Uchwałą Nr XXX/183/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 5 czerwca 2012 roku oraz Uchwałą nr XLIV/437/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2017 wprowadzono zmiany w części tekstowej planu oznaczone kolorem niebieskim.
Zobacz tekst bez wprowadzonych zmian.

 

UCHWAŁA NR XLVIII/407/98
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 21 kwietnia 1998 r.

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Osiedla „Górka”- „Piastów” w Głogowie

 

Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 18, ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123, poz. 775) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1994 r Nr 89, poz. 415, z 1996 r. Nr 106 poz. 496 i z 1997 r. Nr 111 poz. 726, Nr 133 poz. 885, Nr 141 poz. 943) uchwala się, co następuje:

  

Rozdział I
Przepisy ogólne

 

§ 1.

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów Osiedla „Górka”- „Piastów” w Głogowie w granicach określonych w rysunku planu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

1. Plan ustala:

1)  przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania,

2)  linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi,

3)  tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te obiekty,

4)  granice i zasady zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie,

5)  zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,

6)  lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów,

7)  zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane,

8)  szczególne warunki zagospodarowania terenu, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego,

9)  tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu.

2.     Na ustalenia, o których mowa w ust. 1 składają się:

1)  ogólne zasady zagospodarowania terenu, zawarte w rozdziale II niniejszej uchwały,

2)  szczegółowe zasady zagospodarowania terenów w obrębie linii rozgraniczających, zawarte w rozdziale III uchwały.

3.        Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa o:

1)  planie - należy przez to rozumieć ustalenia zawarte w niniejszej uchwale wraz z załącznikiem,

2)  rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,

3)  przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć aktualne w momencie wykonywania niniejszej uchwały przepisy prawne,

4)  terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonej dominującej funkcji, ograniczony liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem użytkowania,

5)  funkcji lub sposobie użytkowania terenu - należy przez to rozumieć dominującą funkcję obszaru,

6)  uciążliwości - należy przez to rozumieć zjawiska lub stany utrudniające życie mieszkańców albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza wód i gleb.

 

Rozdział II
Ogólne zasady zagospodarowania terenu

 

§ 4.

1.  Linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania, oznaczone w rysunku planu jako:

1)  linie ciągłe - oznaczają ściśle określone, obowiązujące granice terenów,

2)  linie przerywane - oznaczają orientacyjne granice terenów; korekta ich przebiegu, wynikająca z warunków konfiguracji i użytkowania terenu, może być dokonywana w nawiązaniu do konkretnych potrzeb inwestycyjnych, co będzie określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

2.     Określone w planie funkcje terenów wskazują na podstawowy sposób użytkowania terenów, przy czym istnieje możliwość wprowadzenia w ich obręb funkcji uzupełniających, nie kolidujących z funkcją podstawową i nie zmieniających generalnego charakteru zagospodarowania oraz warunków środowiska przyrodniczego i kulturowego.

 

§ 5.

1.  Plan ustala następujące zasady kształtowania zabudowy w obrębie istniejącego zainwestowania:

1) nie dopuszcza się adaptacji istniejącej funkcji mieszkaniowej w zabudowie wielorodzinnej na inne funkcje oraz zakazuje się wprowadzania kolejnej zabudowy na terenach oznaczonych jako MW; 

2) modernizacja istniejącej wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej polegać będzie na poprawie jej termoizolacyjności, wprowadzeniu energooszczędnych urządzeń w dziedzinie zaopatrywania w wodę i ciepłownictwa, korektach wystroju zewnętrznego, a także na wprowadzeniu korekt w funkcjonalnym podziale mieszkań (bez naruszania ustrojów nośnych);

3) korekty elewacji zewnętrznej budynków winny być prowadzone przy stosowaniu stylizacji np. w postaci elementów wertykalnych bądź horyzontalnych, które będą mieć podobny charakter (np. ciągi balkonowe);

4) modernizacja i adaptacja dla nowych potrzeb pozostałej jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej polegać będą na zmianie jej gabarytów (bez przekraczania wielkości dwu nadziemnych kondygnacji z użytkowym poddaszem), wymianie przekryć dachowych oraz korektach wystroju zewnętrznego;

5) dopuszcza się wprowadzanie nowej uzupełniającej zabudowy na terenach istniejącego zainwestowania o funkcjach ustalonych w planie;

6) dopuszcza się przeznaczenie części pomieszczeń w zabudowie mieszkalnej na funkcje usługowe, w tym nieuciążliwego rzemiosła (przy zachowaniu odpowiednich norm i przepisów);

7) dopuszcza się adaptację zabudowy usługowej na cele mieszkalne na terenach przeznaczonych dla tej funkcji w planie;

8) modernizacja i adaptacja dla nowych potrzeb istniejących obiektów usługowych polegać będzie na dostosowaniu ich standardów do obowiązujących norm, rozbudowie lub przebudowie, zmianie ich przekryć, oraz korektach wystroju zewnętrznego;  

