Uchwała Nr XXXIX/391/17

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 19 września 2017r.

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Górka” – „Piastów Śląskich” w Głogowie.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017r, poz. 1073), w związku z uchwałą Nr L/326/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 22 października 2013 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Górka” – „Piastów Śląskich” w Głogowie, po stwierdzeniu, że projekt planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa przyjętego uchwałą nr XXXIV/327/17 z dnia 30 marca 2017r. przez Radę Miejską w Głogowie, uchwala się, co następuje:

 

 

Rozdział 1

Ustalenia ogólne

 

§1

1.    Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Górka” – „Piastów Śląskich” w Głogowie, zwaną dalej planem, w granicach określonych na rysunku planu.

2.    Integralną częścią planu jest rysunek w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3.    Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1)        rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, które stanowi załącznik nr 2.

2)        rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, które stanowi załącznik nr 3.

4.    W planie nie określa się:

1)        granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych oraz krajobrazów priorytetowych, ze względu na brak takich terenów,

2)        sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, ze względu na brak potrzeby takiego zagospodarowania.

 

§2

Oznaczenia stosowane w uchwale oznaczają:

1)        nieprzekraczalna linia zabudowy – maksymalna, nieprzekraczalna linia zabudowy ograniczająca teren, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych, nie będących budowlami infrastruktury technicznej; linia ta nie dotyczy części podziemnych obiektów budowlanych, urządzeń budowlanych i urządzeń reklamowych, o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej; elementy budynków tj. okapy, gzymsy, balkony, wiatrołapy, wykusze, loggie, zadaszenia nad wejściem, galerie, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie, rampy mogą przekroczyć tą linię o nie więcej niż 1,5m,

2)        przepisy odrębne – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

3)        przeznaczenie terenu – kategorie form zagospodarowania lub użytkowania lub grupy tych kategorii, które są określone na danym terenie lub w obiekcie,

4)        przeznaczenie podstawowe terenu – jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która dominuje (przeważa) w danym terenie lub obiekcie w sposób określony w ustaleniach planu,

5)        przeznaczenie uzupełniające terenu – jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która może występować łącznie z przeznaczeniem podstawowym w sposób określony w ustaleniach planu, przy czym dopuszcza się nie realizowanie przeznaczenia uzupełniającego,

6)        teren – część obszaru wyznaczona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczona symbolem,

7)        infrastruktura techniczna – rozumie się przez to wszystkie sieci uzbrojenia technicznego oraz obiekty im towarzyszące,

8)        usługi – jest to działalność taka jak: administracja, łączność, gastronomia, handel, kultura, obsługa firm, obsługa ludności, opieka zdrowotna, usługi weterynaryjne, oświata, turystyka, rozrywka i wypoczynek, rzemiosło,

9)        komunikacja wewnętrzna -  należy przez to rozumieć elementy komunikacji nie będące drogami publicznymi i drogami wewnętrznymi, w szczególności: dojścia i dojazdy, miejsca parkingowe, place manewrowe, wraz z zielenią oraz niezbędną infrastrukturą.

 

 

Rozdział 2

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

 

§3

1.    Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1)        granica obszaru objętego planem oraz terenu na którym występuje złoże rud miedzi,

2)        linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

3)        symbole określające przeznaczenie terenów,

4)        nieprzekraczalne linie zabudowy,

5)        stanowiska archeologiczne.

2.    Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny.

 

§4

Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenów i odpowiadające im symbole:

1)        teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – MW,

2)        teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – MN,

3)        teren drogi publicznej – dojazdowej – KD-D,

4)        teren drogi wewnętrznej – KDW,

5)        teren ciągu pieszo-jezdnego – KDJ

6)        teren ciągu pieszo-rowerowego - KX.

    

§5

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady kształtowania krajobrazu:

1)        na terenie 1.MN obowiązuje minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej - 150m2, dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej - 250m2, dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej - 350m2,

2)        na terenie 2.MN obowiązuje minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej - 350m2,

3)        lokalizacja obiektów budowlanych na działce zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi oraz ustalonymi w planie liniami zabudowy,

4)        dopuszcza się lokalizowanie budynków w odległości 1,5m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy zgodnie z przepisami odrębnymi,

5)        na każdym terenie dopuszcza się lokalizację urządzeń budowlanych.

