Uchwałą Nr XXX/183/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 5 czerwca 2012 roku oraz Uchwałą nr XLIV/437/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2017 wprowadzono zmiany w części tekstowej planu oznaczone kolorem niebieskim.
Zobacz tekst bez wprowadzonych zmian.

 

UCHWAŁA Nr  XXXIX/490/2002
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 28 maja 2002 r.
 

w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
osiedli Górka – Piastów Śląskich w Głogowie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 1999 r., Nr 15 poz. 139 ze zmianami) oraz w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Głogowie Nr XX/282/2000  z dnia 4 lipca  2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Górka – Piastów Śl.  w Głogowie - uchwala się, co następuje:

  

Rozdział I
Przepisy ogólne
 

§ 1.

Uchwala się zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Górka – Piastów Śląskich w Głogowie uchwalonego przez Radę Miejską w Głogowie uchwałą Nr XLVIII/407/98 z dnia 21 kwietnia, 1998 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Legnickiego Nr 19, poz. 163 z dnia 02 lipca1998 r.). 

§ 2.

1.      Obszar opracowania zmian planu obejmuje:

1.1.  W zakresie dyspozycji funkcjonalno – przestrzennych:

a)      części obrębów geodezyjnych Nr 9 „Żarków” i Nr 12 „Górka”, obejmujących tereny oznaczone w planie, o którym mowa w § 1., symbolami: 1 MW (część), 7 MN (część), 14 MN, 34 U (część), 41 ZD/RO, 42 ZD, 44 ZP/WZ oraz tereny przylegające od południa (bez dyspozycji w planie), 49 EG, 52 KL1/2 (część) i 53 KD 1/2 (część),

b)      części obrębu geodezyjnego Nr 12 „Górka” obejmującego fragment pasa drogowego ul. Zielonej oraz przyległego terenu, oznaczone w planie, o którym mowa w § 1 symbolami: 50 KZ1/2 (część) i 34 U (część).

1.2.   W zakresie ogólnych zasad lokalizacji obiektów tymczasowych – cały obszar objęty  planem,     o którym mowa w § 1.

2.     Tereny objęte zmianami planu, wymienionymi w pkt 1.1. są przedstawione na rysunku w   skali        1 : 1.000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3.

1. Celem planu są zmiany granic i funkcji oraz zasad zagospodarowania terenów, wymienionych w § 2. pkt 1.1., w sposób przedstawiony w § 4 i § 5 oraz w Rozdziale II uchwały, obejmującym  § 6 - § 26 a także ustalenie zasad, o których mowa w § 2. pkt 1.2., w sposób przedstawiony w Rozdziale III uchwały, obejmującym § 27 – § 32.

2.      Zakres ustaleń planu obejmuje wyznaczenie linii rozgraniczających tereny o różnych sposobach użytkowania, zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, ustalenie zasad obsługi komunikacyjnej i uzbrojenia terenów, ustalenie zasad tymczasowego użytkowania terenów  i obiektów, przeznaczonych do zmiany funkcji bądź rozbiórki, zasad lokalizacji obiektów tymczasowych oraz skutki prawne uchwalenia zmiany planu.

3.      Na ustalenia planu składają się:

1)      Zasady zagospodarowania terenów wyodrębnionych przez linie rozgraniczające, oraz ich obsługi komunikacyjnej i uzbrojenia inżynieryjnego, określone w  4 i  5 oraz w Rozdziale II    uchwały.

2)      Ustalenia zawarte w rysunku planu, w zakresie:

a)      ściśle określonych linii rozgraniczających tereny o różnych sposobach użytkowania,

b)      dominujących funkcji terenów,

c)      ustalonych linii i typów zabudowy,

d)      granic terenów wymagających szczegółowych opracowań urbanistyczno – architektonicznych,

e)      zasad przebiegów głównych linii uzbrojenia inżynieryjnego,

4.      Ustalenia i dyspozycje określone na rysunku planu i nie wymienione w ust. 3. pkt 2., w szczególności linie rozgraniczające pokazane jako przerywane, mają charakter orientacyjny i wymagają sprecyzowania w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

5. Obowiązuje opracowanie kompleksowej koncepcji zagospodarowania dla terenów publicznych, w  granicach oznaczonych na rysunku planu.  

§ 4.

