowania;

3.        Dopuszcza się możliwość zamiany funkcji terenu w ramach usług publicznych;

4.        Od strony ulicy Obwodowej, 10 KD i 3 KL tereny obsadzić zielenią wysoką;

 

5 WZ

Przeznaczenie terenu na obsługę w zakresie urządzeń zaopatrzenia w wodę. Przy modernizacji lub remoncie uwzględnić potrzebę podniesienia estetyki obiektu (zmiany architektury i kolorystyki).

 

6 MW

1.        Dotychczasowy sposób użytkowania - zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna;

2.        Dopuszcza się rozbudowę lub modernizację istniejących budynków dla wprowadzenia usług bądź poprawy estetyki oraz możliwość przeznaczenia części pomieszczeń na nieuciążliwe

3.        funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.

4.        Zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej, tymczasowej i gospodarczej;

5.        Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako obiektów wolno-stojących lub wbudowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;

6.        Zakaz sprzedaży terenów pod obiekty tymczasowe, dotyczy także obiektów istniejących;

7.        Zarząd Miasta może dopuścić tymczasową lokalizacją jednego obiektu usługowego, ustalając okres jego użytkowania;

8.        Zakaz lokalizacji garaży na terenach osiedlowych;

9.        Dopuszcza się lokalizacje miejsc parkingowych na terenach osiedlowych;

10.    Obowiązek przeznaczenia terenów nie zainwestowanych na urządzone tereny rekreacji osiedlowej oraz zintensyfikowanie zieleni wysokiej i średniowysokiej.

 

7 UC

1.        Przeznaczenie dotychczasowe - usługi komercyjne z zakresu handlu, gastronomii i rzemiosła usługowego nieuciążliwego;

2.        Możliwość zmiany sposobu użytkowania w ramach funkcji podstawowej - konieczność przebudowy obiektu na murowany;

3.        Dopuszcza się możliwość likwidacji istniejącego obiektu; w takim przypadku teren należy przeznaczyć na zieleń osiedlową.

 

8 UPZ,K

1.    Przeznaczenie terenu na cele usług publicznych - zdrowia, kultury;

2.    Dotychczasowy sposób użytkowania;

3.    Dopuszcza się możliwość zamiany funkcji terenu w ramach usług publicznych;

4.    Zakaz budowy obiektów tymczasowych.

 

9 UC

1.        Przeznaczenie dotychczasowe - usługi komercyjne z zakresu handlu, gastronomii, kultury, administracji i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego;

2.        Możliwość zmiany sposobu użytkowania w ramach funkcji podstawowej;

3.        Dopuszcza się rozbudowę lub modernizację istniejących obiektów.

 

10 UC

1.        Przeznaczenie dotychczasowe - usługi komercyjne z zakresu handlu, gastronomii i rzemiosła usługowego;

2.        Możliwość zmiany sposobu użytkowania w ramach funkcji podstawowej;

3.        Dopuszcza się możliwość likwidacji istniejącego obiektu; w takim przypadku teren należy przeznaczyć na zieleń osiedlową.

 

11 MW

1.    Dotychczasowy sposób użytkowania - zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna;

2.    Dopuszcza się rozbudowę lub modernizację istniejących budynków dla wprowadzenia usług bądź poprawy estetyki oraz możliwość przeznaczenia części pomieszczeń na nieuciążliwe funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.

3.    Zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej, tymczasowej i gospodarczej;

4.    Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako obiektów wolno-stojących lub wbudowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;

5.    Dopuszcza się lokalizację nie więcej niż 2 tymczasowych obiektów handlowo-usługowych jedynie wzdłuż ulicy 11 KD;

6.    Dopuszcza się lokalizacje miejsc parkingowych na terenach osiedlowych;

7.    Zakaz sprzedaży terenów pod obiekty tymczasowe, dotyczy także obiektów istniejących;

8.    Zakaz lokalizacji garaży na terenach osiedlowych;

9.    Obowiązek przeznaczenia terenów nie zainwestowanych na urządzone tereny rekreacji osiedlowej oraz zintensyfikowanie zieleni wysokiej i średniowysokiej.

 

12 WZ

Przeznaczenie terenu na obsługę w zakresie zaopatrzenia w wodę. Przy modernizacji lub remoncie uwzględnić potrzebę podniesienia estetyki obiektu (zmiany architektury i kolorystyki).