 

§6

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

1)        dla złoża rud miedzi „Głogów” RM 6437 znajdującego się na całym obszarze objętym planem, obowiązują przepisy odrębne,

2)        dotrzymanie standardów ochrony środowiska, określonych w przepisach odrębnych,

3)        wykonanie dróg, placów postojowych i do zawracania samochodów należy przeprowadzić w sposób uniemożliwiający przenikanie zanieczyszczeń ropopochodnych i innych do podłoża i wód gruntowych,

4)        powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone przeznaczyć na różne formy zieleni z elementami małej architektury,

5)        należy dążyć do kompensacji powierzchni biologicznie czynnych,

6)        masy ziemne, usuwane bądź przemieszczane w związku z realizacją inwestycji należy zagospodarować pod rekultywację terenów zdegradowanych oraz w celu kształtowania i zagospodarowania publicznych terenów zieleni, sportu i rekreacji,

7)        ustala się ochronę istniejącego drzewostanu - starodrzewu, polegającą na jego pielęgnacji i zachowaniu,

8)        zakaz przekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu, określonego przepisami odrębnymi, w tym:

a)    dla terenu 1.MW jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

b)   dla terenów 1.MN i 2.MN jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

9)        nie wskazuje się:

a)    obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat,

b)   obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat,

c)    obszarów, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat,

d)   obszarów obejmujących tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego,

ze względu na brak takich obszarów.

 

§7

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej:

1)        stanowisko archeologiczne 9/79/68-20, przedstawione na rysunku planu, znajduje się w gminnej ewidencji zabytków, ochrona zabytków archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi,

2)        ze względu na brak dóbr kultury współczesnej nie ustala się ich ochrony.

 

§8

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i  podziału nieruchomości:

1)        powierzchnia działki:

a)    dla terenu 1.MW nie może być mniejsza niż 1000m2,

b)     dla terenu 1.MN, dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: szeregowej - nie może być mniejsza niż 150m2, bliźniaczej - nie może być mniejsza niż 250m2, wolnostojącej - nie może być mniejsza niż 350m2,

c)    dla terenu 2.MN dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej nie może być mniejsza niż 350m2,

2)        szerokość frontu działki:

a)    dla terenu 1.MW nie może być mniejsza niż 14m,

b)   dla terenu 1.MN nie może być mniejsza niż 7m,

c)    dla terenu 2.MN nie może być mniejsza niż 10m,

3)        kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogi dla terenów 1.MW, 1.MN i 2.MN nie może być mniejszy niż 600,

4)        dla pozostałych terenów  nie ustala się: minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki, szerokości frontu działki i kąta położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego.

 

§9

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1)        dopuszcza się etapowanie budowy projektowanych i rozbudowy istniejących dróg w zakresie realizacji poszczególnych odcinków dróg oraz modernizacji ich parametrów,

2)        obsługa komunikacyjna poszczególnych terenów odbywać się będzie wyłącznie poprzez istniejący lub projektowany układ dróg: publicznych, wewnętrznych i ciąg pieszo-jezdny,  podłączony do istniejącego układu komunikacyjnego,

3)        wykonanie nawierzchni nowych odcinków dróg i ciągu pieszo jezdnego, po realizacji niezbędnych sieci infrastruktury technicznej,

4)        lokalizacja miejsc parkingowych na terenie, na którym usytuowany jest obiekt, jakiemu te miejsca towarzyszą:

a)    na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej minimum 2 miejsca parkingowe na każde mieszkanie, dopuszcza się możliwość lokalizacji obu miejsc parkingowych w garażu,

b)   na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej minimum 1 miejsce parkingowe na każde mieszkanie, wliczając w to miejsce w garażu,

c)    dla usług towarzyszących zabudowie mieszkaniowej, minimum 1 miejsce parkingowe na każde 50m2 powierzchni użytkowej usług, jeżeli powierzchnia użytkowa usług nie przekracza 100m2, minimum 1 miejsce parkingowe na każde 75m2 powierzchni użytkowej usług, jeżeli powierzchnia użytkowa usług przekracza 100m2,

5)        lokalizacja miejsc parkingowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

