UCHWAŁA NR XXX/237/20

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

z dnia 29 września 2020 r.

 

w sprawie w uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli

„Hutnik I” – „Hutnik II” – „Słoneczne” – „Sportowe” w Głogowie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U z 2020 r., poz. 293 ze zm.), w związku z uchwałą nr XIII/125/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Hutnik I” – „Hutnik II” – „Słoneczne” – „Sportowe” w Głogowie, zmienioną uchwałą nr XVII/150/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/125/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Hutnik I” – „Hutnik II” – „Słoneczne” – „Sportowe” w Głogowie po stwierdzeniu, że nie narusza ona ustaleń zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa przyjętego uchwałą nr XXXIV/327/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 marca 2017 r., uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Hutnik I” – „Hutnik II” – „Słoneczne” – „Sportowe” w Głogowie.

2. Zmiana planu, o której mowa w ust. 1 zawiera się w granicach wyznaczonych na rysunkach zmiany planu.

3. Integralną częścią zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są następujące

załączniki:

1) załączniki nr 1 i 2 – rysunki zmiany planu w skali 1:500;

2) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

3) załącznik nr 4 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.

4. Następujące oznaczenia na rysunku zmiany planu stanowią obowiązujące ustalenia planu:

1) granica obszaru objętego zmianą planu;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) symbole określające przeznaczenie terenu;

5) miejsce wskazania szerokości.

5. Pozostałe oznaczenia na rysunku zmiany planu, nie wymienione w ust. 4 nie stanowią jego ustaleń i mają charakter informacyjny.

6. Z uwagi na niewystępowanie problematyki w zmianie planu nie określa się:

1) zasad kształtowania krajobrazu;

2) terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;

3) minimalnej liczby miejsc do parkowania w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu ich realizacji;

4) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;

5) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 2. Następujące określenia w zmianie planu oznaczają:

1) rysunek zmiany planu – załączniki graficzne, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały;

2) teren – obszar ograniczony na rysunkach zmiany planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem;

3) przepisy szczególne i odrębne – obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, przepisy prawa miejscowego oraz ograniczenia w zagospodarowaniu terenów wynikające z prawomocnych decyzji;

4) przeznaczenie podstawowe – część przeznaczenia terenu, która przeważa na danym terenie wydzielonym w planie liniami rozgraniczającymi – w przypadkach ustalenia więcej niż jednej kategorii przeznaczenia podstawowego, każda z tych kategorii może stanowić wyłączne przeznaczenie terenu lub poszczególnych nieruchomości położonych w granicach terenu;

5) przeznaczenie uzupełniające – rodzaje przeznaczenia terenu inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;

6) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia na rysunku zmiany planu ograniczająca część terenu, na której to części dopuszcza się wznoszenie budynków, linia ta nie dotyczy: urządzeń budowlanych, obiektów małej architektury, części podziemnych budynków;

7) powierzchnia zabudowy – zajęta powierzchnia terenu wyznaczona w rzutowaniu przez zewnętrzne krawędzie zewnętrznych ścian budynków w stanie wykończonym, do powierzchni tej nie wlicza się części obiektów budowlanych niewystających ponad powierzchnię terenu a także ramp i schodów zewnętrznych oraz występów dachowych;

8) usługi – usługi publiczne, obsługa firm, obsługa ludności, w tym administracja, finanse, kultura, działalność projektowa, opieka i ochrona zdrowia, w tym gabinety weterynaryjne, oświata, nauka, gabinety kosmetyczne, gabinety odnowy biologicznej, rekreacja i sport, centra szkoleniowe, centra konferencyjne, obsługa turystyki, gastronomia, działalność biurowa;

9) rzemiosło – działalność taka jak krawiectwo, fryzjerstwo, kaletnictwo, naprawa obuwia, naprawa sprzętu (artykułów gospodarstwa domowego, elektronicznego, instrumentów, zegarmistrzostwo, rękodzieło, jubilerstwo);

10) handel – działalność związana ze sprzedażą towarów o powierzchni sprzedaży nie większej niż 2000 m2 w obiektach handlowych oraz w częściach obiektów o innych funkcjach, z wyłączeniem sprzedaży paliw;

11) działalność nieuciążliwa dla otoczenia – wszelka działalność, której uciążliwość nie wykracza poza granice działki budowlanej, na której działalność ta jest zlokalizowana;

12) uciążliwość – zjawiska lub stany szkodliwe dla ludzi i utrudniające ich funkcjonowanie, szczególnie w postaci przekroczenia norm dopuszczalnych poziomów hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza, gruntu i wody;

13) dachy płaskie – należy przez to rozumieć dachy o nachyleniu połaci do 12º.