 

13 UP

1.    Przeznaczenie terenu na cele usług publicznych;

2.    Dotychczasowy sposób użytkowania;

3.    Dopuszcza się możliwość zamiany funkcji terenu w ramach usług publicznych;

4.    Zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych.

 

14 MW/UC

1.        Przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługową z parkingiem podziemnym i naziemnym oraz zielenią towarzyszącą;

2.        Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako obiektów wolno-stojących lub wbudowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;

3.        Obsługę komunikacyjną z ciągu pieszo-jezdnego 18 KD.

4.        Adaptacja istniejącej stacji transformatorowej.

 

15 UC

1.        Przeznaczenie dotychczasowe - usługi komercyjne z zakresu handlu, gastronomii, kultury, administracji i rzemiosła usługowego;

2.        Możliwość zmiany sposobu użytkowania w ramach funkcji podstawowej;

3.        Dopuszcza się rozbudowę lub modernizację istniejących obiektów.

 

16 KSP

1.        Przeznaczenie terenu na lokalizację parkingu ogólnodostępnego, związanego z istniejącymi terenami osiedlowymi.

2.        Wymagana nawierzchnia utwardzona, zalecana kostka brukowa.

3.        Zaleca się nasadzenie zieleni wysokiej lub żywopłotu wzdłuż granicy terenu.

 

17 UPŁ

1.    Przeznaczenie terenu na cele usług publicznych - łączności;

2.    Dotychczasowy sposób użytkowania;

3.    Dopuszcza się możliwość zamiany funkcji terenu w ramach usług publicznych;

 

18 UP

1.    Przeznaczenie terenu na cele usług publicznych;

2.    Dotychczasowy sposób użytkowania;

3.    Dopuszcza się możliwość zamiany funkcji terenu w ramach usług publicznych;

 

19 ZP

1.     Przeznaczenie terenu na zieleń publiczną urządzoną.

2.    Dopuszcza się realizacje obiektów, związanych wyłącznie ze sposobem użytkowania terenu.

 

20 UP

1.    Przeznaczenie terenu na cele usług publicznych;

2.    Dotychczasowy sposób użytkowania;

3.    Dopuszcza się możliwość zamiany funkcji terenu w ramach usług publicznych;

 

21 MW

1.     Dotychczasowy sposób użytkowania - zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna;

2.    Dopuszcza się rozbudowę lub modernizację istniejących budynków dla wprowadzenia usług bądź poprawy estetyki oraz możliwość przeznaczenia części pomieszczeń na nieuciążliwe funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.

3.    Zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej, tymczasowej i gospodarczej;

4.    Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako obiektów wolno-stojących lub wbudowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;

5.    Zakaz sprzedaży terenów pod obiekty tymczasowe, dotyczy także obiektów istniejących;

6.    Zarząd Miasta może dopuścić tymczasową lokalizacje jednego obiektu usługowego, ustalając okres jego użytkowania;

7.    Zakaz lokalizacji garaży na terenach osiedlowych;

8.    Dopuszcza się lokalizacje miejsc parkingowych na terenach osiedlowych;

9.     Obowiązek przeznaczenia terenów nie zainwestowanych na urządzone tereny rekreacji osiedlowej oraz zintensyfikowania zieleni wysokiej i średniowysokiej.

 

22 MW

1.    Dotychczasowy sposób użytkowania - zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna;

2.    Dopuszcza się rozbudowę lub modernizację istniejących budynków dla wprowadzenia usług bądź poprawy estetyki oraz możliwość przeznaczenia części pomieszczeń na nieuciążliwe funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.

3.    Zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej, tymczasowej i gospodarczej;

4.    Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako obiektów wolno-stojących lub wbudowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;

5.    Zakaz sprzedaży terenów pod obiekty tymczasowe, dotyczy także obiektów istniejących;

6.    Zarząd Miasta może dopuścić tymczasową lokalizacje jednego obiektu usługowego, ustalając okres jego użytkowania;

7.    Zakaz lokalizacji garaży na terenach osiedlowych;

8.    Dopuszcza się lokalizacje miejsc parkingowych na terenach osiedlowych;

9.    Obowiązek przeznaczenia terenów nie zainwestowanych na urządzone tereny rekreacji osiedlowej, oraz zintensyfikowania zieleni wysokiej i średniowysokiej.

 

23 KSP

1.        Przeznaczenie terenu na lokalizację parkingu ogólnodostępnego, związanego z istniejącymi terenami osiedlowymi.

2.        Dopuszcza się lokalizację tymczasowego, niewielkiego obiektu (stróżówki), a ewentualne ogrodzenie terenu nie może być wyższe niż 0,8 m - dotyczy wyłącznie parkingu strzeżonego.

3.        Wymagana nawierzchnia utwardzona, zalecana kostka brukowa.

4.        Zaleca się nasadzenie zieleni wysokiej lub żywopłotu wzdłuż granicy terenu.

 

24 UC

1.    Przeznaczenie terenu na usługi komercyjne z preferencją gastronomii;

2.    Nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6 m od granicy terenu wzdłuż 1KZ i 4 KL.

3.    Nowoprojektowana architektura musi uwzględniać ekspozycje przestrzenną narożników i bogatą kolorystykę. Zakaz stosowania technologii typu płyta stalowo-warstwowa.

4.    Zapewnić miejsca parkingowe na terenie własnym.

 

25 WZ

Przeznaczenie terenu na obsługę w zakresu urządzeń zaopatrzenia w wodę. Przy modernizacji lub remoncie uwzględnić potrzebę podniesienia estetyki obiektu (zmiany architektury i kolorystyki).

