Uchwałą Nr XXX/183/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 5 czerwca 2012 roku oraz Uchwałą nr XLIV/437/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2017 wprowadzono zmiany w części tekstowej planu oznaczone kolorem niebieskim.
Zobacz tekst bez wprowadzonych zmian.

 

U C H W A Ł A Nr XXXVII/330/2006

Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 07.02.2006 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
osiedla Górka - Piastów Śląskich w Głogowie


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz w związku z uchwałą Nr XXIX/250/2005 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Górka - Piastów Śląskich w Głogowie uchwala się, co następuje:

Rozdział 1
Ustalenia ogólne

§ 1.

1) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Górka - Piastów Śląskich w Głogowie zwana dalej planem, obejmuje tereny położone w Głogowie:
    1) w obrębie geodezyjnym 9 "Żarków":
        a) działka nr 532/31 i część działek nr 532/30 i 533,
        b) działki nr: 532/8, 532/9 i 532/10
        c) działki nr; 611/4, 611/15, 611/16, 611/17, 611/18, 611/19, 611/20, 611/22 i część działki nr 611/23,
        d) część działek nr 580, 582 i 583,
    2) w obrębie geodezyjnym 12 "Górkowo".
        a) działki nr: 80/1, 80/3, 80/4, 80/5, 80/6 i 80/7,
        b) działki nr: 64/3, 65/1 i część działki 602.
2) W planie nie wprowadza się ustaleń w zakresie:
    1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także     narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na brak występowania takich terenów;
    2) szczegółowych zasad i warunków scalania nieruchomości objętych planem miejscowym;
    3) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, ze względu na brak takich obszarów;
    4) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji, ze względu na brak takich obszarów;
    5) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, ze względu na brak występowania takich pomników.

§ 2.

Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy - maksymalna, nieprzekraczalna linia zabudowy ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu;
2) obowiązująca linia zabudowy - linia wyznaczona na rysunku planu, określająca usytuowanie zewnętrznej ściany budynku, z możliwością wysunięcia balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, schodów, zadaszeń nad wejściami do budynków o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej;
3) obszar zabudowany - obszar zajęty przez budynek lub budynki, ograniczony zewnętrznym obrysem ścian zewnętrznych w jego rzucie o największej powierzchni;
4) orientacyjna linia rozgraniczająca tereny - orientacyjny przebieg linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu z dopuszczeniem korekty przebiegu tej linii;
5) przepisy szczególne - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
6) przeznaczenie terenu lub obiektu - kategorie form zagospodarowania lub działalności lub grupy tych kategorii, które jako jedyne są dopuszczone na danym terenie lub w obiekcie;
7) przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu - jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która powinna dominować w danym terenie lub obiekcie w sposób określony w ustaleniach planu;
8) przeznaczenie uzupełniające terenu lub obiektu - jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu;
9) teren - część obszaru wyznaczona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczona symbolem;
10) uchwała - niniejsza uchwała;
11) urządzenia towarzyszące obiektom budowlanym - urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki.
12) usługi - jest to działalność taka jak: finanse, gastronomia, handel detaliczny, kultura, obsługa firm, służba zdrowia, turystyka.

§ 3.

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik graficzny nr 1 do uchwały.
2. Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
4. Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowi załącznik nr 4 do uchwały.
5. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
    1) granice obszaru objętego planem;
    2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu;
    3) symbole określające przeznaczenie terenów;
    4) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy;
    5) klasy ulic.
6. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny.

§ 4.

