UCHWAŁA Nr V/39/2007
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 27 marca 2007 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chrobry - T. Kościuszki w Głogowie

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz w związku z uchwałą nr XXXVII/326/2006 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chrobry - T. Kościuszki w Głogowie uchwala się, co następuje:

 

Rozdział 1
Ustalenia ogólne 

§ 1.

 1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chrobry - T. Kościuszki w Głogowie, zwana dalej planem, obejmuje tereny położone w Głogowie w obrębach geodezyjnych: 4 - Chrobry i 5 - Kościuszki.

1) działki nr geodezyjny 118, 328, 247/1, 251/1, 245, 292, 293, 294, 295, 296, 300/3, 300/2, 446, 451, 246/5, 246/3, 246/4, 585, 418, 421, 349, 350, 416;

2) części działek nr geodezyjny 289, 279/1, 271/5, 279/11, 444, 442, 417, 391/2.

2.W planie nie wprowadza się ustaleń w zakresie:

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na brak występowania takich terenów;

2) szczegółowych zasad i warunków scalania nieruchomości objętych planem miejscowym;

3) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, ze względu na brak takich obszarów;

4) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji, ze względu na brak takich obszarów;

5) granic terenów pod budowę obiektów handlowych, o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2, ze względu na brak występowania takich terenów;

6) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych, ze względu na brak występowania takich terenów;

7) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, ze względu na brak występowania takich pomników.

§ 2. 

Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy - maksymalna, nieprzekraczalna linia zabudowy ograniczająca teren, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu;

2) przepisy szczególne - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

3) przeznaczenie terenu lub obiektu - kategorie form zagospodarowania lub działalności lub grupy tych kategorii, które jako jedyne są dopuszczone na danym terenie lub w obiekcie;

4) przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu - jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która powinna dominować w danym terenie lub obiekcie w sposób określony w ustaleniach planu;

5) przeznaczenie uzupełniające terenu lub obiektu - jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu;

6) teren - część obszaru wyznaczona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczona symbolem;

7) usługi - jest to działalność taka jak: finanse, gastronomia, handel detaliczny, kultura, obsługa firm, rzemiosło, służba zdrowia, turystyka, kult religijny.

§ 3. 

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik graficzny nr 1 do uchwały.

2. Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

4. Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji zapisanych w planie, z zakresu infrastruktury technicznej stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

5. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:               

1) granice obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu;

3) symbole określające przeznaczenie terenów;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

6. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny.

§ 4. 

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:

1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

3) usługi:

a) finanse;

b) gastronomia;

c) handel detaliczny;

d) kultura;

e) obsługa firm;

f) rzemiosło;

g) służba zdrowia;

h) turystyka,

i) kult religijny;

 4) ciągi piesze;

 5) ulice wewnętrzne;

 6) treny infrastruktury - elektroenergetyka;

 7) parkingi, garaże.

2. Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń innych niż te, które są dla niego ustalone w planie.

 § 5.

Ustala się następujący sposób zagospodarowania terenu i kompozycji urbanistycznej:

1) na obszarze objętym planem obowiązuje lokalizacja miejsc postojowych na terenie, na którym usytuowany jest obiekt, jakiemu te miejsca towarzyszą o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej;

2) lokalizacja obiektów budowlanych na działce zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz ustalonymi w planie liniami zabudowy; 

§ 6. 

Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony i kształtowania środowiska:

1) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód gruntowych i gruntu ze względu na ochronę Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 302 Pradolina Barycz-Głogów;

2) dotrzymanie standardów ochrony środowiska przez wprowadzaną działalność;

3) zanieczyszczone wody opadowe z powierzchni utwardzonych należy podczyścić przed ich odprowadzeniem do odbiornika;

4) powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone przeznaczyć na różne formy zieleni z elementami małej architektury;

5) należy dążyć do kompensacji powierzchni biologicznie czynnych;

6) masy ziemne, usuwane bądź przemieszczane w związku z realizacją inwestycji należy zagospodarować pod rekultywację terenów zdegradowanych, dla potrzeb technologicznych i rekultywacji składowisk odpadów oraz w celu kształtowania i zagospodarowania publicznych terenów zieleni, sportu i rekreacji.