9) dopuszcza się wprowadzenie uzupełniających elementów zabudowy (w tym ganków, werand, przekryć), których układ przestrzenny będzie dopasowany do istniejących rozwiązań i preferować układy horyzontalne;

10) w ramach poprawy estetyki modernizowanych obiektów wprowadza się ochronę detali i wystroju pochodzącego sprzed wojny, przy preferencjach dla odtwarzania stanu pierwotnego; eliminuje się stosowanie stali zbrojeniowej w kratach i balustradach, płyt falistych oraz trapezowych, a także stylizacji obcej kulturowo (w tym wzorów podhalańskich);

11) przy wymianie ogrodzeń wprowadza się stosowanie elementów kamiennych, ceglanych, drewnianych z zakazem stosowanie stali zbrojeniowej i siatki;  

12) przy wprowadzaniu reklam ustala się zasadę uzyskiwania każdorazowo zgody Zarządu Miasta, przy uwzględnieniu założeń przyjętych dla ujednolicenia charakteru i form tych reklam, z eliminacją form wolnostojących na terenach publicznych.

2.  Plan ustala następujące zasady kształtowania zabudowy na nowych terenach budowlanych:

1) podejmowanie szczegółowych decyzji realizacyjnych dla określonych w planie terenów nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej poprzedzać będzie opracowanie kompleksowych koncepcji zagospodarowania przestrzennego, zaakceptowanych przez Zarząd Miasta;

2) jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa lokalizowana będzie w odległości 5 m od frontowych granic działek (linii rozgraniczających) położonych wzdłuż ulic dojazdowych oraz ulic lokalnych;

3) gabaryty nowej zabudowy mieszkaniowej nie przekroczą II kondygnacji z poddaszem użytkowym; w miejscach wskazanych w planie może być zastosowana zabudowa III kondygnacyjna, ze specjalnie ukształtowaną fasadą, stanowiącą kompozycyjne zamknięcie lokalnych osi widokowych; będzie ona realizowana z dachami stromymi, z dostosowaniem wystroju zewnętrznego do lokalnych tradycji budowania;

4) nowej zabudowie mieszkaniowej towarzyszyć może zabudowa gospodarcza, w tym wolnostojące garaże, zrealizowane w sposób zharmonizowany z ukształtowaniem budynku głównego na danej działce;

5) nowa zabudowa produkcyjno-usługowa będzie realizowana w formie zabudowy I - II kondygnacyjnej, z zastosowaniem dachów płaskich;

6) przy opracowaniu dokumentacji projektowej dla realizacji nowej zabudowy na terenach mieszkaniowych a także produkcyjno-usługowych utrzymane będą odpowiednie odległości od ciągów magistrali gazowych, ciągów linii energetycznych wysokiego napięcia, magistrali wodociągowych, kanalizacyjnych.

 

§ 6.

1.  Plan ustala, że zbrojenie nowych terenów budowlanych będzie następować kompleksowo i wyprzedzać realizację zlokalizowanej tu zabudowy przy powiązaniu z istniejącymi systemami uzbrojenia technicznego.

2.  Projektowane sieci będzie się prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach odstępstwa od tej zasady.

3.  Dopuszcza się możliwość realizacji nowych urządzeń i sieci technicznych poza liniami rozgraniczającymi ulice na terenach własnych inwestora jako inwestycje towarzyszące.

 

§ 7.

 

1.  Na terenach objętych ustaleniami planu wyklucza się lokalizację inwestycji, których budowa oraz funkcja może pogorszyć stan środowiska.

2.  Uciążliwości istniejących lub wprowadzanych usług zgodnie z ustaleniami planu nie mogą przekraczać granicy terenu ich lokalizacji.

3.  Na terenach zieleni parkowej nie dopuszcza się realizacji stałych obiektów kubaturowych.

4.  Dopuszcza się możliwość wykorzystania przy zagospodarowaniu terenów osiedla mas gruzowo-ziemnych ze Starego Miasta i innych, nie toksycznych materiałów po wyburzeniach i remontach.

 

§ 8.

 

1.  Dla zaopatrzenia w wodę ustala się powiązanie terenów objętych ustaleniami planu z układem magistralnym miejskich sieci wodociągowych przy pomocy uzupełniającego układu wodociągów rozdzielczych.

2.  Dla odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków ustala się powiązanie terenów jw. z miejskim systemem kanalizacji sanitarnej przy pomocy uzupełniającego układu sieci.

2. W zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków ustala się wymóg:

1) odprowadzania ścieków bytowych, przemysłowych, komunalnych do sieci kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) odprowadzania wód opadowych i roztopowych:

a) z powierzchni nieutwardzonych dopuszczenie do gruntu w miejscu ich powstawania, w granicy własnej nieruchomości, w sposób zapewniający ochronę wód podziemnych, powierzchniowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) z powierzchni utwardzonych, w tym dróg i parkingów do sieci kanalizacji deszczowej, z uwzględnieniem lit. c,

c) do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej lub w przypadku braku możliwości korzystania z istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, dopuszczenie odprowadzania wód opadowych i roztopowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych, zbiorników retencyjnych lub urządzeń rozsączających, w sposób zapewniający ochronę wód podziemnych, powierzchniowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami odrębnymi, dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych niepochodzących z powierzchni zanieczyszczonych systemem kanalizacji ogólnospławnej do miejskiej oczyszczalni ścieków.