§10

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1)        w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

a)   sieci uzbrojenia technicznego terenu należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic i innych terenów publicznych,

b)   odstępstwa od zasady, o której mowa w lit. a) dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tego ustalenia,

c)   dopuszcza się etapowanie budowy projektowanych i rozbudowy istniejących systemów infrastruktury technicznej,

d)   dopuszcza się przebudowę sieci uzbrojenia terenu, w tym kolidującej z planowanym zainwestowaniem,

e)   dopuszcza się wydzielenie działek przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną, działki muszą mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej a ich wielkość powinna odpowiadać potrzebom,

f)    dopuszcza się możliwość realizacji infrastruktury technicznej, jako towarzyszącej inwestycjom na terenach własnych inwestorów,

2)        zaopatrzenie w wodę:

a)   z dystrybucyjnej sieci wodociągowej,

b)   z indywidulanych ujęć wody,

c)   dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących oraz budowę nowych dystrybucyjnych sieci i przyłączy wodociągowych,

3)        odprowadzanie ścieków:

a)   odprowadzenie ścieków komunalnych i bytowych systemem dystrybucyjnej kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej,

b)   dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących oraz budowę nowych sieci i przyłączy dystrybucyjnej kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej,

c)   dopuszcza się przydomowe oczyszczalnie ścieków,

4)        odprowadzania wód opadowych i roztopowych:

a)        odprowadzenie nie zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych:

-      systemem dystrybucyjnej sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników,

-      retencjonowanie lub rozsączanie na działce,

b)        odprowadzenie zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych, systemem dystrybucyjnej sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników, po ich podczyszczeniu,

c)        do czasu budowy kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych systemem  kanalizacji ogólnospławnej do miejskiej oczyszczalni ścieków,

d)        dopuszcza się budowę dystrybucyjnej sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej i przebudowę istniejących sieci kanalizacji ogólnospławnej,

5)        w zakresie melioracji: w przypadku wystąpienia kolizji funkcjonujących sieci i systemów drenarskich na terenach przeznaczonych pod zainwestowanie, sieć te i systemy drenarskie należy przebudować,

6)        w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a)   dostawa energii elektrycznej z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych, sieci dystrybucyjnych napowietrznych, napowietrzno-kablowych i kablowych, średniego i niskiego napięcia,

b)   dopuszcza się modernizację i rozbudowę istniejących dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w formie linii napowietrznych i kablowych wraz z przyłączami oraz budowę stacji transformatorowych,

c)   dopuszcza się wykonanie stacji transformatorowych w zależności od sposobu zagospodarowania terenów jako wbudowane lub obiekty wolnostojące na wydzielonych działkach lub na terenie własnym inwestora, z zapewnieniem dogodnego do nich dojazdu, dopuszcza się usytuowanie budynku stacji transformatorowej w odległości 1,5m od granicy działki,

d)   ustala się wzdłuż istniejących i projektowanych sieci ograniczenia zabudowy i zagospodarowania terenu, wynikające z przepisów odrębnych,

7)        ustala się zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych w tym wykorzystujących energię wiatru o mocy mikroinstalacji,

8)        w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a)   dopuszcza się zaopatrzenie w gaz z dystrybucyjnej sieci gazowej,

b)   dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących oraz budowę nowych sieci i przyłączy gazowych,

9)        w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

a)    ustala się zaopatrzenie w ciepło w oparciu o zasilanie:

-      gazem,

-      energią elektryczną,

-      z dystrybucyjnej sieci ciepłowniczej,

-      paliwami ciekłymi i stałymi,

-      z odnawialnych źródeł energii o mocy do 100kW,

b)   obowiązuje stosowanie urządzeń o wysokiej sprawności spalania i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń,

c)    dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących oraz budowę nowych dystrybucyjnych sieci i przyłączy ciepłowniczych.

10)    w zakresie rozwoju systemu telekomunikacyjnego: ustala się realizację dystrybucyjnej sieci teletechnicznej, zgodnie z zapotrzebowaniem związanym z rozwojem nowych inwestycji,

11)    w zakresie gospodarki odpadami ustala się działania zgodnie z przepisami odrębnymi i aktami prawa miejscowego.

