UCHWAŁA NR XXX/236/20

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla

„Górka”-„Piastów” w Głogowie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.), w związku z uchwałą nr XIII/127/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Górka” - „Piastów” w Głogowie po stwierdzeniu, że nie narusza ona ustaleń zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa przyjętego uchwałą nr XXXIV/327/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 marca 2017 r., uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Górka”-„Piastów” w Głogowie.

2. Zmiana planu, o której mowa w ust. 1 zawiera się w granicach wyznaczonych na rysunku zmiany planu.

3. Integralną częścią zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są następujące załączniki:

1) załącznik nr 1 – rysunek zmiany planu – w skali 1 : 500;

2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.

4. Następujące oznaczenia na rysunku zmiany planu stanowią obowiązujące ustalenia planu:

1) granica obszaru objętego zmianą planu;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) symbol określający przeznaczenie terenu.

5. Pozostałe oznaczenia na rysunku zmiany planu, nie wymienione w ust. 4 nie stanowią jego ustaleń i mają charakter informacyjny.

6. Z uwagi na niewystępowanie problematyki w zmianie planu nie określa się:

1) zasad kształtowania krajobrazu;

2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej;

3) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

4) zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, maksymalnej i minimalnej intensywności zabudowy jako wskaźnika powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalnej liczby miejsc do parkowania w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu ich realizacji, oraz linii zabudowy;

5) terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;

6) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

7) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

 

§ 2. Następujące określenia w zmianie planu oznaczają:

1) rysunek zmiany planu – załącznik graficzny, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały;

2) teren – obszar ograniczony na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem.

 

§ 3. W zakresie ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów ustala się, że obszar objęty zmianą planu stanowi obszar zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

§ 4. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

1) ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

2) ustala się, że zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem, teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem MN należy do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

§ 5. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, dla udokumentowanego złoża rudy miedzi „Głogów” nr 6437 obowiązują przepisy odrębne.

 

§ 6. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji ustala się powiązanie obszaru z zewnętrznym układem komunikacji drogowej poprzez istniejące drogi bezpośrednio sąsiadujące z obszarem objętym zmianą planu miejscowego;

 

§ 7. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej ustala się:

1) dla infrastruktury pełniącej funkcję dystrybucyjną:

a) rozbudowę i lokalizację obiektów liniowych i sieci uzbrojenia terenu, przy czym lokalizacja tych obiektów nie może uniemożliwiać zagospodarowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) lokalizację obiektów liniowych i sieci uzbrojenia terenu w sposób zapewniający dostęp w celu ich naprawy lub konserwacji,

c) zapewnienie połączenia infrastruktury technicznej na obszarze objętym zmianą planu miejscowego z układem zewnętrznym, przy uwzględnieniu parametrów spójnych z parametrami układu zewnętrznego,

d) lokalizację obiektów liniowych w postaci doziemnej;

2) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej;

3) w zakresie odprowadzenia ścieków bytowo-komunalnych: odprowadzenie ścieków bytowych ze wszystkich obiektów budowlanych do miejskiej sieci kanalizacyjnej, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych,

4) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych:

a) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni nieutwardzonych do gruntu w miejscu ich powstawania, w granicy własnej nieruchomości, w sposób zapewniający ochronę wód podziemnych, powierzchniowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem,

b) odprowadzanie wód opadowych z terenów utwardzonych do sieci kanalizacji deszczowej z zastrzeżeniem lit. c,

c) dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na własny teren nieutwardzony, do zbiorników retencyjnych, dołów chłonnych, lub urządzeń rozsączających, w sposób zapewniający ochronę wód podziemnych, powierzchniowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami odrębnymi,

d) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych niepochodzących z powierzchni zanieczyszczonych systemem kanalizacji ogólnospławnej do miejskiej oczyszczalni ścieków,

e) dopuszcza się budowę sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej;

5) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) budowę, przebudowę i rozbudowę dystrybucyjnych linii elektroenergetycznych,

b) odnawialne źródła energii z urządzeń o mocy nie większej niż 100 kW z wyłączeniem elektrowni wiatrowych;

6) w zakresie zaopatrzenia w gaz: budowę, przebudowę oraz rozbudowę gazowej sieci dystrybucyjnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: indywidualne źródła ciepła lub sieci ciepłownicze,

8) w zakresie telekomunikacji: sieci dystrybucyjne i urządzenia telekomunikacyjne;

9) w zakresie gospodarki odpadami postępowanie zgodnie z aktami prawa miejscowego.

 

§ 8. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której nalicza się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości terenu, określoną w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%.

 

§ 9. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem MN teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala się przeznaczenie:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) zieleń urządzona;

3) place, dojazdy, dojścia.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala się zakaz sytuowania budynków;

2) w odniesieniu do zadaszonych obiektów budowlanych niebędących budynkami ustala się stosowanie dachów o nachyleniu 0° – 45°;

3) wymiar pionowy obiektów budowlanych niebędących budynkami, mierzony od poziomu terenu przy obiekcie do jego najwyższego punktu, nie może być większy niż 5,0 m;

4) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 40% powierzchni działki budowlanej.

 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej:

Zbigniew Sienkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/236/20

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 29 września 2020 r.

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

 

W nawiązaniu do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) Rada Miejska w Głogowie stwierdza, co następuje:

Nie rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Górka”-„Piastów” w Głogowie, w związku z nie złożeniem przez zainteresowanych uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany planu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXX/236/20

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 29 września 2020 r.

 

 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury

technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie

z przepisami o finansach publicznych

 

 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy będą finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków zewnętrznych.