Uchwałą Nr XXX/183/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 5 czerwca 2012 roku wprowadzono zmiany w części tekstowej planu oznaczone kolorem niebieskim.
Zobacz tekst bez wprowadzonych zmian.

UCHWAŁA Nr XXXIII/294/2009

Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
osiedla Górka - Piastów Śląskich w Głogowie
oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
działek nr geod. 47/1, 48/1 i 48/3, obręb 12 - Górkowo w Głogowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz w związku z uchwałą nr XV/146/2008 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Górka - Piastów Śląskich w Głogowie oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr geod. 47/1, 48/1 i 48/3, obręb 12 - Górkowo w Głogowie, uchwala się, co następuje:

Rozdział 1
Ustalenia ogólne

§ 1.

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Górka - Piastów Śląskich w Głogowie oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działek nr geod. 47/1, 48/1 i 48/3, obręb 12 - Górkowo w Głogowie, zwane dalej planem, obejmują tereny w granicach określonych na rysunku planu.

2. W planie nie wprowadza się ustaleń w zakresie:

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na brak występowania takich terenów;

2) szczegółowych zasad i warunków scalania nieruchomości objętych planem miejscowym, ze względu na brak występowania takich terenów;

3) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

4) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, ze względu na brak takich obszarów;

5) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji, ze względu na brak takich obszarów;

6) granice terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) ze względu na brak takich obszarów;

7) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych, ze względu na brak występowania takich terenów;

8) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, ze względu na brak występowania takich pomników.

 

§ 2.


Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy - maksymalna, nieprzekraczalna linia zabudowy ograniczająca teren, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu, linia ta nie dotyczy takich elementów jak: części podziemnych obiektów budowlanych, balkonów, wiatrołapów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, schodów, zadaszeń nad wejściami do budynków o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej;

2) nieprzekraczalna linia zabudowy dla usług - maksymalna, nieprzekraczalna linia zabudowy ograniczająca teren, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków - z wyjątkiem budynków mieszkaniowych, oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu, linia ta nie dotyczy takich elementów jak: części podziemnych obiektów budowlanych, balkonów, wiatrołapów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, schodów, zadaszeń nad wejściami do budynków o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej;

3) obowiązująca linia zabudowy - linia wzdłuż której należy sytuować zewnętrzną ścianę nowego budynku;

4) przepisy szczególne - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

5) przeznaczenie terenu lub obiektu - kategorie form zagospodarowania lub działalności lub grupy tych kategorii, które jako jedyne są dopuszczone na danym terenie lub w obiekcie;

6) przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu - jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która powinna dominować (przeważać) w danym terenie lub obiekcie w sposób określony w ustaleniach planu;

7) przeznaczenie uzupełniające terenu lub obiektu - jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu (max 30%), która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu, przy czym dopuszcza się nie realizowanie przeznaczenia uzupełniającego;

8) teren - część obszaru wyznaczona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczona symbolem;

9) liczbie kondygnacji - należy przez to rozumieć liczbę kondygnacji, nadziemnych budynku z wyjątkiem piwnic, suteren;

10) wysokość zabudowy - rozumie się przez to wysokość budynku wyrażoną w metrach, od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku, do górnej krawędzi kalenicy (w przypadku dachów skośnych) lub górnego poziomu połaci dachu (w przypadku stropodachów płaskich);

11) wskaźnik intensywności zabudowy - stosunek sumy powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków liczonej w zewnętrznym obrysie ścian bez uwzględnienia balkonów, loggii i tarasów do powierzchni terenu, ograniczonego liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu, na której usytuowane są te budynki;

12) powierzchni biologicznie czynnej - rozumie się przez to położony na działce grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodę powierzchniową o powierzchni nie mniejszej niż 10m2, urządzonych jako stałe trawniki, kwietniki lub oczka wodne, na podłożu zapewniającym naturalną wegetację roślin.

 

§ 3.

1. Integralną częścią planu są rysunki planu w skali 1:1000 stanowiące załączniki graficzne nr 1 i nr 2 do uchwały.

2. Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

4. Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji zapisanych w planie, z zakresu infrastruktury technicznej stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

5. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu;

3) symbole określające przeznaczenie terenów;

4) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy;

6. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny.

 

§ 4.

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

3) usługi, w tym handel;

4) zieleń publiczna;

5) zieleń izolacyjna;

6) ulice publiczne, ulice wewnętrzne, ciągi pieszo - jezdne, ciągi piesze;

7) parkingi i garaże;

8) infrastruktura techniczna - należy przez to rozumieć sieci uzbrojenia technicznego, w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne, obiekty im towarzyszące.

2. Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń innych niż te, które są dla niego ustalone w planie.

 

§ 5.


Ustala się następujący sposób zagospodarowania terenu i kompozycji urbanistycznej:

1) zakaz stosowania okładzin elewacyjnych typu siding oraz obcej stylistyki regionalnej;

2) wyklucza się lokalizację obiektów tymczasowych o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej;

3) przy realizacji głównych ciągów pieszych osiedla przewidzieć budowę ścieżek rowerowych prowadzonych w miarę możliwości równolegle do ich przebiegów z wyeliminowaniem kolizji z ruchem drogowym

4) przy wprowadzaniu reklam na terenach i obiektach stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów, ustala się zasadę uzyskiwania każdorazowo opinii Architekta Miasta przy uwzględnieniu założeń przyjętych dla ujednolicenia charakteru i form tych reklam; na terenach prywatnych zakaz lokalizacji reklam, nie związanych z prowadzoną tam działalnością;

5) na obszarze objętym planem obowiązuje lokalizacja miejsc postojowych na terenie, na którym usytuowany jest obiekt jakiemu te miejsca towarzyszą, o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej;

6) lokalizacja obiektów budowlanych na działce zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi oraz ustalonymi w planie liniami zabudowy;

7) dopuszcza się scalanie i podział działek.

 

§ 6.


Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony i kształtowania środowiska:

1) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód gruntowych i gruntu ze względu na ochronę Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 302 Pradolina Barycz-Głogów;

2) dotrzymanie standardów ochrony środowiska przez wprowadzaną działalność;

3) zakaz lokalizacji inwestycji oraz działalności pozainwestycyjnej, których budowa oraz funkcjonowanie pogorszy stan środowiska;

4) zanieczyszczone wody opadowe z powierzchni utwardzonych należy podczyścić przed ich odprowadzeniem do odbiornika;

5) powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone przeznaczyć na różne formy zieleni z elementami małej architektury;

6) należy dążyć do kompensacji powierzchni biologicznie czynnych;

7) masy ziemne, usuwane bądź przemieszczane w związku z realizacją inwestycji należy zagospodarować pod rekultywację terenów zdegradowanych, dla potrzeb technologicznych i rekultywacji składowisk odpadów oraz w celu kształtowania i zagospodarowania publicznych terenów zieleni, sportu i rekreacji.

8) zakaz przekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu, określonego przepisami szczególnymi.

 

§ 7.


Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - wszelkie prace prowadzone w rejonie stanowiska archeologicznego mają być prowadzone pod nadzorem archeologicznym, w razie konieczności należy przeprowadzić badania ratownicze. Na tego typu prace należy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

§ 8.

1. Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:

1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic i innych terenów publicznych;

2) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 1 dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tego ustalenia, po uzgodnieniu z właścicielem terenu i zarządcą sieci;

3) przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidującej z planowanym zainwestowaniem, na warunkach określonych przez właściciela sieci;

4) realizacja układu komunikacyjnego powinna obejmować kompleksową realizację uzbrojenia technicznego;

5) wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, odprowadzania ścieków, wód opadowych oraz lokalizacji innych urządzeń technicznych na terenach określonych w § 1. uchwały wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci.

