UCHWAŁA Nr XXXIII/295/2009

Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
osiedla Hutnik I - Hutnik II - Słoneczne - Sportowe w Głogowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz w związku z uchwałą nr XVII/159/2008 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Hutnik I - Hutnik II - Słoneczne - Sportowe w Głogowie uchwala się, co następuje:

 

Rozdział 1
Ustalenia ogólne

§ 1.

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Hutnik I - Hutnik II - Słoneczne - Sportowe w Głogowie, zwana dalej planem, obejmują tereny w granicach określonych na rysunku planu.

2. W planie nie wprowadza się ustaleń w zakresie:

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na brak występowania takich terenów;

2) szczegółowych zasad i warunków scalania nieruchomości objętych planem miejscowym, ze względu na brak występowania takich terenów;

3) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

4) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, ze względu na brak takich obszarów;

5) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji, ze względu na brak takich obszarów;

6) granice terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) ze względu na brak takich obszarów;

7) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych, ze względu na brak występowania takich terenów;

8) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, ze względu na brak występowania takich pomników.

 

§ 2.


Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy - maksymalna, nieprzekraczalna linia zabudowy ograniczająca teren, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu, linia ta nie dotyczy takich elementów jak: części podziemnych obiektów budowlanych, balkonów, wiatrołapów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, schodów, zadaszeń nad wejściami do budynków o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej;

2) obowiązująca linia zabudowy - linia wzdłuż której należy sytuować zewnętrzną ścianę nowego budynku;

3) przepisy szczególne - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

4) przeznaczenie terenu lub obiektu - kategorie form zagospodarowania lub użytkowania lub grupy tych kategorii, które są określone na danym terenie lub w obiekcie;

5) przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu - jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która powinna dominować (przeważać) w danym terenie lub obiekcie w sposób określony w ustaleniach planu;

6) przeznaczenie uzupełniające terenu lub obiektu - jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu (max 30%), która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu, przy czym dopuszcza się nie realizowanie przeznaczenia uzupełniającego;

7) teren - część obszaru wyznaczona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczona symbolem;

8) liczbie kondygnacji - należy przez to rozumieć liczbę kondygnacji, nadziemnych budynku z wyjątkiem piwnic, suteren;

9) wysokość zabudowy - rozumie się przez to wysokość budynku wyrażoną w metrach, od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku, do górnej krawędzi kalenicy (w przypadku dachów skośnych) lub górnego poziomu połaci dachu (w przypadku stropodachów płaskich);

10) powierzchni biologicznie czynnej - rozumie się przez to położony na działce grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodę powierzchniową o powierzchni nie mniejszej niż 10m2, urządzonych jako stałe trawniki, kwietniki lub oczka wodne, na podłożu zapewniającym naturalną wegetację roślin.

 

§ 3.


1. Integralną częścią planu są rysunki planu w skali 1:1000 stanowiące załączniki graficzne nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do uchwały.
2. Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa stanowi załącznik nr 5 do uchwały.
3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi załącznik nr 6 do uchwały.
4. Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji zapisanych w planie, z zakresu infrastruktury technicznej stanowi załącznik nr 7 do uchwały.
5. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granice obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu;
3) symbole określające przeznaczenie terenów;
4) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy;
6. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny.

§ 4.


Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

3) usługi, w tym handel;

4) usługi sportu i rekreacji;

5) ulice publiczne, ulice wewnętrzne, ciągi piesze;

6) parkingi i garaże;

7) infrastruktura techniczna - należy przez to rozumieć sieci uzbrojenia technicznego, w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne, obiekty im towarzyszące.

 

§ 5.