7) zakaz przekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu, określonego przepisami szczególnymi.

§ 7. 

Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

- w przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy wstrzymać roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć go i teren jego odkrycia i niezwłocznie powiadomić o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 § 8. 

1. Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:

1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic i innych terenów publicznych;

2) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 1 dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tego ustalenia po uzgodnieniu z właścicielem terenu i zarządcą sieci;

3) przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidującej z planowanym zainwestowaniem, na warunkach określonych przez właściciela sieci;

4) realizacja układu komunikacyjnego powinna obejmować kompleksową realizację uzbrojenia technicznego;

5) wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, odprowadzania ścieków, wód opadowych oraz lokalizacji innych urządzeń technicznych na terenach określonych w § 1. uchwały wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci.

6) dopuszcza się możliwość realizacji infrastruktury technicznej, jako towarzyszącej inwestycjom na terenach własnych inwestorów.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa wody z miejskiej sieci wodociągowej,

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy wodociągowych zgodnie z ustaleniami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5;

3. W zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej

 zgodnie z warunkami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5;

2) odprowadzenie ścieków komunalnych systemem sieci kanalizacji sanitarnej,

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dopuszcza się budowę przyłączy kanalizacji deszczowej i przebudowę istniejących sieci kanalizacji ogólnospławnej zgodnie z ustaleniami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5;

2) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych:

a) nie zanieczyszczonych:

- systemem sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników,

- retencjonowanie na działce,

b) zanieczyszczonych systemem sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników, po ich podczyszczeniu;

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej;

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejącej sieci oraz budowę nowych przyłączy gazowych zgodnie z ustaleniami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5;

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dopuszcza się dostawę energii cieplnej w oparciu o zasilanie:

a) gazem,

 b) energią elektryczną,

c) z sieci ciepłowniczej,

d) z odnawialnych źródeł energii;

2) obowiązuje stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń.

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa energii elektrycznej z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych i sieci średniego i niskiego napięcia;

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących oraz budowę nowych kablowych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia wraz z budową stacji transformatorowych, wykonanych w zależności od sposobu zagospodarowania terenów jako wbudowane lub obiekty wolnostojące na wydzielonych działkach lub na terenie własnym inwestora z zapewnieniem dogodnego do nich dojazdu na warunkach określonych przez właściciela sieci.

8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w przepisach szczególnych i aktach prawa miejscowego.

9. W zakresie usług telekomunikacyjnych przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących oraz budowę nowych sieci telekomunikacyjnych;

2) zaleca się lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych we wspólnych kanałach zbiorczych w porozumieniu ze wszystkimi operatorami sieci;

3) zakaz budowy wolnostojących wież i masztów telefonii komórkowej.

 

Rozdział 2
Ustalenia dla terenów
 

§ 9. 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 32.1.MW, 33.1.MW, 34.1.MW i 61.1.MW ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

2) uzupełniające:

a) usługi z wyłączeniem funkcji sakralnych ;

b) ulice wewnętrzne.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;

2) wysokość budynków mieszkalnych maksymalnie 5 kondygnacji w tym poddasze użytkowe;

3) w przypadku podwyższenia istniejącej zabudowy dopuszcza się dachy strome symetryczne dwuspadowe w układzie kalenicowym;

4) dopuszcza się wbudowanie obiektów technicznych w obiekty trwałe;

5) zakaz lokalizacji nowych usług, w tym usług w budynkach wolnostojących.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) urządzenie w miarę możliwości terenów zielonych takich jak np. place zabaw, boiska terenowe;

2) obowiązek przeznaczenia co najmniej 20% powierzchni terenu na zieleń - powierzchnię biologicznie czynną;

3) zakaz lokalizacji garaży.

