Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Sygn. akt II OSK 528/13 z dnia 23 sierpnia 2013r.
uchyla § 11 ust. 1 pkt 2 we fragmencie „pod inwestycję”
.

UCHWAŁA Nr XXX/183/12
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 5 czerwca 2012 roku

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla "Górka" - "Piastów Śląskich" w Głogowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), w związku z uchwałą nr XI/58/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 maja 2011 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla "Górka" - "Piastów Śląskich" w Głogowie oraz uchwałą nr XXVI/162/12 z dnia 20 marca 2012 r., zmieniającą uchwałę nr XI/58/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 maja 2011 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla "Górka" - "Piastów Śląskich" w Głogowie, stwierdzając, iż plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa, uchwala się, co następuje:


Rozdział 1
Ustalenia ogólne


§1.

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla "Górka" - "Piastów Śląskich", zwana dalej planem, obejmuje:

1) w zakresie dyspozycji funkcjonalno-przestrzennych obszar w granicach określonych na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w zakresie odstąpienia od zakazów i ograniczeń lokalizacji masztów i urządzeń telefonii komórkowej zmiany treści:

a) § 8 ust. 5 Uchwały Nr XLVIII/407/98 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 21 kwietnia 1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla "Górka" - "Piastów" w Głogowie,

b) § 4 Uchwały Nr XXXIX/490/2002 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Górka - Piastów Śląskich w Głogowie,

c) § 9 ust. 9 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej w Głogowie Nr XXXVII/330/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Górka - Piastów Śląskich w Głogowie,

d) § 8 ust. 9 pkt 3 Uchwały Nr XXXIII/294/2009 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Górka - Piastów Śląskich w Głogowie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr geod. 47/1, 48/1 i 48/3, obręb 12 - Górkowo w Głogowie.

2. W planie nie wprowadza się ustaleń w zakresie:

1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej;

2) granic i sposobu zagospodarowania terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na brak występowania takich terenów;

3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

4) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości, ze względu na brak występowania takich obszarów;

5) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, ze względu na brak takich obszarów;

6) granic terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), ze względu na brak takich terenów;

7) granic terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w ostatecznych decyzjach o lokalizacji drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej, linii kolejowej o znaczeniu państwowym, lotniska użytku publicznego, inwestycji w zakresie terminalu lub przedsięwzięcia Euro 2012, ze względu na brak takich terenów;

8) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczenia dotyczące prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określone w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady, ze względu na brak występowania takich obszarów;

9) granic terenów zamkniętych i granic stref ochronnych terenów zamkniętych, ze względu na brak występowania takich terenów.

§2.

Określenia stosowane w uchwale oznaczają:

1) linia rozgraniczająca - granica między terenami o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) nieprzekraczalna linia zabudowy - maksymalna, nieprzekraczalna linia zabudowy ograniczająca teren, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu, linia ta nie dotyczy takich elementów jak: części podziemnych obiektów budowlanych, balkonów, wiatrołapów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, schodów, pochylni i zadaszeń nad wejściami do budynków, o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej oraz obiektów i urządzeń łączności publicznej nie będących budynkami;

3) przepisy odrębne - przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

4) przeznaczenie terenu lub obiektu - kategorie form zagospodarowania lub użytkowania lub grupy tych kategorii, które są określone na danym terenie lub w obiekcie;

5) przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu - jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która powinna dominować w danym terenie lub obiekcie w sposób określony w ustaleniach planu;

6) przeznaczenie uzupełniające terenu lub obiektu - jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która może występować łącznie z przeznaczeniem podstawowym w sposób określony w ustaleniach planu;

7) teren - część obszaru wyznaczona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczona symbolem;

8) cel publiczny - cel publiczny w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.);

9) teren biologicznie czynny - teren biologicznie czynny w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.);

10) szyld - graficzne oznaczenie podmiotu prowadzącego działalność umieszczone na budynku lub na terenie, na którym działalność jest wykonywana, o powierzchni nie większej niż 0,7 m2;

11) ogrodzenie ażurowe - ogrodzenie, w którym powierzchnia ogrodzenia nie przysłonięta przez jego trwałe elementy stanowi co najmniej 40% powierzchni całkowitej ogrodzenia.

§3.