Ustala się następujący sposób zagospodarowania terenu i kompozycji urbanistycznej:

1) zakaz stosowania okładzin elewacyjnych typu siding oraz obcej stylistyki regionalnej;

2) wyklucza się lokalizację obiektów tymczasowych o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej;

3) przy realizacji głównych ciągów pieszych osiedla przewidzieć budowę ścieżek rowerowych prowadzonych w miarę możliwości równolegle do ich przebiegów z wyeliminowaniem kolizji z ruchem drogowym

4) przy wprowadzaniu reklam na terenach i obiektach stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów, ustala się zasadę uzyskiwania każdorazowo opinii Architekta Miasta przy uwzględnieniu założeń przyjętych dla ujednolicenia charakteru i form tych reklam, na terenach prywatnych zakaz lokalizacji reklam, nie związanych z prowadzoną tam działalnością;

5) na obszarze objętym planem obowiązuje lokalizacja miejsc postojowych na terenie, na którym usytuowany jest obiekt jakiemu te miejsca towarzyszą, o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej;

6) lokalizacja obiektów budowlanych na działce zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi oraz ustalonymi w planie liniami zabudowy;

7) dopuszcza się scalanie i podział działek.


§ 6.


Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony i kształtowania środowiska:

1) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód gruntowych i gruntu ze względu na ochronę Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 302 Pradolina Barycz-Głogów;

2) dotrzymanie standardów ochrony środowiska przez wprowadzaną działalność;

3) zakaz lokalizacji inwestycji oraz działalności pozainwestycyjnej, których budowa oraz funkcjonowanie pogorszy stan środowiska;

4) powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone przeznaczyć na różne formy zieleni z elementami małej architektury;

5) należy dążyć do kompensacji powierzchni biologicznie czynnych;

6) masy ziemne, usuwane bądź przemieszczane w związku z realizacją inwestycji należy zagospodarować pod rekultywację terenów zdegradowanych, dla potrzeb technologicznych i rekultywacji składowisk odpadów oraz w celu kształtowania i zagospodarowania publicznych terenów zieleni, sportu i rekreacji.

7) zakaz przekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu, określonego przepisami szczególnymi.

 

§ 7.


Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - wszelkie prace prowadzone w rejonie stanowisk archeologicznych należy uzyskać pisemne zezwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Prace mają być prowadzone pod nadzorem archeologicznym, w razie konieczności należy przeprowadzić badania ratownicze.

 

§ 8.

1. Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:

1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic i innych terenów publicznych;

2) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 1 dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tego ustalenia, po uzgodnieniu z właścicielem terenu i zarządcą sieci;

3) przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidującej z planowanym zainwestowaniem, na warunkach określonych przez właściciela sieci;

4) realizacja układu komunikacyjnego powinna obejmować kompleksową realizację uzbrojenia technicznego;

5) wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, odprowadzania ścieków, wód opadowych oraz lokalizacji innych urządzeń technicznych na terenach określonych w § 1. uchwały wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci.

6) dopuszcza się możliwość realizacji infrastruktury technicznej, jako towarzyszącej inwestycjom na terenach własnych inwestorów.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa wody z miejskiej sieci wodociągowej,

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy wodociągowych zgodnie z ustaleniami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5;

3. W zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych przyjmuje się następujące ustalenia:

1) odprowadzenie ścieków komunalnych i bytowych układem kanalizacji ogólnospławnej;

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5;

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala się:

1) odprowadzenie wód opadowych:

a) nie zanieczyszczonych:

- systemem sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników,

- retencjonowanie lub rozsączanie na działce,

b) zanieczyszczonych - systemem sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników, po ich podczyszczeniu;

c) do czasu budowy kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych systemem kanalizacji ogólnospławnej do miejskiej oczyszczalni ścieków.

2) dopuszcza się budowę sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej i przebudowę istniejących sieci kanalizacji ogólnospławnej zgodnie z ustaleniami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5;

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej;

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy gazowych zgodnie z warunkami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5;

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa energii cieplnej w oparciu o zasilanie:

a) gazem;

b) energią elektryczną;

c) z sieci ciepłowniczej;

d) paliwami stałymi i z odnawialnych źródeł energii.

e) innych paliw, z zastrzeżeniem pkt.2)

2) obowiązuje stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;

3) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy sieci ciepłowniczej zgodnie z warunkami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa energii elektrycznej z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych i sieci średniego i niskiego napięcia;

2) dopuszcza się rozbudowę i budowę nowych kablowych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia wraz z budową stacji transformatorowych, wykonanych w zależności od sposobu zagospodarowania terenów jako wbudowane lub obiekty wolnostojące na wydzielonych działkach lub na terenie własnym inwestora z zapewnieniem dogodnego do nich dojazdu, na warunkach określonych przez właściciela sieci, dopuszcza się usytuowanie budynku stacji transformatorowej w odległości 1,5m od granicy działki;

3) ustala się obowiązek zachowania normatywnych odległości zabudowy od istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznych.