Ustala się następujące zasady uzbrojenia terenu:

1.      Nadziemne i podziemne sieci i obiekty uzbrojenia inżynieryjnego pozostawia się jak w stanie istniejącym, z zastrzeżeniem pkt. 2,

2.      W miarę potrzeb, w szczególności w przypadkach, opisanych w § § 8, 9 i 11, należy przełożyć odcinki istniejących sieci wodociągowych Ø 150 i Ø 200, o ile będzie to kolidować z projektowaną funkcją terenu. Zakazuje się rozbiórek sieci wodociągowych oraz studni ujęcia wody. Dotyczy to także sieci w Ø 150 odprowadzającej wodę z ujęcia znajdującego się na działce nr 530 w obrębie ogródków działkowych poza obszarem opracowania zmiany planu.

3.      Przed realizacją planu należy zinwentaryzować i zabezpieczyć system drenaży odwadniających otaczający je teren.

4.      Odległości obiektów nadziemnych, miejsc pracy i elementów zieleni od elektroenergetycznych linii napowietrznych średniego napięcia 20 kV należy przyjmować według przepisów szczególnych z zakresu elektroenergetyki i ustaleń § § 12 i 13.

5.      Ustala się strefy ochronne szerokości 20 m od gazociągów wysokoprężnych oraz od urządzeń technologicznych stacji redukcyjno - pomiarowej I 0 .  W strefach ochronnych obowiązują następujące zasady postępowania:

a)      zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy,

b)      zapewnienie swobodnego dojazdu do sieci gazowej i swobodnego przemieszczania się wzdłuż i w obrębie strefy,

c)      dopuszcza się lokalizacje sieci uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu na warunkach określonych przez zarządcę gazociągu,

d)      w pasie po 2 m po obu stronach gazociągu zakazuje się sadzenia drzew i krzewów, w odległości 2 – 20 m od gazociągów dopuszcza się sadzenie zieleni niskiej,

e)      wprowadza się zakaz prowadzenia działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji.  

6. Dopuszcza się inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, odprowadzania ścieków, wód opadowych oraz lokalizacji innych urządzeń technicznych, w tym inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, na warunkach określonych przez właściwych dysponentów sieci.
W zakresie wód opadowych i roztopowych ustala się wymóg ich odprowadzania:

a) z powierzchni nieutwardzonych dopuszczenie do gruntu w miejscu ich powstawania, w granicy własnej nieruchomości, w sposób zapewniający ochronę wód podziemnych, powierzchniowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) z powierzchni utwardzonych, w tym dróg i parkingów do sieci kanalizacji deszczowej, z uwzględnieniem lit. c,

c) do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej lub w przypadku braku możliwości korzystania z istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, dopuszczenie odprowadzania wód opadowych i roztopowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych, zbiorników retencyjnych lub urządzeń rozsączających, w sposób zapewniający ochronę wód podziemnych, powierzchniowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami odrębnymi, dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych niepochodzących z powierzchni zanieczyszczonych systemem kanalizacji ogólnospławnej do miejskiej oczyszczalni ścieków.

 

§ 5.

Ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej terenu:

1.      Obsługa zewnętrzna z ulic zbiorczych:  Kazimierza Sprawiedliwego, Zielonej i Wita Stwosza oraz z projektowanej ulicy osiedlowej  KL 1/2.

2.      Obsługa wewnętrzna systemem ulic dojazdowych i ciągów pieszo – rowerowych, według ustaleń zawartych w rozdziale II uchwały. 

 

Rozdział II
Przepisy dotyczące poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi

 § 6.

Dla terenu 7a ZP ustala się:

1.      Teren zieleni wysokiej o charakterze skweru.

2.      Istniejący drzewostan należy pozostawić i uzupełnić nasadzeniami zieleni niskiej i wysokiej.

 

§ 7.

Dla terenów 7b MN i 14a MN ustala się:

1.      Teren przeznaczony pod powiększenie istniejących działek mieszkaniowej szeregowej i wolnostojącej zabudowy jednorodzinnej przy ul. Gnieźnieńskiej.

2.      Teren należy ogrodzić estetycznymi ogrodzeniami, wykonanymi z materiałów naturalnych i przeznaczyć na ogródki przydomowe. 

§ 8.

Dla terenu 14b MN/ZI ustala się:

1.      Teren mieszkaniowej zabudowy jednorodzinnej lub zieleni izolacyjnej niskiej i wysokiej.

2.      Przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową uzależnia się od przełożenia w granice ciągu pieszego 52b KX sieci wodociągowych Ø 150 i Ø 200 związanych z ujęciem wody, znajdującym się na terenie 44 ZP/WZ.