6) dopuszcza się możliwość realizacji infrastruktury technicznej, jako towarzyszącej inwestycjom na terenach własnych inwestorów.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa wody z miejskiej sieci wodociągowej,

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy wodociągowych zgodnie z ustaleniami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5;

3. W zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych przyjmuje się następujące ustalenia:

1) odprowadzenie ścieków komunalnych i bytowych układem kanalizacji ogólnospławnej;

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5;

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala się:

1) odprowadzenie wód opadowych:

a) nie zanieczyszczonych:

- systemem sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników,

- retencjonowanie lub rozsączanie na działce,

b) zanieczyszczonych - systemem sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników, po ich podczyszczeniu;

2) dopuszcza się budowę sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej i przebudowę istniejących sieci kanalizacji ogólnospławnej zgodnie z ustaleniami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5;

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej;

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy gazowych zgodnie z warunkami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5;

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa energii cieplnej w oparciu o zasilanie:

a) gazem;

b) energią elektryczną;

c) z sieci ciepłowniczej;

d) paliwami stałymi i z odnawialnych źródeł energii.

e) innych paliw, z zastrzeżeniem pkt.2)

2) obowiązuje stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;

3) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy sieci ciepłowniczej zgodnie z warunkami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa energii elektrycznej z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych i sieci średniego i niskiego napięcia;

2) dopuszcza się rozbudowę i budowę nowych kablowych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia wraz z budową stacji transformatorowych, wykonanych w zależności od sposobu zagospodarowania terenów jako wbudowane lub obiekty wolnostojące na wydzielonych działkach lub na terenie własnym inwestora z zapewnieniem dogodnego do nich dojazdu, na warunkach określonych przez właściciela sieci; dopuszcza się usytuowanie budynku stacji transformatorowej w odległości 1,5m od granicy działki;

3) ustala się obowiązek zachowania normatywnych odległości zabudowy od istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznych.

8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w przepisach szczególnych i aktach prawa miejscowego.

9. W zakresie usług telekomunikacyjnych przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dopuszcza się przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej;

2) zaleca się lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych we wspólnych kanałach zbiorczych w porozumieniu ze wszystkimi operatorami sieci;

3) zakaz budowy na obszarze objętym planem wolnostojących wież i masztów telefonii komórkowej oraz instalowania anten na istniejących i projektowanych budynkach;

3) dopuszcza się budowę kontenerowych central i stacji bazowych oraz masztów łączności publicznej.

10. Na terenie objętym planem zlokalizowana jest sieć gazowa wysokiego ciśnienia (o średnicach nominalnych DN 100, DN 300 i ciśnieniu nominalnym PN 6,3MPa) oraz stacja redukcyjno-pomiarowa gazu I0 Głogów - Piastów:/p>

1) dopuszcza się modernizację i rozbudowę sieci gazowej wysokiego ciśnienia;

2) strefa ochronna sieci gazowej wysokiego ciśnienia:

a) w miastach i zespołach wiejskich budynków mieszkalnych o zwartej zabudowie, o szerokości 25m od gazociągu do linii zwartej zabudowy;

b) dla budynków użyteczności publicznej, o szerokości 35m od gazociągu do granicy terenu;

c) dla budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej, o szerokości 20m od gazociągu do rzutu budynku, której lokalizację pokazano na rysunku planu;

d) dla wolnostojących budynków niemieszkalnych, o szerokości 15m od gazociągu do rzutu budynku;

e) parkingów, o szerokości 20m od gazociągu do granicy terenu;
stanowi obszar, w którym operator sieci jest uprawniony do zapobiegania działalności mogącej mieć negatywny wpływ na jej trwałość i prawidłową eksploatację, szerokość wyżej wymienionych stref może ulec zmianie w przypadku zmiany przepisów szczególnych;

3) ustala się obowiązek uzgodnienia z operatorem sieci gazowej lokalizacji obiektów wzdłuż strefy ochronnej, przed wydaniem pozwolenia na budowę;

4) w strefie ochrony ustala się następujące zagospodarowanie terenu:

a) zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy;

b) obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu do sieci infrastruktury technicznej oraz swobodnego przemieszczania się wzdłuż gazociągu;

c) dopuszcza się lokalizację podziemnego uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu i na warunkach określonych przez operatora gazociągu;

d) zakaz sadzenia drzew i krzewów w pasie 4m (po 2m od osi gazociągu) - zagospodarowanie terenu zielenią niską

e) zakaz prowadzenia działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu podczas eksploatacji.

11. Na terenie objętym planem znajdują się linie elektroenergetyczne 110kV i średniego napięcia:

1) wzdłuż linii elektroenergetycznych występuje obszar oddziaływania, w którym może występować przekroczenie dopuszczalnego poziomu oddziaływania pola elektromagnetycznego zgodnie z przepisami szczególnymi;

2) dopuszcza się remont, modernizację i rozbudowę istniejących linii elektroenergetycznych 110kV i średniego napięcia;

3) dopuszcza się skablowanie linii średniego napięcia.

 

Rozdział 2
Ustalenia dla terenów

 

§ 9.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 8.1.MN, 8.2.MN i 33.1.MN ustala się następujące przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - tereny przeznaczone na powiększenie przyległych działek zabudowy jednorodzinnej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy: zakaz wznoszenia budynków.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) dla ogrodzeń od strony dróg i innych terenów publicznych wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej, siatki oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;

2) należy przeznaczyć co najmniej 10% powierzchni działek na zieleń wysoką;

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:

1) dojazd do terenów 8.1.MN i 8.2.MN z ul. Gnieźnieńskiej;

2) dojazd do terenu 33.1.MN od strony ul. Konrada I przez teren 2KS.

 

§ 10.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 17.1.MN/MW ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (wolnostojąca, bliźniacza, szeregowa);

b) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2) uzupełniające:

a) usługi jako towarzyszące zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej;

b) ulice wewnętrzne, ciągi piesze;

c) parkingi i garaże;

d) infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;

2) dachy strome o symetrycznym układzie połaci i kącie nachylenia od 35O do 45O, kryte dachówką lub materiałem dachówko podobnym, dopuszcza się stropodachy płaskie;

3) zakaz stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy;

4) w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ustala się:

a) ilość kondygnacji nadziemnych trzy; przy dachach ukośnych - trzecia kondygnacja w poddaszu użytkowym, dopuszcza się piwnice, jako kondygnację podziemną;

b) maksymalna wysokość zabudowy 14,50m;

c) dopuszcza się garaż lub parking podziemny, wystający poza obrys budynku mieszkalnego;

d) wskaźnik intensywności zabudowy nie może przekroczyć wartości 1,2;

e) obowiązuje realizacja zabudowy w jednolitej formie architektonicznej, w szczególności w zakresie wysokości budynków i formy dachów;

f) dopuszcza się realizację usług na terenach wydzielonych z zabudowy mieszkaniowej przy zachowaniu odległości min. 35m od granicy terenu przeznaczonego pod usługi do gazociągu wysokiego ciśnienia;

g) powierzchnia terenów wyznaczonych pod usługi, nie może przekroczyć 15% całego terenu;

h) pawilony handlowo-usługowe maksymalnie dwu kondygnacyjne, nawiązujące kształtem i pokryciem dachów do sąsiednich budynków zabudowy mieszkaniowej, o powierzchni sprzedaży do 400 m2;