8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w przepisach szczególnych i aktach prawa miejscowego.

9. W zakresie usług telekomunikacyjnych przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dopuszcza się przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej;

2) zaleca się lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych we wspólnych kanałach zbiorczych w porozumieniu ze wszystkimi operatorami sieci;

3) zakaz budowy na obszarze objętym planem wolnostojących wież i masztów telefonii komórkowej oraz instalowania anten na istniejących i projektowanych budynkach ( nie dotyczy anten istniejących);

 

Rozdział 2
Ustalenia dla terenów

 

§ 9.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 56.1.MN ustala się następujące przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - tereny przeznaczone na powiększenie przyległych działek zabudowy jednorodzinnej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy: zakaz wznoszenia nowych budynków mieszkalnych, dopuszcza się budynki gospodarcze, niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczych.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) dla ogrodzeń od strony terenów publicznych (parku) wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;

2) należy zachować i utrzymywać istniejący starodrzew,

3) dopuszcza się infrastrukturę techniczną;

4) podział terenu dostosować do szerokości istniejących działek przyległych, z zastrzeżeniem pkt 5).

5) teren, przez który przebiega rów melioracyjny, może być przedmiotem podziału i dosprzedaży do istniejących działek po przełożeniu rowu poza jego obręb, do tego czasu rów melioracyjny należy zachować i konserwować;

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd przez teren przyległych działek zabudowy jednorodzinnej od strony ul. Budowlanych (69KZ1/2).

 

§ 10.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5a.4.MN/U ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) uzupełniające:

a) usługi (z wyjątkiem usług rzemiosła uciążliwego takiego jak warsztaty samochodowe, stolarskie itp.);

b) parkingi i garaże;

c) ulice wewnętrzne, ciągi piesze;

d) infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;

2) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej 3 kondygnacje, w tym poddasze użytkowe, dach stromy kryty dachówką ceramiczną lub cementową;

3) dopuszcza się parterowe garaże i obiekty gospodarcze wolnostojące, w formie architektonicznej nawiązującej do zabudowy mieszkaniowej;

4) dopuszcza się zlokalizowanie usług w istniejącym budynku mieszkalnym;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się wydzielenie wewnętrznych dojazdów i ciągów pieszych

2) dla ogrodzeń od strony dróg publicznych wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;

3) należy przeznaczyć co najmniej 20% powierzchni działki na powierzchnię biologicznie czynną

4) zazielenienie terenów nie zabudowanych;

5) należy zapewnić co najmniej:

a) 1 miejsce postojowe na posesji dla samochodu osobowego ma każde mieszkalnie;

b) 1 miejsce postojowe dla samochodu osobowego na każde 50m2 powierzchni użytkowej usług;

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd ul. J. Kossaka (68KD1/2).


§ 11.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5c.1.U/MW ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) usługi;

b) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

2) uzupełniające:

a) ulice wewnętrzne, ciągi piesze;

b) parkingi (w tym parking podziemny);

c) infrastruktura techniczna;

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) obowiązująca linia zabudowy jak na rysunku planu;

2) dopuszcza się usługi na pierwszej i drugiej kondygnacji;

3) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych trzy, w tym trzecia w poddaszu użytkowym,

4) dopuszcza się piwnice i parking podziemny;

5) maksymalna wysokość zabudowy 12,5m;

6) dachy strome o symetrycznym układzie połaci i kącie nachylenia od 350 do 500, kryte dachówką lub materiałem dachówko podobnym, dopuszcza się fragmentarycznie dachy płaskie, uzasadnione przyjętą formą architektoniczną budynku;

7) architektura winna być opracowana indywidualnie i akcentować segment narożny budynku u zbiegu ulic;