3.      Dla podmokłej części terenu, znajdującej się na przedłużeniu istniejącego sięgacza ul. Gnieźnieńskiej, na której zaznaczono w sposób orientacyjny usytuowanie budynków, należy wykonać badania hydrogeologiczne poziomu wód gruntowych i na obecność kurzawki.

4.      W wypadku uzyskania wyników wykluczających zabudowę teren należy przeznaczyć na zieleń izolacyjną, zgodnie z ustaleniem pkt 1. Sposób zagospodarowania jak w § 6 z zachowaniem strefy wolnej od nasadzeń dla ochrony sieci wodociągowych. 

§ 9.

Dla terenu 14c MN/ZI ustala się:

1.      Teren przeznaczony pod powiększenie działek mieszkaniowej zabudowy jednorodzinnej z terenu 14a MN,  o którym mowa w § 7. lub teren zieleni izolacyjnej niskiej i wysokiej.

2.      Przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową uzależnia się od przełożenia w granice ciągu pieszego 52b KX sieci wodociągowych związanych z ujęciem wody, znajdującym się na terenie 44 ZP/WZ.

3.      pozostałe ustalenia jak w § 8. pkt 3 i 4.  

§ 10.

Dla terenu 34a KSP ustala się:

1.      Istniejący parking publiczny i pętla komunikacji miejskiej.

2.      W pasie ochronnym gazociągu wysokiego ciśnienia (szerokości 20 m od jego osi) zakazuje się urządzania miejsc postojowych. Teren ten należy zazielenić. 

§ 11.

Dla terenu 41a us/up/uc ustala się:

1.      Teren przeznaczony pod lokalizację obiektów sportowo – rekreacyjnych z dopuszczeniem usług publicznych oraz towarzyszących im usług komercyjnych.

2.      Obiekty sportowo - rekreacyjne jak boiska. place zabaw itp. należy lokalizować z zachowaniem bezpiecznych odległości, określonych w przepisach szczególnych, od ul. Kazimierza Sprawiedliwego oraz napowietrznej linii średniego napięcia. Nieprzekraczalną odległość linii zabudowy od krawędzi jezdni ul. Kazimierza Sprawiedliwego ustala się na 20 m.

3.      Teren należy wzbogacić zielenią wysoką i niską, w szczególności od strony ul. Kazimierza Sprawiedliwego i parkingów projektowanych od strony planowanej ulicy lokalnej KL 1/2. Zieleń nie powinna tworzyć zwartych kompleksów by nie utrudniać spływu powietrza wzdłuż lokalnej dolinki ze spadkiem w kierunku Żarkowa.

4.      Obsługa komunikacyjna z projektowanej ulicy lokalnej KL 1/2 położonej poza obszarem opracowania, poszerzonej o teren 41b KL1/2. Wjazd i lokalizacja parkingów od strony ulicy

      KL 1/2, w rejonie wskazanym na rysunku planu.

5.      Obowiązuje zakaz zabudowy terenu nad wodociągiem Ø 150 z ujęcia wody, znajdującego się na działce nr 530 poza obszarem opracowania. W razie kolizji z projektowaną zabudową  bądź zagospodarowaniem terenu dopuszcza się przełożenie wodociągu po uzgodnieniu trasy z jego właścicielem. 

§ 12.

Dla terenu 41b KL1/2 ustala się:

1.      Teren przeznaczony pod poszerzenie pasa drogowego projektowanej ulicy lokalnej KL1/2. Należy przewidzieć ścieżkę rowerową.

2.      Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych. Teren wzbogacić zielenią. 

§ 13.

Dla terenu 41c ZD/ZR ustala się:

1.      Uprawy ogrodnicze oraz zieleń rekreacyjna z możliwością lokalizacji obiektów związanych          z gruntem w sposób nietrwały. Dopuszcza się poszerzenie sąsiednich ogródków działkowych

2.      Ogranicza się wysokość zieleni i obiektów, wymienionych w pkt 1 do 2,5 m.

3.      W przypadku urządzania obiektów rekreacyjnych pod i w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących linii napowietrznych średniego napięcia należy, w uzgodnieniu z zarządcą sieci, zastosować obostrzenia zabezpieczające linii.

4.      Zagospodarowanie terenu powinno umożliwiać dostęp do linii 20 kV, celem przeprowadzania ich przeglądów i remontów.