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem;

2) nieprzekraczalne linie zabudowy;

3) linie rozgraniczające tereny;

4) zasięg obszaru Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 302 Pradolina Barycz-Głogów;

5) przeznaczenie terenów i ich symbole indentyfikacyjne.

5. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny.

§4.

Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenów i odpowiadające im symbole identyfikacyjne:

1) tereny dróg klasy dojazdowej - KD-D;

2) tereny ciągów pieszo-jezdnych - KD-PJ;

3) tereny dróg wewnętrznych - KD-W;

4) tereny parkingów - KD-PP;

5) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z zabudową usługową - MN/U;

6) tereny zabudowy usługowej wraz zabudową mieszkaniową jednorodzinną - U/MN;

7) tereny zabudowy usług kultury - UK;

8) tereny zabudowy usługowej/tereny zieleni izolacyjnej/tereny parkingów i garaży - U/ZI/KS;

9) tereny sportu i rekreacji - US;

10) tereny zieleni urządzonej - ZP;

11) tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka - E.

§5.

Ustala się następujące zasady w zakresie kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych (w tym infrastruktury technicznej) zapewniających możliwość użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, takie jak: przyłącza i urządzenia instalacyjne, przejazdy, pochylnie dla osób niepełnosprawnych, ogrodzenia, place postojowe, śmietniki;

2) dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych, dróg pożarowych i parkingów;

3) lokalizacja budynków na działce zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz ustalonymi w planie nieprzekraczalnymi liniami zabudowy zastrzeżeniem pkt. 4 i 5;

4) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy zlokalizowanej częściowo lub w całości poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, z prawem do remontu, przebudowy i nadbudowy;

5) linie zabudowy nie obowiązują dla budynków i budowli infrastruktury technicznej;

6) zakaz stosowania okładzin elewacyjnych typu siding;

7) dopuszcza się sytuowanie reklam wielkoformatowych wyłącznie na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 43.1a. U/ZI/KS i ustala się:

a) dopuszczenie lokalizowania reklam wolnostojących o łącznej powierzchni reklamowej nie większej niż 6,0 m2,

b) zakaz sytuowania reklam na ogrodzeniach z wyjątkiem ogrodzeń tymczasowych; maksymalna powierzchnia jednej reklamy nie może przekraczać 4,0 m2,

c) reklamy mocowane na elewacjach budynków powinny być dostosowane do elewacji skalą oraz kompozycją oraz nie przekraczać 10% powierzchni elewacji z zakazem zasłaniania okien,

d) zakaz podświetlania reklam w sposób mogący powodować uciążliwości i oślepienie kierujących poruszających się po drogach publicznych;

8) na wszystkich terenach przeznaczonych pod zabudowę ustala się możliwość lokalizowania szyldów, przy czym nie mogą być one realizowanie inaczej niż:

a) na ogrodzeniu posesji,

b) na ścianie zewnętrznej budynku;

9) ustala się zakaz lokalizacji szyldów i urządzeń reklamowych na terenach niezwiązanych z miejscem prowadzenia działalności, z wyjątkiem terenów dróg publicznych;

10) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych od strony dróg publicznych;

11) dla zabudowy mieszkaniowej od strony dróg publicznych stosować ogrodzenia ażurowe;

12) zakaz stosowania ogrodzeń o wysokości większej niż 1,8 m.

§6.

Ustala się następujące zasady w zakresie ochrony środowiska i przyrody:

1) dla terenów objętych ochroną przed hałasem, dla których obowiązują zróżnicowane dopuszczalne poziomy hałasu, określone wskaźnikami hałasu w przepisach odrębnych z zakresu ochrony środowiska:

a) tereny, o których mowa w § 4 pkt 5 i 6 należą do terenów mieszkaniowo-usługowych,

b) tereny, o których mowa w § 4 pkt 9 i 10, należą do terenów rekreacyjno-wypoczynkowych;

2) dla pozostałych terenów, nie wymienionych w pkt 1, nie określa się ochrony przed hałasem zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) zakaz dokonywania makroniwelacji terenu, za wyjątkiem niwelacji niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji infrastrukturalnych i drogowych;

4) ograniczenie uciążliwości dla środowiska poprzez stosowanie rozwiązań technicznych zmniejszających emisję zanieczyszczeń, hałasu i promieniowania;

5) na terenach objętych planem zakazuje się przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, Nr 227 ze zm.) z dopuszczeniem odstępstwa od przyjętej zasady dla inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i dróg publicznych;

6) na terenach objętych planem dopuszcza się przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak negatywnego wpływu i oddziaływania na środowisko, przedsięwzięcia dla których odstąpiono od sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i dróg publicznych;

7) w granicach zasięgu obszaru Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 302 Pradolina Barycz-Głogów ustala się zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód gruntowych i gruntu;

8) powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone przeznaczyć na różne formy zieleni z elementami małej architektury.