8) zakaz lokalizacji budynków gospodarczych;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się wydzielenie ulic wewnętrznych;

2) dla ogrodzeń od strony dróg publicznych wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych,

3) obowiązek przeznaczenia co najmniej 10% powierzchni terenu na zieleń - powierzchnię biologicznie czynną;

4) zazielenienie terenów nie zabudowanych wraz z urządzeniem pasa zieleni izolacyjnej oddzielającej teren usług od strony zabudowy mieszkaniowej na terenie 5aMW;

5) należy zapewnić co najmniej:

a) 1,5 miejsca postojowego dla samochodu osobowego ma każde mieszkalnie (dopuszcza się zlokalizowanie miejsc postojowych w parkingu podziemnym);

b) 1 miejsce postojowe dla samochodu osobowego na każde 50m2 powierzchni użytkowej usług;

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd od strony ul. J. Kossaka (68KD1/2) poprzez teren 5c.2.KD-D i ul. Budowlanych (69KZ1/2) poprzez teren 5c.3.KD-Z.

 

§ 12.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 18.3.U/MW ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) usługi, w tym hotelowe i handel;

b) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

2) uzupełniające:

a) ulice wewnętrzne, ciągi piesze;

b) parkingi;

c) infrastruktura techniczna;

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;

2) dopuszcza się mieszkania tylko na 2 kondygnacji;

3) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych dwie, dopuszcza się piwnice, jako kondygnację podziemną;

4) maksymalna wysokość zabudowy 12m;

5) dachy skośne, symetryczne o kącie nachylenia od 15O do 45O, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;

6) dopuszcza się stropodachy płaskie;

7) obowiązek wyeksponowania zabudowy od strony ul. W. Stwosza;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się wydzielenie ulic wewnętrznych;

2) dla ogrodzeń od strony dróg publicznych wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;

3) obowiązek przeznaczenia co najmniej 10% powierzchni terenu na zieleń - powierzchnię biologicznie czynną;

4) zazielenienie terenów nie zabudowanych;

5) zakaz odprowadzania wód opadowych bez podczyszczenia do kanału Sępolno;

6) należy zapewnić co najmniej 1 miejsce postojowe dla samochodu osobowego na każde 50 m2 powierzchni użytkowej usług i 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd od strony terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 93.1.KD-D;

 

§ 13.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 44.1.U ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe - usługi (w tym m.in. hurtownie i warsztaty samochodowe):

2) uzupełniające:

a) parkingi , garaże;

b) ulice wewnętrzne, ciągi piesze;

c) infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;

2) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych dwie, dopuszcza się piwnice, jako kondygnację podziemną;

3) elewacja od strony ul. Budowlanych, winna mieć charakter ekspozycyjny;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu

1) obowiązek całościowego i jednolitego zagospodarowania terenów w tym wykonanie: posadzek, oświetlenia i małej architektury;

2) od strony drogi publicznej zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykatów metalowych, aluminiowych, betonowych i siatki ogrodzeniowej;

3) tereny niezabudowane należy przeznaczać pod zieleń;

4) należy zapewnić co najmniej 1 miejsce postojowe dla samochodu osobowego na każde 50m2 powierzchni użytkowej usług.

5) dopuszcza się wydzielenie części terenu od strony północno - wschodniej i przeznaczenie jej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, w celu włączenia do przylegającej nieruchomości zabudowanej przy ul. Budowlanych 31;

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd od strony ul. Budowlanych (69KG1/2).

 

§ 14.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 53.1.U/KS ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) usługi (w tym usługi zdrowia);

b) parkingi.

2) uzupełniające:

a) infrastruktura techniczna;

b) ulice wewnętrzne, ciągi piesze.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) zazielenienie terenów nie zabudowanych;

2) urządzenie miejsc postojowych dla potrzeb usług funkcjonujących na terenie 54UZ (Miedziowego Centrum Zdrowia);

3) dopuszcza się wydzielenie i ogrodzenie terenu z zakazem stosowania stali zbrojeniowej oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;

4) droga wewnętrzna, chodnik, oświetlenie i zieleń w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd z ul. Sportowej przez teren 54UZ.

