UCHWAŁA NR VII/71/19

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

z dnia 27 marca 2019 r.

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Hutnik I -"Hutnik II" - "Słoneczne" - "Sportowe" w Głogowie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), w związku z uchwałą Nr XXXIV/333/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Hutnik I - "Hutnik II" - "Słoneczne" - "Sportowe" w Głogowie, po stwierdzeniu że nie narusza ona ustaleń Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Głogowa, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIV/327/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 marca  2017 r. uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.

Ustalenia ogólne

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Hutnik I - "Hutnik II" - "Słoneczne" - "Sportowe" w Głogowie, zwaną dalej „zmianą planu”:

2. Integralną częścią niniejszej uchwały są:

1) załączniki nr 1, 2 – stanowiące część graficzną zwaną „rysunkiem zmiany planu”, opracowane w skali 1:1000 i zatytułowane: "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Hutnik I - "Hutnik II" - "Słoneczne" - "Sportowe" w Głogowie;

2) załącznik nr 3 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Głogowie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu;

3) załącznik nr 4 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Głogowie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

3. Granice obszaru objętego zmianą planu, określa rysunek zmiany planu.

 

§ 2. W zmianie planu nie określa się:

1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;

2) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, ze względu na brak potrzeby takiego zagospodarowania;

3) granic obszarów rewitalizacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;

4) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji, ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;

5) granic terenów pod budowę urządzeń, o których mowa w art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz granic ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko, ze względu na brak takiego zagospodarowania;

6) granic terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 3a, ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;

7) granic terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w ostatecznych decyzjach o lokalizacji drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej, linii kolejowej o znaczeniu państwowym, lotniska użytku publicznego, inwestycji w zakresie terminalu lub przedsięwzięcia Euro 2012, ze względu na brak takiego zagospodarowania;

8) granic terenów zamkniętych i granic ochronnych terenów zamkniętych ze względu na brak takich terenów;

9) granic terenów organizacji imprez masowych, ze względu na brak takiego zagospodarowania;

10) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, ze względu na brak takich pomników oraz ich stref.

 

§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) działce – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym, o ile ustalenia niniejszej uchwały nie stanowią inaczej;

2) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach zmiany planu rodzajów budowli naziemnych nie będących sieciami uzbrojenia terenu, z uwzględnieniem pkt4;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy dla garaży podziemnych – należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się budowę garaży podziemnych, towarzyszących zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług;

5) obowiązującej linii zabudowy – należy rozumieć przez to linię na której nakazuje się usytuowanie zewnętrznej ściany elewacji frontowej budynku na co najmniej 80% jej długości;

6) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

7) przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć kategorie form zagospodarowania lub użytkowania lub grupy tych kategorii, które są określone na danym terenie;

8) przeznaczeniu podstawowym terenu – należy przez to rozumieć część przeznaczenia terenu, która dominuje, przeważa w danym terenie w sposób określony w ustaleniach zmiany planu;

9) przeznaczeniu uzupełniającym terenu – należy przez to rozumieć część przeznaczenia terenu, która może występować łącznie z przeznaczeniem podstawowym w sposób określony w ustaleniach zmiany planu;

10) terenie – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi, o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, oznaczony symbolem;

11) zieleni krajobrazowej – należy przez to rozumieć zieleń urządzoną, w tym drzewa, krzewy, byliny, rośliny okrywowe, trawy z dopuszczeniem dojść, ciągów pieszych, pieszo – rowerowych.

Rozdział 2.

Ustalenia dla obszaru objętego zmianą planu

§ 4. 1. Następujące oznaczenia graficzne oznaczone na rysunku zmiany planu są ustaleniami obowiązującymi w zmianie planu:

1) granica obszaru objętego zmianą planu;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) obowiązujące linie zabudowy;

5) nieprzekraczalne linie zabudowy dla garaży podziemnych;

6) symbole identyfikujące tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania zdefiniowane oznaczeniem literowym określającym przeznaczenie terenu;

7) strefa 1 - dopuszczenie 3 kondygnacji nadziemnych budynku;

8) strefa 2 - dopuszczenie 3 - 4 kondygnacji nadziemnych budynku;

9) strefa 3 - dopuszczenie 3 - 5 kondygnacji nadziemnych budynku;

10) granica pasa krajobrazowego zespołu urbanistyczno - krajobrazowego Głogowa, objętego wpisem do rejestru zabytków nr A/2642/2178 decyzją z dnia 31.03.1975 r.;

11) pas zieleni krajobrazowej;

12) strefa obserwacji archeologicznej ”OW”;

13) wymiary charakterystycznych odległości;

2. Następujące oznaczenie graficzne oznaczone na rysunku planu stanowią elementy informacyjne: obszar objęty zmianą planu położony jest w granicach udokumentowanego złoża rudy miedzi "Głogów" nr 6437.