§7.

W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, z uwagi na brak w obszarze zmiany planu obiektów zabytkowych, ujętych w wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków, obowiązują właściwe przepisy odrębne z zakresu ochrony archeologicznej.

§8.

Ustala się następujące zasady w zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) w zakresie lokalizowania nośników reklamowych i szyldów obowiązują ustalenia zawarte w § 5 pkt 7, 8 i 9;

2) obowiązek zagospodarowania terenu i kształtowania nawierzchni ulic, chodników i placów w sposób umożliwiający korzystanie osobom niepełnosprawnym, na zasadach ustalonych w przepisach odrębnych;

3) dopuszczenie lokalizacji obiektów małej architektury, wiat przystankowych i zieleni na terenach dróg, z wyjątkiem pasa jezdnego, pod warunkiem nienaruszania wymagań określonych w przepisach odrębnych o drogach publicznych.

§9.

1. Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:

1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających dróg i innych terenów publicznych;

2) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt. 1 dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tego ustalenia;

3) realizacja układu komunikacyjnego powinna obejmować kompleksową realizację uzbrojenia technicznego;

4) wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, odprowadzania ścieków, wód opadowych oraz lokalizacji innych urządzeń technicznych na terenach określonych w § 1 uchwały wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci w oparciu o obowiązujące przepisy odrębne;

5) przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidującej z planowanym zainwestowaniem, na warunkach określonych przez właściwego dysponenta sieci;

6) dopuszcza się możliwość realizacji infrastruktury technicznej, jako towarzyszącej inwestycjom na terenach własnych inwestorów.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa wody z sieci wodociągowej;

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy wodociągowych zgodnie z ustaleniami określonymi w § 9 ust. 1 pkt 4.

3. W zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych przyjmuje się następujące ustalenia:

1) odprowadzenie ścieków komunalnych i bytowych układem kanalizacji ogólnospławnej;

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami określonymi w § 9 ust. 1 pkt 4;

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych przyjmuje się następujące ustalenia:

1) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych:

a) nie zanieczyszczonych:

- systemem sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników,

- retencjonowanie lub rozsączanie na działce,

b) zanieczyszczonych - systemem sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników, po ich podczyszczeniu;

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami określonymi w § 9 ust. 1 pkt 4.

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej;

2) dopuszcza się budowę sieci gazowych średniego i niskiego ciśnienia, stacji redukcyjno-pomiarowych oraz przyłączy gazowych, zgodnie z warunkami określonymi w § 9 ust. 1 pkt 4;

3) wyznacza się strefy ochronne wynikające z przebiegu gazociągu, wskazane na rysunku planu, dla których ustala się:

a) dla gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN 300 o ciśnieniu nominalnym PN 6,3 MPa szerokość strefy po 20 m od skrajnego przewodu sieci,

b) dla gazociągu DN 160 o ciśnieniu nominalnym PN 0,4 MPa po 6 m od skrajnego przewodu sieci;

4) zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy w strefach ochronnych wynikających z przebiegu gazociągu.

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa energii cieplnej w oparciu o zasilanie:

a) z sieci ciepłowniczej,

b) gazem,

c) energią elektryczną,

d) paliwami stałymi i z odnawialnych źródeł energii;

2) obowiązuje stosowanie urządzeń grzewczych o sprawności powyżej 80 % i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;

3) dopuszcza się budowę sieci ciepłowniczej i przyłączy zgodnie z warunkami określonymi § 9 ust. 1 pkt 4.