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:

1) dojazd do terenu 32.1.MW - od strony ul. J. Długosza, ul. F. Chopina i ul. Połanieckiej;

2) dojazd do terenu 33.1.MW - od strony ul. Połanieckiej i ul. T. Kościuszki;

3) dojazd do terenu 34.1.MW - od strony ul. Połanieckiej i ul. F. Chopina;

4) dojazd do terenu 61.1.MW - od strony ul. Połanieckiej.

§ 10. 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 14.2.MN, 17.1.MN, 20.1.MN, 24.1.MN i 31.2.MN ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - tereny przeznaczone na powiększenie przyległych działek zabudowy jednorodzinnej;

2) uzupełniające: parkingi i garaże;

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) zakaz wznoszenia budynków zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) dopuszcza się garaże oraz parterowe obiekty gospodarcze wolnostojące, w formie architektonicznej nawiązującej do zabudowy mieszkaniowej;

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

2) należy przeznaczyć co najmniej 10% nie zabudowanej powierzchni działek na zieleń wysoką;

3) zazielenienie terenów nie zabudowanych;

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:

1) dojazd do terenu 14.2.MN od strony ul. 10-go Maja;

2) dojazd do terenu 17.1.MN od strony ul. 10-go Maja i ul. Kadłubka;

3) dojazd do terenu 20.1.MN od strony ul. F. Chopina i ul. K. Szymanowskiego;

4) dojazd do terenu 24.1.MN od strony ul. Kadłubka i ul. K. Szymanowskiego;

5) dojazd do terenu 31.2.MN od strony ul. E. Orzeszkowej.

§ 11. 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 22.1.MN/U ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) uzupełniające:

a) usługi z wyłączeniem funkcji sakralnych;

b) garaże;

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) dopuszcza się zabudowę terenu jednorodzinnym budynkiem o funkcji mieszkaniowej i usługowej, o parametrach i w liniach zabudowy przyległej;

2) dopuszcza się garaże oraz obiekty gospodarcze, w formie architektonicznej nawiązującej do zabudowy mieszkaniowej.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

2) nowoprojektowana zabudowa winna nawiązywać do ukształtowania zespołu architektonicznego przy ul. Szymanowskiego.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się dojazd od strony ul. K. Szymanowskiego i ulicy wewnętrznej na działce 251/2.

§ 12. 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 31.1.U, 46.1.U i 61.2.U ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe - usługi z wyłączeniem funkcji sakralnych:

2) uzupełniające - parkingi.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;

2) maksymalna wysokość zabudowy :

a) dla terenu 46.1U - 1 kondygnacja;

b) dla terenów 31.1U i 61.2 U - 2 kondygnacje;

3) nowa zabudowa lub zabudowa remontowana lub modernizowana winna mieć dach ukształtowany podobnie jak sąsiadująca zabudowa istniejąca

4) na terenie 31.1.U dopuszcza się powiększenie działek nr 294 oraz 295 z przeznaczeniem pod lokalizację zwartego zespołu dwóch stałych pawilonów handlowych, w miejsce istniejących obiektów tymczasowych. Należy opracować jednolity projekt zabudowy i zagospodarowania terenu. Wymagany indywidualny wyraz architektoniczny pawilonów a elewacje od strony ul. Obrońców Pokoju winny mieć charakter ekspozycyjny (lokalizacja wejść do usług). Maksymalna wysokość pawilonów 7,50m ze stropodachem płaskim. Dopuszcza się ich usytuowanie w granicy działek. Do czasu realizacji ustaleń planu, tj. budowy nowych obiektów, istniejące pawilony tymczasowe należy utrzymywać w dobrym stanie. Dopuszcza się wydzielenie z działki miejskiej nr 293 nowej parceli pod trzeci pawilon , przy założeniu rozbiórki istniejącej trafostacji na działce nr 296 (teren 31.1EE) i postulowanej wymiany na inny typ, np. trafostację słupową.

