UCHWAŁA Nr XXXII/408/2001
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 25 września 2001 r.

 

w sprawie  zmiany miejscowego planu zagospodarowania Osiedla „Hutnik I” – „Hutnik II” – „Słoneczne” – „Sportowe”  w Głogowie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13  poz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r., Nr 15 poz. 139 z późniejszymi zmianami) oraz w nawiązaniu do uchwał Rady Miejskiej w Głogowie Nr XVI/239/2000 z dnia 22 lutego 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania  Osiedla „Hutnik I” – „Hutnik II” – „Słoneczne” – „Sportowe”  w Głogowie i Nr XVII/269/2000 z dnia 25 kwietnia 2000 r.  w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/239/2000 z dnia 22 lutego 2000 r.  o  przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania  Osiedla „Hutnik I” – „Hutnik II” – „Słoneczne” – „Sportowe”  w Głogowie - Rada Miejska w Głogowie uchwala, co następuje:

 

Rozdział 1
Przepisy ogólne

 

§ 1.

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działek nr nr 97, 98, 99/2, 99/3, 101/1 i części działki nr 99/1 położonych w obrębie geodezyjnym nr 6 „Hutnik” w Głogowie,

2. Plan wymieniony w punkcie 1 stanowi zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Hutnik I” – „Hutnik II” – „Słoneczne” – „Sportowe” w Głogowie, uchwalonego przez Miejską Radę w Głogowie uchwałą Nr XLIX/419/98 z 19 maja 1998 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Legnickiego Nr 13, poz.101 z 5 czerwca 1998 r.

3. Przedmiotem planu jest zmiana funkcji podstawowych terenu z ogrodów działkowych na ogrody działkowe i zabudowę mieszkaniową niskiej intensywności.

4. Zakres ustaleń planu obejmuje ustalenie linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach, zasady kształtowania zabudowy, i zagospodarowania terenu, ustalenie zasad obsługi komunikacyjnej i uzbrojenia terenu oraz skutki prawne uchwalenia planu.

5. Na plan składają się: niniejsza uchwała i rysunek planu w postaci załącznika graficznego  w skali 1 : 500. 

 

Rozdział 2
Przepisy dotyczące poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi

 

§ 2.

Dla terenu 59a MN ustala się:

1. Teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej na działce nr 97. Zabudowa istniejąca do adaptacji z możliwością rozbudowy lub przebudowy istniejącego budynku mieszkalnego i gospodarczego. Dopuszcza się maksymalną wysokość budynku mieszkalnego do dwóch kondygnacji plus poddasze użytkowe. Dach dwuspadowy kryty dachówką lub materiałem podobnym. Budynek gospodarczy adaptuje się ze stanu istniejącego z zaleceniem dostosowania jego parametrów do usytuowania w granicy działki – zgodnie z wymogami przepisów szczególnych.

2. Dopuszcza się realizację nowej zabudowy gospodarczej i garażu dla potrzeb funkcji mieszkaniowej. Możliwość wprowadzenia usług nieuciążliwych o powierzchni nie przekraczającej 25 % powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego.

3. Zewnętrzna obsługa komunikacyjna - od strony ul. Spadzistej istniejącym ciągiem pieszo jezdnym 59c KX stanowiącym część działki nr 99/1, należącej do kompleksu pracowniczych ogródków działkowych. Wjazd na działkę w miejscu wskazanym na rysunku planu. Przy wjeździe, na terenie działki nr 97, urządzić wewnętrzny placyk ułatwiający skręt pojazdom.

4. Uzbrojenie terenu we wszystkie media – jak w stanie istniejącym według przebiegów uwidocznionych na rysunku planu.

5. Konieczna jest zmiana północnej granicy terenu z sąsiednią działką nr 96/22 celem przystosowania jej do przebiegu ogrodzenia i konturu budynku gospodarczego.

 

§ 3.

Dla terenu 59b ZD ustala się:

1. Fragment kompleksu pracowniczych ogródków działkowych, obejmujący część działki nr 99/1.

2. Urządzenie terenu i gospodarka na nim według przepisów szczególnych.

3. Konieczna jest zmiana północnej granicy terenu lub przesunięcie ogrodzenia dla uzyskania zgodności z podziałami geodezyjnymi między działkami 99/1, 96/22 i 96/23.

 

§ 4.

Dla terenu 59c KX ustala się:

1. Fragment wewnętrznej drogi kompleksu ogródków działkowych, stanowiący część działki nr 99/1, pełniącej na długości terenów 59a MN i 59b ZD funkcje pieszo – jezdnego ciągu dojazdowego szerokości 3,5 m do działki nr 97 (ul. Brzozowa), będący przedłużeniem istniejącego ciągu, położonego poza obszarem objętym planem.

2. Ustanawia się służebność przejazdu do terenu 59a MN.

 

§ 5.