5) w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala się:

a) minimalną powierzchnię działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej na 600m2;

b) minimalną powierzchnię działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej na 500m2;

c) minimalną powierzchnię działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej na 350m2;

d) ilość kondygnacji nadziemnych dwie, w tym druga w poddaszu użytkowym; dopuszcza się piwnice, jako kondygnację podziemną;

e) maksymalna wysokość zabudowy 9,5m;

f) lokalizacja maksymalnie jednego budynku mieszkalnego na działce, dopuszcza się budynki z dwoma lokalami mieszkalnymi;

g) dopuszcza się realizację lokalu użytkowego w parterze budynku mieszkalnego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;

h) garaże z maksymalnie dwoma stanowiskami, w formie wbudowanej lub wolnostojące o wysokości jednej kondygnacji, przykryte dachami o kącie nachylenia połaci dachowych od 35O do 45O, kryte dachówką ceramiczną w kolorze czerwonym lub ceglastym, w formie architektonicznej nawiązującej do zabudowy mieszkaniowej;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się korektę linii rozgraniczającej pomiędzy terenami oznaczonymi na rysunku planu symbolami 44.1.ZP/U, 44.6.U/MW/MN, 17.1.MN/MW i 44.5.ZP/U od wyznaczonego na rysunku planu przebiegu - korekta ta może wynikać z potrzeb inwestycyjnych i ze zmian własnościowych terenów;

2) należy zachować normatywne odległości zabudowy od gazociągu wysokiego ciśnienia;

3) należy przeznaczyć co najmniej 20% powierzchni działki na powierzchnię biologicznie czynną;

4) dla ogrodzeń od strony dróg oraz innych terenów publicznych wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej, siatki oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;

5) w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej:

a) zakaz lokalizacji garaży wolnostojących;

b) obowiązek urządzenia placu zabaw dla dzieci;

c) obowiązek całościowego i jednolitego zagospodarowania terenu;

6) należy zapewnić co najmniej:

a) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 1,5 miejsca postojowego na posesji dla samochodu osobowego na 1 lokal mieszkalny (dopuszcza się aby jedno było w garażu)

b) dla wydzielonych terenów usług w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej - 1 miejsce postojowe dla samochodu osobowego na każde 50m2 powierzchni użytkowej usług;

c) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 miejsca postojowe na posesji dla samochodu osobowego (dopuszcza się aby jedno z nich było w garażu)

d) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami - 3 miejsca postojowe dla samochodu osobowego (dopuszcza się, aby jedno z nich było w garażu);

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej, dojazd od strony terenu oznaczonego symbolem: 64.1.KD-D (przez teren 64.2.ZI), 68KZ1/2 (ul. Wita Stwosza).

 

§ 11.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 17.2.MN ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza

2) uzupełniające:

a) ulice wewnętrzne, ciągi piesze;

b) parkingi i garaże;

c) infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;

2) minimalna powierzchnia działki:

a) 600m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej;

b) 500m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej;

3) lokalizacja maksymalnie jednego budynku mieszkalnego na działce;

4) dopuszcza się realizację lokalu użytkowego w parterze budynku mieszkalnego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;

5) garaże z maksymalnie dwoma stanowiskami, w formie wbudowanej lub wolnostojące o wysokości jednej kondygnacji, przykryte dachami o kącie nachylenia połaci dachowych od 35O do 45O, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, w formie architektonicznej nawiązującej do zabudowy mieszkaniowej;

6) dla istniejącej zabudowy:

a) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę budynków mieszkalnych, max liczba kondygnacji - 2, w tym poddasze użytkowe;

b) dachy strome od 35O do 50O, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;

7) dla nowej zabudowy mieszkaniowej ustala się:

a) ilość kondygnacji nadziemnych dwie w tym druga w poddaszu użytkowym, dopuszcza się piwnice, jako kondygnację podziemną;

b) maksymalna wysokość zabudowy 9,5m;

c) dachy strome o symetrycznym układzie połaci i kącie nachylenia od 35O do 45O, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;

d) zakaz stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) dla ogrodzeń od strony dróg publicznych wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej, siatki oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;

2) należy przeznaczyć co najmniej 30% powierzchni działki na powierzchnię biologicznie czynną;

3) zazielenienie terenów niezabudowanych;

4) należy zachować normatywne odległości zabudowy od gazociągu wysokiego ciśnienia;

5) dopuszcza się wydzielenie ulic wewnętrznych o minimalnej szerokości 5m;

6) należy zapewnić co najmniej:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 miejsca postojowe na posesji dla samochodu osobowego (dopuszcza się aby jedno z nich było w garażu)

b) dla zabudowy mieszkaniowej z lokalem użytkowym - 3 miejsca postojowe dla samochodu osobowego (dopuszcza się, aby jedno z nich było w garażu);

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej, dojazd od strony terenu oznaczonego symbolem 64.1.KD-D (przez teren 64.3.ZI) i od strony terenu 52bKX po uzyskaniu zgody właściciela terenu.

§ 12.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 18.1.MN i 20.1.MN ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) uzupełniające:

a) ulice wewnętrzne, ciągi piesze;

b) parkingi i garaże;

c) infrastruktura techniczna;

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) ustala się formę zabudowy - wolnostojącą, dopuszcza się zabudowę bliźniaczą realizowaną na odrębnych działkach oraz budynki z dwoma lokalami mieszkalnymi na działce;

2) nieprzekraczalna i obowiązująca linia zabudowy jak na rysunku planu;

3) minimalna powierzchnia działki:

a) 600m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i budynków z dwoma lokalami mieszkalnymi;

b) 500m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej;

4) lokalizacja maksymalnie jednego budynku mieszkalnego na działce;

5) ilość kondygnacji nadziemnych - dwie, w tym druga w poddaszu użytkowym; dopuszcza się piwnice, jako kondygnację podziemną;

6) maksymalna wysokość zabudowy - 9,5m;

7) dachy strome o symetrycznym układzie połaci i kącie nachylenia od 35O do 45O, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;

8) zakaz stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy;

9) dopuszcza się realizację lokalu użytkowego w parterze budynku mieszkalnego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;

10) garaże z maksymalnie dwoma stanowiskami, w formie wbudowanej lub wolnostojące o wysokości jednej kondygnacji, przykryte dachami o kącie nachylenia połaci dachowych od 35O do 45O, kryte dachówką ceramiczną lub betonową, w formie architektonicznej nawiązującej do zabudowy mieszkaniowej, dopuszcza się garaże zblokowane na granicy dwóch sąsiadujących działek;

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) dla ogrodzeń od strony dróg publicznych wprowadza się stosowanie elementów kamiennych, ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej, siatki oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;

2) należy przeznaczyć co najmniej 30% powierzchni działki na powierzchnię biologicznie czynną;

3) zazielenienie terenów niezabudowanych;

4) należy zachować normatywne odległości zabudowy od gazociągu wysokiego ciśnienia;

5) dopuszcza się wydzielenie ulic wewnętrznych o minimalnej szerokości 5m;

6) należy zapewnić co najmniej:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i każdego mieszkania w budynku z dwoma lokalami mieszkalnymi - 2 miejsca postojowe na posesji dla samochodu osobowego (dopuszcza się aby jedno z nich było w garażu)

b) dla zabudowy mieszkaniowej z lokalem użytkowym - 3 miejsca postojowe dla samochodu osobowego (dopuszcza się, aby jedno z nich było w garażu);

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:

1) dojazd do terenu 18.1.MN od strony terenów oznaczonych symbolem 64.1.KD-D, 66.1.KD-D;

2) dojazd do terenu 20.1.MN od strony terenów oznaczonych symbolem 64.1.KD-D, 65.1.KD-D, od strony terenu 68KZ1/2.