 

26 UC

1.        Przeznaczenie dotychczasowe - usługi komercyjne z zakresu handlu, gastronomii i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego;

2.        Możliwość zmiany sposobu użytkowania w ramach funkcji podstawowej;

3.        Dopuszcza się możliwość likwidacji istniejącego obiektu; w takim przypadku teren należy przeznaczyć na zieleń osiedlową.

 

27 MW

1.    Dotychczasowy sposób użytkowania - zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna;

2.    Dopuszcza się rozbudowę lub modernizację istniejących budynków dla wprowadzenia usług bądź poprawy estetyki oraz możliwość przeznaczenia części pomieszczeń na nieuciążliwe funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.

3.    Zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej, tymczasowej i gospodarczej;

4.    Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako obiektów wolno-stojących lub wbudowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;

5.    Zakaz sprzedaży terenów pod obiekty tymczasowe, dotyczy także obiektów istniejących;

6.    Zarząd Miasta może dopuścić tymczasową lokalizację jednego obiektu usługowego, ustalając okres jego użytkowania;

7.    Zakaz lokalizacji garaży na terenach osiedlowych;

8.        Dopuszcza się lokalizacje miejsc parkingowych na terenach osiedlowych;

9.        Obowiązek przeznaczenia terenów nie zainwestowanych na urządzone tereny rekreacji osiedlowej, oraz zintensyfikowania zieleni wysokiej i średniowysokiej.

 

28 UC

1.        Przeznaczenie dotychczasowe - usługi komercyjne z zakresu handlu, gastronomii i rzemiosła usługowego nieuciążliwego;

2.        Możliwość zmiany sposobu użytkowania w ramach funkcji podstawowej;

3.        Dopuszcza się możliwość likwidacji istniejącego obiektu; w takim przypadku teren należy przeznaczyć na zieleń osiedlową.

 

29 KSP

1.        Przeznaczenie terenu na lokalizację parkingu ogólnodostępnego, związanego z istniejącymi terenami osiedlowymi.

2.        Wymagana nawierzchnia utwardzona, zalecana kostka brukowa.

3.        Zaleca się nasadzenie zieleni wysokiej lub żywopłotu wzdłuż granicy terenu.

 

30 EG

Przeznaczenie terenu na lokalizację urządzeń zaopatrzenia w gaz.

 

31 KSP

1.        Przeznaczenie terenu na lokalizację parkingu ogólnodostępnego, związanego z istniejącymi terenami osiedlowymi.

2.        Dopuszcza się lokalizację jednego tymczasowego, niewielkiego obiektu handlowego.

3.        Wymagana nawierzchnia utwardzona, zalecana kostka brukowa.

4.        Zaleca się nasadzenie zieleni wysokiej lub żywopłotu wzdłuż granicy terenu.

 

32 UC/KSP

1.    Funkcja podstawowa - parking na min. 70 miejsc postojowych;

2.    Funkcja równoważna - usługi gastronomiczne z wykluczeniem sprzedaży napojów alkoholowych;

3.    Nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6 m od granicy terenu wzdłuż 1KZ;

4.    Wysokość zabudowy nie może przekraczać 2 kondygnacji;

5.    Należy zapewnić dojazd do stacji transformatorowej.

6.    Nowoprojektowana architektura musi uwzględnić ekspozycje przestrzenną narożników i bogatą kolorystykę. Zakaz stosowania technologii typu płyta stalowo-warstwowa.

 

33 EE

Przeznaczenie terenu na wnętrzową stację transformatorową.

 

34 UPO

1.    Przeznaczenie terenu na cele usług publicznych - oświaty;

2.    Dotychczasowy sposób użytkowania;

3.    Dopuszcza się możliwość zamiany funkcji terenu w ramach usług publicznych;

 

35 ZI

1.    Przeznaczenie terenu na zieleń izolacyjną;

2.    Zaleca się wprowadzenie zieleni średniowysokiej.

3.    Dopuszcza się realizację obiektów związanych wyłącznie ze sposobem użytkowania terenu.

 

36 ZI

1.     Przeznaczenie terenu na zieleń izolacyjną;

2.    Zaleca się wprowadzenie zieleni średniowysokiej.

3.    Dopuszcza się realizację obiektów związanych wyłącznie ze sposobem użytkowania terenu.

 

37 UPO

1.        Przeznaczenie terenu na cele usług publicznych - oświaty;

2.        Dotychczasowy sposób użytkowania;

3.        Dopuszcza się możliwość zamiany funkcji terenu w ramach usług publicznych;

 

38 MW

1.    Dotychczasowy sposób użytkowania - zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna;

2.    Dopuszcza się rozbudowę lub modernizację istniejących budynków dla wprowadzenia usług bądź poprawy estetyki oraz możliwość przeznaczenia części pomieszczeń na nieuciążliwe funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.