 

§ 5. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenów i odpowiadające im symbole:

1) teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem U/MN;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami: 1MW/U, 2MW/U;

3) teren drogi publicznej – drogi klasy zbiorczej, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem KDZ;

4) teren drogi publicznej – drogi klasy dojazdowej, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem KDD;

5) teren ciągu pieszo - rowerowego, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem KDxp.

 

§ 6. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) dopuszczenie budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy, remontu i zmiany sposobu użytkowania zabudowy z uwzględnieniem ustaleń zawartych w niniejszej uchwale;

2) dopuszczenie na każdym terenie lokalizacji urządzeń technicznych, w tym infrastruktury technicznej, zapewniających możliwość użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem;

3) dopuszczenie wbudowania urządzeń technicznych w obiekty trwałe;

4) lokalizowanie zabudowy zgodnie z obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy określonymi na rysunku zmiany planu zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi z uwzględnieniem pkt 5, 6;

5) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej poza obowiązującymi

i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) dopuszczenie przekroczenia obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy w kierunku linii rozgraniczającej przez takie elementy budynku jak gzymsy, rynny, wiatrołap, balkony, tarasy, schody, wykusze, ganki, okapy oraz inne detale wystroju architektonicznego budynku oraz pochylnie i spoczniki dla osób niepełnosprawnych jednak nie więcej niż o 1,50m, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej;

7) dopuszczenie lokalizacji garaży podziemnych, zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy dla garaży podziemnych, określonymi na rysunku zmiany planu zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi.

§ 7. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasad kształtowania krajobrazu ustala się:

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć, mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem inwestycji celu publicznego;

2) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

za wyjątkiem:

a) inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym,

b) zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą,

c) garaży, parkingów samochodowych lub zespołów parkingów wraz z towarzyszącą im infrastrukturą;

3) zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych i biogazowni;

4) nakaz zapewnienia właściwego klimatu akustycznego na granicy z terenami objętymi ochroną akustyczną, zgodnie z przepisami odrębnymi z uwzględnieniem pkt 5;

5) w zakresie ochrony przed hałasem, zgodnie z przepisami odrębnymi tereny oznaczone symbolem: U/MN, MW/U zalicza się do terenów mieszkaniowo-usługowych;

6) zagospodarowanie mas ziemnych powstałych podczas prowadzenia robót budowlanych na działce lub ich wywóz zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 8. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

1) tereny objęte zmianą planu położone są w granicy pasa krajobrazowego zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Głogowa, objętego wpisem do rejestru zabytków nr A/2642/2178 decyzją z dnia 31.03.1975 r., określonej na rysunku zmiany planu; dla terenów objętych wpisem do rejestru zabytków obowiązują przepisy odrębne dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami z uwzględnieniem pkt 2, 3;

2) na terenach objętych wpisem do rejestru zabytków obowiązuje zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki na elewacjach budynków;

3) na terenach objętych wpisem do rejestru zabytków obowiązuje zakaz lokalizacji masztów, wież, dominant architektonicznych;

4) na terenie U/MN w granicach strefy obserwacji archeologicznej ”OW”, określonej na rysunku zmiany planu, nakaz zachowania przepisów odrębnych zapewniających jej ochronę;

5) wszelkie przedmioty znalezione przy pracach ziemnych należy zgłosić właściwej służbie ochrony zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 9. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa ustala się:

1) w granicy obszaru objętego zmianą planu ochronę obszaru złoża rudy miedzi „Głogów” nr 6437, poprzez zabudowę i zagospodarowanie terenu objętego niniejszą zmianą planu, zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały;

2) w granicy obszaru objętego zmianą planu nie występują tereny lub obiekty podlegające ochronie, ustalone na podstawie odrębnych przepisów poza wymienionym w pkt 1, w tym tereny górnicze, obszary szczególnego zagrożenia powodzią, obszary osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa, dla których nie określa się granic i sposobu zagospodarowania.

