Uchwałą nr XXVI/165/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 marca 2012 oraz Uchwałą nr XLV/453/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 16 stycznia 2018 wprowadzono zmiany w części tekstowej planu oznaczone kolorem niebieskim.
Zobacz tekst bez wprowadzonych zmian.

 

UCHWAŁA NR XLIX/420/98

 Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 19.05.1998 r.

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu osiedla „Chrobry - T. Kościuszki” w Głogowie

  

Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 18, ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz 622, Dz. U. z 1997 r. Nr 43, nr 107 poz 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123, poz. 775) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 415, z 1996 r. Nr 106 poz. 496 i z 1997 r. nr 111 poz. 726, 943) uchwala się, co następuje:

 

Rozdział 1
Przepisy ogólne

 

§ 1.

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Chrobry - T. Kościuszki” w Głogowie w granicach określonych w rysunku planu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

1. Plan ustala:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

2) linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi,

3) tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny,

4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,

5) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów,

6) zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane,

7) tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu,

8) granice obszarów zorganizowanej działalności inwestycyjnej.

 

2. Na ustalenia, o których mowa w ust. 1 składają się:

1) Ogólne zasady zagospodarowania terenu, zawarte w rozdziale 2,

2) Szczegółowe zasady zagospodarowania terenów w obrębie linii rozgraniczających, zawarte w rozdziale 3.

 

§ 3.

Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia zawarte w niniejszej uchwale wraz z załącznikiem,

2) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,

3) przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć aktualne w momencie wykonywania niniejszej uchwały przepisy prawne,

4) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonej funkcji dominującej, ograniczony liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem użytkowania,

5) funkcji lub sposobie użytkowania terenu - należy przez to rozumieć dominującą funkcję obszaru;

6)  uciążliwości - należy przez to rozumieć zjawiska lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia odpadami.

 

Rozdział 2
Ogólne zasady zagospodarowania terenu

 

§ 4.

1.  Linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania, oznaczone w rysunku planu jako:

       1) ciągłe - oznaczają ściśle określone, obowiązujące granice terenów,

       2) przerywane - oznaczają orientacyjne, zalecane granice terenów.

2. Określone w planie funkcje terenów wskazują na podstawowy sposób użytkowania terenów. Oznacza to możliwość wprowadzania funkcji uzupełniających, nie kolidujących z funkcją podstawową, nie zmieniających generalnego charakteru zagospodarowania oraz warunków środowiska przyrodniczego i kulturowego.

3. Wewnętrzne podziały terenów zabudowy mieszkaniowej wskazane w rysunku planu nie są obowiązujące; dopuszcza się korekty ich przebiegu wynikające z warunków konfiguracji i sposobu zagospodarowania terenu.

4.  O ile rysunek planu i ustalenia szczegółowe nie określają szczegółowych warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, obowiązują przepisy szczególne.

 

§ 5.

Ustala się ochronę potencjalnych zabytków archeologii.

Wszelkie prace ziemne, prowadzone w obrębie obszaru i rejonu występowania stanowisk archeologicznych wymagają uprzedniego zgłoszenia Inspekcji Zabytków Archeologicznych PSOZ.

 

§ 6.

Wyklucza się lokalizacje inwestycji, których budowa oraz funkcjonowanie może pogorszyć stan środowiska.

 

§ 7.

Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną: 

1. Uzbrojenie terenów budowlanych winno następować kompleksowo i wyprzedzać realizacje zabudowy.

2. Linie rozgraniczające dróg i ulic oznaczone w rysunku planu są równocześnie liniami rozgraniczającymi sieci uzbrojenia technicznego. Projektowane sieci jak również istniejące, w miarę ich modernizacji należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających dróg.
Dopuszczalne są w uzasadnionych przypadkach odstępstwa od tej zasady, przy zapewnieniu nie zmienionych warunków zabudowy i zagospodarowania terenów określonych w rozdziale 3.

3. Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń technicznych uzbrojenia poza terenami wyznaczonymi w planie jako towarzyszących inwestycjom na terenach własnych inwestora.

 

§ 8.

1.W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

     1) zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskiego;

     2) rozbudowę rozdzielczej sieci wodociągowej w projektowanych ulicach.

2. W zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków ustala się wymóg odprowadzenia ścieków do miejskiej sieci kanalizacji.
Projekty budowlane inwestycji wymagają kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno - ściekowej.