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa energii elektrycznej z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych i sieci średniego i niskiego napięcia;

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci elektroenergetycznych oraz stacji transformatorowych zgodnie z warunkami określonymi w § 9 ust. 1 pkt 4;

3) dopuszcza się wykonanie stacji transformatorowych w zależności od sposobu zagospodarowania terenów jako wbudowane lub obiekty wolnostojące na wydzielonych działkach o pow. minimalnej 56,0 m2, w tym na terenie własnym inwestora z zapewnieniem dojazdu do nich z drogi publicznej, dopuszcza się usytuowanie budynku stacji transformatorowej w odległości 1,5 m od granicy działki;

4) wyznacza się strefy ograniczenia zagospodarowania terenów wzdłuż przebiegu napowietrznych sieci elektroenergetycznych, dla których ustala się:

a) dla linii o napięciu znamionowym 110 kV szerokość strefy po 15 m od skrajnego przewodu linii - wskazane na rysunku planu,

b) dla linii o napięciu od 15 do 30 kV szerokość strefy po 10 m od skrajnego przewodu linii - wskazane na rysunku planu,

c) dla linii o napięciu od 0,4 kV do 1,0 kV szerokość strefy po 3 m od skrajnego przewodu linii;

5) zakaz lokalizacji zabudowy mającej pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi w strefach ograniczenia zagospodarowania terenów, wynikających z przebiegu napowietrznych sieci elektroenergetycznych;

6) dopuszcza się rozbudowę sieci elektroenergetycznych w formie linii kablowych średniego i niskiego napięcia wraz z budową stacji transformatorowych.

8. W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi ustala się obowiązek:

1) magazynowania odpadów komunalnych stałych w wyznaczonych miejscach oraz prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

2) zorganizowanego odbioru odpadów komunalnych i ich wywozu do miejsc odzysku lub składowania i unieszkodliwiania.

9. W zakresie usług telekomunikacyjnych przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dopuszcza się przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej;

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i budowę nowych urządzeń i sieci infrastruktury telekomunikacyjnej;

3) ustalone w planie ograniczenia dotyczące obiektów budowlanych nie dotyczą inwestycji z zakresu łączności publicznej.

10. Dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych, w celu umożliwienia dostępu do dróg publicznych, o szerokości nie mniejszej niż 5,0 m.

11. Na terenie objętym planem, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej, ustala się obowiązek zapewnienia miejsc postojowych na własnej działce w granicach terenu, na którym zlokalizowana jest planowana inwestycja w liczbie:

1) nie mniejszej niż 2 miejsca postojowe na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny (w tym miejsca w garażu) i 1,2 miejsca postojowe na mieszkanie, a w przypadku lokalizacji ponadto usług, dodatkowo nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 50 m2 powierzchni użytkowej usług;

2) nie mniejszej niż 1 miejsce postojowe na 50 m2 powierzchni użytkowej budynków usługowych.

§10.

1. W Uchwale Nr XLVIII/407/98 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 21 kwietnia 1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla "Górka -Piastów" w Głogowie, § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie: "5. Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących oraz budowę nowych urządzeń i sieci telekomunikacyjnych, w tym kontenerowych central i stacji bazowych oraz masztów łączności publicznej na terenach położonych w granicach planu; dopuszcza się prowadzenie sieci we wspólnych kanałach zbiorczych."

2. W Uchwale Nr XXXIX/490/2002 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
osiedli Górka - Piastów Śląskich w Głogowie, w § 4 dodaje się ust. 6, który otrzymuje brzmienie: "6. Dopuszcza się inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, odprowadzania ścieków, wód opadowych oraz lokalizacji innych urządzeń technicznych, w tym inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, na warunkach określonych przez właściwych dysponentów sieci."

3. W Uchwale Nr XXXVII/330/2006 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Górka - Piastów Śląskich w Głogowie, § 9 ust. 9 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3) dopuszcza się budowę kontenerowych central i stacji bazowych oraz masztów łączności publicznej."

4. W Uchwale XXXIII/294/2009 r. z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Górka-Piastów Śląskich w Głogowie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr geod. 47/1, 48/1 i 48/3, obręb 12 - Górkowo w Głogowie § 8 ust. 9 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3) dopuszcza się budowę kontenerowych central i stacji bazowych oraz masztów łączności publicznej."

§11.

1. Ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości;

2) wielkość nowo wydzielonej działki pod inwestycję nie mniejsza niż 200 m2;

3) szerokość frontu działki nie mniejsza niż 6,0 m;

4) kąt położenia granic działek, o których mowa w ust. 1, w stosunku do linii rozgraniczającej z drogą, z której ustalono obsługę komunikacyjną, powinien wynosić 90°, z dopuszczeniem odstępstwa o nie więcej niż 30°.

2. Ustalone w ust. 1 zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości nie dotyczą wydzieleń pod drogi, sieci i obiekty infrastruktury technicznej oraz podziałów powstających w wyniku regulacji stanu prawnego, których celem jest poprawa warunków istniejącego zagospodarowania.

§12.

Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami KD-D, KD-PJ, ZP, US i E wyznacza się jako tereny pod lokalizacje inwestycji celu publicznego.

§13.

W zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) ustala się wysokość stawki procentowej równą 0,5 %.


Rozdział 2.
Ustalenia dla terenów

§14.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 24.6a. MN/U ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - teren przeznaczony na powiększenie przyległych działek o tym samym przeznaczeniu;

2) uzupełniające:

a) zabudowa usługowa,

b) zabudowa gospodarcza,

c) garaże.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące parametry, wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) wysokość zabudowy:

a) dla zabudowy mieszkaniowej - nie większa niż 10 m,

b) dla zabudowy usługowej - nie większa niż 7,50 m,

c) dla zabudowy gospodarczej i garaży - nie większa niż 6 m;

2) liczba kondygnacji nadziemnych:

a) dla zabudowy mieszkaniowej - nie większa niż 2, w tym poddasze użytkowe,

b) dla zabudowy usługowej, gospodarczej i garaży - nie większa niż 1;

3) dopuszcza się realizację zabudowy usługowej wolnostojącej, w parterze budynku mieszkalnego lub w formie z nim powiązanej;

4) wskaźnik intensywności zabudowy nie mniejszy niż 0,1 i nie większy niż 0,8;

5) powierzchnia zabudowy nie większa niż 40 % powierzchni działki;

6) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie mniejsza niż 40 % powierzchni działki;

7) dachy co najmniej dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 30° do 45°, dla zabudowy usługowej, gospodarczej i garaży dopuszcza się dachy płaskie;

8) zakaz stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy;

9) elewacje o wysokich walorach estetycznych wykonane z wysokiej jakości materiałów w stonowanej kolorystyce;

10) obowiązek stosowania dachów w kolorystyce z zakresu barw naturalnych, ceglastych lub grafitowych;

11) realizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 pkt 10, 11 i 12.

3. Dla terenu, o którym mowa w ust 1, ustala się obowiązek funkcjonalnego połączenia i wspólnego zagospodarowania z przylegającymi działkami znajdującymi się poza granicami obszaru objętego planem.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się obowiązek obsługi komunikacyjnej od terenu drogi znajdującej się poza granicami obszaru objętego planem - ul. Zielonej.

§15.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 38a. U/MN ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) zabudowa usługowa,

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) uzupełniające:

a) miejsca postojowe,

b) garaże wolnostojące i zespoły garaży w tym nietrwale związane z gruntem,

c) zabudowa gospodarcza,

d) infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące parametry, wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) powierzchnię zabudowy nie większą niż 40 % powierzchni działki;

2) powierzchnię terenu biologicznie czynnego nie mniejszą niż 20 % powierzchni działki;

3) wysokość zabudowy nie większa niż 10 m;

4) liczba kondygnacji nadziemnych nie większa niż 2, w tym poddasze użytkowe;

5) wskaźnik intensywności zabudowy nie mniejszy niż 0,2 i nie większy niż 0,8;

6) geometria dachu:

a) dachy co najmniej dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 30° do 45° kryte dachówką ceramiczną, cementową lub blachą dachówkopodobną, dla zabudowy usługowej dopuszcza się dachy płaskie,

b) obowiązek zachowania symetrii i jednakowych spadków głównych połaci;

7) elewacje o wysokich walorach estetycznych wykonane z wysokiej jakości materiałów jak np. tynk, drewno i cegła klinkierowa;

8) obowiązek stosowania dachów w kolorystyce z zakresu barw naturalnych, ceglastych lub grafitowych;

9) realizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 pkt 10, 11 i 12.