3.    Zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej, tymczasowej i gospodarczej;

4.    Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako obiektów wolno-stojących lub wbudowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;

5.    Zakaz sprzedaży terenów pod obiekty tymczasowe, dotyczy także obiektów istniejących;

6.    Zakaz lokalizacji garaży na terenach osiedlowych;

7.    Dopuszcza się lokalizacje miejsc parkingowych na terenach osiedlowych;

8.    Obowiązek przeznaczenia terenów nie zainwestowanych na urządzone tereny rekreacji osiedlowej, oraz intensyfikacji zieleni wysokiej i średniowysokiej.

 

39 ZP

1.    Przeznaczenie terenu na zieleń publiczną urządzoną.

2.    Dopuszcza się realizacje obiektów, związanych wyłącznie ze sposobem użytkowania terenu.

3.    Obowiązek opracowania projektu zagospodarowania terenu.

 

40 UC

1.        Przeznaczenie dotychczasowe - usługi komercyjne z zakresu handlu, gastronomii i rzemiosła usługowego;

2.        Możliwość zmiany sposobu użytkowania w ramach funkcji podstawowej;

3.        Dopuszcza się możliwość likwidacji istniejącego obiektu; w takim przypadku teren należy przeznaczyć na zieleń osiedlową.

 

41 MW

1.    Dotychczasowy sposób użytkowania - zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna;

2.    Dopuszcza się rozbudowę lub modernizację istniejących budynków dla wprowadzenia usług bądź poprawy estetyki oraz możliwość przeznaczenia części pomieszczeń na nieuciążliwe funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.

3.    Zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej, tymczasowej i gospodarczej;

4.    Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako obiektów wolno-stojących lub wbudowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;

5.    Dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów handlowo-usługowych jedynie wzdłuż ulicy 5 KL;

6.    Dopuszcza się lokalizacje miejsc parkingowych na terenach osiedlowych;

7.    Zakaz sprzedaży terenów pod obiekty tymczasowe, dotyczy także obiektów istniejących;

8.    Zakaz lokalizacji garaży na terenach osiedlowych;

9.    Obowiązek przeznaczenia terenów nie zainwestowanych na urządzone tereny rekreacji osiedlowej oraz intensyfikację zieleni wysokiej i średniowysokiej.

 

42 KSP

1.        Przeznaczenie terenu na lokalizację parkingu ogólnodostępnego, związanego z istniejącymi terenami osiedlowymi.

2.        Wymagana nawierzchnia utwardzona, zalecana kostka brukowa.

3.        Zaleca się nasadzenie zieleni wysokiej lub żywopłotu wzdłuż granicy terenu.

 

43 UC

1.        Przeznaczenie dotychczasowe - usługi komercyjne z zakresu handlu, gastronomii, kultury, administracji i rzemiosła usługowego;

2.        Możliwość zmiany sposobu użytkowania w ramach funkcji podstawowej;

3.        Dopuszcza się rozbudowę lub modernizację istniejących obiektów.

 

44 UC

1.        Przeznaczenie terenu na usługi komercyjne z zakresu handlu, gastronomii i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego;

2.        Możliwość zmiany sposobu użytkowania w ramach funkcji podstawowej;

3.        Dopuszcza się możliwość likwidacji istniejącego obiektu; w takim przypadku teren należy przeznaczyć na zieleń osiedlową.

 

45 EE

Przeznaczenie terenu na wnętrzową stację transformatorową.

 

46 UC

1.        Przeznaczenie - usługi komercyjne z zakresu handlu, gastronomii i rzemiosła usługowego;

2.        Adaptacja hydroforni na funkcje usługowe;

3.        Możliwość zmiany sposobu użytkowania w ramach funkcji podstawowej;

4.        Dopuszcza się możliwość likwidacji istniejącego obiektu; w takim przypadku teren należy przeznaczyć na zieleń osiedlową.

 

47 MW

1.    Dotychczasowy sposób użytkowania - zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna;

2.    Dopuszcza się rozbudowę lub modernizację istniejących budynków dla wprowadzenia usług bądź poprawy estetyki oraz możliwość przeznaczenia części pomieszczeń na nieuciążliwe funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.

3.    Zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej, tymczasowej i gospodarczej;

4.    Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako obiektów wolno-stojących lub wbudowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;

5.    Dopuszcza się lokalizację jednego tymczasowego obiektu handlowo-usługowego jedynie przy ulicy 5 KL;

6.    Dopuszcza się lokalizacje miejsc parkingowych na terenach osiedlowych;

7.    Zakaz sprzedaży terenów pod obiekty tymczasowe, dotyczy także obiektów istniejących;

8.    Zakaz lokalizacji garaży na terenach osiedlowych;

9.    Obowiązek przeznaczenia terenów nie zainwestowanych na urządzone tereny rekreacji osiedlowej oraz intensyfikację zieleni wysokiej i średniowysokiej.

 

48 MW

1.    Dotychczasowy sposób użytkowania - zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna;

2.    Dopuszcza się rozbudowę lub modernizację istniejących budynków dla wprowadzenia usług bądź poprawy estetyki oraz możliwość przeznaczenia części pomieszczeń na nieuciążliwe funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.