2. W zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków ustala się wymóg:

1) odprowadzania ścieków bytowych, przemysłowych, komunalnych do sieci kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) odprowadzania wód opadowych i roztopowych:

a) z powierzchni nieutwardzonych dopuszczenie do gruntu w miejscu ich powstawania, w granicy własnej nieruchomości, w sposób zapewniający ochronę wód podziemnych, powierzchniowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem lit. d

b) z powierzchni utwardzonych, w tym dróg i parkingów do sieci kanalizacji deszczowej, z uwzględnieniem lit. c, d,

c) do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej lub w przypadku braku możliwości korzystania z istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, dopuszczenie odprowadzania wód opadowych i roztopowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych, zbiorników retencyjnych lub urządzeń rozsączających, w sposób zapewniający ochronę wód podziemnych, powierzchniowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami odrębnymi, dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych niepochodzących z powierzchni zanieczyszczonych systemem kanalizacji ogólnospławnej do miejskiej oczyszczalni ścieków

d) możliwość retencjonowania i rozsączania wód opadowych na terenach zlokalizowanych w sąsiedztwie istniejącej drogi krajowej nr 12 nie może powodować niszczenia lub uszkodzenia drogi i jej urządzeń oraz zmniejszać jej trwałości, a w szczególności ustala się zakaz odprowadzania wody i ścieków z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub zakładowych do rowów przydrożnych lub na jezdnię drogi krajowej nr 12.

3. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się rozbudowę rozdzielczej sieci gazowej.

4. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się rozbudowę i budowę nowych linii energetycznych kablowych, średniego i niskiego napięcia wraz z budową stacji transformatorowych - wolnostojących na terenach wyznaczonych w planie lub terenach własnych inwestora. Ustala się zakaz budowy napowietrznych linii energetycznych w granicach określonych w rysunku planu.

5. Ogrzewanie budynków mieszkalnych zaleca się z zasilania siecią gazową lub elektryczną. Dopuszcza się ogrzewanie z miejskiego systemu ciepłowniczego.

6. W zakresie telekomunikacji ustala się rozbudowę i budowę kanalizacji telefonicznej w obrębie linii rozgraniczających dróg i ulic wraz z dopuszczeniem budowy kontenerowych centrali telefonicznych na terenach położonych w granicach planu, o ile ich lokalizacja nie będzie kolidować z istniejącym i projektowanym zainwestowaniem.

 6. W zakresie telekomunikacji dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących oraz budowę nowych urządzeń i sieci infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym kontenerowych central i stacji bazowych oraz masztów łączności publicznej na terenach położonych w granicach planu; sieci telekomunikacyjne prowadzić we wspólnych kanałach zbiorczych.

§ 9.

1. Linie rozgraniczające tereny komunikacji mogą być korygowane w kierunku poszerzenia ulic za zgodą właścicieli gruntów, których poszerzenie dotyczy lub poprzez procesy wywłaszczeniowe.

2. Korekty elementów układu komunikacyjnego mogą być dokonywane w projektach budowy i modernizacji dróg i ulic.

3. Realizacja układu komunikacyjnego winna obejmować kompleksową realizację uzbrojenia technicznego.

4. W granicach linii rozgraniczających ulic mogą być lokalizowane urządzenia związane z obsługą komunikacji, jak zatoki, parkingi, a także wiaty przystankowe, elementy małej architektury i reklamy w trybie obowiązujących przepisów oraz kioski handlowe stanowiące integralną część wiat przystankowych.

5. Wszystkie nowoprojektowane i modernizowane parkingi muszą uwzględniać przeznaczenie co najmniej 10% powierzchni terenu na zieleń.

 

§ 10.

1. Wyklucza się lokalizację obiektów tymczasowych poza obszarami wyznaczonymi w szczegółowych zasadach zagospodarowania terenu.

2.   Ustala się zakaz rozbudowy istniejących obiektów tymczasowych. Dopuszcza się lokalizację nowych pawilonów tymczasowych, nietrwale związanych z gruntem tylko według projektów indywidualnych i za zgodą Zarządu Miasta Głogowa. Powierzchnia nowych obiektów tymczasowych - max 30 m2

3.  Wszystkie nowoprojektowane budynki winny cechować się wysokim poziomem estetyki, a nadbudowywane, rozbudowywane i modernizowane budynki istniejące muszą uwzględniać konieczność podniesienia ich estetyki poprzez m.in. nową kolorystykę elewacji.

4.   Ustala się zakaz lokalizacji wolnostojących tablic reklamowych. Istniejące przeznacza się do usunięcia w okresie nie przekraczającym 1 roku od daty wejścia w życie niniejszej uchwały.