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się realizację zabudowy usługowej wolnostojącej, w parterze budynku mieszkalnego lub w formie z nim powiązanej.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się przebudowę i rozbudowę budynków mieszkalnych i usługowych oraz adaptację zabudowy usługowej i gospodarczej na cele mieszkalne.

5. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się obowiązek zapewnienia miejsc postojowych zgodnie z § 9 ust. 11, przy czym dopuszcza się ich realizację w formie placów postojowych, garaży wbudowanych w bryły budynków lub garaży wolnostojących.

6. Dla garaży wolnostojących i zabudowy gospodarczej ustala się następujące parametry i zasady kształtowania zabudowy:

1) wysokość zabudowy nie większa niż 5 m;

2) powierzchnia zabudowy nie większa niż 40 m2;

3) dachy płaskie lub o kącie nachylenia głównych połaci do 45°;

4) dopuszczenie elewacji wykonanych z blachy trapezowej.

7. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się realizację wyłącznie jednego budynku mieszkalnego na działce.

8. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się obowiązek obsługi komunikacyjnej od terenu drogi znajdującej się poza granicami obszaru objętego planem - ul. Zielonej.

§16.

1. Dla terenu oznaczonych na rysunku planu symbolem 38b. U/MN ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) zabudowa usługowa,

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) uzupełniające:

a) miejsca postojowe,

b) garaże wbudowane w bryły budynków,

c) zabudowa gospodarcza,

d) infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące parametry, wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) powierzchnię zabudowy nie większą niż 40 % powierzchni działki;

2) powierzchnię terenu biologicznie czynnego nie mniejszą niż 30 % powierzchni działki;

3) wysokość zabudowy nie większa niż 10 m;

4) liczba kondygnacji nadziemnych nie większa niż 2, w tym poddasze użytkowe;

5) wskaźnik intensywności zabudowy nie mniejszy niż 0,4 i nie większy niż 0,8;

6) geometria dachu:

a) dachy co najmniej dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 30° do 45° kryte dachówką ceramiczną, cementową lub blachą dachówkopodobną, dla zabudowy usługowej dopuszcza się dachy płaskie,

b) obowiązek zachowania symetrii i jednakowych spadków głównych połaci;

7) elewacje o wysokich walorach estetycznych wykonane z wysokiej jakości materiałów jak np. tynk, drewno i cegła klinkierowa;

8) obowiązek stosowania dachów w kolorystyce z zakresu barw naturalnych, ceglastych lub grafitowych;

9) realizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 pkt 10, 11 i 12.

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się realizację zabudowy usługowej wolnostojącej, w parterze budynku mieszkalnego lub w formie z nim powiązanej.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się przebudowę i rozbudowę budynków mieszkalnych oraz adaptację zabudowy gospodarczej na cele mieszkalne.

5. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się obowiązek zapewnienia miejsc postojowych zgodnie z § 9 ust. 11, przy czym dopuszcza się ich realizację w formie placów postojowych i garaży wbudowanych w bryły budynków.

6. Dla zabudowy gospodarczej ustala się następujące parametry i zasady kształtowania zabudowy:

1) wysokość zabudowy nie większa niż 5 m;

2) powierzchnia zabudowy nie większa niż 40 m2;

3) dachy płaskie lub o kącie nachylenia głównych połaci do 45°.

7. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się realizację wyłącznie jednego budynku mieszkalnego na działce.

8. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się obowiązek obsługi komunikacyjnej od terenu drogi znajdującej się poza granicami obszaru objętego planem - ul. Zielonej.

§17.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 44.7. MN/U ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) uzupełniające:

a) zabudowa usługowa,

b) garaże,

c) ulice wewnętrzne,

d) infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące parametry, wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszczalne formy zabudowy mieszkaniowej: wolnostojąca, bliźniacza i szeregowa;

2) powierzchnia zabudowy nie większa niż 50 % powierzchni działki;

3) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie mniejsza niż 20 % powierzchni działki;

4) liczba kondygnacji nadziemnych nie większa niż 3, w tym poddasze użytkowe;

5) wysokość zabudowy nie większa niż 12,5 m;

6) dachy strome o symetrycznym układzie połaci i kącie nachylenia od 35° do 45°, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, zakaz stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy;

7) wskaźnik intensywności zabudowy nie mniejszy niż 0,3 i nie większy niż 1,2;