3. Dla zaopatrzenia w gaz terenów jw. ustala się realizację rozdzielczej sieci gazowej, powiązanej z miejskimi gazociągami średniego ciśnienia.

4.  Dla zaopatrzenia w energię elektryczną terenów jw. ustala się rozbudowę i budowę nowych linii energetycznych kablowych, średniego i niskiego napięcia wraz z budową stacji transformatorowych, wbudowanych lub wolnostojących na terenach wyznaczonych w planie pod zabudowę.

5.  Dla rozbudowy sieci telekomunikacyjnych na terenach jw. ustala się realizację uzupełniającego systemu kablowej sieci telefonicznej powiązanej z miejskim systemem telekomunikacji.

5. Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących oraz budowę nowych urządzeń i sieci telekomunikacyjnych, w tym kontenerowych central i stacji bazowych oraz masztów łączności publicznej na terenach położonych w granicach planu; dopuszcza się prowadzenie sieci we wspólnych kanałach zbiorczych.

 

§ 9.

1.  Plan ustala podstawowy układ drogowy zewnętrzny i wewnętrzny dla terenów osiedla, powiązany z miejskim układem komunikacyjnym.

2.  Plan ustala, że realizacja poszczególnych elementów projektowanego układu komunikacyjnego będzie prowadzona wraz z kompleksową budową sieci uzbrojenia technicznego.

3.  Korekty elementów układu komunikacyjnego mogą być dokonywane w projektach technicznych budowy i modernizacji dróg i ulic, zaś poszerzenie ulic może się odbywać wyłącznie za zgodą właścicieli gruntów, których to dotyczy.

4.  W granicach linii rozgraniczających ulic mogą być lokalizowane urządzenia związane z obsługą komunikacji, jak zatoki, parkingi a także m. in. kioski, elementy małej architektury i reklamy w trybie obowiązujących przepisów.

5.  Realizacji głównych ciągów pieszych osiedla towarzyszyć będzie budowa ścieżek rowerowych, prowadzonych w miarę możliwości równolegle do ich przebiegów z wyeliminowaniem kolizji z ruchem drogowym. Podstawą do budowy ścieżek winna być odpowiednia dokumentacja techniczna, wykonana w nawiązaniu do ogólnomiejskiej koncepcji przebiegu ścieżek i szlaków rowerowych.

6.  Dla terenów lokalizacji parkingów i zespołów garażowych ustala się zasadę wprowadzenia zieleni izolacyjnej oraz stałego oświetlenia z eliminacją stosowania tymczasowych garaży blaszanych lub plastikowych.

 

§ 10.

1.  Dla terenów użytkowanych rolniczo, wskazanych w planie do zmiany funkcji i formy użytkowania zakłada się utrzymanie istniejącego sposobu zagospodarowania i użytkowania do czasu objęcia ww. terenów decyzjami realizacyjnymi (pozwoleniami na budowę).

2.  Dla obiektów tymczasowych, których lokalizację dopuszcza się w szczegółowych ustaleniach planu, zawartych w rozdziale III, przyjmuje się wielkość do 10 m2; dla istniejących obiektów ustala się, że możliwa jest ich rozbudowa do ww. wskaźnika.

  

Rozdział III
Szczegółowe zasady zagospodarowania terenu

 

§ 11.

1.  Dla istniejących terenów wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi, oznaczonych na rysunku planu odpowiednimi symbolami, plan ustala:

1)  dla terenu ozn. symb. 1 MW: użytkowanie podstawowe - mieszkalnictwo wielorodzinne z towarzyszącymi usługami w parterach; zasady modernizacji i adaptacji istniejącej zabudowy - uzyskanie poprawy termoizolacyjności oraz energooszczędności, dopuszczenie wymiany przekryć, korekt wystroju zewnętrznego i przeznaczenia części pomieszczeń w parterach na nieuciążliwe usługi, a także wydzielenie specjalnych miejsc do parkowania poza pasami parkowania przy ulicach wewnętrznych; plan zakłada w otoczeniu zabudowy utrzymanie i rozwój zieleni towarzyszącej i urządzeń rekreacji;

2)  dla terenu ozn. symb. 2 MW: użytkowanie podstawowe - mieszkalnictwo wielorodzinne z towarzyszącymi usługami w parterach; zasady modernizacji i adaptacji istniejącej zabudowy - uzyskanie poprawy termoizolacyjności oraz energooszczędności, dopuszczenie wymiany przekryć, korekt wystroju zewnętrznego i przeznaczenia części pomieszczeń w parterach na nieuciążliwe usługi, a także wydzielenie specjalnych miejsc do parkowania poza pasami parkowania przy ulicach wewnętrznych; plan zakłada w otoczeniu zabudowy utrzymanie i rozwój zieleni towarzyszącej i urządzeń rekreacji;