5.   W budynkach wielorodzinnych dopuszcza się wymianę stolarki okiennej wyłącznie na jeden typ dla każdego rodzaju otworu.

6.   W budynkach przedwojennych zachować wystrój i detal architektoniczny.

7.   Zakazuje się lokalizacji nowych blaszanych garaży, a istniejące należy zlikwidować.

8.  Wprowadza się zasadę przestrzenności ekspozycji reklamowych (w tym podświetlanych), w szczególności: kasetony, litery cięte, indywidualne znaki i formy graficzne, gabloty, neony.

9.  Wprowadza się zakaz sytuowania na ogrodzeniach plansz reklamowych i informacyjnych z wyjątkiem ogrodzeń tymczasowych.

10. Tablice informacyjne powinny być umieszczane na elewacjach budynków dokładnie w miejscu dostępu do oznakowanych produktów, dóbr i usług oraz zawierać nazwę firmy, adres i charakter działalności gospodarczej bez szczegółowego określania wykonywanych czynności lub oferowanych produktów. Przy większej ilości tablic informacyjnych na jednej elewacji budynku powinny być one umieszczane na osi kompozycyjnej i posiadać ten sam wymiar.

11. Nośniki reklam i informacji prywatnej nie mogą ograniczać odbioru informacji publicznej i znaków drogowych.

12. Dopuszcza się możliwość rozdysponowania mas gruzowo-ziemnych ze Starego Miasta do niwelacji i kształtowania terenów na obszarze osiedla.

13. Przy wymianie ogrodzeń wprowadza się stosowanie elementów kamiennych, ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej i siatki metalowej.

 

Rozdział 3
Szczegółowe zasady zagospodarowania terenów w obrębie linii rozgraniczających

 

§ 11.

Dla terenów ograniczonych w rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczonych kolejnym numerem i symbolem użytkowania ustala się:

 

1 MN

1.  Przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną.

2. Dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych jak również ich rozbudowę w kierunku ul. Wojska Polskiego (do granicy działki) na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem zakładów produkcyjnych) jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.

3. Wysokość zabudowy nie może przekraczać 3 kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym. Koncepcje modernizacji i nadbudowy należy opracowywać dla całej kubatury budynku.

4. Dopuszcza się nadbudowę obiektów wyłącznie pod warunkiem zorganizowanego procesu projektowo-inwestycyjnego dla poszczególnych pierzei.

5.  Dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolnostojących na działkach, jako budynków parterowych, murowanych, o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych.

6.  Ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki ; wskazane są ogrodzenia drewniane lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone (kamień i drewno) albo żeliwne i stalowe o profilach zamkniętych lub pełnych.

 

2 MN

1.  Przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną.

2. Dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem zakładów produkcyjnych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.

3. Dla istniejących usług stanowiących uciążliwość dla otoczenia nakłada się obowiązek sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko.

4. Wysokość zabudowy nie może przekraczać 3 kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym.

5.  Dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolnostojących na działkach, jako budynków parterowych, murowanych, o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych.

6.  Zabrania się lokalizacji wszelkich obiektów przed istniejącymi liniami zabudowy.

7.  Ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki ; wskazane są ogrodzenia drewniane lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone (kamień i drewno) albo żeliwne i stalowe o profilach zamkniętych lub pełnych.

 

3 MN

1.  Przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną.

2. Dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem zakładów produkcyjnych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.

3. Dla istniejących usług stanowiących uciążliwość dla otoczenia nakłada się obowiązek sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko.

4. Wysokość zabudowy nie może przekraczać 3 kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym. Koncepcje modernizacji i nadbudowy należy opracowywać dla całej kubatury budynku.

5.  Dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolnostojących na działkach, jako budynków parterowych, murowanych, o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych.

6.  Zabrania się lokalizacji wszelkich obiektów przed istniejącymi liniami zabudowy.

7.  Ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki ; wskazane są ogrodzenia drewniane lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone (kamień i drewno) albo żeliwne i stalowe o profilach zamkniętych lub pełnych.

 

4 ZP

1.  Przeznaczenie terenu na zieleń publiczną urządzoną.

2.  Dopuszcza się realizacje obiektów, związanych wyłącznie ze sposobem użytkowania terenu.

3.  Obowiązek opracowania projektu zagospodarowania terenu.

 

5 UC

1. Teren przeznacza się pod usługi handlowo-gastronomiczne.

2.  Należy zrealizować nowy obiekt na stałe związany z gruntem, o indywidualnej architekturze i wysokości nie przekraczającej 2 kondygnacji.

 

6 MN

1.  Przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną.

2.  Dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem warsztatów produkcyjnych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.