8) dopuszcza się realizację wyłącznie jednego budynku mieszkalnego na działce;

9) dopuszcza się realizację zabudowy usługowej wolnostojącej, w parterze budynku mieszkalnego lub w formie z nim powiązanej;

10) garaże z maksymalnie dwoma stanowiskami, w formie wbudowanej lub wolnostojące o wysokości nie większej niż 3 m do podstawy dachu i 6 m do kalenicy, przykryte dachami o kącie nachylenia połaci dachowych od 35° do 45°, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, w formie architektonicznej nawiązującej do zabudowy mieszkaniowej;

11) w ramach zagospodarowania terenu ustala się obowiązek zapewnienia bezpośredniego dojazdu (dostępu) wydzieloną drogą wewnętrzną od terenu 44.4.KD-PJ do terenu przeznaczonego pod stację transformatorową 20/0,4kV, oznaczonego w planie symbolem 44.8.E.

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się realizację ogrodzeń zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 pkt 10, 11 i 12.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się obowiązek zapewnienia miejsc postojowych zgodnie z § 9 ust. 11.

5. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się obowiązek obsługi komunikacyjnej z przyległego ciągu pieszo-jezdnego 44.4 KD-PJ.

§18.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 30.1. UK ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa usług kultury, w tym biblioteka - teren przeznaczony na powiększenie przyległego terenu o tym samym przeznaczeniu;

2) uzupełniające:

a) miejsca postojowe,

b) infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące parametry, wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) powierzchnia zabudowy nie większą niż 40 % powierzchni działki;

2) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie mniejszą niż 10 % powierzchni działki;

3) wysokość zabudowy nie większa niż 15 m;

4) liczba kondygnacji nadziemnych nie większa niż 3, w tym poddasze użytkowe;

5) wskaźnik intensywności zabudowy nie mniejszy niż 0,1 i nie większy niż 0,9;

6) dachy płaskie lub o kącie nachylenia głównych połaci do 45° kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, zakaz stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy;

7) elewacje o wysokich walorach estetycznych wykonane z wysokiej jakości materiałów w stonowanej kolorystyce;

8) obowiązek stosowania dachów w kolorystyce z zakresu barw naturalnych, ceglastych lub grafitowych;

9) realizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 pkt 10, 11 i 12.

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się obowiązek zapewnienia miejsc postojowych zgodnie z § 9 ust. 11, przy czym dopuszcza się ich realizację w formie placów postojowych.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się obsługę komunikacyjną z istniejących dróg wewnętrznych terenu biblioteki; dopuszcza się dojazd z przyległej drogi 57.1. KD-D.

§19.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 43.1a. U/ZI/KS ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) zabudowa usługowa z zakresu obsługi komunikacji samochodowej,

b) parkingi i garaże;

2) uzupełniające:

a) zieleń izolacyjna,

b) ulice wewnętrzne, ciągi piesze,

c) infrastruktura techniczna;

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące parametry, wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) powierzchnia zabudowy kubaturowej nie większa niż 50 %;

2) wskaźnik intensywności zabudowy nie mniejszy niż 0,1 i nie większy niż 1,0;

3) liczba kondygnacji nadziemnych:

a) dla zabudowy usługowej - nie większa niż 2, w tym poddasze użytkowe,

b) dla garaży - nie większa niż 1;

4) wysokość zabudowy:

a) dla zabudowy usługowej - nie większa niż 9.50 m,

b) dla garaży - nie większa niż 5 m;

5) dachy płaskie lub o kącie nachylenia głównych połaci do 45° kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, zakaz stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy;

6) zabudowa garaży w formie zwartego zespołu (zespołów) boksów, przewidzianych do realizacji w zorganizowanym cyklu inwestycyjnym, dopuszcza się garaże wbudowane w budynki usługowe;

7) wymagany wysoki poziom architektoniczny i estetyczny zabudowy;

8) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie mniejsza niż 20 %;

9) obowiązek zlokalizowania pasa zieleni izolacyjnej od strony ogrodów działkowych;

10) urządzenie chodnika i oświetlenia w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

11) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury;

12) realizacja ogrodzeń zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 pkt 10, 11 i 12.

