UCHWAŁA Nr XXVI/166/12
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 20 marca 2012 r.

W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Kopernika" w Głogowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), w związku z uchwałą Nr XIV/77/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 5 lipca 2011 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Kopernika" w Głogowie, po stwierdzeniu, że nie naruszają one ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa, uchwala się, co następuje:

DZIAŁ I. USTALENIA OGÓLNE

Rozdział 1.
Zakres obowiązywania planu

§1.

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Kopernika" w Głogowie, zwane dalej planem, obejmuje:

1) w zakresie dyspozycji funkcjonalno-przestrzennych obszar w granicach określonych na rysunkach planu, stanowiących załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 i nr 7 do niniejszej uchwały;

2) w celu odstąpienia od zakazów i ograniczeń lokalizacji masztów i urządzeń telefonii komórkowej, zmiany w:

a) §8 ust. 6 Uchwały Rady Miejskiej w Głogowie Nr XLVII/383/98 z dnia 24 marca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Legnickiego Nr 10, poz. 87, z 11 maja 1998 r.),

b) §8 ust. 5 Uchwały Rady Miejskiej w Głogowie Nr XI/90/2003 z dnia 30 września 2003r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 216, poz. 3090 z 27 listopada 2003 r.),

c) §8 ust. 9 pkt 3) Uchwały Rady Miejskiej w Głogowie Nr XIV/127/2007 z dnia 28 grudnia 2007r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 52, poz. 697 z dnia 27 lutego 2008 r.),

d) §14 ust. 9 pkt 3) Uchwały Rady Miejskiej w Głogowie Nr XXXIX/347/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 16, poz. 242 z dnia 29 stycznia 2010 r.).

2. W planie nie wprowadza się ustaleń w zakresie:

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, narażonych niebezpieczeństwem powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na brak występowania takich terenów;

2) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

3) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości, ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;

4) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji, ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;

5) granic terenów przeznaczonych pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ze względu na brak takiego zagospodarowania;

6) granic terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w ostatecznych decyzjach o lokalizacji drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej, linii kolejowej o znaczeniu państwowym, lotniska użytku publicznego, inwestycji w zakresie terminalu lub przedsięwzięcia Euro 2012, ze względu na brak takich terenów;

7) granic terenów służących organizacji imprez masowych, ze względu na brak potrzeby takiego zagospodarowania;

8) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, ze względu na brak takich pomników oraz ich stref;

9) granic terenów zamkniętych i granic stref ochronnych terenów zamkniętych, ze względu na brak takich terenów oraz ich stref.

 

§2.

Określenia stosowane w uchwale oznaczają:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy - maksymalna, nieprzekraczalna linia zabudowy ograniczająca teren, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu; linia ta nie dotyczy takich elementów jak: części podziemnych obiektów budowlanych, balkonów, wiatrołapów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, schodów, zadaszeń nad wejściami do budynków, o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej oraz obiektów i urządzeń łączności publicznej nie będących budynkami;

2) intensywność zabudowy - wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;

3) powierzchnia całkowita zabudowy - suma wszystkich kondygnacji nadziemnych i podziemnych, w tym poddasza, tarasów, kondygnacji technicznych i magazynowych, mierzona na poziomie posadzki po obrysie zewnętrznym budynku (łącznie z grubością ścian) z uwzględnieniem tynków, okładzin i balustrad;

4) przepisy szczególne - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

5) przeznaczenie terenu lub obiektu - kategorie form zagospodarowania lub użytkowania lub grupy tych kategorii, które są określone na danym terenie lub w obiekcie;

6) przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu - jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która powinna dominować (przeważać) w danym terenie lub obiekcie w sposób określony w ustaleniach planu;

7) przeznaczenie uzupełniające terenu lub obiektu - jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która może występować łącznie z przeznaczeniem podstawowym w sposób określony w ustaleniach planu;

8) teren - część obszaru wyznaczona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczona symbolem;

9) liczbie kondygnacji - należy przez to rozumieć liczbę kondygnacji nadziemnych budynku z wyjątkiem piwnic, suteren;

