UCHWAŁA Nr XXIX/381/2001
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 29 maja 2001 r.

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Osiedla „Hutnik I” – „Hutnik II” – „Słoneczne” – „Sportowe”  w Głogowie u zbiegu ulic Norwida i Budowlanych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13  poz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r., Nr 15 poz. 139 z późniejszymi zmianami) oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Miejskiej w Głogowie Nr X/182/99 z dnia 28 września 1999 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania Osiedla „Hutnik I”, „Hutnik II”,  „Słoneczne”,  „Sportowe”  w Głogowie -  Rada Miejska w Głogowie uchwala, co następuje:

 

Rozdział 1
Przepisy ogólne
 

§ 1.

1.        Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działek nr nr 32/3, 32/10, 32/13 (uprzednio część działki nr 32/11), 664 ( uprzednio działki nr nr 32/6, 32/7, 32/8 oraz część działki nr 32/11) położonych w obrębie „Hutnik” przy ulicy Norwida i Budowlanych w Głogowie.

2.        Plan wymieniony w punkcie 1 stanowi zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Hutnik I”, „Hutnik II”, „Słoneczne”, „Sportowe” w Głogowie, uchwalonego przez Miejską Radę w Głogowie uchwałą Nr XLIX/419/98 z 19 maja 1998 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Legnickiego Nr 13, poz.101 z 5 czerwca 1998 r.

3.        Przedmiotem planu jest kształtowanie zasad zabudowy, obsługi komunikacyjnej i wielkości parkingu na terenie przeznaczonym pod mieszkalnictwo wielorodzinne z nieuciążliwymi usługami komercyjnymi

4.        Na plan składają się: niniejsza uchwała i rysunek planu w postaci załącznika graficznego  w skali 1 : 500.

 

Rozdział 2
Przepisy dotyczące poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi
 

§ 2.

Dla terenu 3b MW/UC ustala się:

1.        Teren zabudowy mieszkalno – usługowej netto. Zabudowa mieszkalna wielorodzinna o wysokości od trzech do maksymalnie pięciu kondygnacji z wbudowanymi nieuciążliwymi usługami komercyjnymi w parterach od strony ciągu pieszego w ul. Norwida i Budowlanych.

2.        Budynki należy sytuować:

a)      od strony ul. Norwida w obowiązującej linii zabudowy - nawiązującej do zabudowy istniejącej, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu; 

b)      od strony ul. Budowlanych (teren 69 KZ) z zachowaniem nieprzekraczalnej linii, wyznaczonej przez wschodnią granicę działki nr 664, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;

c)      linie zabudowy od wnętrza kwartału do ustalenia w projekcie budowlanym, według przepisów szczególnych.

Kontur budynku pokazany na rysunku planu należy traktować jako zalecany, nieobowiązujący.

3.        Ustala się kształtowanie zabudowy w więcej niż jednej bryle i o zróżnicowanej wysokości tak, by projektowana kubatura miała od pięciu kondygnacji przy istniejącej zabudowie ul. Norwida do trzech w skrzydle usytuowanym wzdłuż ul. Budowlanych. Architektura projektowanych budynków ze względu na wyeksponowanie działki od strony ul.Budowlanych powinna mieć charakter indywidualny i nawiązywać do sąsiedniej zabudowy przy ulicach Norwida i Budowlanych. Dopuszcza się sytuowanie w parterach nieuciążliwych usług komercyjnych. Wejścia do lokali usługowych od strony ulic Norwida i Budowlanych, do klatek schodowych mieszkalnych – od wnętrza międzyblokowego. Dopuszcza się sytuowanie miejsc postojowych i garaży w kondygnacjach piwnicznych.

4.        Ustala się obowiązek zachowania trasy istniejącego ciągu pieszego w formie przejścia publicznego w parterze budynku, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.

5.        Od strony 3bKSP należy przewidzieć urządzenia gospodarcze, niezbędne dla zapewnienia prawidłowej obsługi projektowanego budynku (śmietnik, placyk gospodarczy itp.).

6.        Dojazd do budynków z terenu 3b KSP. Dopuszcza się wykorzystanie ul. Norwida jako dojazdu obsługującego lokale użytkowe w parterach..

7.        Przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu 3bMW/UC – rozwiązania w zakresie komunikacji winny być określone w obszarze łącznie z terenem 3bKSP. 

§ 3.

Dla terenu 3b KSP ustala się:

1.      Dojazd do projektowanych na terenie 3b MW/UC budynków oraz parking dla mieszkańców i lokali usługowych.

2.      Dojazd i wyjazd od strony istniejącej drogi wewnętrznej na osiedlu, jak pokazano na rysunku planu. Dopuszcza się wjazd i wyjazd z ul.Budowlanych – wyłącznie jako prawoskrętów – za zgodą i na warunkach określonych przez zarządcę drogi.

3.      Ilość miejsc postojowych ustalić, wykorzystując maksymalnie możliwości terenu z przeznaczeniem min. 5% jego powierzchni na zieleń. 

§ 4.

Dla terenu 3b KSA ustala się:

Część terenu przystanku miejskiej komunikacji autobusowej przy ul. Budowlanych – adaptacja bez zmian z możliwością jego przebudowy i rozbudowy w granicach określonych liniami rozgraniczającymi, uwidocznionymi na rysunku planu. 

§ 5.

Ustala się następujące zasady uzbrojenia inżynieryjnego terenu:

1.       Uzbrojenie w media z istniejących sieci.

2.      Przyłącza należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez właścicieli lub użytkowników sieci.

3.      W terenie 3bKSA i 3bKSP dopuszcza się przebudowę istniejących i budowę nowych sieci uzbrojenia inżynieryjnego. 

 

Rozdział 3.
Przepisy przejściowe i końcowe
 

§ 6.

Ustala się ochronę potencjalnych zabytków archeologicznych. Obowiązek powiadomienia Służb Archeologicznych bezzwłocznie po dokonaniu odkrycia. W razie potrzeby, zobowiązuje się realizatorów planu do zapewnienia na czas robót ziemnych nadzoru archeologicznego oraz sfinansowania ratowniczych robót archeologicznych. 

§ 7.

Plan jest przepisem gminnym i stanowi podstawę do ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. 

§ 8.

1.      Z dniem wejścia planu w życie tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Hutnik I” – „Hutnik II” – „Słoneczne”- „Sportowe”, o którym  mowa w § 1. pkt 2. dotyczące obszaru objętego planem niniejszym.

2.      Z dniem wejścia planu w życie tracą moc decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, sprzeczne z jego ustaleniami. 

§ 9.

Gdy właściciel zbywa nieruchomość, której wartość - w związku z uchwaleniem niniejszego planu - wzrosła, Prezydent Miasta Głogowa decyzją pobiera jednorazową opłatę w wysokości 0 % wzrostu wartości nieruchomości. 

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Głogowa. 

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

                                                                           

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Eugeniusz Patyk

 

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 95, poz. 1251 z 14.08.2001 r.