3)  dla terenu ozn. symb. 3 MW: użytkowanie podstawowe - mieszkalnictwo wielorodzinne z towarzyszącymi usługami w parterach; zasady modernizacji i adaptacji istniejącej zabudowy- uzyskanie poprawy termoizolacyjności oraz energooszczędności, dopuszczenie wymiany przekryć, korekt wystroju zewnętrznego i przeznaczenia części pomieszczeń w parterach na nieuciążliwe usługi, a także wydzielenie specjalnych miejsc do parkowania poza pasami parkowania przy ulicach wewnętrznych; plan zakłada w otoczeniu zabudowy utrzymanie i rozwój zieleni towarzyszącej i urządzeń rekreacji;

4)  dla terenu ozn. symb. 4 MW: użytkowanie podstawowe mieszkalnictwo wielorodzinne z towarzyszącymi usługami w parterach; zasady modernizacji i adaptacji istniejącej zabudowy - uzyskanie poprawy termoizolacyjności oraz energooszczędności, dopuszczenie wymiany przekryć, korekt wystroju zewnętrznego i przeznaczenia części pomieszczeń w parterach na nieuciążliwe usługi, a także wydzielenie specjalnych miejsc do parkowania poza pasami parkowania przy ulicach wewnętrznych; plan zakłada w otoczeniu zabudowy utrzymanie i rozwój zieleni towarzyszącej i urządzeń rekreacji;

5)  dla terenu ozn. symb. 5 MW: użytkowanie podstawowe - mieszkalnictwo wielorodzinne z towarzyszącymi usługami w parterach; zasady modernizacji i adaptacji istniejącej zabudowy - uzyskanie poprawy termoizolacyjności oraz energooszczędności, dopuszczenie wymiany przekryć, korekt wystroju zewnętrznego i przeznaczenia części pomieszczeń w parterach na nieuciążliwe usługi, a także wydzielenie specjalnych miejsc do parkowania poza pasami parkowania przy ulicach wewnętrznych; plan zakłada w otoczeniu zabudowy utrzymanie i rozwój zieleni towarzyszącej i urządzeń rekreacji;

6)  dla terenu ozn. symb. 6 MW: użytkowanie podstawowe - mieszkalnictwo wielorodzinne z towarzyszącymi usługami w parterach; zasady modernizacji i adaptacji istniejącej zabudowy - uzyskanie poprawy termoizolacyjności oraz energooszczędności, dopuszczenie wymiany przekryć, korekt wystroju zewnętrznego i przeznaczenia części pomieszczeń w parterach na nieuciążliwe usługi, a także wydzielenie specjalnych miejsc do parkowania poza pasami parkowania przy ulicach wewnętrznych; plan zakłada w otoczeniu zabudowy utrzymanie i rozwój zieleni towarzyszącej i urządzeń rekreacji.

2. Dla istniejących terenów jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi, oznaczonymi odpowiednimi symbolami, plan ustala:

1)  dla terenu ozn. symb. 7 MN: użytkowanie podstawowe - mieszkalnictwo i nieuciążliwe usługowe; zasady modernizacji i adaptacji istniejącej zabudowy - uzyskanie poprawy termoizolacyjności i energooszczędności oraz dopuszczenie zmiany istniejących gabarytów (bez przekraczania wielkości dwu nadziemnych kondygnacji), zmian przekryć na strome dachy, korekt wystroju zewnętrznego, a także przeznaczenia części pomieszczeń na nieuciążliwe usługi;

2)  dla terenu ozn. symb. 8 MN: użytkowanie podstawowe - mieszkalnictwo; zasady modernizacji i adaptacji istniejącej zabudowy - uzyskanie poprawy termoizolacyjności i energooszczędności oraz dopuszczenie zmiany istniejących gabarytów (bez przekraczania wielkości dwu nadziemnych kondygnacji), zmian przekryć na strome dachy, korekt wystroju zewnętrznego, a także przeznaczenia części pomieszczeń na nieuciążliwe usługi;

3)  dla terenu ozn. symb. 9 MN: użytkowanie podstawowe - mieszkalnictwo; zasady modernizacji i adaptacji istniejącej zabudowy - uzyskanie poprawy termoizolacyjności i energooszczędności, a także dopuszczenie przeznaczenia części pomieszczeń na nieuciążliwe usługi;

4)  dla terenu ozn. symb. 10 MN/U: użytkowanie podstawowe - mieszkalnictwo i nieuciążliwe usługi; zasady modernizacji i adaptacji istniejącej zabudowy - uzyskanie poprawy termoizolacyjności i energooszczędności oraz dopuszczenie zmiany istniejących gabarytów (bez przekraczania wielkości dwu nadziemnych kondygnacji), zmian przekryć na obowiązujące strome dachy, korekt wystroju zewnętrznego, a także przeznaczenia części pomieszczeń na nieuciążliwe usługi; charakter projektowanych obiektów należy zharmonizować z istniejącą zabudową pozostałości dawnej wsi Górkowo w odniesieniu do skali, gabarytów, rozwiązań detalu, stolarki i kątów nachylenia połaci dachowych; należy wydzielić drogę dojazdową prowadzącą do zespołu istniejących garaży;