10) wysokość zabudowy - rozumie się przez to wysokość budynku wyrażoną w metrach, od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku, do górnej krawędzi kalenicy (w przypadku dachów skośnych) lub górnego poziomu połaci dachu (w przypadku stropodachów płaskich);

11) infrastruktura techniczna - rozumie się przez to wszystkie sieci uzbrojenia technicznego, w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne oraz obiekty im towarzyszące;

12) usługi - jest to działalność taka jak: administracja, gastronomia, handel, kultura, obsługa firm, obsługa ludności, służba zdrowia, oświata, turystyka, rozrywka i wypoczynek;

13) mieszkania funkcyjne - należy przez to rozumieć, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, części budynków niemieszkalnych, w których znajdują się mieszkania uzupełniające przeznaczenie podstawowe.

§3.

Integralną częścią planu są rysunki planu w skali 1:1000 stanowiące załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 i nr 7 do niniejszej uchwały.

§4.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§5.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§6.

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu;

3) symbole określające przeznaczenie terenów;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny.

§7.

Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenów i odpowiadające im symbole:

1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - MW;

2) zabudowa usługowa - U;

3) sport i rekreacja - US;

4) parkingi - KS;

5) ulice publiczne - KD;

6) infrastruktura techniczna, elektroenergetyka - E.

Rozdział 2.
Ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy.


§8.

Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, dopuszcza się:

1) lokalizację urządzeń technicznych (w tym infrastruktury technicznej) zapewniających możliwość użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, takie jak: przyłącza i urządzenia instalacyjne, przejazdy, pochylnie dla osób niepełnosprawnych, ogrodzenia, place postojowe, śmietniki;

2) lokalizację dróg wewnętrznych, dróg pożarowych i parkingów.

 

§9.

Na terenie objętym planem:

1) zakazuje się wznoszenia tymczasowej, prowizorycznej lub uciążliwej dla środowiska zabudowy, z wyjątkiem zapleczy placów budowy;

2) dla ogrodzeń od strony dróg publicznych dopuszcza się stosowanie ażurowych elementów kamiennych, ceglanych, drewnianych i metalowych z elementami żeliwnymi, stalowymi, kutymi, z kęsów bądź innych elementów o profilach zamkniętych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej i siatki; zakazuje się ogrodzeń z prefabrykatów betonowych, ogrodzenia istniejące należy dostosować do powyższych wymogów;

3) przy wprowadzaniu reklam na terenach i obiektach stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów, ustala się zasadę uzyskiwania każdorazowo opinii służb architektonicznych Urzędu Miasta przy uwzględnieniu założeń przyjętych dla ujednolicenia charakteru i form tych reklam, na terenach prywatnych zakaz lokalizacji reklam, nie związanych z prowadzoną tam działalnością;

4) zakazuje się lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych o powierzchni powyżej 8m2, dopuszcza się lokalizowanie reklam o powierzchni powyżej 8m2 na elewacjach budynków bez otworów okiennych.

§10.

Na terenie objętym planem lokalizacja obiektów budowlanych na działce zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi oraz ustalonymi w planie liniami zabudowy.

Rozdział 3.
Ustalenia w zakresie ochrony środowiska.

§11.

Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, w zakresie ochrony środowiska obowiązuje:

1) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód gruntowych i gruntu ze względu na ochronę Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP - ONO 302 Pradolina Barycz-Głogów (W);

2) dotrzymanie standardów ochrony środowiska przez wprowadzaną działalność;

3) powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone przeznaczyć na różne formy zieleni z elementami małej architektury,

4) należy dążyć do kompensacji powierzchni biologicznie czynnych;

5) masy ziemne, usuwane bądź przemieszczane w związku z realizacją inwestycji należy zagospodarować pod rekultywację terenów zdegradowanych oraz w celu kształtowania i zagospodarowania publicznych terenów zieleni, sportu i rekreacji;

6) zakaz przekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu, określonego przepisami szczególnymi, w tym dla terenów:

a) MW jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,

b) U z dopuszczeniem mieszkań funkcyjnych jak dla terenów mieszkaniowo - usługowych.

Rozdział 4.
Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

§12.

1. Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków obowiązuje ochrona stanowiska archeologicznego 34/190/68-19 - punkt osadniczy z okresu wpływów rzymskich, pradziejowy ślad osadnictwa, wskazanego na rysunku planu ( zał. nr 7).

2. Ze względu na brak dóbr kultury współczesnej wymagających ochrony, nie obejmuje się ochroną dóbr kultury współczesnej.

Rozdział 5.
Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.

§13.

1. Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:

1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic i innych terenów publicznych;

2) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt. 1 dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tego ustalenia;

3) przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidującej z planowanym zainwestowaniem, na warunkach określonych przez właściciela sieci;

4) realizacja układu komunikacyjnego powinna obejmować kompleksową realizację uzbrojenia technicznego;

5) wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, odprowadzania ścieków, wód opadowych oraz lokalizacji innych urządzeń technicznych na terenach określonych w §1. uchwały wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci;

6) dopuszcza się możliwość realizacji infrastruktury technicznej, jako towarzyszącej inwestycjom na terenach własnych inwestorów.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa wody z miejskiej sieci wodociągowej;

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy wodociągowych zgodnie z ustaleniami określonymi w §13 ust. 1 pkt 5;

3) przewidzieć należy budowę sieci wodociągowej o odpowiedniej wydajności, przeznaczonej do gaszenia pożarów.

3. W zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych przyjmuje się następujące ustalenia:

1) odprowadzenie ścieków komunalnych i bytowych układem kanalizacji ogólnospławnej;

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami określonymi w §13 ust. 1 pkt 5.

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala się:

1) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych:

a) nie zanieczyszczonych:

- systemem sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników,

- retencjonowanie lub rozsączanie na działce,

b) zanieczyszczonych - systemem sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników, po ich podczyszczeniu,

c) do czasu budowy kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych systemem kanalizacji ogólnospławnej do miejskiej oczyszczalni ścieków,

2) dopuszcza się budowę sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej i przebudowę istniejących sieci kanalizacji ogólnospławnej zgodnie z ustaleniami określonymi w §13 ust. 1 pkt 5.

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa gazu z dystrybucyjnej sieci gazowej;

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy gazowych zgodnie z warunkami określonymi w §13 ust. 1 pkt 5.

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa energii cieplnej w oparciu o zasilanie:

a) gazem,

b) energią elektryczną,

c) z sieci ciepłowniczej,

d) paliwami stałymi i z odnawialnych źródeł energii,

e) innych paliw, z zastrzeżeniem pkt.2),

2) obowiązuje stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;

3) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy sieci ciepłowniczej zgodnie z warunkami określonymi w §13 ust. 1 pkt 5;

4) przebudowa przewodów ciepłowniczych kolidujących z zabudową wyznaczoną planem na warunkach określonych przez właściciela sieci.

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa energii elektrycznej z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych, sieci kablowych średniego i niskiego napięcia;

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci elektroenergetycznych, oraz stacji transformatorowych zgodnie z warunkami określonymi w §13 ust. 1 pkt 5;

3) budowa nowych kablowych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia wraz z budową stacji transformatorowych, zgodnie z warunkami określonymi w §13 ust. 1 pkt 5;

4) dopuszcza się wykonanie stacji transformatorowych w zależności od sposobu zagospodarowania terenów jako wbudowane lub obiekty wolnostojące na wydzielonych działkach lub na terenie własnym inwestora z zapewnieniem dogodnego do nich dojazdu, dopuszcza się usytuowanie budynku stacji transformatorowej w odległości 1,5m od granicy działki;

5) ustala się obowiązek zachowania normatywnych odległości zabudowy od istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznych.

8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w przepisach szczególnych i aktach prawa miejscowego.

9. W zakresie usług telekomunikacyjnych przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dopuszcza się przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej;

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i budowę nowych urządzeń i sieci infrastruktury telekomunikacyjnej;

3) lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych we wspólnych kanałach zbiorczych.

§14.

Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, ustala się następujące ogólne zasady w zakresie rozbudowy i budowy systemu komunikacji:

1) obsługa komunikacyjna poszczególnych terenów odbywać się będzie wyłącznie poprzez istniejący lub projektowany układ ulic publicznych i dróg wewnętrznych, podłączony do istniejącego układu komunikacyjnego;

2) wykonanie nawierzchni ulicy po realizacji niezbędnych sieci infrastruktury technicznej;

3) lokalizacja miejsc postojowych na terenie, na którym usytuowany jest obiekt, jakiemu te miejsca towarzyszą, w przypadku braku miejsca dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych w liniach rozgraniczających ulic lub na innych sąsiadujących terenach publicznych, o ile nie jest to sprzeczne z ustaleniami dla terenów (Dział II);

4) na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - minimum 1,2 miejsca postojowego na każde mieszkanie;

5) na terenie zabudowy usługowej - minimum 1 miejsce postojowe na każde 25m2 powierzchni użytkowej zabudowy;

6) należy uwzględnić wymagania przepisów przeciwpożarowych w zakresie dróg pożarowych.

§15.

1. W Uchwale Nr XLVII/383/98 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 marca 1998r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla "Kopernika" w Głogowie §8 ust. 6 otrzymuje brzmienie: "6. W zakresie telekomunikacji ustala się przebudowę i rozbudowę istniejących oraz budowę nowych urządzeń i sieci infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym kontenerowych central i stacji bazowych oraz masztów łączności publicznej na terenach położonych w granicach planu; sieci telekomunikacyjne prowadzić we wspólnych kanałach zbiorczych."

2. W Uchwale Nr XI/90/2003 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 września 2003r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Kopernik" w Głogowie §8 ust. 5 otrzymuje brzmienie: "5. W zakresie telekomunikacji ustala się przebudowę i rozbudowę istniejących oraz budowę nowych urządzeń i sieci infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym kontenerowych central i stacji bazowych oraz masztów łączności publicznej na terenach położonych w granicach planu; sieci telekomunikacyjne prowadzić we wspólnych kanałach zbiorczych."

3. W Uchwale Nr XIV/127/2007 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Kopernik w Głogowie §8 ust. 9 pkt 3) otrzymuje brzmienie: "3) dopuszcza się budowę kontenerowych central oraz stacji bazowych i masztów łączności publicznej."

4. W Uchwale Nr XXXIX/347/2009 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Kopernika" w Głogowie §14 ust. 9 pkt 3) otrzymuje brzmienie: "3) dopuszcza się budowę kontenerowych central i stacji bazowych oraz masztów łączności publicznej."

Rozdział 6.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.

§16.

Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu II nie stanowią inaczej, ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości;

2) powierzchnia działki:

a) dla terenów 66.2.MW/U i 51.1.US/KS nie może być mniejsza niż 600m2, (nie dotyczy obiektów infrastruktury technicznej, np. stacji transformatorowej),

b) dla terenów 9.1.U, 4.1.U/US i 83.1.US nie może być mniejsza niż 1200m2,

c) dla terenów 12.1.U, 17.1.U, 58.2.U i 61.1.U nie może być mniejsza niż 50m2,

d) dla terenów 15.1.KD-G i 61.2.E nie może być mniejsza niż 30m2,

3) dla terenów 9.1.U, 4.1.U/US, 51.1.US/KS i 83.1.US szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż 20m, dla pozostałych terenów szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż 3m;

4) kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego nie może być mniejszy niż 600.

 

DZIAŁ II. USTALENIA DLA TERENÓW

Rozdział 7.
Ustalenia dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej / terenu zabudowy usługowej.

§17.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 66.2.MW/U ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

b) zabudowa usługowa - usługi.

2) uzupełniające:

a) drogi wewnętrzne i ciągi piesze,

b) infrastruktura techniczna,

c) miejsca postojowe, parkingi i garaże podziemne.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu;

2) ilość kondygnacji nadziemnych : dla zabudowy mieszkaniowej - maksimum pięć, dla zabudowy usługowej - maksimum dwie;

3) wysokość zabudowy nie może przekroczyć: dla zabudowy mieszkaniowej 17,0m, dla zabudowy usługowej 10,0m;

4) dachy płaskie;

5) realizacja usług w formie powiązanej z budynkiem mieszkalnym (wbudowane, dobudowane) lub wolnostojącej;