5.      W przypadku zagospodarowania terenu pod zieleń rekreacyjną przy granicy istniejących ogródków działkowych urządzić ciąg pieszo – rowerowy szerokości 3 m.

6.      Obsługa komunikacyjna od strony północnej z ul. Kazimierza Sprawiedliwego, z wykorzystaniem istniejącego wjazdu na ogrody działkowe, lub od strony zachodniej, na zasadzie służebności przez teren  41a us/up/uc.  

§ 14.

Dla terenu 42c ZD/ZR ustala się:

1.      Uprawy ogrodnicze oraz zieleń rekreacyjna z możliwością lokalizacji obiektów związanych z gruntem w sposób nietrwały. Dopuszcza się przeznaczenie terenu pod poszerzenie sąsiednich ogródków działkowych.

2.      Obsługa komunikacyjna z drogi  KZ 1/2 (ul. Wita Stwosza) przez parking 42a KSP lub przez teren 42b ZP/ZR na zasadzie służebności.

3.      W przypadku zagospodarowania terenu pod zieleń rekreacyjną urządzić ciąg pieszo – rowerowy szerokości 3 m. stanowiący przedłużenie ciągu, opisanego w § 13.

4.      Pozostałe ustalenia jak w § 13. 

§ 15.

Dla terenu 42b ZP/ZR ustala się:

1.      Tereny publicznej zieleni parkowej i rekreacyjnej.

2.      Zieleń nie powinna tworzyć zwartych kompleksów by nie utrudniać spływu powietrza wzdłuż lokalnej dolinki w kierunku Żarkowa.

3.      Obsługa komunikacyjna z drogi KZ 1/2 ( ul. Wita Stwosza ) przez parking 42aKSP. 

4.      Obowiązuje opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu, o której mowa w § 3 pkt 5. 

§ 16.

Dla terenu 44a ZP/WZ ustala się:

1.      Tereny publicznej zieleni parkowej i rekreacyjnej.

2.      Obowiązuje opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów, o której mowa w § 3 pkt 5. Koncepcja, oprócz dyspozycji przestrzennych, musi zawierać projekt scalenia i wymiany gruntów, obejmujący działki nr nr 532/29, 598, oraz części działek nr nr 1/1, 3, 4, 7, 8, 11.

3.      Teren drenażowego ujęcia wody, obejmujący działkę nr 598 należy wkomponować w system przestrzenny terenu. Dopuszcza się zmniejszenie wydzielonego i wygrodzonego terenu ujęcia wody, które obecnie nie jest częścią miejskiego systemu wodociągowego i nie wymaga utrzymywania strefy ochronnej. Urządzenia techniczne ujęcia, jak studnie, pompownie, rurociągi itp. należy zachować w sprawności technicznej i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych - dla zapobieżenia podtapiania lokalnej dolinki ze spadkiem w kierunku Żarkowa. Zaleca się utworzenie stawu o charakterze rekreacyjnym.

4.      Zieleń w obrębie działki nr 598 należy utrzymać z zachowaniem wartościowych i zdrowych okazów drzew i krzewów. Obowiązuje przeprowadzenie inwentaryzacji zieleni.

5.      Zieleń i obiekty rekreacyjne, jak tereny i urządzenia wypoczynku i zabaw, należy projektować i realizować z zachowaniem przepisów § 13. pkt 2.

6.      Obowiązuje zachowanie strefy wolnej od zabudowy wzdłuż gazociągu wysokiego ciśnienia, doprowadzającego gaz do stacji redukcyjno – pomiarowej, znajdującej się na terenie 49 EG.

7.      Obsługa komunikacyjna z drogi KZ 1/2 ( ul. Wita Stwosza ). 

§ 17.

Dla terenów 44b MN i 44c MN ustala się:

1.      Teren brutto jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej, bez możliwości lokalizacji budynków mieszkalnych.

2.      Tereny należy włączyć do działek osiedla domków jednorodzinnych na południe od granicy opracowania planu.

3.      Przy zagospodarowywaniu terenów uwzględnić warunki ochrony istniejących w sąsiedztwie urządzeń i sieci gazowych, określone w § 4 pkt. 5. 

§ 18.

Dla terenu 44d KX  ustala się:

1.      Ciąg pieszo - rowerowy. Szerokość w liniach rozgraniczenia 5 m.

2.      Przy zagospodarowywaniu terenu uwzględnić warunki ochrony istniejących w sąsiedztwie urządzeń i sieci gazowych, określone w § 4 pkt. 5. 