5)  dla terenu ozn. symb. 11 MN: użytkowanie podstawowe – mieszkalnictwo; zasady modernizacji i adaptacji istniejącej zabudowy - uzyskanie poprawy termoizolacyjności i energooszczędności oraz dopuszczenie zmiany istniejących gabarytów (bez przekraczania wielkości dwu nadziemnych kondygnacji), zmian przekryć na strome dachy, korekt wystroju zewnętrznego, a także przeznaczenia części pomieszczeń na nieuciążliwe usługi; charakter projektowanych obiektów należy zharmonizować z istniejącą zabudową pozostałości dawnej wsi Górkowo w odniesieniu do skali, gabarytów, rozwiązań detalu, stolarki i kątów nachylenia połaci dachowych;

6)  dla terenu ozn. symb. 12 MN: użytkowanie podstawowe - mieszkalnictwo; zasady modernizacji i adaptacji istniejącej zabudowy - uzyskanie poprawy termoizolacyjności i energooszczędności oraz dopuszczenie zmiany istniejących gabarytów (bez przekraczania wielkości dwu nadziemnych kondygnacji), korekt wystroju zewnętrznego, a także przeznaczenia części pomieszczeń na nieuciążliwe usługi;

7)  dla terenu ozn. symb. 13 MN: użytkowanie podstawowe - mieszkalnictwo; zasady modernizacji i adaptacji istniejącej zabudowy - uzyskanie poprawy termoizolacyjności i energooszczędności oraz dopuszczenie zmiany istniejących gabarytów (bez przekraczania wielkości dwu nadziemnych kondygnacji), korekt wystroju zewnętrznego, a także przeznaczenia części pomieszczeń na nieuciążliwe usługi.

3.  Dla projektowanych terenów zabudowy jednorodzinnej oznaczonych odpowiednimi symbolami, plan ustala:

1)  dla terenu ozn. symb. 14 MN: użytkowanie podstawowe - mieszkalnictwo; zasady kształtowania zabudowy - utrzymanie zabudowy istniejącej i wprowadzenie jednorodnie ukształtowanej, dodatkowej zabudowy mieszkaniowej bez przekraczania II kondygnacji, z poddaszem użytkowym, z możliwością zlokalizowania nieuciążliwych usług w parterach lub w integralnie powiązanych z budynkami głównymi budynkach gospodarczo-technicznych; w rozwiązaniach architektonicznych należy nawiązać do form i gabarytów zespołów istniejącej zabudowy; w południowej części terenu dopuszcza się lokalizacje usług gastronomicznych, powiązanych z pobliskimi terenami zieleni urządzonej;

2)  dla terenu ozn. symb. 15 MN: użytkowanie podstawowe - mieszkalnictwo z usługami wbudowanymi; zasady kształtowania zabudowy - wprowadzenie jednorodnie ukształtowanej zabudowy mieszkaniowej bez przekraczania II kondygnacji z poddaszem użytkowym, z możliwością zlokalizowania nieuciążliwych usług w parterach lub w integralnie powiązanych z budynkami głównymi budynkach gospodarczo technicznych; w rozwiązaniach architektonicznych należy nawiązywać do form i gabarytów sąsiedniej zabudowy;

3)  dla terenu ozn. symb.16 MN: użytkowanie podstawowe - mieszkalnictwo; zasady kształtowania zabudowy - wprowadzenie jednorodnie ukształtowanej zabudowy mieszkaniowej bez przekraczania II kondygnacji z poddaszem użytkowym, z możliwością zlokalizowania nieuciążliwych usług w parterach lub w integralnie powiązanych z budynkami głównymi budynkach gospodarczo- technicznych; plan zakłada opracowanie przed podjęciem szczegółowych decyzji realizacyjnych kompleksowej koncepcji zagospodarowania przestrzennego;

4)  dla terenu ozn. symb.17 MN: użytkowanie podstawowe - mieszkalnictwo; zasady kształtowania zabudowy - wprowadzenie jednorodnie ukształtowanej zabudowy mieszkaniowej bez przekraczania II kondygnacji, z poddaszem użytkowym, z możliwością zlokalizowania nieuciążliwych usług w parterach lub w integralnie powiązanych z budynkami głównymi budynkach gospodarczo-technicznych; plan zakłada opracowanie przed podjęciem szczegółowych decyzji realizacyjnych kompleksowej koncepcji zagospodarowania przestrzennego, w której m.in.. należy uwzględnić normatywne odległości magistralnego gazociągu, przebiegającego wzdłuż ulicy 64KD1/2;

5)  dla terenu ozn. symb.18 MN: użytkowanie podstawowe - mieszkalnictwo; zasady kształtowania zabudowy - wprowadzenie jednorodnie ukształtowanej zabudowy mieszkaniowej bez przekraczania II kondygnacji, z poddaszem użytkowym, z możliwością zlokalizowania nieuciążliwych usług w parterach lub w integralnie powiązanych z budynkami głównymi budynkach gospodarczo technicznych; plan zakłada opracowanie przed podjęciem szczegółowych decyzji realizacyjnych kompleksowej koncepcji zagospodarowania przestrzennego;