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:
    1) finanse - działalność związana z pośrednictwem finansowym, działalność banków, domów maklerskich, instytucji zajmujących się obsługą finansową np. w formie leasingu czy obsługi sprzedaży ratalnej, a także ubezpieczenia i fundusze emerytalno-rentowe itp.;
    2) gastronomia - działalność restauracji, kawiarni i herbaciarni, piwiarni, winiarni, barów, cukierni oraz lodziarni, wraz z produkcją wyrobów własnych, a także placówek gastronomiczno-kulturalno-rekreacyjnych, np. klubów artystycznych, bilardowych itp.;
    3) handel detaliczny - działalność związana ze sprzedażą detaliczną towarów w obiektach handlowych z wyłączeniem sprzedaży detalicznej paliw;
    4) kultura - działalność galerii sztuki, bibliotek, czytelni, klubów np. muzycznych, literackich, kabaretów, oraz innych instytucji o charakterze społeczno-kulturalnym;
    5) obsługa firm - działalność związana z prowadzeniem interesów w tym: doradztwo prawne, rachunkowość, księgowość, doradztwo, badanie rynku i opinii publicznej, pośrednictwo, dostarczanie informacji, sporządzanie opracowań, reklama, internetowe działania marketingowe, punkty obsługi klienta i biura organizacji, działalność związana z obsługą nieruchomości, biura projektowe, wynajęcie specjalistów, działalność przedsiębiorstw obsługujących firmy oraz usługi rzeczowe np. fotografowanie, poligrafia, plakatowanie, urządzanie wystaw, itp.,
    6) służba zdrowia - działalność związana z opieką zdrowotną i opieką społeczną, w tym działalność praktyk lekarskich, gabinetów lekarskich, przychodni, aptek itp.;
    7) turystyka - działalność biur i agencji turystycznych, biur podróży, informacja turystyczna itp.;
    8) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
    9) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami;
    10) targowisko miejskie - w tym handel hurtowy, półhurtowy i detaliczny;
    11) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2;
    12) usługi sportu i rekreacji;
    13) plac publiczny;
    14) zieleń publiczna urządzona;
    15) zieleń izolacyjna;
    16) infrastruktura techniczna - elektroenergetyka;
    17) ulice i drogi;
    18) parkingi i garaże;
2. Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń innych niż te, które są dla niego ustalone w planie.

§ 5.

Ustala się następujący sposób zagospodarowania terenu i kompozycji urbanistycznej:
1) na obszarze objętym planem obowiązuje lokalizacja miejsc postojowych w granicach działek poszczególnych właścicieli lub użytkowników;
2) obowiązuje zakaz wznoszenia garaży i budynków gospodarczych wolnostojących, z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w Rozdziale 2;
3) lokalizacja obiektów budowlanych na działce zgodnie z przepisami szczególnymi;
4) do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się rozbudowę, przebudowę, remont lub rozbiórkę istniejącej zabudowy zgodnie z przepisami szczególnymi

§ 6.

Ustala się następujące wymogi dotyczące przeznaczenia uzupełniającego:
1) dostosowanie do charakteru i wymagań przeznaczenia podstawowego;
2) przeznaczenie uzupełniające nie może przekroczyć 30% powierzchni terenu, z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w Rozdziale 2;

§ 7.

Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony i kształtowania środowiska:
1) zakaz lokalizacji punktowych i powierzchniowych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza;
2) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód gruntowych i gruntu ze względu na ochronę Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 302 Pradolina Barycz-Głogów;
3) zorganizowany sposób odprowadzania ścieków do systemu ogólnospławnego i pełno-profilowe ich oczyszczanie;
4) wszystkie wody opadowe zanieczyszczone substancjami chemicznymi lub ropopochodnymi muszą być oczyszczone na terenie inwestora przed odprowadzeniem ich do odbiornika;
5) należy dążyć do stosowania nieuciążliwych dla środowiska źródeł ciepła, dopuszcza się możliwość podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, wykorzystania energii elektrycznej lub paliw płynnych i gazowych;
6) obowiązek urządzenia parkingów o powierzchni utwardzonej z jednoczesnym ujęciem wszystkich ścieków z terenu parkingu;
7) ochrona istniejącego drzewostanu oraz zminimalizowanie wycinki drzew;
8) powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone przeznaczyć na różne formy zieleni z elementami małej architektury;
9) należy dążyć do kompensacji powierzchni biologicznie czynnych;
10) masy ziemne, usuwane bądź przemieszczane w związku z realizacją inwestycji należy zagospodarować pod rekultywację terenów zdegradowanych, dla potrzeb technologicznych i rekultywacji składowisk odpadów oraz w celu kształtowania i zagospodarowania publicznych terenów zieleni, sportu i rekreacji.
11) zakaz przekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu, określonego przepisami szczególnymi;

§ 8.

Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - w trakcie prowadzenia prac ziemnych w rejonie występowania stanowiska archeologicznego należy zapewnić nadzór archeologiczny, w razie konieczności należy przeprowadzić archeologiczne badania ratownicze. Finansowanie prac archeologicznych zgodnie z przepisami szczególnymi. Na tego typu prace należy uzyskać zezwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 9.

1. Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:
    1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic;
    2) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 1 dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tego ustalenia;
    3) przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidującej z planowanym zainwestowaniem, na warunkach określonych przez właściciela sieci;
    4) realizacja układu komunikacyjnego powinna obejmować kompleksową realizację uzbrojenia technicznego;
    5) wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energie elektryczną, odprowadzania ścieków, wód opadowych oraz lokalizacji innych urządzeń technicznych na terenach określonych w § 1. uchwały wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci.
    6) dopuszcza się możliwość realizacji infrastruktury technicznej, jako towarzyszącej inwestycjom na terenach własnych inwestorów.
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
    1) dostawa wody z miejskiej sieci wodociągowej,
    2) budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w układach pierścieniowych, zapewniających ciągłość dostawy wody do odbiorców;
3. W zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych i bytowych ustala się:
    1) odprowadzenie ścieków komunalnych i bytowych docelowo układem kanalizacji rozdzielczej, przejściowo dopuszcza się wykorzystanie kanalizacji ogólnospławnej;
    2) wyposażenie w sieć kanalizacji wszystkich obszarów zainwestowania.
4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala się:
    1) odprowadzenie wód opadowych docelowo do systemu kanalizacji deszczowej, przejściowo dopuszcza się wykorzystanie kanalizacji ogólnospławnej;
    2) dopuszcza się stosowanie urządzeń wodnych służących do retencjonowania wód opadowych;
    3) usunięcie z wód opadowych substancji ropopochodnych i innych związków chemicznych oraz zawiesin, jeśli przekroczą wartości określone w przepisach szczególnych, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub do odbiornika, na terenie własnym inwestora;
    4) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami, o których mowa w pkt 3.
    5) Dopuszcza się lokalizację urządzeń systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych na terenach zieleni publicznej oraz terenach komunikacji i parkingów;

4. W zakresie wód opadowych i roztopowych ustala się wymóg ich odprowadzania:

1)  z powierzchni nieutwardzonych dopuszczenie do gruntu w miejscu ich powstawania, w granicy własnej nieruchomości, w sposób zapewniający ochronę wód podziemnych, powierzchniowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami odrębnymi,

2)  z powierzchni utwardzonych, w tym dróg i parkingów do sieci kanalizacji deszczowej, z uwzględnieniem pkt 3,

3)  do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej lub w przypadku braku możliwości korzystania z istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, dopuszczenie odprowadzania wód opadowych i roztopowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych, zbiorników retencyjnych lub urządzeń rozsączających, w sposób zapewniający ochronę wód podziemnych, powierzchniowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami odrębnymi, dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych niepochodzących z powierzchni zanieczyszczonych systemem kanalizacji ogólnospławnej do miejskiej oczyszczalni ścieków.  

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:
    1) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej;
    2) rozbudowa sieci rozdzielczej na terenach zabudowy wyznaczonej planem.
    3) utrzymanie trasy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Kotowice - Zielona Góra o średnicy nominalnej DN 300 wraz ze strefą ochronna, którą pokazano na rysunku planu o szerokości 20,0m dla budynków zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej;
    4) na obszarze o którym mowa w pkt 3 operator gazociągów jest uprawniony do zapobiegania działalności mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość i prawidłową eksploatacje gazociągu;
    5) dla strefy, o której mowa w pkt 3 ustala się następujące zasady zagospodarowania:
        a) zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy, z zastrzeżeniem pkt 5 lit b);
        b) dopuszcza się budowę garaży w odległości 15m od gazociągu po uzyskaniu zgody operatora gazociągu;
        c) obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu do sieci infrastruktury technicznej oraz swobodnego przemieszczania się wzdłuż i w jej obrębie,
        d) dopuszcza się lokalizację sieci podziemnego uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu i na warunkach określonych przez zarządcę gazociągu,
        e) zakaz sadzenia drzew i krzewów oraz grodzenia wzdłuż gazociągu w pasie 4m (po 2 m od osi gazociągu), zagospodarowanie terenu zielenią niską,
        f) zakaz prowadzenia działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu podczas eksploatacji.
    6) dopuszcza się budowę nowego gazociągu wysokiego ciśnienia wzdłuż trasy gazociągu, o którym mowa w pkt 3.
6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:
    1) dopuszcza się:
        a) zaopatrzenie z miejskiej sieci ciepłowniczej poprzez rozbudowę sieci istniejącej na obszar zabudowy wyznaczony planem;
        b) ogrzewanie gazem z sieci miejskiej, energią elektryczną, paliwami płynnymi (lecz jedynie olejem lekkim) lub źródłami energii odnawialnej;
    2) stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;
    3) przebudowa przewodów ciepłowniczych kolidujących z zabudową wyznaczoną planem.
7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:
    1) dostawa energii elektrycznej z sieci średniego i niskiego napięcia;
    2) rozbudowa i budowa nowych kablowych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia wraz z budową stacji transformatorowych, wykonanych w zależności od sposobu zagospodarowania terenów jako wbudowane lub obiekty wolnostojące na wydzielonych działkach lub na terenie własnym inwestora z zapewnieniem dogodnego do nich dojazdu;
8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w przepisach szczególnych i aktach prawa miejscowego.
9. W zakresie usług telekomunikacyjnych ustala się:
    1) przyłączenie do sieci telefonicznej;
&nbs    2) lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych we wspólnych kanałach zbiorczych w porozumieniu ze wszystkimi operatorami sieci;
    3) zakaz budowy wolnostojących wież telefonii komórkowej.
    3) dopuszcza się budowę kontenerowych central i stacji bazowych oraz masztów łączności publicznej.