Dla terenu 59d MN ustala się:

1. Teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej na działce nr 98. Zabudowa istniejąca do adaptacji z możliwością rozbudowy lub przebudowy istniejącego budynku mieszkalnego i  gospodarczego. Dopuszcza się maksymalną wysokość budynku mieszkalnego do dwóch kondygnacji plus poddasze  użytkowe. Dach dwuspadowy kryty dachówką lub materiałem podobnym. Budynek gospodarczy adaptuje się ze stanu istniejącego z zaleceniem dostosowania jego parametrów do usytuowania w granicy działki – zgodnie z ustaleniami przepisów szczególnych.

2. Dopuszcza się realizację nowej zabudowy gospodarczej i garażu dla potrzeb funkcji mieszkaniowej. Możliwość wprowadzenia usług nieuciążliwych o powierzchni nie przekraczającej 25 % powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego.

3. Zewnętrzna obsługa komunikacyjna – z ulicy Spadzistej istniejącym wjazdem.

4. Uzbrojenie terenu we wszystkie media – z ciągów znajdujących się w pasie drogowym ul. Spadzistej, w uzgodnieniu z administratorami poszczególnych sieci. Istniejące pod budynkiem gospodarczym szambo należy docelowo zlikwidować.

 

§ 6.

Dla terenu 59e MN ustala się:

1. Teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej na działce nr 101/1.

2. Istniejący budynek mieszkalny adaptuje się ze stanu istniejącego. Dopuszcza się jego przebudową i rozbudowę oraz budowę drugiego budynku mieszkalnego. Nowy budynek należy usytuować z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy, uwidocznionej na rysunku planu.

3. Gabaryty i zewnętrzną formę architektoniczną dostosować do istniejącego na działce budynku. Zaleca się budynek parterowy ze stromym dachem o kalenicy usytuowanej w kierunku wschód – zachód, krytego dachówka lub podobnym materiałem. Dopuszcza się dwie kondygnacje z poddaszem mieszkalnym – pod warunkiem jednoczesnego podniesienia budynku istniejącego.

4. Wjazd na działkę jak w stanie istniejącym, od strony południowej (z ul. Styczniowej). Ustanawia się służebność wewnętrznego dojazdu do nowego budynku na działce 101/1.

5. Uzbrojenie inżynieryjne z wykorzystaniem istniejących sieci i urządzeń. Przyłącza sytuować w uzgodnieniu z administratorami poszczególnych sieci.

6. Konieczna jest korekta fragmentu północnej granicy działki z działką nr 99/1 celem wyłączenia istniejącej komory usytuowanej na głównej magistrali ciepłowniczej

 

§ 7.

Dla terenów 59f MN i 59g MN ustala się:

1. Projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna na działkach nr nr 99/2 i 99/3.

2. Ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i uzbrojenia inżynieryjnego – jak w § 6 pkt 3 – 6.   

3. Dojazd zewnętrzny na działki z istniejącej drogi od strony południowej (z ul. Styczniowej) i dalej ciągiem pieszo – jezdnym 59h KX. Wjazdy na działki w miejscach wskazanych na rysunku planu. Przy wjazdach, na terenach obu działek, urządzić wewnętrzne placyki ułatwiające skręt pojazdom.

 

§ 8.

Dla terenu 59 h KX ustala się:

1. Ciąg pieszo jezdny szerokości 3,0 m urządzony na części kompleksów ogródków działkowych (działka nr 99/1), będący przedłużeniem istniejącego ciągu, położonego poza obszarem objętym planem.

2.  Ustanawia się służebność przejazdu do terenów 59f MN i 59g MN.

 

 

Rozdział 3.
Przepisy przejściowe i końcowe

 

§ 9.

Ustala się ochronę potencjalnych zabytków archeologicznych i obowiązek powiadomienia służb archeologicznych bezzwłocznie po dokonaniu odkrycia. W razie potrzeby, zobowiązuje się realizatorów planu do zapewnienia na czas robót ziemnych nadzoru archeologicznego oraz sfinansowania ratowniczych robót archeologicznych.

 

§ 10.

Plan jest przepisem gminnym i stanowi podstawę do ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

§ 11.

1. Z dniem wejścia planu w życie tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Hutnik I” – „Hutnik II” – „Słoneczne”- „Sportowe”, o którym  mowa w § 1. pkt 2. dotyczące obszaru objętego planem niniejszym.

2. Z dniem wejścia planu w życie tracą moc decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, sprzeczne z jego ustaleniami.

  

§ 12.

Gdy właściciel zbywa nieruchomość, której wartość - w związku z uchwaleniem niniejszego planu - wzrosła, Prezydent Miasta Głogowa decyzją pobiera jednorazową opłatę w wysokości 0,0 % wzrostu wartości nieruchomości.

 

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Głogowa.

 

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

                                                                           

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Eugeniusz Patyk

 

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 157, poz. 2166 z 27.11.2001 r.