 

§ 13.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 21.1MN ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) uzupełniające:

a) usługi (z wyjątkiem usług rzemiosła uciążliwego takiego jak warsztaty samochodowe, stolarskie itp.);

b) ulice wewnętrzne, ciągi piesze;

c) parkingi i garaże;

d) infrastruktura techniczna;

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy

1) ustala się formę zabudowy - wolnostojącą, dopuszcza się zabudowę bliźniaczą realizowaną na odrębnych działkach oraz budynki z dwoma lokalami mieszkalnymi na działce;

2) nieprzekraczalna i obowiązująca linia zabudowy jak na rysunku planu;

3) minimalna powierzchnia działki:

a) 600m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i budynków z dwoma lokalami mieszkalnymi;

b) 500m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej;

4) lokalizacja maksymalnie jednego budynku mieszkalnego na działce;

5) ilość kondygnacji nadziemnych - dwie, w tym druga w poddaszu użytkowym; dopuszcza się piwnice, jako kondygnację podziemną;

6) maksymalna wysokość zabudowy - 9,5m;

7) dachy strome o symetrycznym układzie połaci i kącie nachylenia od 35O do 45O, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;

8) zakaz stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy;

9) realizacja usług w parterze budynku mieszkalnego lub w formie z nim powiązanej;

10) garaże z maksymalnie dwoma stanowiskami, w formie wbudowanej lub wolnostojące o wysokości jednej kondygnacji, przykryte dachami o kącie nachylenia połaci dachowych od 35O do 45O, kryte dachówką ceramiczną lub betonową, w formie architektonicznej nawiązującej do zabudowy mieszkaniowej, dopuszcza się garaże zblokowane na granicy dwóch sąsiadujących działek.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) dla ogrodzeń od strony dróg publicznych wprowadza się stosowanie elementów kamiennych, ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej, siatki oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;

2) należy przeznaczyć co najmniej 30% powierzchni działki na powierzchnię biologicznie czynną;

3) zazielenienie terenów niezabudowanych;

4) dopuszcza się wydzielenie ulic wewnętrznych o minimalnej szerokości 5m;

5) należy zapewnić co najmniej:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i każdego mieszkania w budynku z dwoma lokalami mieszkalnymi - 2 miejsca postojowe na posesji dla samochodu osobowego (dopuszcza się aby jedno z nich było w garażu)

b) dla zabudowy mieszkaniowej z usługami - 3 miejsca postojowe dla samochodu osobowego (dopuszcza się, aby jedno z nich było w garażu);

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej, dojazd od strony terenów oznaczonych symbolem 65.1.KD-D i 66.1.KD-D.

 

§ 14.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 22.1.MN ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza

2) uzupełniające:

a) usługi (z wyjątkiem usług rzemiosła uciążliwego takiego jak warsztaty samochodowe, stolarskie itp.)

b) ulice wewnętrzne, ciągi piesze;

c) parkingi i garaże;

d) infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;

2) minimalna powierzchnia działki:

a) 600m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej;

b) 500m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej;

3) lokalizacja maksymalnie jednego budynku mieszkalnego na działce;

4) realizacja usług w parterze budynku mieszkalnego lub w formie z nim powiązanej;

5) garaże z maksymalnie dwoma stanowiskami, w formie wbudowanej lub wolnostojące o wysokości jednej kondygnacji, przykryte dachami o kącie nachylenia połaci dachowych od 35O do 45O, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, w formie architektonicznej nawiązującej do zabudowy mieszkaniowej

6) dla istniejącej zabudowy:

a) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę budynków mieszkalnych oraz adaptację zabudowy gospodarczej na cele mieszkalne, max liczba kondygnacji - 2, w tym poddasze użytkowe;

b) dachy strome od 35O do 50O, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;

7) dla nowej zabudowy mieszkaniowej ustala się:

a) ilość kondygnacji nadziemnych dwie w tym druga w poddaszu użytkowym, dopuszcza się piwnice, jako kondygnację podziemną;

b) maksymalna wysokość zabudowy 9,5m;

c) dachy strome o symetrycznym układzie połaci i kącie nachylenia od 35O do 45O, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;

d) zakaz stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się wydzielenie nowych działek budowlanych wraz z niezbędnym dojazdem;

2) dla ogrodzeń od strony dróg publicznych wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej, siatki oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;

3) należy przeznaczyć co najmniej 30% powierzchni działki na powierzchnię biologicznie czynną;

4) zazielenienie terenów niezabudowanych;

5) dopuszcza się wydzielenie ulic wewnętrznych o minimalnej szerokości 5m;

6) należy zapewnić co najmniej:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 miejsca postojowe na posesji dla samochodu osobowego (dopuszcza się aby jedno z nich było w garażu)

b) dla zabudowy mieszkaniowej z usługami - 3 miejsca postojowe dla samochodu osobowego (dopuszcza się, aby jedno z nich było w garażu);

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej, dojazd od strony terenów oznaczonych symbolem 66.1.KD-D, od strony terenu 50KZ1/2 (ul. Zielona).

 

§ 15.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 26.1.MN i 26.2.MN ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza;

2) uzupełniające:

a) usługi (z wyjątkiem usług rzemiosła uciążliwego takiego jak warsztaty samochodowe, stolarskie itp.)

b) ulice wewnętrzne, ciągi piesze;

c) parkingi i garaże;

d) infrastruktura techniczna;

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna i obowiązująca linia zabudowy jak na rysunku planu;

2) minimalna powierzchnia działki:

a) 600m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej;

b) 500m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej;

3) lokalizacja maksymalnie jednego budynku mieszkalnego na działce;

4) ilość kondygnacji nadziemnych dwie w tym druga w poddaszu użytkowym, dopuszcza się piwnice, jako kondygnację podziemną;

5) maksymalna wysokość zabudowy 9,5m;

6) dachy strome o symetrycznym układzie połaci i kącie nachylenia od 35O do 45O, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;

7) zakaz stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy;

8) realizacja usług w parterze budynku mieszkalnego lub w formie z nim powiązanej;

9) garaże z maksymalnie dwoma stanowiskami, w formie wbudowanej lub wolnostojące o wysokości jednej kondygnacji, przykryte dachami o kącie nachylenia połaci dachowych od 35O do 45O, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, w formie architektonicznej nawiązującej do zabudowy mieszkaniowej;

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) dla ogrodzeń od strony dróg publicznych wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej, siatki oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;

2) należy przeznaczyć co najmniej 30% powierzchni działki na powierzchnię biologicznie czynną;

3) zazielenienie terenów niezabudowanych;

4) na terenie 26.1.MN należy zabezpieczyć istniejące urządzenia ujęcia wód drenażowych z możliwością ich przebudowy (przeniesienia), w celu zapobieżenia podmakaniu terenu;

5) dopuszcza się wydzielenie ulic wewnętrznych o minimalnej szerokości 5m;

6) należy zapewnić co najmniej:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 miejsca postojowe na posesji dla samochodu osobowego (dopuszcza się aby jedno z nich było w garażu)

b) dla zabudowy mieszkaniowej z usługami - 3 miejsca postojowe dla samochodu osobowego (dopuszcza się, aby jedno z nich było w garażu);