Rozdział 2 Ustalenia dla terenów

§ 10.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 11.1.MN/U ustala się następujące przeznaczenie:
    1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
    2) uzupełniające:
        a) obsługa firm;
        b) handel detaliczny;
        c) finanse;
        d) gastronomia;
        e) warsztat samochodowy, stacja obsługi samochodów;
        f) parking;
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
    1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;
    2) stosowanie form architektonicznych charakterystycznych dla regionalnego stylu budownictwa;
    3) maksymalna wysokość zabudowy, mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu budynku do górnej krawędzi kalenicy, nie może przekraczać 10 m i maksymalnie zawierać dwie kondygnacje plus poddasze użytkowe;
    4) dachy strome o symetrycznych połaciach, o kącie nachylenia 30o-45o, kryte dachówką ceramiczną lub cementową;
    5) zakaz stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy oraz dachów o asymetrycznym nachyleniu połaci;
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
    1) obszar zabudowy nie może przekroczyć 60% powierzchni terenu;
    2) zakazuje się stosowania ogrodzeń betonowych;
    3) przeznaczenia co najmniej 10% powierzchni terenu na zieleń - powierzchnię biologicznie czynną;
    4) należy zapewnić co najmniej 2 stanowiska postojowe dla samochodów osobowych na każde 100 m2 powierzchni użytkowej zabudowy;
4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: - dojazd od strony terenu oznaczonego symbolem 61KD1/2 i od strony dz. o nr geodezyjnym 80/8 w obrębie geodezyjnym 12 "Górkowo".

§ 11.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 11.2.MN i 15.3.MN ustala się następujące przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
    1) nieprzekraczalna linia zabudowy, jak na rysunku planu,
    2) formy zabudowy:
        a) dla terenu 11.2 MN - szeregowa lub bliźniacza; możliwość scalania działek pod zabudowę wolnostojącą w sposób gwarantujący zachowanie ładu przestrzennego;
        b) dla terenu 15.3 MN - bliźniacza lub wolnostojąca;
    3) maksymalna wysokość zabudowy, mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu budynku do górnej krawędzi kalenicy, nie może przekraczać 10 m i maksymalnie zawierać dwie kondygnacje plus poddasze użytkowe;
    4) dachy strome o symetrycznych połaciach, o kącie nachylenia 30o-45o, kryte dachówką ceramiczną lub cementową;
    5) zakaz stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy oraz dachów o asymetrycznym nachyleniu połaci.
3. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
    1) zakazuje się stosowania ogrodzeń betonowych;
    2) obszar zabudowy nie może przekroczyć 40% powierzchni terenu;
    3) należy przeznaczyć co najmniej 10% nie zabudowanej powierzchni działek na zieleń wysoką;
    4) zazielenienie terenów nie zabudowanych;
    5) należy zapewnić co najmniej 1 stanowisko postojowe na posesji dla samochodu osobowego.
4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:
    1) dojazd do terenu 11.2.MN od ulicy 61KD 1/2 poprzez działkę nr 80/8 (dojazd wewnętrzny) lub ul. Zielonej, za zgodą zarządcy drogi,
    2) dojazd do terenu 15.3.MN od ulic; św. Jadwigi Śląskiej lub Konrada I.