3.    Zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej, tymczasowej i gospodarczej;

4.    Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako obiektów wolno-stojących lub wbudowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;

5.    Dopuszcza się lokalizację nie więcej niż 2 (łącznie z istniejącymi), tymczasowych obiektów handlowo-usługowych;

6.    Dopuszcza się lokalizacje miejsc parkingowych na terenach osiedlowych;

7.    Zakaz sprzedaży terenów pod obiekty tymczasowe, dotyczy także obiektów istniejących;

8.    Zakaz lokalizacji garaży na terenach osiedlowych;

9.    Obowiązek przeznaczenia terenów nie zainwestowanych na urządzone tereny rekreacji osiedlowej oraz intensyfikację zieleni wysokiej i średniowysokiej.

 

49 MZ

1.        Przeznaczenie terenu na mieszkalnictwo zbiorowe.

2.        Dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych wbudowanych.

 

50 MW

1.    Dotychczasowy sposób użytkowania - zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna;

2.    Dopuszcza się rozbudowę lub modernizację istniejących budynków dla wprowadzenia usług bądź poprawy estetyki oraz możliwość przeznaczenia części pomieszczeń na nieuciążliwe funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.

3.    Zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej, tymczasowej i gospodarczej;

4.    Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako obiektów wolno-stojących lub wbudowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;

5.    Dopuszcza się lokalizację nie więcej niż 2 (łącznie z istniejącymi), tymczasowych obiektów handlowo-usługowych;

6.    Dopuszcza się lokalizacje miejsc parkingowych na terenach osiedlowych;

7.    Zakaz sprzedaży terenów pod obiekty tymczasowe, dotyczy także obiektów istniejących;

8.    Zakaz lokalizacji garaży na terenach osiedlowych;

9.    Obowiązek przeznaczenia terenów nie zainwestowanych na urządzone tereny rekreacji osiedlowej oraz intensyfikację zieleni wysokiej i średniowysokiej.

 

51 UPS

1.    Przeznaczenie terenu na cele usług publicznych - sportu;

2.    Dotychczasowy sposób użytkowania;

3.    Dopuszcza się możliwość zamiany funkcji terenu w ramach usług publicznych;

4.    Dopuszcza się możliwość lokalizacji urządzeń służących wyłącznie funkcji terenu;

5.    Zaleca się obsadzenia terenu zielenią wysoką;

6.    Zaleca się realizację wału ziemnego wokół terenu i posadowienia na nim trybun.

 

52 MW

1.    Dotychczasowy sposób użytkowania - zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna;

2.    Dopuszcza się rozbudowę lub modernizację istniejących budynków dla wprowadzenia usług bądź poprawy estetyki oraz możliwość przeznaczenia części pomieszczeń na nieuciążliwe funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.

3.    Zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej, tymczasowej i gospodarczej;

4.    Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako obiektów wolno-stojących lub wbudowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;

5.    Dopuszcza się lokalizację nie więcej niż 3 (łącznie z istniejącymi), tymczasowych obiektów handlowo-usługowych;

6.    Dopuszcza się lokalizacje miejsc parkingowych na terenach osiedlowych;

7.    Zakaz sprzedaży terenów pod obiekty tymczasowe, dotyczy także obiektów istniejących;

8.    Zakaz lokalizacji garaży na terenach osiedlowych;

9.    Obowiązek przeznaczenia terenów nie zainwestowanych na urządzone tereny rekreacji osiedlowej oraz intensyfikację zieleni wysokiej i średniowysokiej.

 

53 UC

1.    Przeznaczenie terenu - usługi komercyjne;

 

54 UC

1.    Przeznaczenie terenu - usługi komercyjne;

2.    Nie dopuszcza się rozbudowy i nadbudowy obiektów powyżej 2 kondygnacji.

 

 55 UC

1.        Przeznaczenie dotychczasowe - usługi komercyjne z zakresu handlu, gastronomii, kultury, administracji i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego;

2.        Możliwość zmiany sposobu użytkowania w ramach funkcji podstawowej;

3.        Dopuszcza się rozbudowę lub modernizację istniejących obiektów.

 

56 UPZ

1.    Przeznaczenie terenu na cele usług publicznych - zdrowia;

2.    Dotychczasowy sposób użytkowania;

3.    Dopuszcza się możliwość zamiany funkcji terenu w ramach usług publicznych;

 

57 KSP/UC

1.        Przeznaczenie terenu na garaże wielopoziomowe oraz parking wraz z usługami komercyjnymi na wydzielonej działce;

2.        Wysokość zabudowy nie może przekraczać 3 kondygnacji nadziemnych, architektura musi się charakteryzować wysokim poziomem estetycznym. Zakaz stosowania technologii typu płyta stalowa warstwowa.;

3.        Dojazd z ulicy 1 KZ.

4.        Likwidacja tymczasowego obiektu handlowego przy 1KZ, z możliwością nowej lokalizacji nowego obiektu na terenie 38 MW

 

58 WZ

Przeznaczenie terenu na obsługę w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz usługi komercyjne.