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:

1) dojazd do terenu 26.1.MN od strony terenów oznaczonych symbolem 26.3.KD-Z, 26.4.KDW, od strony terenu 59KD1/2;

2) dojazd do terenu 26.2.MN od strony terenu oznaczonego symbolem 26.4.KDW i od strony terenu 59KD1/2;

 

§ 16.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.U/MN i 37.1.U/MN ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe - usługi;

2) uzupełniające:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - jako towarzysząca usługom;

b) ulice wewnętrzne, ciągi piesze;

c) parkingi i garaże;

d) infrastruktura techniczna;

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;

2) dopuszcza się nieprzekraczalną linię zabudowy dla usług, jak na rysunku planu;

3) dopuszcza się maksymalnie dwa mieszkania towarzyszące usłudze na jednej działce;

4) ilość kondygnacji nadziemnych dwie, w tym druga w poddaszu użytkowym; dopuszcza się piwnice, jako kondygnację podziemną;

5) maksymalna wysokość zabudowy 9,5m;

6) dachy strome o symetrycznym układzie połaci i kącie nachylenia od 35O do 45O, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, zakaz stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy;

7) dopuszcza się dachy płaskie tylko dla zabudowy usługowej;

8) garaże, w formie wbudowanej lub wolnostojące o wysokości jednej kondygnacji, przykryte dachami o kącie nachylenia połaci dachowych od 35O do 45O, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym; dopuszcza się dach płaski w przypadku połączenia garażu z zabudową usługową;

9) na terenie 1.U/MN dopuszcza się stację benzynową;

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) dla terenu 1.U/MN - obowiązek całościowego i jednolitego zagospodarowania terenu;

2) dopuszcza się wydzielenie ulic wewnętrznych o minimalnej szerokości 5m;

3) dla ogrodzeń od strony dróg publicznych wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej, siatki oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;

4) zazielenienie terenów nie zabudowanych;

5) należy zapewnić co najmniej:

a) dla każdego mieszkania - 1 miejsce postojowe na posesji dla samochodu osobowego (dopuszcza się, aby było w garażu);

b) dla usług - 1 miejsce postojowe dla samochodu osobowego na każde 50m2 powierzchni użytkowej usług;

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd do terenów 1.U/MN i 37.1.U/MN od strony terenów oznaczonych symbolem: 62.1.KD-Z, 68.1.KD-Z - po uzyskaniu zgody właściciela terenu.

 

§ 17.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 44.6.U/MW/MN ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) usługi, w tym oświaty, (z wyjątkiem usług uciążliwych, jak np. obiekty obsługi komunikacji samochodowej, betoniarnie, warsztaty stolarskie itp.);

b) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

c) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (wolnostojąca, bliźniacza, szeregowa);

2) uzupełniające:

a) dla terenów mieszkaniowych - usługi (z wyjątkiem usług rzemiosła uciążliwego takiego jak warsztaty samochodowe, stolarskie itp.);

b) ulice wewnętrzne, parkingi, ciągi piesze;

c) garaże - towarzyszące tylko zabudowie mieszkaniowej;

d) infrastruktura techniczna;

e) zieleń;

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;

2) w przypadku realizacji usług, w tym oświaty :

a) max ilość kondygnacji nadziemnych: dwie - dla stropodachów płaskich i trzy - w przypadku realizacji poddasza użytkowego z dachem stromym, dopuszcza się piwnice, jako kondygnację podziemną;

b) dopuszcza się mieszkanie towarzyszące usłudze;

c) maksymalna wysokość zabudowy: dla zabudowy 2 - kondygnacyjnej 9,5m, dla zabudowy 3 - kondygnacyjnej 12,5m;

d) dachy płaskie, symetryczne o kącie nachylenia od 5O do 20O, dachy strome o symetrycznym układzie połaci i kącie nachylenia od 35O do 45O, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, zakaz stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy;

e) garaże, w formie wbudowanej lub wolnostojące o wysokości jednej kondygnacji, przykryte dachami o kącie nachylenia połaci dachowych od 35O do 45O, kryte dachówką lub materiałem dachówko podobnym, dopuszcza się dach płaski w przypadku połączenia garażu z zabudową usługową;

f) zakazuje się lokalizacji urządzeń reklamowych nie związanych z prowadzoną działalnością usługową;

g) w przypadku przeznaczenia terenu pod usługi oświaty dopuszcza się lokalizację obiektów parkowych, jak np. altana, pergola i elementów małej architektury, dla oświaty o profilu ogrodniczo - rolnym dopuszcza się tymczasowe powierzchnie ekspozycyjno-handlowe oraz parterowy obiekt magazynowy o pow. zabudowy do 30m3

3) w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ustala się:

a) ilość kondygnacji nadziemnych trzy, przy dachach ukośnych - trzecia kondygnacja w poddaszu użytkowym, dopuszcza się piwnice, jako kondygnację podziemną;

b) maksymalna wysokość zabudowy 14,50m;

c) dopuszcza się garaż lub parking podziemny, wystający poza obrys budynku mieszkalnego;

d) wskaźnik intensywności zabudowy nie może przekroczyć wartości 1,2;

e) obowiązuje realizacja zabudowy w jednolitej formie architektonicznej, w szczególności w zakresie wysokości budynków i formy dachów;

f) dachy strome o symetrycznym układzie połaci i kącie nachylenia od 35O do 45O, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, dopuszcza się stropodachy płaskie, zakaz stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy;

g) realizacja usług w parterach budynków;

4) w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala się:

a) minimalną powierzchnię działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: wolnostojącej - 600m2, bliźniaczej - 500m2, szeregowej - 350m2;

b) ilość kondygnacji nadziemnych dwie, w tym druga w poddaszu użytkowym; dopuszcza się piwnice, jako kondygnację podziemną;

c) maksymalna wysokość zabudowy 9,5m;

d) dachy strome o symetrycznym układzie połaci i kącie nachylenia od 35O do 45O, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym,; zakaz stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy;

e) garaże z maksymalnie dwoma stanowiskami, w formie wbudowanej lub wolnostojące o wysokości jednej kondygnacji, przykryte dachami o kącie nachylenia połaci dachowych od 35O do 45O, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, w formie architektonicznej nawiązującej do zabudowy mieszkaniowej;

f) lokalizacja maksymalnie jednego budynku mieszkalnego na działce, dopuszcza się budynki z dwoma lokalami mieszkalnymi;

g) realizacja usług w parterach budynków

5) przed realizacją zabudowy usługowej i mieszkaniowej należy wykonać badania geotechniczne gruntu;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się korektę linii rozgraniczającej pomiędzy terenami oznaczonymi na rysunku planu symbolami 44.1.ZP/U, 44.6.U/MW/MN, 17.1.MN/MW i 44.5.ZP od wyznaczonego na rysunku planu przebiegu - korekta ta może wynikać z potrzeb inwestycyjnych i ze zmian własnościowych terenów;

2) należy przeznaczyć co najmniej 20% powierzchni działki na powierzchnię biologicznie czynną;

3) dla ogrodzeń od strony dróg oraz innych terenów publicznych wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej, siatki oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;

4) w przypadku realizacji usług oświaty o profilu ogrodniczo - rolnym:

a) obowiązek opracowania koncepcji zagospodarowania terenu, koncepcja obok dyspozycji przestrzennych, musi zawierać projekt scalania i wymiany gruntów;

b) dopuszcza się ogrodzenie terenu, dla ogrodzeń od strony dróg i innych terenów publicznych wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej, siatki oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;

5) w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej:

a) zakaz lokalizacji garaży wolnostojących;

b) obowiązek urządzenia placu zabaw dla dzieci;

c) obowiązek całościowego i jednolitego zagospodarowania terenu;

6) należy zapewnić co najmniej:

a) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 1,5 miejsca postojowego na posesji dla samochodu osobowego na 1 lokal mieszkalny (dopuszcza się aby jedno było w garażu)

b) dla obiektów usługowych i usług w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej - 1 miejsce postojowe dla samochodu osobowego na każde 50m2 powierzchni użytkowej usług;

c) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 miejsca postojowe na posesji dla samochodu osobowego (dopuszcza się aby jedno z nich było w garażu)

d) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami - 3 miejsca postojowe dla samochodu osobowego (dopuszcza się, aby jedno z nich było w garażu);

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej dojazd od strony terenów oznaczonego na rysunku planu symbolem: 44.3.KD-J/U lub terenów 68KZ1/2.