6) w budynku mieszkalnym dopuszcza się usługi tylko w poziomie parteru i I piętra;

7) dopuszcza się możliwość adaptacji, rozbudowy i przebudowy istniejącego obiektu handlowego, a także jego rozbiórkę.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) zagospodarowanie terenu wg jednolitej, całościowej koncepcji architektonicznej zagospodarowania z oświetleniem, ciągami pieszymi, pieszo-rowerowymi i małą architekturą, posadzki należy projektować z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesnych materiałów ceramicznych, dla dojazdów wewnętrznych dopuszcza się nawierzchnię asfaltową;

2) powiązanie zieleni, ścieżek pieszych i rowerowych z zielenią, ścieżkami pieszymi i rowerowymi terenów sąsiednich;

3) w przypadku zlokalizowania na terenie parkingów i garaży podziemnych, powierzchnia ogólnie dostępnych dachów parkingów i garaży znajdujących się poza obrysem budynków mieszkalnych powinna zostać przeznaczona pod zieleń urządzoną i rekreacyjną;

4) zakaz lokalizacji garaży wolnostojących;

5) dopuszcza się urządzenie placu zabaw;

6) intensywność zabudowy minimalna 0,45 maksymalna 2,5;

7) powierzchnia biologicznie czynna min 10% powierzchni terenu;

8) zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych i siatki.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.

Rozdział 8.
Ustalenia dla terenów zabudowy usługowej.

§18.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9.1.U ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa usługowa - usługi;

2) uzupełniające:

a) drogi wewnętrzne,

b) infrastruktura techniczna,

c) parkingi i miejsca postojowe.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu, dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy w granicy działki;

2) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych dwie;

3) dach płaski;

4) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 10,0m;

5) elewacje tynkowe, ceramiczne lub z zastosowaniem innych, nowoczesnych materiałów elewacyjnych, wymagana stonowana kolorystka;

6) dla budynku istniejącego przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały dopuszcza się remont, przebudowę rozbudowę i nadbudowę.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) intensywność zabudowy minimalna 0,15 maksymalna 1,2;

2) zagospodarowanie terenu wg jednolitej koncepcji architektonicznej, posadzki należy projektować z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesnych materiałów ceramicznych i betonowych, dla dojazdów i placów manewrowych dopuszcza się nawierzchnię asfaltową;

3) powiązanie zieleni i ścieżek pieszych ze ścieżkami pieszymi terenów sąsiednich;

4) powierzchnia biologicznie czynna min 10% powierzchni terenu.

4. Docelowa obsługa komunikacyjna terenu z ul. Wojska Polskiego. Dopuszcza się dojazd z ul. Perseusza przez parking publiczny.

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 30%.

§19.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 12.1.U ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa usługowa - usługi;

2) uzupełniające:

a) garaż,

b) infrastruktura techniczna,

c) miejsca postojowe.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu;

2) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych jedna;

3) dach płaski;

4) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 5m;

5) elewacje tynkowe, ceramiczne lub z zastosowaniem innych, nowoczesnych materiałów elewacyjnych, wymagana stonowana kolorystka, zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki;

6) dla budynku istniejącego przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały dopuszcza się remont, przebudowę i rozbudowę.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) intensywność zabudowy minimalna 0,6 maksymalna 0,9;

2) dopuszcza się usytuowanie zabudowy w granicy działki;

3) zagospodarowanie terenu wg jednolitej koncepcji architektonicznej, posadzki należy projektować z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesnych materiałów ceramicznych i betonowych, dla dojazdu dopuszczalna nawierzchnia asfaltowa;

4) powierzchnia biologicznie czynna min 5% powierzchni terenu.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.