 

§ 15.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 47.1.US ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: usługi sportu i rekreacji;

2) uzupełniające:

a) zieleń izolacyjna;

b) ulice wewnętrzne, ciągi piesze;

c) parkingi;

d) infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) dopuszcza się zabudowę max 50 % powierzchni działki;

2) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu;

3) maksymalna wysokość zabudowy, nie może przekraczać 12m;

4) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - dwie, przy dachach płaskich i trzy, przy dachach ukośnych - trzecia kondygnacja w poddaszu użytkowym, dopuszcza się piwnice, jako kondygnację podziemną;

5) dopuszcza się dachy strome o symetrycznym układzie połaci i kącie nachylenia od 35O do 45O, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;

6) dopuszcza się stropodachy płaskie;

7) dopuszcza się hale sportowo - rekreacyjne z zapleczem socjalnym w tym małą gastronomię;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) obowiązek całościowego i jednolitego zagospodarowania terenów w tym wykonanie: posadzek, oświetlenia i małej architektury;

2) dopuszcza się terenowe boiska i urządzenia sportowo-rekreacyjne;

3) dla ogrodzeń od strony dróg oraz innych terenów publicznych (parku) wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;

4) w zależności od programu inwestycji należy zapewnić niezbędną liczbę miejsc postojowych; w przypadku realizacji hali sportowo - rekreacyjnej należy zapewnić co najmniej - 1 miejsce postojowe dla samochodu osobowego na każde 30 miejsc na widowni;

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd od strony ul. Budowlanych (69KG1/2).

 

§ 16.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 5c.3.KD-Z i 39b.2.KD-Z ustala się następujące przeznaczenie: ulica klasy zbiorczej (rezerwa terenu pod poszerzenie pasa drogowego ul. Budowlanych).

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu z dopuszczalnością tolerancji 1m;

2) chodniki, zieleń, miejsca postojowe i ścieżka rowerowa w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

3) dopuszcza się infrastrukturę techniczną;

4) wyklucza się lokalizację wielkoformatowych urządzeń reklamowych;

3. Tereny, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego.

 

§ 17.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5c.2.KD-D ustala się następujące przeznaczenie:

1) ulica klasy dojazdowej (rezerwa terenu pod poszerzenie pasa drogowego);

2) dopuszcza się włączenie terenu do terenu 5c.1.U/MW.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu z dopuszczalnością tolerancji 1m;

2) chodnik, zieleń, miejsca postojowe i ścieżka rowerowa w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

3) dopuszcza się infrastrukturę techniczną;

4) wyklucza się lokalizację wielkoformatowych urządzeń reklamowych.

3. Teren, o którym mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego - tylko w przypadku przeznaczenia go pod ulicę klasy dojazdowej.

 

§ 18.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 39b.1.KD-D ustala się następujące przeznaczenie: ulica klasy dojazdowej (rezerwa terenu pod poszerzenie pasa drogowego).

2. Na terenie, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu z dopuszczalnością tolerancji 1m;

2) teren przeznaczony pod lokalizację miejsc postojowych;

3) chodnik i zieleń w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

4) dopuszcza się infrastrukturę techniczną, w tym oświetlenie drogi;

5) wyklucza się lokalizację wielkoformatowych urządzeń reklamowych.

3. Teren, o którym mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego.

 

§ 19.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 47.2.KD-P ustala się następujące przeznaczenie podstawowe - ciąg pieszy.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu;

2) mała architektura, zieleń i ścieżka rowerowa w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

3) powierzchnie (posadzki) należy projektować wg jednolitej koncepcji architektonicznej z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesne materiały ceramiczne;

4) dopuszcza się infrastrukturę techniczną;

5) obowiązek oświetlenia ciągów pieszych;

3. Teren, o którym mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego.

 

Rozdział 3
Przepisy końcowe

 

§ 20.


Na podstawie art. 15 ust. 2, pkt 12, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, na 30%.

 

§ 21.


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

 

§ 22.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Radosław Pobol

Opublikowano w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym Nr 143 poz. 2833 z 01.09.2009 r.