§ 19.

Dla terenu 44e KX ustala się:

1.      Ciąg pieszo – rowerowy, z dopuszczeniem ruchu pojazdów uprzywilejowanych oraz innych, niezbędnych dla obsługi terenów rekreacyjnych. Szerokość w liniach rozgraniczenia 7 m.

2.      Ciąg wydzielić z działki nr 532/29.  

§ 20.

Dla terenu 49 EG ustala się:

1.      Istniejąca stacja redukcyjno – pomiarowa gazu Io.

2.      Ustala się strefę ochronną 20 m od urządzeń technologicznych stacji. Warunki zagospodarowania jak w § 4 pkt. 5.

3.      Obsługa komunikacyjna dojazdem z ciągu pieszego 52 b KX, w rejonie wskazanym na rysunku planu. 

§ 21.

Dla terenów 52b KX ustala się:

1.      Ciąg pieszo – rowerowy o nawierzchni wzmocnionej na odcinku od wlotu z ulicy 52a KD 1/2 do wjazdu na teren 49 EG. Dopuszcza się ruch pojazdów uprzywilejowanych oraz innych, niezbędnych dla obsługi terenów rekreacyjnych

2.      Szerokość ciągu zmienna – jak na rysunku planu. W obręb ciągu należy włączyć rów odprowadzający wody powierzchniowe z terenu 44a ZP/WZ.

3.      Wzdłuż ciągu urządzić ścieżkę rowerową. 

§ 22.

Dla terenów  52a KD 1/2 i 53a KD 1/2  i 53b KD   ustala się:

1.      Fragment ulicy dojazdowej (ul. Henryka Brodatego), o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu, obsługującej sąsiedni teren zabudowy wielorodzinnej.

2.      Szerokość jezdni 6 m, szerokość w liniach rozgraniczających – jak na rysunku planu.

3.      Z sąsiedniego terenu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej  MW włącza się od strony    wschodniej pas terenu szerokości 5 m. W jego obrębie dopuszcza się utworzenie miejsc postojowych.

4.      Teren 53b KD stanowi sięgacz boczny ul. Henryka Brodatego. Ewentualna zabudowa zachodniej pierzei jest uzależniona od uwarunkowań, opisanych w § 8. 

§ 23.

Dla terenu 34 b ZI/UH ustala się:

1.      Teren niskiej zieleni izolacyjnej.

2.      Dopuszcza się lokalizację kiosku handlowego z dostępem od strony zachodniej z ulicy dojazdowej 63a KD. 

§ 24.

Dla terenu 50 KZ 1/2 ustala się:

1.      Ulica Zielona – zbiorcza o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu.

2.      Szerokości jezdni i pasa drogowego należy dostosować do faktycznych obrysów – jak w stanie istniejącym.

3.      Zewnętrzne części dotychczasowego pasa drogowego należy włączyć do sąsiednich terenów zabudowy osiedla Górka. 

§ 25.

Dla terenów 22a MN i 24a MN ustala się:

1.      Fragmenty działek istniejącej jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem nieuciążliwych usług komercyjnych, dotychczas w pasie drogowym ulicy 50 KZ.

2.      Wjazdy na działki – jak w stanie istniejącym. 

§ 26.

Dla terenu 63a KD ustala się:

1.      Wlot ulicy dojazdowej do ulicy 50 KZ 1/2. Adaptacja ze stanu istniejącego.

    

Rozdział III
Zasady lokalizacji obiektów tymczasowych w obszarze osiedli Górka – Piastów Śląskich

 § 27.

1.      Przepisy niniejszego rozdziału dotyczą tymczasowych obiektów handlowo – usługowych, nietrwale związanych z gruntem i określają zasady ich lokalizacji, przebudowy, rozbudowy oraz wymiany na terenach położonych w granicach administracyjnych miasta Głogowa:

a)      nie objętych regulacjami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

b)      dla których plany miejscowe nakładają obowiązek uzyskania indywidualnej zgody Zarządu Miasta na lokalizację obiektu.

2.      Przepisów uchwały nie stosuje się do punktów sprzedaży sezonowej oraz obiektów związanych z obsługą imprez masowych. 

§ 28.

1.      Obiekty tymczasowe, o których mowa w § 27 mogą stanowić wyłącznie uzupełnienie głównej funkcji terenu o usługi w zakresie podstawowym, w szczególności: kioski z prasą, pawilony spożywcze i owocowo – warzywne, obiekty małej gastronomii, kwiaciarnie, kolektury gier liczbowych.