 

§ 10. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu ustala się: uwzględnienie w zagospodarowaniu i zabudowie działek ograniczeń wynikających z lokalizacji sieci infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

§ 11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, ustala się:

1) dopuszczenie prowadzenia sieci uzbrojenia technicznego w drogach publicznych, ciągu pieszo - rowerowym, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) obsługa komunikacyjna poszczególnych terenów odbywać się będzie wyłącznie poprzez istniejący układ dróg publicznych, podłączony do istniejącego układu komunikacyjnego oraz poprzez istniejące i projektowane dojazdy;

3) lokalizację miejsc do parkowania na terenie, na którym usytuowany jest obiekt, jakiemu te miejsca towarzyszą, z uwzględnieniem pkt 4, 5;

4) minimalną liczbę miejsc do parkowania:

a) na terenie U/MN:

- dla funkcji mieszkaniowej nie mniej niż 2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny, wliczając

w to miejsca w garażu,

- dla funkcji usługowej: nie mniej niż 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 50,0 m2 powierzchni

użytkowej usług – dla usług o powierzchni użytkowej do 100,0 m2 i nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 75,0 m2 powierzchni użytkowej usług – dla usług o powierzchni użytkowej powyżej 100,0 m2,

b) na terenach MW/U:

- dla funkcji mieszkaniowej nie mniej niż 1 miejsce postojowego na jeden lokal mieszkalny,

- dla funkcji usługowej: nie mniej niż 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 50,0 m2 powierzchni użytkowej usług – dla usług o powierzchni użytkowej do 100,0 m2 i nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 75,0 m2 powierzchni użytkowej usług – dla usług o powierzchni użytkowej powyżej 100,0 m2;

5) zapewnienie miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

§ 12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

1) dopuszczenie budowy, przebudowy, rozbudowy, odbudowy, remontów sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazociągowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, teletechnicznej;

2) nakaz zapewnienia dostępu do sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) dopuszczenie przebudowy sieci uzbrojenia terenu kolidującej z planowanym zainwestowaniem;

4) dopuszczenie wydzielenia działek zgodnie z przepisami odrębnymi, przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną, z zapewnieniem dostępu do drogi publicznej;

5) zaopatrzenie budynków w wodę z sieci wodociągowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) odprowadzanie ścieków bytowych, komunalnych do sieci kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych:

a) z powierzchni nieutwardzonych do gruntu w miejscu ich powstawania, w granicy własnej

nieruchomości,

b) z powierzchni utwardzonych do sieci kanalizacji deszczowej, z uwzględnieniem lit. c,

c) do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej lub w przypadku braku możliwości korzystania

z istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, dopuszczenie odprowadzania wód opadowych i roztopowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych, zbiorników retencyjnych lub urządzeń rozsączających, w sposób zapewniający ochronę wód podziemnych, powierzchniowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami odrębnymi, dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych niepochodzących z powierzchni zanieczyszczonych systemem kanalizacji ogólnospławnej do miejskiej oczyszczalni ścieków;

8) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; dopuszczenie stosowania energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych o łącznej mocy nieprzekraczającej 100kW, z zakazem budowy elektrowni wiatrowych i biogazowni,

b) realizację inwestycji elektroenergetycznych oraz usuwanie kolizji projektowanych obiektów

z istniejącymi sieciami elektroenergetycznymi, zgodnie z przepisami odrębnymi;

9) zaopatrzenie w gaz z dystrybucyjnej sieci gazowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) dopuszczenie uzbrojenia terenu w zakresie usług telekomunikacyjnych, teletechnicznych w oparciu o istniejącą i projektowaną sieć telekomunikacyjną, teletechniczną, w tym sieci szerokopasmowe;

11) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

a) zaopatrzenie w ciepło w oparciu o zasilanie:

- gazem,

- energią elektryczną,

- z sieci ciepłowniczej,

- paliwami stałymi,

- z odnawialnych źródeł energii o mocy do 100kW, z uwzględnieniem § 7 pkt 3,

b) nakaz stosowania urządzeń o wysokiej sprawności spalania i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;

12) w zakresie gospodarki odpadami: nakaz zagospodarowania odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

13) zasady ochrony przeciwpożarowej – należy uwzględnić przepisy ochrony przeciwpożarowej w zakresie zaopatrzenia w wodę, dróg pożarowych, planowanej zabudowy, zgodnie z przepisami w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych a także przepisami prawa budowlanego.