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się obsługę komunikacyjną od terenu drogi znajdującej się poza granicami obszaru objętego planem - ul. Kazimierza Wielkiego.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się możliwość obsługi komunikacyjnej od terenu drogi znajdującej się poza granicami obszaru objętego planem - ul. Wita Stwosza.

§20.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 33.1. US ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: tereny sportu i rekreacji;

2) uzupełniające:

a) zieleń parkowa i izolacyjna,

b) ciągi pieszo-jezdne, piesze i rowerowe,

c) infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, zakazuje się lokalizacji zabudowy kubaturowej, z wyjątkiem obiektów parkowych, o których mowa w ust.3.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się lokalizację urządzeń sportowo-rekreacyjnych, w tym boisk, obiektów parkowych typu: altana, pergola, urządzeń placu zabaw dla dzieci, ławki oraz obiektów małej architektury.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się zachowanie naturalnej rzeźby terenu, z dopuszczeniem odstępstwa od tej zasady dla potrzeb realizacji elementów funkcji podstawowej.

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie parametrów i wskaźników zagospodarowania terenu ustala się powierzchnię terenu biologicznie czynnego nie mniejszą niż 80 % powierzchni działki.

6. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się obsługę w zakresie miejsc postojowych z terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 45.1. KD-PP.

7. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się obsługę komunikacyjną z przyległej drogi 57.1. KD-D oraz z ul. Budziszyńskiej, poprzez teren 45.1.KD-PP i ul. Konrada I-go, znajdujących się poza granicami obszaru objętego planem.

§21.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 15.5. ZP ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: zieleń publiczna urządzona;

2) uzupełniające:

a) ciąg rowerowy lub ciąg pieszo-rowerowy,

b) infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) zakazuje się wznoszenia obiektów budowlanych z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2;

2) dopuszcza się lokalizację obiektów parkowych typu: altana, pergola, urządzenia zabaw dla dzieci, ławki.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) obowiązek urządzenia alejek i ścieżek pieszo-rowerowych łączących między innymi tereny placu siostry Faustyny z terenem sportu i rekreacji oznaczonym na rysunku planu symbolem 33.1. US;

2) obowiązek całościowego opracowania projektu zagospodarowania z oświetleniem i małą architekturą.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się obsługę komunikacyjną z ul. Św. Jadwigi Śląskiej oraz przyległej drogi 9.1a. KD-D.

§22.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 44.8. E ustala się przeznaczenie podstawowe infrastruktura techniczna - elektroenergetyka - stacja transformatorowa.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się minimalną odległość budynku stacji transformatorowej od granicy działki nie mniejszą niż 1,5 m.

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się obsługę komunikacyjną z publicznego ciągu pieszo-jezdnego 44.4 KD-PJ drogą wewnętrzną przez teren 44.7 MN/U.

§23.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 45.1. KD-PP ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe: parking;

2) uzupełniające:

a) infrastruktura techniczna,

b) drogi wewnętrzne.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się obowiązek zapewnienia miejsc postojowych dla terenu istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, znajdującej się poza granicami obszaru objętego planem terenu 33.1. US.

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się obsługę komunikacyjną z ulicy Budziszyńskiej, znajdującej się poza granicami obszaru objętego planem.

§24.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 9.1a. KD-D i 57.1. KD-D ustala się przeznaczenie podstawowe: drogi klasy dojazdowej.

2. Dla terenów o których mowa w ust. 1, ustala się:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu;

2) szerokość jezdni nie mniejsza niż 7 m;

3) dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych;

4) obowiązek realizacji oświetlenia.

3. Zagospodarowanie terenów, o których mowa w ust. 1 zgodnie z przepisami odrębnymi o drogach publicznych.

§25.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 44.4.KD-PJ ustala się następujące przeznaczenie podstawowe: ciąg pieszo-jezdny.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu;

2) szerokość nawierzchni ciągu - jezdni nie mniejsza niż 5 m;

3) obowiązek realizacji oświetlenia.

3. Zagospodarowanie terenu, o którym mowa w ust. 1 zgodnie z przepisami odrębnymi o drogach publicznych.

§26.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9.1b.KD-W ustala się następujące przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu;

2) chodnik, miejsca postojowe i zieleń w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań.

Rozdział 3
Przepisy końcowe

§27.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§28.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Koliński

 

Opublikowano w Dz. Urz. Woj. 2012.3174 dnia 18.09.2012r.