6)  dla terenu ozn. symb.19 MN: użytkowanie podstawowe - mieszkalnictwo; zasady kształtowania zabudowy - wprowadzenie jednorodnie ukształtowanej zabudowy mieszkaniowej bez przekraczania II kondygnacji, z poddaszem użytkowym, z możliwością zlokalizowania nieuciążliwych usług w parterach lub w integralnie powiązanych z budynkami głównymi budynkach gospodarczo-technicznych; przy modernizacji i adaptacji istniejącej zabudowy mieszkalnej należy utrzymać jej historyczne ukształtowane gabaryty. Plan zakłada opracowanie przed podjęciem szczegółowych decyzji realizacyjnych kompleksowej koncepcji zagospodarowania przestrzennego;

7)  dla terenu ozn. symb.20 MN: użytkowanie podstawowe - mieszkalnictwo; zasady kształtowania zabudowy - wprowadzenie jednorodnie ukształtowanej zabudowy mieszkaniowej bez przekraczania II kondygnacji, z poddaszem użytkowym, z możliwością zlokalizowania nieuciążliwych usług w parterach lub w integralnie powiązanych z budynkami głównymi budynkach gospodarczo-technicznych; plan zakłada opracowanie przed podjęciem szczegółowych decyzji realizacyjnych kompleksowej koncepcji zagospodarowania przestrzennego;

8)  dla terenu ozn. symb. 21 MN: użytkowanie podstawowe - mieszkalnictwo; zasady kształtowania zabudowy - wprowadzenie jednorodnie ukształtowanej zabudowy mieszkaniowej bez przekraczania II kondygnacji z poddaszem użytkowym, z możliwością zlokalizowania nieuciążliwych usług w parterach lub w integralnie powiązanych z budynkami głównymi budynkach gospodarczo-technicznych; plan zakłada opracowanie przed podjęciem szczegółowych decyzji realizacyjnych kompleksowej koncepcji zagospodarowania przestrzennego;

9)  dla terenu ozn. symb. 22 MN: użytkowanie podstawowe - mieszkalnictwo; zasady kształtowania zabudowy - wprowadzenie jednorodnie ukształtowanej zabudowy mieszkaniowej bez przekraczania II kondygnacji, z poddaszem użytkowym, z możliwością zlokalizowania nieuciążliwych usług w parterach lub w integralnie powiązanych z budynkami głównymi budynkach gospodarczo-technicznych; przy adaptacji istniejącej zabudowy mieszkalnej należy utrzymać jej historyczne ukształtowane gabaryty; charakter projektowanych obiektów należy zharmonizować z istniejącą zabudową pozostałości dawnej wsi Górkowo w odniesieniu do skali, gabarytów, rozwiązań detalu, stolarki i kątów nachylenia połaci dachowych; plan zakłada opracowanie przed podjęciem szczegółowych decyzji realizacyjnych kompleksowej koncepcji zagospodarowania przestrzennego;

10) dla terenu ozn. symb.23 MN: użytkowanie podstawowe - mieszkalnictwo; zasady kształtowania zabudowy - wprowadzenie jednorodnie ukształtowanej zabudowy mieszkaniowej bez przekraczania II kondygnacji, z poddaszem użytkowym, z możliwością zlokalizowania nieuciążliwych usług w parterach lub w integralnie powiązanych z budynkami głównymi budynkach gospodarczo-technicznych; w południowej części terenu zaleca się wprowadzenie terenów zieleni urządzonej dla zmniejszenia uciążliwości pobliskiej obwodnicy; plan zakłada opracowanie przed podjęciem szczegółowych decyzji realizacyjnych kompleksowej koncepcji zagospodarowania przestrzennego;

11) dla terenu ozn. symb.24 MN: użytkowanie podstawowe - mieszkalnictwo; zasady kształtowania zabudowy - wprowadzenie jednorodnie ukształtowanej zabudowy mieszkaniowej bez przekraczania II kondygnacji, z poddaszem użytkowym, z możliwością zlokalizowania nieuciążliwych usług w parterach lub w integralnie powiązanych z budynkami głównymi budynkach gospodarczo-technicznych, charakter projektowanych obiektów należy zharmonizować z istniejącą zabudową dawnej wsi Górkowo; plan zakłada opracowanie przed podjęciem szczegółowych decyzji realizacyjnych kompleksowej koncepcji zagospodarowania przestrzennego;

12) dla terenu ozn. symb.25 MN: użytkowanie podstawowe - mieszkalnictwo; zasady kształtowania zabudowy -wprowadzenie jednorodnie ukształtowanej zabudowy mieszkaniowej bez przekraczania II kondygnacji, z poddaszem użytkowym, z możliwością zlokalizowania nieuciążliwych usług w parterach lub w integralnie powiązanych z budynkami głównymi budynkach gospodarczo-technicznych; plan zakłada opracowanie przed podjęciem szczegółowych decyzji realizacyjnych kompleksowej koncepcji zagospodarowania przestrzennego;

13) dla terenu ozn. symb. 26 MN: użytkowanie podstawowe - mieszkalnictwo; zasady kształtowania zabudowy - wprowadzenie jednorodnie ukształtowanej zabudowy mieszkaniowej bez przekraczania II kondygnacji, z poddaszem użytkowym, z możliwością zlokalizowania nieuciążliwych usług w parterach lub w integralnie powiązanych z budynkami głównymi budynkach gospodarczo-technicznych, w południowej części terenu zaleca się wprowadzenie kompleksu zieleni urządzonej dla zmniejszenia uciążliwości pobliskiej obwodnicy.