 

§ 18.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 46.1.ZP/MN ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) zieleń parkowa;

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza;

2) uzupełniające:

a) usługi (z wyjątkiem usług rzemiosła uciążliwego takiego jak warsztaty samochodowe, stolarskie itp.)

b) ulice wewnętrzne, ciągi piesze;

c) parkingi i garaże;

d) infrastruktura techniczna;

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) dopuszcza się wydzielenie maksymalnie 3 działek budowlanych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub 4 dla zabudowy bliźniaczej;

2) w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;

b) lokalizacja maksymalnie jednego budynku mieszkalnego na działce

c) ilość kondygnacji nadziemnych dwie w tym druga w poddaszu użytkowym, dopuszcza się piwnice, jako kondygnację podziemną, w zależności od poziomu wód gruntowych;

d) maksymalna wysokość zabudowy 9,5m;

e) dachy strome o symetrycznym układzie połaci i kącie nachylenia od 35O do 45O, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;

f) zakaz stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy;

g) garaże z maksymalnie dwoma stanowiskami, w formie wbudowanej lub wolnostojące o wysokości jednej kondygnacji, przykryte dachami o kącie nachylenia połaci dachowych od 35O do 45O, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, w formie architektonicznej nawiązującej do zabudowy mieszkaniowej;

3) w przypadku realizacji zieleni parkowej:

a) dopuszcza się włączenie terenu zieleni parkowej do terenu zabudowy jednorodzinnej lub wydzielenie, jako odrębnej nieruchomości do zagospodarowania;

b) zakazuje się wznoszenia obiektów budowlanych w tym urządzeń reklamowych w istniejącym kompleksie zwartej zieleni wysokiej poza ustaloną linią zabudowy, z zastrzeżeniem pkt c);

c) dopuszcza się lokalizację obiektów parkowych typu: altana, pergola oraz innych elementów małej architektury;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) zieleń należy utrzymać z zachowaniem wartościowych i zdrowych okazów drzew i krzewów, obowiązuje przeprowadzenie inwentaryzacji zieleni;

2) w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

a) dla ogrodzeń od strony dróg wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej, siatki oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;

b) należy przeznaczyć co najmniej 40% powierzchni działki na powierzchnię biologicznie czynną;

c) zazielenienie terenów niezabudowanych;

d) dopuszcza się wydzielenie ulicy wewnętrznej o minimalnej szerokości 5m - powiązanej funkcjonalnie i przestrzennie z terenem oznaczonym na rysunku symbolem 26.4.KDW;

e) należy zapewnić co najmniej:

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 miejsca postojowe na posesji dla samochodu osobowego (dopuszcza się aby jedno z nich było w garażu)

- dla zabudowy mieszkaniowej z usługami - 3 miejsca postojowe dla samochodu osobowego (dopuszcza się, aby jedno z nich było w garażu);

3) w przypadku realizacji zieleni parkowej, jako odrębnej nieruchomości:

a) obowiązek urządzenia oświetlonych ścieżek pieszych i elementów małej architektury;

b) obowiązek całościowego opracowania projektu zagospodarowania terenu;

c) należy zabezpieczyć istniejące urządzenia ujęcia wód drenażowych z możliwością ich przebudowy (przeniesienia), w celu zapobieżenia podmakaniu terenu;

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej od strony terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 26.4.KDW i 68.1.KD-Z.

 

§ 19.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 44.2.ZP ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: zieleń publiczna - skwer;

2) uzupełniające:

a) infrastruktura techniczna;

b) parking.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) zakazuje się wznoszenia obiektów budowlanych, w tym urządzeń reklamowych z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2),

2) dopuszcza się lokalizację parkingu i placu do zawracania oraz elementów małej architektury;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu

1) ustala się strefę ochronną 20,0m od elementów technologicznych stacji redukcyjno - pomiarowej gazu Io;

2) obowiązek całościowego opracowania projektu zagospodarowania terenu;

3) dopuszcza się wydzielenie miejsc postojowych ogólnodostępnych, wzdłuż terenu oznaczonego symbolem 52bKX.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej od strony terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 44.4.KD-P i od strony terenu 52bKX po uzyskaniu zgody właściciela terenu.

5. Tereny o których mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego.

 

§ 20.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 44.5.ZP ustala się następujące przeznaczenie:

2) podstawowe - zieleń parkowa, publiczna lub prywatna;

3) uzupełniające:

a) ulice wewnętrzne, ciągi piesze;

b) parkingi;

c) infrastruktura techniczna;

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się korektę linii rozgraniczającej pomiędzy terenami oznaczonymi na rysunku planu symbolami 44.1.ZP/U, 44.6.U/MW/MN, 17.1.MN/MW i 44.5.ZP od wyznaczonego na rysunku planu przebiegu - korekta ta może wynikać z potrzeb inwestycyjnych i ze zmian własnościowych terenów;

2) dopuszcza się scalenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 44.1.ZP/U i 44.5.ZP - w teren zieleni publicznej - parku, z możliwością wykorzystania dla celów dydaktycznych oświaty o profilu ogrodniczo - rolnym;

3) zakazuje się wznoszenia obiektów budowlanych, w tym urządzeń reklamowych z zastrzeżeniem pkt 4);

4) dopuszcza się lokalizację obiektów parkowych typu: altana, pergola, urządzenia placu zabaw dla dzieci oraz innych elementów małej architektury;

5) w przypadku zieleni publicznej nie dopuszcza się wygradzania terenu w formie ogrodzenia, dopuszcza się zastosowanie form roślinnych;

6) powierzchnie (posadzki) należy projektować wg jednolitej koncepcji architektonicznej z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesne materiały ceramiczne

7) obowiązek oświetlenia ciągów pieszych;

8) ustala się strefę ochronną 20,0m od elementów technologicznych stacji redukcyjno - pomiarowej gazu Io;

9) teren drenażowego ujęcia wody wkomponować w system przestrzenny terenu, dopuszcza się zmniejszenie wydzielonego i wygrodzonego terenu ujęcia wody, wyłączonego z miejskiego systemu wodociągowego i nie wymagającego utrzymywania strefy ochronnej, urządzenia techniczne ujęcia, jak studnie, pompownie, rurociągi itp. należy zachować w sprawności technicznej i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych, dla zapobieżenia podtapiania lokalnej dolinki ze spadkiem w kierunku Żarkowa, zaleca się utworzenie stawu o charakterze rekreacyjnym;

10) zieleń należy utrzymać z zachowaniem wartościowych i zdrowych okazów drzew i krzewów, obowiązuje przeprowadzenie inwentaryzacji zieleni;

11) zakazuje się wtórnych podziałów terenu, z wyjątkiem regulacji granic z terenami sąsiednimi;

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej dojazd od strony terenów 52bKX po uzyskaniu zgody właściciela terenu.