§20.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 17.1.U ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa usługowa - usługi;

2) uzupełniające: infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu;

2) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych jedna;

3) dach płaski;

4) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 5m;

5) elewacje tynkowe, ceramiczne lub z zastosowaniem innych, nowoczesnych materiałów elewacyjnych, wymagana stonowana kolorystka, zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki;

6) dla budynku istniejącego przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały dopuszcza się remont, przebudowę
i rozbudowę, jeżeli wynika to z potrzeb lub wymagań przepisów prawa.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) intensywność zabudowy minimalna 0,10 maksymalna 0,5;

2) zagospodarowanie terenu wg jednolitej koncepcji architektonicznej, posadzki należy projektować z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesnych materiałów ceramicznych i betonowych;

3) powiązanie zieleni i ścieżek pieszych ze ścieżkami pieszymi terenów sąsiednich;

4) powierzchnia biologicznie czynna min 10% powierzchni terenu.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.

§21.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 58.2.U ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa usługowa - usługi;

2) uzupełniające:

a) mieszkania funkcyjne,

b) drogi wewnętrzne,

c) infrastruktura techniczna,

d) parkingi i miejsca postojowe.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu;

2) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych:

a) dla dachów płaskich dwie kondygnacje,

b) dla dachów stromych dwie kondygnacje plus poddasze użytkowe,

3) wysokość zabudowy nie może przekroczyć:

a) dla dachów płaskich 7,5m,

b) dla dachów stromych 7,0m u podstawy dachu i 12,0m w kalenicy,

4) elewacje tynkowe, ceramiczne lub z zastosowaniem innych, nowoczesnych materiałów elewacyjnych, wymagana stonowana kolorystka, zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki;

5) dopuszcza się mieszkania funkcyjne towarzyszące usługom powyżej pierwszej kondygnacji;

6) obowiązek lokalizacji usług na pierwszej kondygnacji; na I piętrze usługi dopuszczalne;

7) dopuszcza się przeznaczenie piwnicy na cele zaopatrzenia w wodę - hydrofornię;

8) dla budynku istniejącego przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały dopuszcza się remont, przebudowę rozbudowę i nadbudowę.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) intensywność zabudowy minimalna 0,3 maksymalna 1,5;

2) zagospodarowanie terenu wg jednolitej koncepcji architektonicznej, posadzki należy projektować z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesnych materiałów ceramicznych i betonowych;

3) powiązanie zieleni i ścieżek pieszych ze ścieżkami pieszymi terenów sąsiednich;

4) powierzchnia biologicznie czynna min 30% powierzchni terenu.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.

§22.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 61.1.U ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa usługowa - usługi;

2) uzupełniające:

a) infrastruktura techniczna,

b) mieszkanie funkcyjne.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu, dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy w granicy działki;

2) ilość kondygnacji nadziemnych minimum jedna, maksimum dwie;

3) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 9,0m;

4) dach płaski; dopuszcza się dach stromy nawiązujący do istniejącej zabudowy na dz. nr 119, kryty dachówką ceramiczną lub cementową;

5) elewacje tynkowe, ceramiczne lub z zastosowaniem innych, nowoczesnych materiałów elewacyjnych, wymagana stonowana kolorystka;

6) dopuszcza się mieszkanie funkcyjne towarzyszące usługom, na poziomie piętra;

7) zakaz stosowania:

a) dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy,

b) lukarn i facjat dachowych o powierzchni większej niż połowa połaci dachu,

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) intensywności zabudowy minimalna 0,5 maksymalna 1,6;

2) zagospodarowanie terenu wg jednolitej koncepcji architektonicznej, posadzki należy projektować z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesnych materiałów ceramicznych i betonowych;

3) powierzchnia biologicznie czynna min 2% powierzchni terenu.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.

Rozdział 9.
Ustalenia dla terenu zabudowy usługowej / sportu i rekreacji.

§23.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4.1.U/US ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) zabudowa usługowa - usługi,

b) sport i rekreacja w tym zabudowa usługowa o charakterze sportowo - rekreacyjnym,

2) uzupełniające:

a) drogi wewnętrzne,

b) infrastruktura techniczna,

c) parkingi i miejsca postojowe,

d) zieleń urządzona.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu;

2) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych dwie;

3) dach płaski, dla zabudowy o charakterze sportowo - rekreacyjnym dopuszcza się inne formy dachu,

4) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 10m;

5) elewacje tynkowe, ceramiczne lub z zastosowaniem innych, nowoczesnych materiałów elewacyjnych, wymagana stonowana kolorystka.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) dopuszcza się boiska sportowe;