4.  Dla istniejących terenów usługowych, oznaczonych na rysunku planu odpowiednimi symbolami, plan ustala:

1)  dla terenu ozn. symb. 27 U/MW: użytkowanie podstawowe - usługi administracji, handlu, gastronomii, zdrowia i inne oraz mieszkalnictwo wielorodzinne; zasady modernizacji i rozbudowy - uzyskanie poprawy termoizolacyjności oraz energooszczędności, dopuszczenie wymiany przekryć i korekt wystroju zewnętrznego, zakłada się w otoczeniu istniejącej zabudowy wprowadzenie zieleni towarzyszącej;

2)  dla terenu ozn. symb. 28 UK: użytkowanie podstawowe - usługi kultury (z lokalizacją kościoła i obiektów towarzyszących), przy utrzymaniu terenów otaczających kościół zakłada się wykształcenie zwartego układu zieleni wysokiej z możliwością wprowadzenia obiektów kultowych;

3)  dla terenu ozn. symb. 29 US: użytkowanie podstawowe - usługi sportu i rekreacji;

4)  dla terenu ozn. symb. 30 UK/Z: użytkowanie podstawowe usługi kultury (z lokalizacją biblioteki) i zdrowia; zasady modernizacji i rozbudowy, dopuszczenie wymiany przekryć i korekt wystroju zewnętrznego istniejącej zabudowy; zakłada się w otoczeniu zabudowy wprowadzenie zieleni towarzyszącej,

5)  dla terenu ozn. symb. 31 UO: użytkowanie podstawowe - usługi oświaty; zasady modernizacji i adaptacji - uzyskanie poprawy termoizolacyjności oraz energooszczędności, dopuszczenie wymiany przekryć i korekt wystroju zewnętrznego, zakłada się wprowadzenie zespołów zieleni towarzyszącej i urządzeń sportowych i rekreacyjnych oraz powiększenie dla tych potrzeb terenu szkoły i przedszkola.

5.  Dla projektowanych terenów usługowych, oznaczonych na rysunku planu odpowiednimi symbolami, plan ustala:

1)  dla terenu ozn. symb. 32a U: użytkowanie podstawowe - usługi komercyjne; lokalizacja targowiska miejskiego z urządzeniami towarzyszącymi; zasady kształtowania zabudowy - wprowadzenie jednorodnej architektury zabudowy pawilonowej i otwartych wiat z towarzyszącą zielenią i terenami do parkowania, z wykształceniem w centrum terenu placu z zielenią urządzoną; plan zakłada opracowanie przed podjęciem szczegółowych decyzji realizacyjnych kompleksowej koncepcji zagospodarowania przestrzennego;

2)  dla terenu ozn. symb. 32b U: użytkowanie podstawowe - usługi komercyjne; zasady kształtowania zabudowy - wprowadzenie zabudowy usługowej o rozczłonkowanej bryle, I -II kondygnacyjnej, z zapewnieniem niezbędnego programu parkingowego; zakłada się uzyskanie atrakcyjnych rozwiązań architektoniczno - estetycznych w kształtowaniu tej zabudowy, zaleca się opracowanie kompleksowe projektu obejmującego rozwiązania architektoniczno-urbanistyczne dla całego zespołu;

3)  dla terenu ozn. symb. 33 US: użytkowanie podstawowe - usługi sportu z zielenią towarzyszącą; z wykorzystaniem dla tych potrzeb i wyeksponowaniem zróżnicowanej rzeźby terenu;

4)  dla terenu ozn. symb. 34 U: użytkowanie podstawowe - usługi komercyjne; zasady kształtowania zabudowy - wprowadzenie zabudowy usługowej o rozczłonkowanej bryle, I -II kondygnacyjnej, z zapewnieniem niezbędnego programu parkingowego; zakłada się uzyskanie atrakcyjnych rozwiązań architektoniczno - estetycznych z zastosowaniem najnowszych tendencji w kształtowaniu architektury i wystroju;

5)  dla terenu ozn. symb. 35 U: użytkowanie podstawowe - usługi komercyjne; zasady kształtowania zabudowy - wprowadzenie zabudowy usługowej o rozczłonkowanej bryle, I -II kondygnacyjnej, z zapewnieniem niezbędnego programu parkingowego; z atrakcyjnymi rozwiązaniami architektoniczno - estetycznymi;