 

§ 21.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 44.1.ZP/U ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) zieleń parkowa, publiczna lub prywatna;

b) usługi oświaty o profilu ogrodniczo - rolnym oraz zieleń ogrodowa i rolnictwo dla celów dydaktycznych;

2) uzupełniające:

a) ulice wewnętrzne, ciągi piesze;

b) parkingi;

c) infrastruktura techniczna;

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się korektę linii rozgraniczającej pomiędzy terenami oznaczonymi na rysunku planu symbolami 44.1.ZP/U, 44.6.U/MW/MN i 44.5.ZP/U od wyznaczonego na rysunku planu przebiegu - korekta ta może wynikać z potrzeb inwestycyjnych i ze zmian własnościowych terenów;

2) w przypadku realizacji zielni publicznej - parku:

a) dopuszcza się scalenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 44.1.ZP/U i 44.5.ZP - w teren zielni publicznej - parku;

b) zakazuje się wznoszenia obiektów budowlanych, w tym urządzeń reklamowych z zastrzeżeniem lit c);

c) dopuszcza się lokalizację obiektów parkowych typu: altana, pergola, urządzenia placu zabaw dla dzieci oraz innych elementów małej architektury;

d) nie dopuszcza się wygradzania terenu w formie ogrodzenia, dopuszcza się zastosowanie form roślinnych;

e) powierzchnie (posadzki) należy projektować wg jednolitej koncepcji architektonicznej z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesne materiały ceramiczne

f) obowiązek oświetlenia ciągów pieszych;

3) w przypadku realizacji usług oświaty o profilu ogrodniczo - rolnym:

a) dopuszcza się scalenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 44.1.ZP/U, 44.3.KD-J/U oraz terenu 42bZP/ZR - w teren usług oświaty - zieleni ogrodowej i rolnictwa dla celów dydaktycznych

b) zakazuje się wznoszenia obiektów budowlanych, w tym urządzeń reklamowych, z zastrzeżeniem lit. c);

c) dopuszcza się lokalizację obiektów parkowych typu: altana, pergola, elementów małej architektury, tymczasowych powierzchni ekspozycyjno-handlowych związanych z działalnością oświatową - zielenią ogrodową i rolnictwem oraz obiektu magazynowego o pow. zabudowy do 30 m3;

d) obowiązek opracowania koncepcji zagospodarowania terenu, koncepcja obok dyspozycji przestrzennych, musi zawierać projekt scalania i wymiany gruntów;

e) dopuszcza się ogrodzenie terenu, dla ogrodzeń od strony dróg i innych terenów publicznych wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej, siatki oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;

4) dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych w części północnej terenu - dostępnych od strony terenu 44.3.KD-J/U w przypadku realizacji zieleni publicznej - parku;

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej dojazd od strony terenów oznaczonego na rysunku planu symbolem: 44.3.KD-J/U lub terenów 68KZ1/2, 52bKX po uzyskaniu zgody właściciela terenu.

4. W przypadku realizacji parku lub usług oświaty teren, o którym mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego.


§ 22.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 44.3.KD-J/U ustala się następujące przeznaczenie podstawowe:

1) ciąg pieszo - jezdny;

2) usługi oświaty - zieleń ogrodowa i rolnictwo dla celów dydaktycznych.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się wydzielenie publicznego ciągu pieszo-jezdnego w przypadku realizacji na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 44.1.ZP/U zieleni publicznej - parku;

2) dopuszcza się scalenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 44.1.ZP/U, 44.3.KD-J/U oraz terenu 42bZP/ZR - w teren usług oświaty - zieleni ogrodowej i rolnictwa dla celów dydaktycznych;

3) w przypadku realizacji usług oświaty - zieleni ogrodowej i rolnictwa dla celów dydaktycznych:

a) zakazuje się wznoszenia obiektów budowlanych, w tym urządzeń reklamowych z zastrzeżeniem pkt 3) lit b);

b) dopuszcza się lokalizację obiektów parkowych typu: altana, pergola, elementów małej architektury oraz tymczasowych powierzchni ekspozycyjno-handlowych związanych z działalnością oświatową - zielenią ogrodową i rolnictwem;

c) obowiązek opracowania koncepcji zagospodarowania terenu, koncepcja obok dyspozycji przestrzennych, musi zawierać projekt scalania i wymiany gruntów;

d) dopuszcza się ogrodzenie terenu, dla ogrodzeń od strony dróg i innych terenów publicznych wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej, siatki oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;

4) w przypadku realizacji ciągu pieszo-jezdnego:

a) mała architektura, zieleń i ścieżka rowerowa w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

b) nawierzchnie (posadzki) należy projektować wg jednolitej koncepcji architektonicznej z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesne materiały ceramiczne;

c) dopuszcza się infrastrukturę techniczną;

d) obowiązek oświetlenia ciągów pieszych

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej dojazd od strony terenów 68KZ1/2, 52bKX po uzyskaniu zgody właściciela terenu.

4. Teren, o którym mowa w ust. 1 przeznacza się go na realizację celu publicznego.

 

§ 23.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.U/KS/ZI ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) usługi

b) parkingi

c) zieleń izolacyjna;

2) uzupełniające: infrastruktura techniczna;

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy dla usług jak na rysunku planu;

2) ilość kondygnacji nadziemnych dwie, w tym druga w poddaszu użytkowym; dopuszcza się piwnice, jako kondygnację podziemną;

3) maksymalna wysokość zabudowy 9,5m;

4) dachy strome o symetrycznym układzie połaci i kącie nachylenia od 35O do 45O, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, dla zabudowy parterowej dopuszcza się stropodach płaski;

5) warunkiem realizacji inwestycji jest prawne zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenu z drogi publicznej;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) dla ogrodzeń od strony dróg publicznych w prowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej, siatki oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;

2) zazielenienie terenów nie zabudowanych; obowiązek wprowadzenia zieleni izolacyjnej od strony dróg i ogrodów działkowych;

3) należy zapewnić co najmniej 1 miejsce postojowe dla samochodu osobowego na każde 50m2 powierzchni użytkowej usług;

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:

1) dojazd tymczasowy - z istniejącej drogi gruntowej biegnącej od strony zachodniej, za zgodą właściciela drogi;

2) dojazd docelowy - z drogi biegnącej od strony zachodniej, po ustanowieniu jej gminną drogą publiczną, teren oznaczony na rysunku planu symbole 1.KD-L;

 

§ 24.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 43.1.ZI/KS ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) zieleń izolacyjna;

b) parkingi i garaże;

2) uzupełniające;

a) ulice wewnętrzne, ciągi piesze;

b) infrastruktura techniczna

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) dopuszcza się wydzielenie miejsc parkingowych zgonie z przepisami szczególnymi;

2) dopuszcza się garaże w formie zwartego parterowego zespołu (zespołów) boksów, przewidzianych do realizacji w zorganizowanym cyklu inwestycyjnym zgonie z przepisami szczególnymi, dachy płaskie, dopuszczalny podział terenu pod indywidualne boksy garażowe - po całkowitej realizacji zespołów; wymagany wysoki poziom architektoniczny i estetyczny zabudowy;

3) powierzchnia zajmowana przez garaże (zespół boksów) i parkingi (miejsca parkingowe) wraz z dojazdami nie może przekroczyć 70% powierzchni całego terenu;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) obowiązek zlokalizowania pasa zieleni izolacyjnej od strony ogrodów działkowych;

2) urządzenie chodnika i oświetlenia w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

3) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury;

4) zakazuje się stosowania ogrodzeń;

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej dojazd od strony ul. Kazimierza Wielkiego oraz ul. Kazimierza Sprawiedliwego, poprzez wjazd na teren 41.1.U.