 

59 ZP

1.    Przeznaczenie terenu na zieleń publiczną urządzoną.

2.    Dopuszcza się realizacje obiektów, związanych wyłącznie ze sposobem użytkowania terenu.

3.    Obowiązek opracowania projektu zagospodarowania terenu.

 

60 UPo

1.    Przeznaczenie terenu na cele usług publicznych - oświaty;

2.    Dotychczasowy sposób użytkowania;

3.    Dopuszcza się możliwość zamiany funkcji terenu w ramach usług publicznych;

 

61 EE

Przeznaczenie terenu na wnętrzowe stacje transformatorowe.

 

62 UC

1.        Przeznaczenie dotychczasowe - usługi komercyjne z zakresu handlu, gastronomii, kultury, administracji i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego;

2.        Możliwość zmiany sposobu użytkowania w ramach funkcji podstawowej;

3.        Dopuszcza się rozbudowę lub modernizację istniejących obiektów.

 

63 MW

1.    Dotychczasowy sposób użytkowania - zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna;

2.    Dopuszcza się rozbudowę lub modernizację istniejących budynków dla wprowadzenia usług bądź poprawy estetyki oraz możliwość przeznaczenia części pomieszczeń na nieuciążliwe funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.

3.    Zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej, tymczasowej i gospodarczej;

4.    Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako obiektów wolno-stojących lub wbudowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;

5.    Dopuszcza się lokalizację nie więcej niż 5 (łącznie z istniejącymi), tymczasowych obiektów handlowo-usługowych;

6.    Dopuszcza się lokalizacje miejsc parkingowych na terenach osiedlowych;

7.    Zakaz sprzedaży terenów pod obiekty tymczasowe, dotyczy także obiektów istniejących;

8.    Zakaz lokalizacji garaży na terenach osiedlowych;

9.    Obowiązek przeznaczenia terenów nie zainwestowanych na urządzone tereny rekreacji osiedlowej oraz intensyfikację zieleni wysokiej i średniowysokiej..

 

64 MN/UC

Przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową i usługi komercyjne;

 

65 KSP

1.        Przeznaczenie terenu na lokalizację parkingu ogólnodostępnego, związanego z istniejącymi i projektowanymi usługami.

2.        Wymagana nawierzchnia utwardzona, zalecana kostka brukowa.

3.        Zaleca się nasadzenie zieleni wysokiej lub żywopłotu wzdłuż granicy terenu.

 

66 UC

1.        Przeznaczenie dotychczasowe - usługi komercyjne nieuciążliwe z zakresu handlu, gastronomii, kultury, administracji i rzemiosła usługowego z parkingiem;

2.        Możliwość zmiany sposobu użytkowania w ramach funkcji podstawowej;

3.        Dopuszcza się rozbudowę lub modernizację istniejących obiektów.

 

67 MW

1.    Dotychczasowy sposób użytkowania - zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna;

2.    Dopuszcza się rozbudowę lub modernizację istniejących budynków dla wprowadzenia usług bądź poprawy estetyki oraz możliwość przeznaczenia części pomieszczeń na nieuciążliwe funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.

3.    Zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej, tymczasowej i gospodarczej;

4.    Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako obiektów wolno-stojących lub wbudowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;

5.    Zakaz sprzedaży terenów pod obiekty tymczasowe, dotyczy także obiektów istniejących;

6.    Zarząd Miasta może dopuścić tymczasową lokalizację jednego obiektu usługowego, ustalając okres jego użytkowania;

7.    Zakaz lokalizacji garaży na terenach osiedlowych;

8.    Dopuszcza się lokalizacje miejsc parkingowych na terenach osiedlowych;

9.    Obowiązek przeznaczenia terenów nie zainwestowanych na urządzone tereny rekreacji osiedlowej oraz intensyfikację zieleni wysokiej i średniowysokiej..

 

68 MZ

1.        Przeznaczenie terenu na mieszkalnictwo zbiorowe.

2.        Dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych wbudowanych.

 

69 EE

Przeznaczenie terenu na wnętrzową stację transformatorową.