§ 12.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 11.3.E ustala się następujące przeznaczenie:
    1) podstawowe: tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka - stacja energetyczna wolnostojąca;
    2) uzupełniające: drogi dojazdowe i zieleń.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące urządzeń elektroenergetycznych zgodne z przepisami szczególnymi.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd od ul. Zielonej.

§ 13.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 15.1.UP ustala się następujące przeznaczenie:
    1) podstawowe:
        a) plac publiczny;
        b) miejsce organizowania imprez masowych
    2) uzupełniające
        a) zieleń urządzona;
        b) ciąg pieszo-rowerowy;
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
    1) zakazuje się wznoszenia budynków z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2),
    2) dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych związanych bezpośrednio z organizacją imprez masowych;
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
    1) ukształtowanie zieleni, oświetlenia, nawierzchni i elementów małej architektury uwzględniające ekspozycje bryły kościoła p.w. Miłosierdzia Bożego;
    2) obowiązek całościowego opracowania - wraz z terenem oznaczonym na rysunku planu symbolem 15.4.ZP - projektu zagospodarowania z oświetleniem i małą architekturą;
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd od strony terenu oznaczonego symbolem 48KS. Dopuszcza się dojazd drogą wewnętrzną SM Nadodrze" od ul. Budziszyńskiej.

§ 14.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 15.2.MN/U, 24.1.MN/U i 25.1.MN/U ustala się następujące przeznaczenie:
    1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
    2) uzupełniające:
        a) obsługa firm;
        b) handel detaliczny;
        c) finanse;
        d) turystyka;
        e) gastronomia;
        f) kultura;
        g) służba zdrowia;
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
    1) nieprzekraczalna i obowiązującą linia zabudowy, jak na rysunku planu,
    2) stosowanie form architektonicznych charakterystycznych dla regionalnego stylu budownictwa;
    3) usługi mogą znajdować się wyłącznie w parterach budynków mieszkaniowych,
    4) nowe budynki powinny być wykonane z zachowaniem jednolitej formy architektonicznej;
    5) maksymalna wysokość zabudowy, mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu budynku do górnej krawędzi kalenicy, nie może przekraczać 10 m i maksymalnie zawierać dwie kondygnacje plus poddasze użytkowe;
    6) dla istniejących budynków dopuszcza się dachy płaskie;
    7) dachy strome o symetrycznych połaciach, o kącie nachylenia 30o-45o, kryte dachówką ceramiczną lub cementową;
    8) zakaz stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
    1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 15.2.MN/U, w północno-zachodniej części, ustala się orientacyjną linię rozgraniczającą tereny - dopuszcza się korektę tej linii;
    2) zakazuje się stosowania ogrodzeń betonowych;
    3) obszar zabudowy nie może przekroczyć 40% powierzchni terenu;
    3) wielkość powierzchni zabudowy nie może przekroczyć 70% powierzchni działki budowalnej;

     4) należy przeznaczyć co najmniej 10% nie zabudowanej powierzchni działek na zieleń wysoką;
    5) zazielenienie terenów nie zabudowanych;
    6) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej należy zapewnić co najmniej 1 stanowisko postojowe na posesji dla samochodu osobowego;
    7) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami należy zapewnić co najmniej 2 stanowiska postojowe dla samochodów osobowych na każde 100 m2 powierzchni użytkowej zabudowy;

    7) dla nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami należy zapewnić:

        a) co najmniej 2 stanowiska postojowe dla samochodów osobowych dla lokalu mieszkalnego, dopuszcza się ich lokalizacje w garażu,

        b) 1 stanowisko postojowe na każde 50 m2 powierzchni użytkowej usług – dla usług o powierzchni użytkowej do 100 m2 lub 1 stanowisko postojowe na każde 75m2 powierzchni użytkowej usług – dla usług o powierzchni użytkowej przekraczającej 100 m2,

        c) miejsca do parkowania należy zapewnić na terenie własnym; w przypadku braku miejsca na działce dopuszcza się lokalizację maksymalnie połowy miejsc postojowych na terenach sąsiednich.
    8) dopuszcza się włączenie części terenu 24.1.MN/U do przylegającej od południa działki o nr 64/4 w obrębie geodezyjnym 12 "Górkowo".
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej;
    1) dojazd do terenu 15.2.MN/U od strony terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9.1.KD-D;
    2) dojazd do terenu 24.1.MN/U od ul. Zielonej
    3) dojazd do terenu 25.1.MN/U od strony terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 25.3.KDW i 59KD1/2;