 

§ 13. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym ustala się:

1) minimalne szerokości frontu nowo wydzielanych działek gruntu powstałych w wyniku procedury scalania

i podziału nieruchomości: 15,0 m;

2) minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek gruntu, powstałych w wyniku procedury scalania i podziału nieruchomości: dla terenu U/MN 400,0 m2, dla terenu MW/U 1000,0 m2;

3) kąt położenia granicy działki gruntu w stosunku do pasa drogi nie może być mniejszy niż 60°.

 

Rozdział 3.

Ustalenia szczegółowe

§ 14. Dla terenu zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem U/MN ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa wolno stojąca, bliźniacza lub szeregowa;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) budynki mieszkalne, mieszkalno – usługowe wolno stojące, bliźniacze lub szeregowe;

b) budynki garażowe, garażowo – gospodarcze, gospodarcze;

c) infrastruktura techniczna,

d) dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe;

e) zieleń;

3) w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości do 6,0 m od linii rozgraniczającej teren, zgodnie z rysunkiem zmiany planu;

b) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,1 do 1,20;

c) powierzchnię zabudowy: do 40% powierzchni działki,

d) powierzchnię terenu biologicznie czynnego: nie mniej niż 20% powierzchni działki,

e) wysokość zabudowy:

- budynku usługowego, mieszkalnego, mieszkalno – usługowego: do 10,0 m;

- budynku garażowego, gospodarczego, garażowo – gospodarczego: do 5,0 m;

f) liczba kondygnacji nadziemnych:

- budynku usługowego, mieszkalnego, mieszkalno – usługowego: do 3,

- budynku garażowego, gospodarczego, garażowo – gospodarczego: 1,

g) dopuszczenie lokalizacji kondygnacji podziemnych, z uwzględnieniem warunków gruntowo – wodnych,

h) geometrię dachów: dachy płaskie,

i) nachylenie połaci dachowych: do 12,

j) dopuszczenie rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, odbudowy, remontu, zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków zlokalizowanych bezpośrednio przy granicy działki oraz w odległości 1,5m od granicy działki,

k) dla zabudowy bliźniaczej, szeregowej dopuszczenie lokalizacji budynku bezpośrednio przy granicy działek;

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji drogowej:

a) obsługa komunikacyjna zgodnie z § 11 pkt 2,

b) lokalizację miejsc postojowych z uwzględnieniem § 11 pkt 3, pkt 4 lit. a, pkt 5;

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z § 12 niniejszej uchwały.

 

§ 15. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami: 1MW/U, 2MW/U ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) usługi w parterach budynku mieszkalnego wielorodzinnego,

b) garaże podziemne,

c) infrastruktura techniczna,

d) dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe;

e) zieleń,

f) urządzenia sportu i rekreacji;

3) w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu:

a) dla terenu 1MW/U:

- nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości od 4,0 m do 21,0 m od linii rozgraniczającej teren, zgodnie z rysunkiem zmiany planu,

- obowiązującą linię zabudowy w odległości 1,0 m, i 4,0 m od linii rozgraniczającej teren, zgodnie z rysunkiem zmiany planu;

b) dla terenu 2MW/U:

- nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości od 7,0 m do 20,0 m, od linii rozgraniczającej teren, zgodnie z rysunkiem zmiany planu;

- obowiązującą linię zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej teren, zgodnie z rysunkiem zmiany planu;

- nieprzekraczalną linię zabudowy dla podziemnych budynków garażowych w odległości od 6,0 m do 17,0 m od linii rozgraniczającej teren, zgodnie z rysunkiem zmiany planu,

c) wskaźnik intensywności zabudowy:

- dla terenu 1MW/U: od 0,1 do 3;

- dla terenu 2MW/U: od 0,1 do 2,5 z uwzględnieniem lit. e;

d) powierzchnię zabudowy: do 50% powierzchni działki, z uwzględnieniem lit. e;

e) na terenie 2MW/U maksymalną powierzchnię zabudowy pojedynczego budynku: 400 m2,

z dopuszczeniem garażu podziemnego o powierzchni wykraczającej poza zewnętrzny obrys budynków mieszkalnych, mieszkalno - usługowych, zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy dla podziemnych budynków garażowych, o nie więcej niż 1000 m2,

f) powierzchnię terenu biologicznie czynnego: nie mniej niż 25% powierzchni działki,

g) wysokość zabudowy dla terenu 1MW/U:

- w strefie 1 określonej na rysunku zmiany planu: do 10,0 m;

- w strefie 2 określonej na rysunku zmiany planu: do 13,0 m;

- w strefie 3 określonej na rysunku zmiany planu: do 16,0 m;

h) wysokość zabudowy dla terenu 2MW/U: do 11,0 m,

i) liczba kondygnacji nadziemnych dla terenu 1MW/U:

- w strefie 1 określonej na rysunku zmiany planu: 3,

- w strefie 2 określonej na rysunku zmiany planu: od 3 do 4,

- w strefie 3 określonej na rysunku zmiany planu: od 3 do 5,

j) liczba kondygnacji nadziemnych dla terenu 2MW/U: do 3, z dopuszczeniem do 4 pod warunkiem lokalizacji garaży w bryle budynku,

k) dopuszczenie lokalizacji kondygnacji podziemnych, z uwzględnieniem warunków gruntowo – wodnych,

l) geometrię dachów: dachy płaskie z dopuszczeniem dachów zielonych,

m) nachylenie połaci dachowych: do 12,

n) na terenie 1MW/U zakaz lokalizacji balkonów w sąsiedztwie korony starodrzewu istniejącego na terenie KDZ,

o) w przypadku lokalizacji tarasów, balkonów nakaz realizacji ażurowych balustrad, w których część ażurowa stanowi minimum 70% powierzchni balustrady,

p) na terenie 2MW/U nakaz realizacji pasa zieleni krajobrazowej, zgodnie z rysunkiem planu

z dopuszczeniem infrastruktury technicznej;

4) powierzchnię nowo wydzielanej działki z uwzględnieniem pkt 5:

a) na terenie 1MW/U nie mniejszą niż 1000,0 m2, z uwzględnieniem lit. c,

b) na terenie 2MW/U nie mniejszą niż 1000,0 m2 z uwzględnieniem lit. c,

c) za wyjątkiem działek przeznaczonych do lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, dojazdów dla których nie ustala się minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek;

5) ustalenia pkt 4 nie dotyczą wydzielania działek gruntu w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości lub regulacji granic pomiędzy sąsiadującymi nieruchomościami;

6) zasady obsługi w zakresie komunikacji drogowej:

a) obsługa komunikacyjna zgodnie z § 11 pkt 2, z uwzględnieniem lit. b,

b) lokalizację miejsc postojowych z uwzględnieniem § 11 pkt 3, 4 lit. b, pkt 5;

7) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z § 12 niniejszej uchwały.

 

§ 16. Dla terenu drogi publicznej – drogi klasy zbiorczej, oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem KDZ ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna – droga klasy zbiorczej;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) ciągi pieszo – rowerowe, ciągi piesze,

b) infrastruktura techniczna,

c) pasy zieleni przyulicznej;

3) w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu:

a) zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi o drogach publicznych,

b) szerokość w liniach rozgraniczających: zmienna do 3,0m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu;

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji drogowej: zgodnie z § 11 niniejszej uchwały;

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z § 12 niniejszej uchwały.

 

§ 17. Dla terenu drogi publicznej – drogi klasy dojazdowej, oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem KDD ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna – droga klasy dojazdowej;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) ciągi pieszo – rowerowe, ciągi piesze,

b) infrastruktura techniczna,

c) pasy zieleni przyulicznej;

3) w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu:

a) zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi o drogach publicznych,

b) szerokość w liniach rozgraniczających: zmienna do 4,0 m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu;

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji drogowej: zgodnie z § 11 niniejszej uchwały;

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z § 12 niniejszej uchwały.

 

§ 18. Dla terenu ciągu pieszo - rowerowego, oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem KDxp ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: ciąg pieszo – rowerowy;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) ciąg pieszy,

b) infrastruktura techniczna,

c) pasy zieleni;

3) w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu: szerokość w liniach

rozgraniczających 5,0 m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu;

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji drogowej: zgodnie z § 11 niniejszej uchwały;

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z § 12 niniejszej uchwały.

 

 

 

 

Rozdział 4.

Ustalenia końcowe

§ 19. Dla terenów objętych zmianą planu, ustala się wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości związanej z uchwaleniem zmiany planu w wysokości 30%.

 

§ 20. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

 

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej:

L. Drankiewicz