6)  dla terenu ozn. symb. 36 U: użytkowanie podstawowe - usługi komercyjne; zasady kształtowania zabudowy - wprowadzenie zabudowy usługowej o rozczłonkowanej bryle, I -II kondygnacyjnej, z zapewnieniem niezbędnego programu parkingowego; z atrakcyjnymi rozwiązaniami architektoniczno - estetycznymi;

7)  dla terenu ozn. symb. 37 U: użytkowanie podstawowe - usługi komercyjne; zasady kształtowania zabudowy - wprowadzenie zabudowy usługowej o rozczłonkowanej bryle, I -II kondygnacyjnej, z zapewnieniem niezbędnego programu parkingowego; z atrakcyjnymi rozwiązaniami architektoniczno - estetycznymi;

8)  dla terenu ozn. symb. 38 U/MN użytkowanie podstawowe - usługi komercyjne oraz mieszkalnictwo; zasady kształtowania zabudowy oraz adaptacja istniejących obiektów - uzyskanie poprawy termoizolacyjności, energooszczędności oraz wyglądu estetycznego; przy wprowadzeniu nowej zabudowy obowiązuje zasada dostosowania jej do istniejących gabarytów i form architektonicznych; charakter projektowanej zabudowy powinien nawiązywać do historycznej zabudowy wsi Górkowo w odniesieniu do skali, gabarytów, detalu, stolarki i kątów nachylenia połaci dachowych;

6.  Dla istniejących oraz projektowanych terenów zieleni parkowej i izolacyjnej oraz ogródków działkowych, oznaczonych na rysunku planu odpowiednimi symbolami, plan ustala:

1)  dla terenu ozn. symb. 39 ZP: użytkowanie podstawowe - tereny zieleni urządzonej;

2)  dla terenu ozn. symb. 40 ZD: użytkowanie podstawowe - tereny ogródków działkowych;

3)  dla terenu ozn. symb. 41 ZD/RO: użytkowanie podstawowe - tereny ogródków działkowych oraz specjalistycznych upraw rolnych;

4)  dla terenu ozn. symb. 42 ZD: użytkowanie podstawowe - tereny ogródków działkowych;

5)  dla terenu ozn. symb. 43 ZI/KS: użytkowanie podstawowe - tereny zieleni izolacyjnej z wprowadzeniem zabudowy garażowej;

6)  dla terenu ozn. symb. 44 ZP/WZ: użytkowanie podstawowe - tereny zieleni urządzonej wraz z obiektami ujęć wody, przeznaczonymi do udostępnienia jako interesujące zabytki techniki; zakłada się utrzymanie ich funkcjonowania bez powiązania z miejskim układem zaopatrzenia w wodę;

7)  dla terenu ozn. symb. 45 ZP: użytkowanie podstawowe - tereny zieleni urządzonej;

8)  dla terenu ozn. symb. 46 ZP: użytkowanie podstawowe - tereny zieleni urządzonej oraz ujęć wody.

 

§ 12

1.  Dla istniejących i projektowanych terenów obsługi komunikacji drogowej oraz infrastruktury technicznej, oznaczonych na rysunku planu odpowiednimi symbolami, plan ustala:

1)  dla terenu ozn. symb. 47 KS: użytkowanie podstawowe - tereny obsługi komunikacji drogowej;

2)  dla terenu ozn. symb. 48 KS: tereny komunikacji pieszej oraz parkingu dla obsługi pobliskiego kościoła; w południowej części terenu zakłada się wykształcenie placu publicznego o starannie zaprojektowanym wystroju i ukształtowaniu;

3)  dla terenu ozn. symb. 49 EG: użytkowanie podstawowe - tereny infrastruktury technicznej gazownictwa - lokalizacja stacji redukcyjnej gazu;

4)  dla ulic zbiorczych KZ1/2 ozn. symb. 50 KZ i 68 KZ utrzymanie linii rozgraniczającej = 30 m oraz dla ulicy oznaczonej symbolem 62 KZ utrzymanie linii rozgraniczającej = 40 m;

5)  dla ulic lokalnych ozn. symb. 51KL1/2 i 52KL, 56 KL, 58KL utrzymanie linii rozgraniczających = 15 m, przy szerokości jezdni 7 m, z dwustronnymi lub jednostronnymi chodnikami o szerokości 1,5 - 2 m oraz pasem pieszorowerowym po stronie zachodniej ulicy (w przypadku ulicy 51KL1/2);

6)  dla ulic dojazdowych, KD1/2 ozn. symb. 53-55KD, 57KD, 59-61KD, 63-67KD utrzymanie linii rozgraniczających = 12 m, przy szerokości jezdni 6 m, z obustronnymi chodnikami o szerokości 1,5 - 2 m.

 

Rozdział IV
Przepisy końcowe

 

§ 13.

Dla terenu określonego w § 1 ustala się zerową stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 89, poz. 415 z późn. zm.).

 

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Głogowa.

 

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Legnickiego.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Głogowie

 

Edward Murzyński

 

Publikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Legnickiego, Legnica, dnia 2 lipca 1998 r., Nr 19, poz. 163.