 

70 UC

1.        Przeznaczenie terenu na usługi komercyjne, nieuciążliwe z zakresu handlu, gastronomii, kultury, administracji i rzemiosła usługowego;

2.        Dopuszcza się realizację parkingu wielopoziomowego lub podziemnego;

3.        Dopuszcza się budowę targowiska osiedlowego połączonego z pawilonami handlowymi i parkingiem;

4.        Możliwość zmiany sposobu użytkowania w ramach funkcji podstawowej;

5.        Likwidację istniejącego tymczasowego obiektu usługowego;

6.        Wymóg opracowania kompleksowej koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania całego terenu, uwzględniającej związki funkcjonalno - przestrzenne z terenami sąsiednimi, szczególnie z zespołem kościelnym oraz projektowanym zespołem zabudowy mieszkaniowej i parkiem, która będzie stanowić wytyczną dla projektów budowlanych poszczególnych elementów zespołu zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

71 MW / ZP

1.     Przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną o wysokim standardzie oraz zieleń publiczną urządzoną;

2.    Powierzchnia terenów przeznaczonych na zieleń publiczną nie może być mniejsza niż 50 % powierzchni terenu;

3.    Zabudowa mieszkaniowa może być lokalizowana obrzeżnie, wzdłuż ulic 2 KZ i 8 KL. Budynki typu apartamentowego charakteryzujące się współczesnymi trendami kompozycji architektonicznej, o indywidualnej formie, bogatej kolorystyce i detalu. Zakaz stosowania okładziny typu siding.

4.    Wysokość zabudowy nie może przekraczać 4 kondygnacji, w tym użytkowe poddasza;

5.    Obowiązek wprowadzenia usług nieuciążliwych z zakresu handlu, gastronomii, kultury, administracji i rzemiosła usługowego w parterach budynków mieszkalnych;

6.    Wymóg opracowania kompleksowej koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania całego terenu, uwzględniającej wzajemne relacje funkcjonalne i kompozycyjne pomiędzy terenem zabudowy i strefą zieleni oraz związki funkcjonalno - przestrzenne z terenami sąsiednimi, szczególnie z zespołem kościelnym oraz projektowanym centrum usługowym, która będzie stanowić wytyczną dla projektów budowlanych poszczególnych elementów zespołu zabudowy i zagospodarowania terenu zieleni.

 

72 UPK

Dotychczasowy sposób użytkowania - teren kultu religijnego.

 

73 KSP

1.        Przeznaczenie terenu na parking przyuliczny;

2.        Zaleca się wprowadzenie zieleni wysokiej pomiędzy grupami stanowisk postojowych.

 

74 ZP

1.    Przeznaczenie terenu na zieleń publiczną urządzoną.

2.    Dopuszcza się realizacje obiektów, związanych wyłącznie ze sposobem użytkowania terenu.

 

75 MW

1.    Dotychczasowy sposób użytkowania - zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna;

2.    Dopuszcza się rozbudowę lub modernizację istniejących budynków dla wprowadzenia usług bądź poprawy estetyki oraz możliwość przeznaczenia części pomieszczeń na nieuciążliwe funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.

3.    Zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej, tymczasowej i gospodarczej;

4.    Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako obiektów wolno-stojących lub wbudowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;

5.    Zakaz sprzedaży terenów pod obiekty tymczasowe, dotyczy także obiektów istniejących;

6.    Zakaz lokalizacji garaży na terenach osiedlowych;

7.    Dopuszcza się lokalizacje miejsc parkingowych na terenach osiedlowych;

8.    Obowiązek przeznaczenia terenów nie zainwestowanych na urządzone tereny rekreacji osiedlowej oraz intensyfikację zieleni wysokiej i średniowysokiej..

 

76 UC

1.        Przeznaczenie dotychczasowe - usługi komercyjne z zakresu handlu, gastronomii;

2.        Możliwość zmiany sposobu użytkowania w ramach funkcji podstawowej;

3.        Dopuszcza się możliwość rozbudowy istniejącego obiektu;

4.        Dopuszcza się możliwość likwidacji istniejącego obiektu; w takim przypadku teren należy przeznaczyć na zieleń osiedlową.

5.        Zapewnić dostęp do obiektów usługowych.

 

77 ZP

1.    Przeznaczenie terenu na zieleń publiczną urządzoną.

2.    Dopuszcza się realizacje obiektów, związanych wyłącznie ze sposobem użytkowania terenu.

3.    Obowiązek opracowania projektu zagospodarowania terenu.

 

78 KSP

1.        Przeznaczenie terenu na lokalizację parkingu ogólnodostępnego;

2.        Wymagana nawierzchnia utwardzona, zalecana kostka brukowa;

 

79 UP

1.    Przeznaczenie terenu na cele usług publicznych;

2.    Dotychczasowy sposób użytkowania;

3.    Dopuszcza się możliwość zamiany funkcji terenu w ramach usług publicznych;

 

80 MW

1.    Dotychczasowy sposób użytkowania - zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna;

2.    Dopuszcza się rozbudowę lub modernizację istniejących budynków dla wprowadzenia usług bądź poprawy estetyki oraz możliwość przeznaczenia części pomieszczeń na nieuciążliwe funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.

3.    Zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej, tymczasowej i gospodarczej;

4.    Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako obiektów wolno-stojących lub wbudowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;

5.    Zakaz sprzedaży terenów pod obiekty tymczasowe, dotyczy także obiektów istniejących;

6.    Zakaz lokalizacji garaży na terenach osiedlowych;

7.    Dopuszcza się lokalizacje miejsc parkingowych na terenach osiedlowych;

8.    Obowiązek przeznaczenia terenów nie zainwestowanych na urządzone tereny rekreacji osiedlowej oraz intensyfikację zieleni wysokiej i średniowysokiej.