3.  Dla istniejących usług stanowiących uciążliwość dla otoczenia nakłada się obowiązek sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko.

4.  Wysokość zabudowy nie może przekraczać 3 kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym.

5.  Dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolnostojących na działkach, jako budynków parterowych, murowanych, o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych.

6.  Zabrania się lokalizacji wszelkich obiektów przed istniejącymi liniami zabudowy.

7.  Ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki ; wskazane są ogrodzenia drewniane lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone (kamień i drewno) albo żeliwne i stalowe o profilach zamkniętych lub pełnych.

 

7 EE

Przeznaczenie terenu na wnętrzową stację transformatorową.

 

8 MN

1.  Przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną.

2.  Dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem zakładów produkcyjnych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.

3.  Dla istniejących usług stanowiących uciążliwość dla otoczenia nakłada się obowiązek sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko.

4.  Wysokość zabudowy nie może przekraczać 3 kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym. Koncepcje modernizacji i nadbudowy należy opracowywać dla całej kubatury budynku.

5.  Dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolnostojących na działkach, jako budynków parterowych, murowanych, o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych.

6.  Zabrania się lokalizacji wszelkich obiektów przed istniejącymi liniami zabudowy.   

7.    Ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki ; wskazane są ogrodzenia drewniane lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone (kamień i drewno) albo żeliwne i stalowe o profilach zamkniętych lub pełnych.

 

9 MN

1.  Przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną.

2.  Dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem zakładów produkcyjnych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.

3.  Dla istniejących usług stanowiących uciążliwość dla otoczenia nakłada się obowiązek sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko.

4.  Wysokość zabudowy nie może przekraczać 3 kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym. Koncepcje modernizacji i nadbudowy należy opracowywać dla całej kubatury budynku.

5.  Dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolnostojących na działkach, jako budynków parterowych, murowanych, o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych.

6.  Zabrania się lokalizacji wszelkich obiektów przed istniejącymi liniami zabudowy.   

7.  Ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki ; wskazane są ogrodzenia drewniane lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone (kamień i drewno) albo żeliwne i stalowe o profilach zamkniętych lub pełnych.

 

10 MN

1.  Przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną.

2.  Dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem zakładów produkcyjnych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.

3.  Dla istniejących usług stanowiących uciążliwość dla otoczenia nakłada się obowiązek sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko.

4.  Wysokość zabudowy nie może przekraczać 3 kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym. Koncepcje modernizacji i nadbudowy należy opracowywać dla całej kubatury budynku.

5.  Dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolnostojących na działkach, jako budynków parterowych, murowanych, o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych.

6.  Należy zachować istniejącą linię zabudowy wyznaczoną przez istniejące budynki natomiast dla nowych obiektów projektowanych przy ul. 12 KD ustala się obowiązującą linię zabudowy w odległości 6 m od linii rozgraniczającej. Zabrania się lokalizacji wszelkich obiektów przed wyznaczonymi i istniejącymi liniami zabudowy.

7.  Ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki ; wskazane są ogrodzenia drewniane lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone (kamień i drewno) albo żeliwne i stalowe o profilach zamkniętych lub pełnych.

 

11 MN

1.  Przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną.

2.  Dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem zakładów produkcyjnych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.

3.  Dla istniejących usług stanowiących uciążliwość dla otoczenia nakłada się obowiązek sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko.

4.  Wysokość zabudowy nie może przekraczać 3 kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym. Koncepcje modernizacji i nadbudowy należy opracowywać dla całej kubatury budynku.

5.  Dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolnostojących na działkach, jako budynków parterowych, murowanych, o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych.

6.  Należy zachować istniejącą linę zabudowy wyznaczoną przez istniejące budynki natomiast dla nowych obiektów projektowanych przy ul. 12 KD ustala się obowiązującą linię zabudowy w odległości 6 m od linii rozgraniczającej. Zabrania się lokalizacji wszelkich obiektów przed wyznaczonymi i istniejącymi liniami zabudowy.

7.  Ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki ; wskazane są ogrodzenia drewniane lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone (kamień i drewno) albo żeliwne i stalowe o profilach zamkniętych lub pełnych.

 

12 MN

1.  Przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną.

2.  Dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem zakładów produkcyjnych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.

3.  Dla istniejących usług stanowiących uciążliwość dla otoczenia nakłada się obowiązek sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko.

4.  Wysokość zabudowy nie może przekraczać 3 kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym. Koncepcje modernizacji i nadbudowy należy opracowywać dla całej kubatury budynku.