§ 15.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 15.4.ZP ustala się następujące przeznaczenie podstawowe:
    1) zieleń publiczna urządzona - park;
    2) ciąg rowerowy lub ciąg pieszo-rowerowy.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
    1) zakazuje się wznoszenia obiektów budowlanych z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2),
    2) dopuszcza się lokalizację obiektów parkowych typu: altana, pergola, urządzenia zabaw dla dzieci, ławki;
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
    1) obowiązek urządzenia alejek i ścieżek pieszo-rowerowych łączących między innymi tereny placu siostry Faustyny z terenami sportu oznaczonymi symbolem 33US;
    2) obowiązek całościowego opracowania - wraz z terenem oznaczonym na rysunku planu symbolem 15.1.UP - projektu zagospodarowania z oświetleniem i małą architekturą;
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd od strony terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9.1.KD-D.

§ 16.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 24.2.ZI, 24.3.ZI, 25.2.ZI i 60.2.ZI ustala się następujące przeznaczenie
    1) podstawowe: zieleń izolacyjna;
    2) uzupełniające: urządzenia i obiekty infrastruktury.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
    1) zakazuje się wznoszenia, rozbudowy i nadbudowy obiektów budowlanych z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2;
    2) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
    1) obowiązek urządzenia ścieżek pieszych i rowerowych;
    2) obowiązek starannego kształtowania elementów małej architektury i oświetlenia.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:
    1) dojazd do terenu 24.2.ZI od strony terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 24.4.KD-D lub 60.1.KD-L;
    2) dojazd do terenu 24.3.ZI od strony terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 24.4.KD-D, 25.3.KD-D lub 60.1.KD-L;
    3) dojazd do terenu 25.2.ZI od strony terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 25.3.KD-D lub 60.1.KD-L;
    4) dojazd do terenu 60.2.ZI od strony terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 60.1.KD-L.

§ 17.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 29.1.US ustala się następujące przeznaczenie:
    1) podstawowe: tereny sportu i rekreacji;
    2) uzupełniające: zieleń parkowa urządzona;
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
    1) zakazuje się wznoszenia, rozbudowy i nadbudowy obiektów budowlanych z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2;
    2) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
    1) obowiązek zlokalizowania terenowych boisk sportowych lub placów do zabaw;
    2) dopuszcza się urządzenie ścieżek pieszych i rowerowych;
    3) obowiązek starannego kształtowania elementów małej architektury i oświetlenia.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd od ulic Dobrawy lub Henryka Pobożnego.

§ 18.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 32.1.UC ustala się następujące przeznaczenie:
    1) podstawowe: usługi komercyjne, w tym
        a) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2,
        b) handel detaliczny,
        c) gastronomia,
        d) obsługa firm,
        e) administracja,
        f) turystyka,
        g) finanse,
        h) stacja paliw.
    2) uzupełniające:
        a) zieleń urządzona,
        b) parkingi, drogi i place manewrowe, niezbędne urządzenia infrastruktury - w tym stacje transformatorowe.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
    1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;
    2) maksymalna wysokość nowo projektowanej zabudowy nie może być większa niż 2 kondygnacje;
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
    1) stację paliw należy zlokalizować w północno-zachodniej części terenu, o którym mowa w ust.1;
    2) obowiązek przeznaczenia co najmniej 20% powierzchni terenu na zieleń - powierzchnię biologicznie czynną;
    3) obowiązek wydzielenia w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających czasowo.
    4) w obrębie stanowiska archeologicznego obowiązują ustalenia § 8.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd od strony terenów oznaczonych symbolem 41bKL1/2 i 51KL1/2, 52KL1/2 i od ul. Kazimierza Sprawiedliwego.