 

§11

Dla istniejącej przesyłowej sieci gazowej wysokiego ciśnienia DN 100 PN 6,3 MPa i stacji redukcyjno-pomiarowej I0 Głogów oś. Piastów Śląskich, obowiązują następujące ustalenia dotyczące modernizacji, rozbudowy i budowy systemów przesyłowych infrastruktury technicznej:

1)        ustala się strefę kontrolowaną, pokazaną na rysunku planu, w której obowiązują ograniczenia w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, wynikające z przepisów odrębnych,

2)        dopuszcza się modernizację i rozbudowę.

 

 

Rozdział 3

Ustalenia dla terenów

 

§12

1.    Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.MW ustala się następujące przeznaczenie:

1)        podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

2)        uzupełniające:

a)   usługi,

b)   infrastruktura techniczna,

c)   komunikacja wewnętrzna,

d)   zieleń,

e)   parkingi, garaże.

2.    Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego, zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)        ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości od 3m do 5m od linii rozgraniczającej tereny i jak na rysunku planu,

2)        ustala się maksymalną wysokość zabudowy dla budynków – 11,5m dla dachów płaskich i 14,0m dla dachów ukośnych,

3)        ustala się maksymalną ilość kondygnacji nadziemnych: trzy,

4)        ustala się kształt dachów: stromy o kącie nachylenia połaci od 300 do 500 dla min 80% powierzchni dachu lub płaski,

5)        dla dachów stromych ustala się następujące wymagania dotyczące pokrycia dachu: dachówka lub materiał dachówkopodobny, dla dachów płaskich nie ustala się wymagań dotyczących rodzajów pokrycia dachu,

6)        ustala się intensywności zabudowy: minimalną 0,1 maksymalną 2,35,

7)        ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną na 15% powierzchni działki budowlanej,

8)        ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki: 70%,

9)        dopuszcza się usługi tylko w parterach budynków mieszkalnych,

10)    dopuszcza się parkingi i garaże podziemne.

 

§13

1.    Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.MN ustala się następujące przeznaczenie:

1)        podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

2)        uzupełniające:

a)   usługi,

b)   infrastruktura techniczna,

c)   zieleń,

d)   komunikacja wewnętrzna,

e)   garaże.

2.    Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego, zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)        ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości od 4m do 14m od linii rozgraniczającej tereny i jak na rysunku planu,

2)        ustala się dopuszczalne formy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: szeregowa, bliźniacza, wolnostojąca,

3)        ustala się maksymalną wysokość zabudowy dla budynków: 8,5m dla dachów płaskich i 11,0m dla dachów ukośnych,

4)        ustala się maksymalną ilość kondygnacji nadziemnych: dwie, w tym poddasze użytkowe dla dachów ukośnych,

5)        ustala się kształt dachów: stromy o kącie nachylenia połaci od 300 do 500 dla min 80% powierzchni dachu lub płaski,

6)        dla dachów stromych ustala się następujące wymagania dotyczące pokrycia dachu: dachówka lub materiał dachówkopodobny, dla dachów płaskich nie ustala się wymagań dotyczących rodzajów pokrycia dachu,

7)        dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej ustala się intensywności zabudowy: minimalną 0,1 maksymalną 1,5,

8)        dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej ustala się intensywności zabudowy: minimalną 0,1 maksymalną 1,3,

9)      dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej ustala się intensywności zabudowy: minimalną 0,1 maksymalną 1,1,

10)    ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną na 20% powierzchni działki budowlanej,

11)    ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki: 65%,

12)    dopuszcza się usługi tylko w parterach budynków mieszkalnych,

13)    dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej dopuszcza się garaże wbudowane w budynki mieszkalne,

14)    dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej i wolnostojącej dopuszcza się garaże wbudowane w budynki mieszkalne oraz budynki, garażowe i gospodarcze, wolnostojące lub dobudowane, jednokondygnacyjne, o maksymalnej wysokości do 6m, o pokryciu i kształcie dachu nawiązującym do budynków przeznaczenia podstawowego.

 

§14

1.    Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.MN ustala się następujące przeznaczenie:

1)        podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - wolnostojąca,

2)        uzupełniające:

a)   usługi,

b)   infrastruktura techniczna,

c)   zieleń,

d)   komunikacja wewnętrzna,

e)   garaże.