 

81 UC

1.        Przeznaczenie dotychczasowe - usługi komercyjne;

2.        Możliwość zmiany sposobu użytkowania w ramach funkcji podstawowej;

3.        Dopuszcza się możliwość likwidacji istniejącego obiektu; w takim przypadku teren należy przeznaczyć na zieleń osiedlową.

 

82 KSP

1.        Przeznaczenie terenu na parking ogólnodostępny

2.        Wymagana nawierzchnia utwardzona, zalecana kostka brukowa;

 

83 UC

1.        Przeznaczenie terenu na usługi komercyjne nieuciążliwe lokalizowane w zieleni w powiązaniu z terenem 77 ZP;

2.        Realizowany obiekt winien mieć formę zabudowy pawilonowej o charakterze parkowym, z tarasami wkomponowanymi w zieleń i z dominantą od strony skrzyżowania ulic 1KZ i 2 KZ;

3.        Tymczasowe użytkowanie terenu - zieleń publiczna urządzona;

4.        Nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 20 m od granicy terenu z ulicą 1 KZ i 6 m od granicy terenu z ulicą 2 KZ. Nowoprojektowana architektura musi uwzględniać najnowsze trendy kompozycyjno-materiałowe. Należy uwzględnić ekspozycje przestrzenną narożników i bogatą kolorystykę. Zakaz stosowania technologii typu płyta stalowo-warstwowa oraz okładzin typu siding.

 

84 EE

Przeznaczenie terenu na stację transformatorową.

 

 

§ 12.

Dla terenów komunikacji ustala się:

1.        Obowiązujące i orientacyjne linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu.

2.        Szerokość ulic zbiorczych, lokalnych i dojazdowych w liniach rozgraniczających:

  1 KZ - ok. 30 m, przy szerokości jezdni 10 m, z obustronnymi chodnikami.

  2 KZ - ok. 30 m, przy szerokości jezdni 10 m, z obustronnymi chodnikami.

  3 KL - ok. 24 m, przy szerokości jezdni 6 - 7 m, z obustronnymi chodnikami o szerokości min. 1,5 m

  4 KL - ok. 26 - 16 m, przy szerokości jezdni ok. 6 - 7 m, z obustronnymi chodnikami o szer. min. 1,5 m

  5 KL - ok. 22 m, przy szerokości jezdni 6 - 7 m, z obustronnymi chodnikami o szerokości min. 1,5 m

  6 KL - ok. 18 - 22 m, przy szerokości jezdni 10 m, z obustronnymi chodnikami o szerokości min. 1,5 m

  7 KL - ok. 20 m, przy szerokości jezdni 6 m, z obustronnymi chodnikami o szerokości min. 1,5m

  8 KL - ok. 14 -16 m , przy szerokości jezdni ok. 6 m z obustronnymi chodnikami o szerokości min. 1,5 m

  9 KD - ok. 10 m, przy szerokości jezdni ok. 6 m z obustronnymi chodnikami

  10 KD - ok. 16 m, przy szerokości jezdni ok. 6 m z obustronnymi chodnikami

  11 KD - ok. 14 - 24 m, przy szerokości jezdni 6 m, z obustronnymi chodnikami.

  12 KD - ok. 10 - 14 m, przy szerokości jezdni 5.5 m z obustronnymi chodnikami

  13 KD - ok. 10 - 20 m, przy szerokości jezdni.

  14 KD - ok. 8 - 20 m, przy szerokości jezdni 6 m

  15 KD - ok. 20 m, przy szerokości jezdni 6 m z obustronnymi chodnikami

  16 KD - ok. 8 m, przy szerokości jezdni 4 m

  17 KD - ok. 8 - 15 m, przy szerokości jezdni 4 - 5 m

  18 KD - ok. 10 m, przy szerokości jezdni 5,5 m

3.        Szerokość ciągu pieszo-jezdnego 19 KP ustala się na min. 4.5 m. Należy zlikwidować schody jak i wszelkie inne bariery uniemożliwiające przejazd, a w ich miejsce zrealizować pochylnie o maksymalnym nachyleniu 20 %.

4.        Teren oznaczony w rysunku planu symbolem 20 KG przeznacza się na poszerzenie w liniach rozgraniczających ulicy Wojska Polskiego.

5.        Teren oznaczony w rysunku planu symbolem 21 KG przeznacza się na poszerzenie w liniach rozgraniczających ulicy Obwodowej.

  

Rozdział 4
Przepisy końcowe

 

§ 13.

Dla terenu określonego w § 1 ustala się zerową stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.Nr 89, poz. 415).

 

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Głogowa.

 

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Legnickiego.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Głogowie

 

Edward Murzyński

 

Publikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Legnickiego, Legnica, dnia 11 maja 1998 r., Nr 10, poz. 87.