§ 19.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 41.1.U ustala się następujące przeznaczenie:
    1) podstawowe - targowisko miejskie wraz z urządzeniami towarzyszącymi;
    2) uzupełniające - zieleń izolacyjna, drogi wewnętrzne, parkingi;
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
    1) dopuszcza się lokalizowanie budynków socjalnych i biurowo administracyjnych dla potrzeb targowiska
    2) dopuszcza się lokalizowanie obiektów małej gastronomii i handlu;
    3) dopuszcza się lokalizowanie trwale zadaszonych miejsc przeznaczonych do handlu;
    4) dopuszcza się lokalizowanie hal magazynowych;
    5) maksymalna wysokość zabudowy, mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu budynku do górnej krawędzi dachu, nie może przekraczać 6 m;
    6) dachy ukośne o symetrycznych połaciach, o kącie nachylenia 15o-45o, kryte dachówką lub blachą, dla hal magazynowych dopuszcza się dachy płaskie;
    7) obiekty handlowe należy wykonać z zachowaniem jednolitej formy architektonicznej;
    8) dopuszcza się utworzenie krytych pasaży handlowych na terenie targowiska;
    9) hale na targowisku lokalizować w taki sposób aby nie hamować przepływu powietrza;
    10) dopuszcza się lokalizowanie urządzeń wodnych służących do retencjonowania wód opadowych - zaleca się ukształtowanie ww. urządzeń wodnych w formie zbiornika wodnego powiązanego z zielenią;
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
    1) obowiązek całościowego opracowania projektu zagospodarowania terenu z alejkami, oświetleniem i małą architekturą;
    2) należy zapewnić co najmniej 1,2 stanowiska postojowego dla samochodu osobowego na każde stoisko - pawilon handlowy znajdujący się na terenie targowiska.
    3) należy przeznaczyć co najmniej 10% nie zabudowanej powierzchni terenu na zieleń wysoką; od strony ogrodów działkowych nasadzić zieleń izolacyjną wysoką i niską dla ograniczenia potencjalnych uciążliwości targowiska;
    4) zakazuje się stosowania ogrodzeń betonowych;
    5) należy wyznaczyć miejsca, w których dopuszcza się sprzedaż bezpośrednio z samochodu;
    6) należy wyznaczyć miejsca pod małą gastronomię;
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd od strony terenów oznaczonych symbolem 41bKL1/2 i 51KL1/2 oraz 52KL1/2 lub od ul. Kazimierza Sprawiedliwego

§ 20.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 32.2.KD-Z ustala się następujące przeznaczenie: fragment ulicy klasy zbiorczej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
    1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu;
    2) chodnik, zieleń i ścieżka rowerowa w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;
3. Teren, o którym mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 21.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 29.2.KD-L ustala się następujące przeznaczenie: fragment ulicy klasy lokalnej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
    1) teren włączyć w granice pasa drogowego ulicy 52KL1/2;
    2) chodnik, zieleń i ścieżka rowerowa w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;
3. Tereny, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 22.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 60.1.KD-L ustala się następujące przeznaczenie: ulica klasy lokalnej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
    1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu - 12m;
    2) chodnik, zieleń i ścieżka rowerowa w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;
3. Tereny, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 23.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9.1.KD-D ustala się następujące przeznaczenie: ulica klasy dojazdowej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
    1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu, szerokość jezdni - min. 5.0;
    2) miejsca postojowe, chodnik i zieleń w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;
3. Teren o którym mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 24.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 24.4.KDW i 25.3.KDW ustala się następujące przeznaczenie: ulica wewnętrzna.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
    1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu;
    2) chodnik i zieleń w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

§ 25.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 24.5.Kp ustala się następujące przeznaczenie:
    1) podstawowe - garaże;
    2) uzupełniające - zieleń urządzona;
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
    1) urządzenie zespołów garaży, dojazdu i jezdni;
    2) urządzenie chodnika i zieleni w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;
    3) dopuszcza się ogrodzenie terenu o wys. do 1,20m; wyklucza się stosowanie prefabrykatów żelbetowych,
    4) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury;
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd do terenu 24.5.Kp od strony terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 24.4.KDW i 25.3.KDW

§ 26.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 29.3.Kp ustala się następujące przeznaczenie:
    1) podstawowe - parking;
    2) uzupełniające - zieleń urządzona;
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
    1) urządzenie miejsc postojowych, dojazdu i jezdni;
    2) urządzenie chodnika i zieleni w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;
    3) dopuszcza się niskie ogrodzenie ozdobne z elementów kutych na podmurówce z kamienia lub materiałów ceramicznych; wyklucza się stosowanie prefabrykatów żelbetowych,
    4) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury;
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd do terenu 29.3.Kp od strony ulicy Dobrawy;

Rozdział 3
Przepisy końcowe

§ 27.

Na podstawie art. 15 ust. 2, pkt 12, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, na 30%.

§ 28.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§ 29.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

                                                                                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                                        Eugeniusz Patyk

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 59, poz. 934 z 20.03.2006 r.