 

§ 25.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 64.2.ZI i 64.3.ZI ustala się następujące przeznaczenie:

1) zieleń izolacyjna;

2) sieć gazowa wysokiego ciśnienia (o średnicach nominalnych DN 100, DN 300 i ciśnieniu nominalnym PN 6,3MPa);

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy z zastrzeżeniem pkt 2);

2) dopuszcza się wykonanie dojazdów do terenu 17.1.MN/MW od strony terenu 64.1.KD-D, na warunkach określonych przez właściwego operatora sieci gazowej;

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu do sieci infrastruktury technicznej oraz swobodnego przemieszczania się wzdłuż gazociągu;

2) zakaz sadzenia drzew i krzewów w pasie 4m (po 2m od osi gazociągu) - zagospodarowanie terenu zielenią niską

3) zakazuje się stosowania ogrodzeń;

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej dojazd od strony terenu 64.1.KD-D.

 

§ 26.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 49.1.G i 64.4.G ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: tereny infrastruktury technicznej - gazownictwo;

2) uzupełniające:

a) ulice wewnętrzne, ciągi piesze;

b) infrastruktura techniczna.

2. Na terenach, o których mowa w ust.1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) na terenie 49.1.G - stacja redukcyjno-pomiarowa gazu I0 (Głogów - Piastów) wraz z siecią gazową w/c;

2) na terenie 64.4.G - teren urządzeń gazownictwa, napowietrzny układ zasuw wraz z siecią gazową w/c;

3) dopuszcza się modernizację, rozbudowę, wymianę i przebudowę istniejącego obiektu na stację o wysokim stopniu estetyki;

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) teren stacji powinien być wygrodzony i zaopatrzony w napisy ostrzegawcze;

2) dla terenu 49.1.G ustala się strefę ochronną 20,0m od elementów technologicznych stacji;

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:

1) dla terenu 49.1.G dojazd od strony terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 52b.KX,

2) dla terenu 64.4.G od strony terenu oznaczonego symbolem: 64.1.KD-D (przez teren 64.3.ZI).

 

§ 27.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 26.3.KD-Z, 62.1.KD-Z i 68.1.KD-Z ustala się następujące przeznaczenie: ulica klasy zbiorczej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu z dopuszczalnością tolerancji 2m;

2) szerokość jednego pasa ruchu min 3,5m;

3) chodniki, zieleń, miejsca postojowe i ścieżka rowerowa w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

4) dopuszcza się możliwość lokalizowania elementów małej architektury;

5) dopuszcza się infrastrukturę techniczną.

6) wyklucza się lokalizację wielkoformatowych urządzeń reklamowych;

3. Tereny, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego.

 

§ 28.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.KD-L ustala się następujące przeznaczenie: ulica klasy lokalnej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) teren przeznaczony pod poszerzenie linii rozgraniczających planowanej ulicy lokalnej jak na rysunku planu z dopuszczalnością tolerancji 1m;

2) chodniki, zieleń, miejsca postojowe i ścieżka rowerowa w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

3) dopuszcza się możliwość lokalizowania miejsc postojowych i elementów małej architektury;

4) dopuszcza się infrastrukturę techniczną;

3. Teren, o którym mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego.

 

§ 29.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 52.1.KD-L ustala się następujące przeznaczenie: ulica klasy lokalnej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu z dopuszczalnością tolerancji 1m;

2) szerokość jezdni - min 7.0m;

3) chodniki, zieleń, miejsca postojowe i ścieżka rowerowa w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

4) dopuszcza się możliwość lokalizowania miejsc postojowych i elementów małej architektury;

5) dopuszcza się infrastrukturę techniczną;

6) dopuszcza się przeznaczenie części terenu na odcinku pomiędzy ul. Gnieźnieńską a istniejącym dojazdem do targowiska (teren 51.KL 1/2) na ciąg pieszo-rowerowy, pod warunkiem wykonania pętli zwrotnej dojazdu do targowiska;

3. Teren, o którym mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego.

 

§ 30.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 64.1.KD-D, 65.1.KD-D i 66.1.KD-D ustala się następujące przeznaczenie: ulica klasy dojazdowej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu z dopuszczalnością tolerancji 2m;

2) szerokość jezdni w zależności od lokalnych uwarunkowań:

a) dla terenów 64.1.KD-D i 66.1.KD-D - min 6,0m;

b) dla terenu 65.1.KD-D - min 5.0m

3) dla terenów 64.1.KD-D i 66.1.KD-D należy zachować normatywne odległości od gazociągu wysokiego ciśnienia;

4) oświetlenie, chodniki i miejsca postojowe w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

5) zieleń i ścieżka rowerowa w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

6) dopuszcza się infrastrukturę techniczną;

7) dopuszcza się odstąpienie od realizacji drogi 65.1.KD-D i ustalonych wzdłuż niej linii zabudowy, pod warunkiem wykonania na zakończeniu istniejącej od południa drogi 65KD1/2 rozwiązania, umożliwiającego zawracanie pojazdów; teren drogi przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na powiększenie terenu 21.1.MN wraz z ustalonymi dla niego warunkami zabudowy

3. Tereny, o których mowa w ust. 1 przeznacza się, z zastrzeżeniem ust.2 pkt.7, na realizację celu publicznego.

 

§ 31.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.1.KD-J ustala się następujące przeznaczenie podstawowe - ciąg pieszo - jezdny.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu;

2) mała architektura, zieleń i ścieżka rowerowa w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

3) powierzchnie (posadzki) należy projektować wg jednolitej koncepcji architektonicznej z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesne materiały ceramiczne;

4) dopuszcza się infrastrukturę techniczną;

5) obowiązek oświetlenia ciągów pieszych;

6) dopuszcza się ruch pojazdów specjalnych.

3. Teren, o którym mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego.

 

§ 32.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 44.4.KD-P ustala się następujące przeznaczenie podstawowe - ciąg pieszy.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu;

2) mała architektura, zieleń, oświetlenie w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

3) powierzchnie (posadzki) należy projektować wg jednolitej koncepcji architektonicznej z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesne materiały ceramiczne;

4) dopuszcza się infrastrukturę techniczną pod warunkiem zachowania normatywnych odległości od gazociągu wysokiego ciśnienia;

3. Teren, o którym mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego.

 

§ 33.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 26.4.KDW ustala się przeznaczenie: ulica wewnętrzna.

2. Na terenie, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu, z tolerancją 1.0m;

2) chodnik, oświetlenie i zieleń w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

3) dopuszcza się infrastrukturę techniczną.

 

Rozdział 3
Przepisy końcowe

 

§ 34.


Na podstawie art. 15 ust. 2, pkt 12, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, na 30%.

 

§ 35.


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

 

§ 36.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.Przewodniczący Rady Miejskiej
Radosław Pobol

Opublikowano w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym Nr 147 poz. 2860 z 07.09.2009 r.