2.      Dopuszcza się sprzedaż innych artykułów o charakterze sezonowym.

 § 29.

1.      Za kryteria dopuszczające lokalizację nowych obiektów o określonej    branży uznaje się:

a)      stwierdzenie ich niedoboru na terenach objętych wnioskami,

b)      potrzeby, zgłaszane powszechnie przez obywateli,

c)      konieczność poprawy zakresu i jakości obsługi ludności

- na terenach publicznych,

- w otoczeniu obiektów o charakterze publicznym.

2.      Obiekty, o których mowa w § 27 mogą być lokalizowane:

a)      na terenach osiedli mieszkaniowych przy ukształtowanych, zwyczajowych ciągach pieszych,

b)      w rejonie obiektów usług publicznych, w szczególności: szkół i przedszkoli, obiektów służby zdrowia, administracji publicznej, obiektów kultury, sportu i rozrywki,

c)      w pasach dróg i placów publicznych,

d)      w obrębie kompleksów handlowo – usługowych, o ile jest to uzasadnione i nie ma możliwości umieszczenia funkcji pawilonu w zabudowie kompleksu.

3.      Warunkiem lokalizacji nowych obiektów jest możliwość zapewnienia właściwej obsługi komunikacyjnej w zakresie zaopatrzenia oraz miejsc postojowych dla klientów.

4.      Lokalizacja nowych obiektów nie może powodować kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną oraz zielenią osiedlową, a także stwarzać ograniczeń i uciążliwości dla mieszkańców.

5.      Obiekty mogą być lokalizowane jako indywidualne lub w zespołach. W pasach drogowych zaleca się integrowanie kiosków z wiatami przystankowymi. 

§ 30.

1.      Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę oraz wymianę istniejących obiektów na nowe:

a)      z uwagi na zużycie techniczne,

b)      w celu podniesienia estetyki obiektu i otoczenia,

c)      celem ujednolicenia formy architektonicznej zespołu obiektów,

d)      z uwagi na konieczność spełnienia nowych, bardziej rygorystycznych wymagań technicznych i sanitarnych, wynikających z przepisów szczególnych. 

§ 31.

1.      Ustala się maksymalne powierzchnie zabudowy dla nowych obiektów:

      a) dla obiektów spożywczo – gastronomicznych     -  30,0 m2

      b) dla pozostałych                                                       -  12,0 m2

2.      Wielkości określone w pkt 1 stosuje się odpowiednio do obiektów podlegających przebudowie, rozbudowie i wymianie z zastrzeżeniem pkt 3.

3.      Jeżeli powierzchnia obiektów istniejących przekracza wielkości określone w pkt 1, za maksymalną uważa się powierzchnię zabudowy jak w stanie istniejącym. 

§ 32.

Lokalizacja nowych obiektów tymczasowych wymaga uprzedniej akceptacji rozwiązań architektonicznych przez organ właściwy w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

  

Rozdział IV
Przepisy przejściowe i końcowe
 

§ 33.

Ustala się ochronę potencjalnych zabytków archeologicznych i obowiązek powiadomienia właściwej jednostki służby ochrony zabytków po dokonaniu odkrycia. 

§ 34.

Plan jest przepisem gminnym i stanowi podstawę do ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. 

§ 35.

1.      Tereny i obiekty do czasu zagospodarowania ich w myśl ustaleń planu pozostają w dotychczasowym użytkowaniu.

2.      Urządzenia i sieci związane z drenażowym ujęciem wody na terenie 44a ZP/WZ należy zabezpieczyć przed dewastacją.  

§ 36.

1.      Z dniem wejścia planu w życie tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Górka – Piastów Śląskich, o którym  mowa w § 1., dotyczące obszaru objętego planem niniejszym.

2.      Z dniem wejścia planu w życie tracą moc decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, sprzeczne z jego ustaleniami.  

§ 37.

Gdy właściciel zbywa nieruchomość, której wartość - w związku z uchwaleniem niniejszego planu - wzrosła, Prezydent Miasta Głogowa decyzją pobiera jednorazową opłatę w wysokości 0 % wzrostu wartości nieruchomości.  

§ 38.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Głogowa. 

§ 39.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej

  .                                                                              (-) Eugeniusz Patyk

 

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 163, poz. 2230 z 29.07.2002 r.