§ 3. Ustala się następujące przeznaczenia terenów i ich symbole:

1) MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) MNU – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej;

3) KDD – teren drogi publicznej w klasie dojazdowej;

 

Rozdział 2.

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

 

§ 4. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) obszar objęty planem stanowi obszar zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

2) dopuszcza się dachy zielone;

3) przy projektowaniu poszczególnych elementów zainwestowania należy uwzględnić zasady wynikające z uniwersalnego projektowania, w szczególności służące zapewnieniu dostępności architektonicznej osobom ze szczególnymi potrzebami.

§ 5. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z ich oznaczeniem na rysunku zmiany planu.

§ 6. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

1) wskazuje się rodzaj terenu, do którego w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu środowisku należą poszczególne tereny wyznaczone w planie miejscowym podlegające ochronie akustycznej:

a) tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową – wyznaczony w planie miejscowym teren oznaczony symbolem MN,

b) tereny przeznaczone na cele mieszkaniowo-usługowe – wyznaczony w planie miejscowym teren oznaczony symbolem MNU;

2) ustala się obowiązek zapewnienia właściwego standardu akustycznego na terenach podlegających ochronie akustycznej wymienionych w pkt 1, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska;

3) na całym obszarze objętym zmianą miejscowego planu ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej:

1) teren MNU położony jest w pasie krajobrazowym zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Głogowa (wpis do rejestru zabytków nr A/2683/937/L, decyzja z dnia 31 marca 1975 r.), który podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków;

2) dla obszaru wpisanego do rejestru zabytków obowiązują przepisy odrębne dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

3) dla terenu MNU zakazuje się lokalizacji masztów, wież, wolnostojących urządzeń reklamowych lub innych dominant architektonicznych i urbanistycznych.

§ 8. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów:

1) obszar planu objęty jest udokumentowanym złożem rud miedzi „Głogów” nr 6437;

2) dla złoża o którym mowa w pkt 1 obowiązują przepisy odrębne.

§ 9. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad scalania i podziału nieruchomości:

1) dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości;

2) powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 2 m2;

3) szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż 2 m;

4) kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego nie może być mniejszy niż 40°.

§ 10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji ustala się:

1) powiązanie obszaru z zewnętrznym układem komunikacji drogowej poprzez pozostałe tereny mieszkalne znajdujące się poza obszarem opracowania oraz poprzez istniejące drogi publiczne sąsiadujące z obszarem objętym zmianą planu miejscowego;

2) dla obsługi komunikacyjnej terenu MN wyznacza się teren drogi publicznej klasy dojazdowej, oznaczonej symbolem KDD;

3) obsługę komunikacyjną terenu MNU zapewniają drogi publiczne zlokalizowane poza obszarem zmiany planu.

§ 11. W zakresie potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych jako obszar przeznaczony na cele publiczne ustala się teren drogi publicznej w klasie dojazdowej KDD.

§ 12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej ustala się:

1) dla infrastruktury pełniącej funkcję dystrybucyjną:

a) rozbudowę oraz lokalizowanie obiektów liniowych i sieci uzbrojenia w liniach rozgraniczających dróg z zastrzeżeniem lit. b,

b) dopuszcza się rozbudowę i lokalizację obiektów liniowych i sieci uzbrojenia terenu poza terenami, o których mowa w lit. a, przy czym lokalizacja tych obiektów nie może uniemożliwiać zagospodarowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem,

c) lokalizację obiektów liniowych i sieci uzbrojenia terenu w sposób zapewniający dostęp w celu ich naprawy lub konserwacji bezpośrednio z dróg publicznych lub z innych dróg posiadających dostęp do drogi publicznej,

d) należy zapewnić połączenie infrastruktury technicznej na obszarze objętym planem miejscowym z układem zewnętrznym, przy uwzględnieniu parametrów spójnych z parametrami układu zewnętrznego,

e) lokalizację obiektów liniowych w postaci doziemnej;

2) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej;

3) w zakresie odprowadzenia ścieków bytowo-komunalnych: odprowadzenie ścieków bytowych ze wszystkich obiektów budowlanych do miejskiej sieci kanalizacyjnej, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych;

4) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych:

a) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni nieutwardzonych do gruntu w miejscu ich powstawania, w granicy własnej nieruchomości, w sposób zapewniający ochronę wód podziemnych, powierzchniowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem,

b) odprowadzanie wód opadowych z terenów utwardzonych, w tym dróg, placów i parkingów do sieci kanalizacji deszczowej z zastrzeżeniem lit. c,

c) dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na własny teren nieutwardzony, do zbiorników retencyjnych, dołów chłonnych, lub urządzeń rozsączających, w sposób zapewniający ochronę wód podziemnych, powierzchniowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami odrębnymi,

d) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych niepochodzących z powierzchni zanieczyszczonych systemem kanalizacji ogólnospławnej do miejskiej oczyszczalni ścieków,

e) dopuszcza się budowę sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej;

5) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę dystrybucyjnych linii elektroenergetycznych oraz lokalizację stacji transformatorowych,

b) dopuszcza się odnawialne źródła energii z urządzeń o mocy nie większej niż 100 kW z wyłączeniem elektrowni wiatrowych;

6) w zakresie zaopatrzenia w gaz dopuszcza się budowę, przebudowę oraz rozbudowę gazowej sieci dystrybucyjnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: indywidualne źródła ciepła lub sieci ciepłownicze,

8) w zakresie telekomunikacji – dopuszcza się sieci i urządzenia telekomunikacyjne;

9) w zakresie gospodarki odpadami obowiązuje postępowanie zgodnie z aktami prawa miejscowego.

§ 13. 1. Ustala się następujące stawki procentowe, na podstawie których nalicza się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości terenu, określoną w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości:

1) 30% dla terenów oznaczonych symbolami: MN, MNU;

2) 0,1% dla pozostałych terenów.

Rozdział 3.

Ustalenia dla terenów

 

§ 14. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala się przeznaczenie:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) zieleń urządzona;

3) place, dojazdy, dojścia;

4) dopuszcza się zachowanie istniejącej działalności usługowej w zakresie mechaniki samochodowej na działce nr 892.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala się zakaz sytuowania budynków;

2) w odniesieniu do zadaszonych obiektów budowlanych niebędących budynkami ustala się stosowanie dachów o nachyleniu 0° – 45°;

3) wymiar pionowy obiektów budowlanych niebędących budynkami, mierzony od poziomu terenu przy obiekcie do jego najwyższego punktu, nie może być większy niż 5,0 m;

4) dopuszcza się jedynie działalność nieuciążliwą dla otoczenia;

5) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 30% powierzchni działki budowlanej.

§ 15. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem MNU – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z wbudowanymi usługami, rzemiosłem lub handlem detalicznym,

c) usługi,

d) handel detaliczny;

2) uzupełniające:

a) rzemiosło,

b) zieleń urządzona,

c) parkingi,

d) rekreacja,

e) garaże,

f) place, dojazdy, dojścia;

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się jedynie działalność nieuciążliwą dla otoczenia;

2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej: 15%;

3) maksymalną intensywność zabudowy działki budowlanej: 2,0;

4) minimalną intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,1;

5) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki nie większy niż: 0,7;

6) gabaryty i wysokość zabudowy:

a) maksymalna wysokość zabudowy dla budynków mieszkalnych i usługowych: 10,0 m,

                               b) maksymalna wysokość zabudowy dla budynków innych niż mieszkalne i usługowe oraz budowli: 6,0 m,

c) geometria dachów: ‒ustala się dachy symetryczne o nachyleniu głównych połaci w zakresie 30° do 45° lub dachy płaskie, ‒nad częściami dobudowanymi do głównych brył budynków dopuszcza się dachy o połaci w zakresie 0° do 45°;

7) dla dachów budynków o dachach innych niż płaskie zabrania się pokrycia gontem drewnianym i strzechą trzcinową;

8) kolorystyka dachów innych niż płaskie – ciemne czerwienie, brązy, szarości i czerń;

9) zakazuje się materiałów wykończeniowych elewacji: nieotynkowane bale drewniane, okładziny typu siding;

10) poza zasadami usytuowania budynku określonymi w przepisach odrębnych, dopuszcza się sytuowanie budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości 1,5 m od tej granicy lub bezpośrednio przy tej granicy.

§ 16. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem KDD – teren drogi publicznej w klasie dojazdowej ustala się:

1) przeznaczenie: obowiązuje ulica klasy dojazdowej;

2) obsługę komunikacyjną przylegających terenów i działek budowlanych,

3) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem zmiany planu, przy czym w miejscu wskazanym na rysunku zmiany planu obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających 4,3 m.

 

Rozdział 4.

Przepisy końcowe

 

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej:

Zbigniew Sienkiewicz

 

 

 

 

 


 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXX/237/20

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 29 września 2020 r.

 

 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

 

 

W nawiązaniu do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) Rada Miejska w Głogowie stwierdza, co następuje:  

Nie rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Hutnik I” – „Hutnik II” – „Słoneczne” – „Sportowe” w Głogowie, w związku z nie złożeniem przez zainteresowanych uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany planu.

 

 

 


 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXX/237/20

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 29 września 2020 r.

 

 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury

technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie

z przepisami o finansach publicznych

 

 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy będą finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków zewnętrznych.