2.    Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego, zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)        ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości od 4m do 20m od linii rozgraniczającej tereny i jak na rysunku planu,

2)        ustala się maksymalną wysokość zabudowy dla budynków: 8,5m dla dachów płaskich i 11,0m dla dachów ukośnych,

3)        ustala się maksymalną ilość kondygnacji nadziemnych: dwie, w tym poddasze użytkowe dla dachów ukośnych,

4)        ustala się kształt dachów: stromy o kącie nachylenia połaci od 300 do 500 dla min 80% powierzchni dachu lub płaski,

5)        dla dachów stromych ustala się następujące wymagania dotyczące pokrycia dachu: dachówka lub materiał dachówkopodobny, dla dachów płaskich nie ustala się wymagań dotyczących rodzajów pokrycia dachu,

6)        ustala się intensywności zabudowy: minimalną 0,1 maksymalną 1,0,

7)        ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną na 20% powierzchni działki budowlanej,

8)        ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki: 50%,

9)        dopuszcza się usługi tylko w parterze budynku mieszkalnego,

10)    dopuszcza się garaż wbudowany w budynek mieszkalny oraz budynki, garażowy i gospodarczy, wolnostojące lub dobudowane, jednokondygnacyjne, o maksymalnej wysokości do 6m, o pokryciu i kształcie dachu nawiązującym do budynku przeznaczenia podstawowego.

 

§15

1.    Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.KD-D ustala się następujące przeznaczenie:

1)        podstawowe: droga publiczna dojazdowa,

2)        uzupełniające: infrastruktura techniczna.

2.    Na terenie, o którym mowa w ust.1, obowiązują następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego i przestrzeni publicznej, zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)        szerokość w liniach rozgraniczających od 8m do 18m jak na rysunku planu,

2)        szerokość jezdni minimum 6,0m,

3)        dopuszcza się chodnik, oświetlenie, ścieżkę rowerową, zieleń, obiekty małej architektury,

4)        nie dopuszcza się lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo-handlowych;

5)        obowiązują zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji określone w §9 pkt 1,

6)        zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi o drogach publicznych.

3.    Teren, o którym mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego.

 

§16

1.    Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.KDW ustala się następujące przeznaczenie:

1)        podstawowe: droga wewnętrzna,

2)        uzupełniające: infrastruktura techniczna.

2.    Na terenie, o którym mowa w ust.1, obowiązują następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego i przestrzeni publicznej, zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)        szerokość w liniach rozgraniczających od 10m do 25m jak na rysunku planu,

2)        szerokość jezdni minimum 5,0m,

3)        dopuszcza się miejsca postojowe, chodnik, oświetlenie, ścieżkę rowerową, zieleń, obiekty małej architektury,

4)        nie dopuszcza się lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo-handlowych,

5)        obowiązują zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji określone w §9 pkt 1.

 

§17

1.    Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.KDJ ustala się następujące przeznaczenie:

1)        podstawowe: ciąg pieszo-jezdny,

2)        uzupełniające: infrastruktura techniczna.

2.    Na terenie, o którym mowa w ust.1, ustala się następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego i przestrzeni publicznej, zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)        szerokość w liniach rozgraniczających od 5m do 10m jak na rysunku planu,

2)        dopuszcza się jezdnię, chodnik, oświetlenie, ścieżkę rowerową, zieleń, obiekty małej architektury,

3)        nie dopuszcza się tymczasowych obiektów usługowo-handlowych.

 

§18

1.    Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 52b1.KX ustala się następujące przeznaczenie:

1)        podstawowe: ciąg pieszo-rowerowy,

2)        uzupełniające: infrastruktura techniczna.

2.    Na terenie, o którym mowa w ust.1, ustala się następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego i przestrzeni publicznej, zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)        szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu,

2)        nawierzchnia szutrowa lub utwardzona (betonowa, bitumiczna),

3)        dopuszcza się oświetlenie, zieleń, obiekty małej architektury,

4)        nie dopuszcza się tymczasowych obiektów usługowo-handlowych.

 

 

Rozdział 4

Ustalenia końcowe

 

§19

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się następujące wielkości stawki procentowej:

1)        dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.MW, 1.MN, 2.MN, w wysokości 30%,

2)        dla pozostałych terenów, w wysokości 0,5%.

 

§20

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

 

§21

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Opublikowano 29.09.2017 r. DZ. URZ. WOJ. 2017.3984