UCHWAŁA NR XLIV/437/17

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

z dnia 28 grudnia 2017

 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Górka” – „Piastów Śląskich” w Głogowie.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1073 ze zm.), w związku z uchwałą Nr XXVI/223/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Górka” – „Piastów Śląskich” w Głogowie oraz uchwały Nr XXXV/353/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 maja 2017r. zmieniającej uchwałę Nr XXVI/223/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 września 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Górka” – „Piastów Śląskich” w Głogowie, po stwierdzeniu że nie narusza ona ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Głogowa, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIV/327/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 marca 2017 r., uchwala się co następuje:

 

§1.Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Górka” – „Piastów Śląskich” w Głogowie, zwana dalej „zmianą planu”, dotyczy części tekstowej:

1)      uchwały Nr XLVIII/407/98 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 21 kwietnia 1998r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Górka”- „Piastów” w Głogowie, opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Legnickiego, Nr 19, poz. 163 z dnia 2 lipca 1998 r.;

2)      uchwały Nr XXXIX/490/2002 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 maja 2002r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Górka – Piastów Śląskich w Głogowie, opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 163, poz. 2230 z dnia 29 lipca 2002 r.;

3)      uchwały Nr XXXVII/330/2006 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Górka - Piastów Śląskich w Głogowie, opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 59, poz. 934 z dnia z 20 marca 2006 r.

 

§2. W uchwałach, o których mowa w §1 wprowadza się następujące zmiany:

1)      w uchwale, o której mowa w §1 pkt 1, w §8, ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków ustala się wymóg:

1)      odprowadzania ścieków bytowych, przemysłowych, komunalnych do sieci kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2)      odprowadzania wód opadowych i roztopowych:

a)    z powierzchni nieutwardzonych dopuszczenie do gruntu w miejscu ich powstawania, w granicy własnej nieruchomości, w sposób zapewniający ochronę wód podziemnych, powierzchniowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami odrębnymi,

b)   z powierzchni utwardzonych, w tym dróg i parkingów do sieci kanalizacji deszczowej, z uwzględnieniem lit. c,

c)    do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej lub w przypadku braku możliwości korzystania z istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, dopuszczenie odprowadzania wód opadowych i roztopowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych, zbiorników retencyjnych lub urządzeń rozsączających, w sposób zapewniający ochronę wód podziemnych, powierzchniowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami odrębnymi, dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych niepochodzących z powierzchni zanieczyszczonych systemem kanalizacji ogólnospławnej do miejskiej oczyszczalni ścieków.”;

2)      w uchwale, o której mowa w §1 pkt 2, w §4, dodaje się nowy pkt 6, w brzmieniu:

„6. W zakresie wód opadowych i roztopowych ustala się wymóg ich odprowadzania:

a)      z powierzchni nieutwardzonych dopuszczenie do gruntu w miejscu ich powstawania, w granicy własnej nieruchomości, w sposób zapewniający ochronę wód podziemnych, powierzchniowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami odrębnymi,

b)      z powierzchni utwardzonych, w tym dróg i parkingów do sieci kanalizacji deszczowej, z uwzględnieniem lit. c,

c)      do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej lub w przypadku braku możliwości korzystania z istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, dopuszczenie odprowadzania wód opadowych i roztopowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych, zbiorników retencyjnych lub urządzeń rozsączających, w sposób zapewniający ochronę wód podziemnych, powierzchniowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami odrębnymi, dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych niepochodzących z powierzchni zanieczyszczonych systemem kanalizacji ogólnospławnej do miejskiej oczyszczalni ścieków.”;

3)      w uchwale, o której mowa w §1 pkt 3, w §9, ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W zakresie wód opadowych i roztopowych ustala się wymóg ich odprowadzania:

1)      z powierzchni nieutwardzonych dopuszczenie do gruntu w miejscu ich powstawania, w granicy własnej nieruchomości, w sposób zapewniający ochronę wód podziemnych, powierzchniowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami odrębnymi,

2)      z powierzchni utwardzonych, w tym dróg i parkingów do sieci kanalizacji deszczowej, z uwzględnieniem pkt 3,

3)      do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej lub w przypadku braku możliwości korzystania z istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, dopuszczenie odprowadzania wód opadowych i roztopowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych, zbiorników retencyjnych lub urządzeń rozsączających, w sposób zapewniający ochronę wód podziemnych, powierzchniowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami odrębnymi, dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych niepochodzących z powierzchni zanieczyszczonych systemem kanalizacji ogólnospławnej do miejskiej oczyszczalni ścieków.”

4)      w uchwale, o której mowa w §1 pkt 3, w §14, ust. 3:

a)      pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wielkość powierzchni zabudowy nie może przekroczyć 70% powierzchni działki budowalnej;”,

b)      pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) dla nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami należy zapewnić:

a)      co najmniej 2 stanowiska postojowe dla samochodów osobowych dla lokalu mieszkalnego, dopuszcza się ich lokalizacje w garażu,

b)      1 stanowisko postojowe na każde 50 m2 powierzchni użytkowej usług – dla usług o powierzchni użytkowej do 100 m2 lub 1 stanowisko postojowe na każde 75m2 powierzchni użytkowej usług – dla usług o powierzchni użytkowej przekraczającej 100 m2,

c)      miejsca do parkowania należy zapewnić na terenie własnym; w przypadku braku miejsca na działce dopuszcza się lokalizację maksymalnie połowy miejsc postojowych na terenach sąsiednich.”.

§3. Pozostałe ustalenia uchwał, o których mowa w §1 pozostają bez zmian,

 

§4.1. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Głogowie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

2. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Głogowie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

 

§5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa. 

 

§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Andrzej Koliński

 

 

 

 Opublikowano 22.01.2018 r. DZ. URZ. WOJ. 2018.347