5) dla terenu 61.2.U elewacje od strony ul. T. Kościuszki winny mieć charakter ekspozycyjny

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu

1) dla terenów 31.1U i 61.2.U obowiązek całościowego i jednolitego zagospodarowania terenów w tym wykonanie: posadzek, oświetlenia i małej architektury;

2) zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych i siatki ogrodzeniowej ;

3) tereny niezabudowane należy przeznaczać pod zieleń a dla terenu 31.1.U należy przeznaczyć co najmniej 10% nie zabudowanej powierzchni terenu na zieleń wysoką;

4) dla terenu 31.1.U należy zapewnić co najmniej 5 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych na każde 100m2 powierzchni użytkowej zabudowy;

5) dla terenów 46.1.U i 61.2.U należy zapewnić co najmniej 3 stanowiska postojowe dla samochodów osobowych.

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:

1) dojazd do terenu 31.1.U od strony ul. F. Chopina i ul. G. Morcinka;

2) dojazd do terenu 46.1.U od strony ul. G. Morcinka.

3) dojazd do terenu 61.2.U od strony ul. T. Kościuszki i ul. Długosza.

 § 13. 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8.1.U/MN ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe - usługi kultury, w tym kultu religijnego;

2) uzupełniające - mieszkalnictwo jednorodzinne;

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;

2) maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje w tym poddasze użytkowe, dach stromy kryty dachówką ceramiczną lub cementową;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się mieszkanie funkcyjne towarzyszące usłudze;

2) należy zapewnić co najmniej 2 stanowiska postojowe dla samochodu osobowego;

3) obowiązek przeznaczenia terenu niezabudowanego pod zieleń - powierzchnię biologicznie czynną;

4) zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych i siatki;

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd z ul. J. Kochanowskiego.

 § 14. 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 14.1.U/MN ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe - usługi z wyłączeniem obiektów sakralnych;

2) uzupełniające - mieszkalnictwo jednorodzinne;

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;

2) maksymalna wysokość zabudowy 1 kondygnacja, stropodach płaski z zastosowaniem od strony ulicy M. Gomółki zadaszenia, markizy lub „maskownicy" o nachyleniu 30-60 stopni, krytej dachówką lub blachą dachówkopodobną, zapobiegających nadmiernemu nasłonecznieniu elewacji zachodniej;

3) ustala się usytuowanie budynku na granicy z działką nr 329 obręb 5 „Kościuszki"

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się wykorzystanie części pomieszczeń na mieszkanie funkcyjne;

2)  należy zapewnić na działce co najmniej 1 stanowisko postojowe dla samochodu osobowego;

3) obowiązek przeznaczenia co najmniej 10% powierzchni terenu na zieleń - powierzchnię biologicznie czynną;

4) zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych i siatki;

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd z ul. M. Gomółki.

 § 15. 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 26.1.KD-P i 26.2.KD-P ustala się następujące przeznaczenie podstawowe - ciąg pieszy.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu;

2) zieleń i ścieżka rowerowa w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

3) posadzki należy projektować wg jednolitych koncepcji architektonicznych, z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień, nowoczesne materiały ceramiczne lub nawierzchnia asfaltowa;

3. Tereny o których mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego;

 § 16. 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 31.3.E ustala się następujące przeznaczenie podstawowe: tereny infrastruktury - elektroenergetyka - stacja energetyczna wolnostojąca;

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się wymianę i przebudowę istniejącego obiektu na trafostację słupową o wysokim stopniu estetyki;

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd z ul. F. Chopina lub od strony terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 31.1.U.

 

Rozdział 3
Przepisy końcowe

 § 17. 

Na podstawie art. 15 ust. 2, pkt 12, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, na 30%.

 § 18. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§ 19. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

  

Przewodniczący Rady Miejskiej
Radosław Pobol

Publikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, dnia 17 maja 2007 r., Nr 117, poz. 1547.