2) intensywność zabudowy minimalna 0,2 maksymalna 1,2, wskaźnik intensywności nie obowiązuje w przypadku realizacji boisk sportowych;

3) zagospodarowanie terenu wg jednolitej koncepcji architektonicznej, posadzki należy projektować z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesnych materiałów ceramicznych i betonowych, dla dojazdów i placów manewrowych dopuszcza się nawierzchnię asfaltową;

4) powiązanie zieleni i ścieżek pieszych ze ścieżkami pieszymi terenów sąsiednich;

5) powierzchnia biologicznie czynna min 15% powierzchni terenu.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.

Rozdział 10.
Ustalenia dla sportu i rekreacji.

§24.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 83.1.US ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe: sport i rekreacja;

2) uzupełniające:

a) zieleń urządzona,

b) ciągi piesze, pieszo-rowerowe,

c) infrastruktura techniczna,

d) parkingi i miejsca postojowe,

e) usługi sezonowe handlu i gastronomii.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej za wyjątkiem infrastruktury technicznej oraz tymczasowych obiektów handlowych i gastronomicznych, lokalizowanych na czas organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) urządzenie miejsc do siedzenia i odpoczynku;

2) urozmaicona i wysokiej jakości mała architektura;

3) oświetlenie ciągów pieszych i rowerowych;

4) zagospodarowanie terenu wg jednolitej, całościowej koncepcji architektonicznej zagospodarowania z oświetleniem, ciągami pieszymi, pieszo-rowerowymi i małą architekturą, posadzki należy projektować z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesnych materiałów ceramicznych;

5) powiązanie zieleni, ścieżek pieszych i rowerowych z zielenią, ścieżkami pieszymi i rowerowymi terenów sąsiednich;

6) powierzchnia biologicznie czynna min 50% powierzchni terenu.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.

Rozdział 11.
Ustalenia dla sportu i rekreacji / terenu parkingu.

§25.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 51.1.US/KS ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) sport i rekreacja,

b) parkingi,

2) uzupełniające:

a) infrastruktura techniczna,

b) usługi.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu obowiązuje:

1) boisko sportowe;

2) urządzone miejsca postojowe w ramach parkingu ogólnodostępnego;

3) chodnik, ścieżki rowerowe, mała architektura, oświetlenie i zieleń w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

4) nawierzchnie i posadzki należy projektować wg jednolitej koncepcji architektonicznej z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesne materiały ceramiczne i z tworzyw sztucznych, dla dojazdów wewnętrznych dopuszcza się nawierzchnię asfaltową;

5) dopuszcza się infrastrukturę techniczną;

6) dopuszcza się pawilon handlowy, jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy do 65m2;

7) dla budynku istniejącego przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały dopuszcza się remont, przebudowę rozbudowę lub wymianę, jeżeli wynika to z potrzeb lub wymagań przepisów prawa.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.

Rozdział 12.
Ustalenia dla terenu ulicy publicznej.

§26.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 15.1.KD-G ustala się przeznaczenie: ulica publiczna - klasy głównej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu obowiązuje:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu;

2) oświetlenie, chodnik, ścieżka rowerowa, pasy zieleni przyulicznej, w zależności od lokalnych uwarunkowań;

3) dopuszcza się wiatę przystankową, infrastrukturę techniczną i elementy małej architektury.

3. Teren, o którym mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego - włączenie do pasa drogowego ulicy Legnickiej.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.

Rozdział 13.
Ustalenia dla terenu infrastruktury technicznej.

§27.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 61.2.E ustala się przeznaczenie infrastruktura techniczna - elektroenergetyka - stacja transformatorowa.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu obowiązuje:

1) stacja transformatorowa typu miejskiego (wbudowana);

2) dopuszcza się jej wymianę lub przebudowę;

3) dopuszcza się infrastrukturę techniczną;

4) ustala się możliwość zastosowania stacji w dowolnej technologii wykonania.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 0,5%.

 

DZIAŁ III. USTALENIA KOŃCOWE

§28.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§29.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Koliński

Opublikowano w DZ. URZ. WOJ. 2012.1541, 25.04.2012 r.