5.  Dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolnostojących na działkach, jako budynków parterowych, murowanych, o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych.

6.  Zabrania się lokalizacji wszelkich obiektów przed istniejącymi liniami zabudowy.

7.  Ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone (kamień i drewno) albo żeliwne i stalowe o profilach zamkniętych lub pełnych.

 

13 MN

1.  Przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną.

2.  Dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem zakładów produkcyjnych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.

3.  Dla istniejących usług stanowiących uciążliwość dla otoczenia nakłada się obowiązek sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko.

4. Wysokość zabudowy nie może przekraczać 3 kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym. Koncepcje modernizacji i nadbudowy należy opracowywać dla całej kubatury budynku.

5.  Dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolnostojących na działkach, jako budynków parterowych, murowanych, o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych.

6.  Należy zachować istniejącą linię zabudowy wyznaczoną przez istniejące budynki. Zabrania się lokalizacji wszelkich obiektów przed wyznaczonymi liniami zabudowy.

7.  Ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone (kamień i drewno) albo żeliwne i stalowe o profilach zamkniętych lub pełnych.

 

14 MN

1.  Przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną.

2.  Dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem zakładów produkcyjnych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.

3.  Dla istniejących usług stanowiących uciążliwość dla otoczenia nakłada się obowiązek sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko.

4.  Wysokość zabudowy nie może przekraczać 3 kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym. Koncepcje modernizacji i nadbudowy należy opracowywać dla całej kubatury budynku.

5.  Dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolnostojących na działkach, jako budynków parterowych, murowanych, o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych.

6.  Należy zachować istniejącą linię zabudowy wyznaczoną przez istniejące budynki. Zabrania się lokalizacji wszelkich obiektów przed wyznaczonymi liniami zabudowy.

7.  Ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone (kamień i drewno) albo żeliwne i stalowe o profilach zamkniętych lub pełnych.

 

15 MN

1.  Przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną.

2.  Dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem zakładów produkcyjnych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.

3.  Dla istniejących usług stanowiących uciążliwość dla otoczenia nakłada się obowiązek sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko.

4.  Wysokość zabudowy nie może przekraczać 3 kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym. Koncepcje modernizacji i nadbudowy należy opracowywać dla całej kubatury budynku.

5.  Dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolnostojących na działkach, jako budynków parterowych, murowanych, o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych.

6.  Należy zachować istniejącą linię zabudowy wyznaczoną przez istniejące budynki. Zabrania się lokalizacji wszelkich obiektów przed wyznaczonymi liniami zabudowy.

7.  Ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone (kamień i drewno) albo żeliwne i stalowe o profilach zamkniętych lub pełnych.

 

16 MN

1.  Przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną.

2.  Dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem zakładów produkcyjnych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.

3.  Dla istniejących usług stanowiących uciążliwość dla otoczenia nakłada się obowiązek sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko.

4.  Wysokość zabudowy nie może przekraczać 3 kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym. Koncepcje modernizacji i nadbudowy należy opracowywać dla całej kubatury budynku.

5.  Dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolnostojących na działkach, jako budynków parterowych, murowanych, o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych.

6.  Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy dla nowoprojektowanych obiektów od ulicy Nowej (21 KP) w odległości 4 m od linii rozgraniczającej.

7.  Należy zachować istniejącą linię zabudowy wyznaczoną przez istniejące budynki. Zabrania się lokalizacji wszelkich obiektów przed wyznaczonymi liniami zabudowy.

8.  Ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone (kamień i drewno) albo żeliwne i stalowe o profilach zamkniętych lub pełnych.

 

17 MN

1.  Przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną.

2.  Dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem zakładów produkcyjnych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.

3.  Dla istniejących usług stanowiących uciążliwość dla otoczenia nakłada się obowiązek sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko.

4.  Wysokość zabudowy nie może przekraczać 3 kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym. Koncepcje modernizacji i nadbudowy należy opracowywać dla całej kubatury budynku.

5.  Dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolnostojących na działkach, jako budynków parterowych, murowanych, o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych.

6.  Należy zachować istniejącą linię zabudowy wyznaczoną przez istniejące budynki. Zabrania się lokalizacji wszelkich obiektów przed wyznaczonymi liniami zabudowy.

7.  Ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone (kamień i drewno) albo żeliwne i stalowe o profilach zamkniętych lub pełnych.

 

18 EE

Przeznaczenie terenu na wnętrzową stację transformatorową.

 

19 UC

1.    Przeznaczenie terenu na usługi komercyjne, nieuciążliwe z zakresu handlu, gastronomii, kultury, administracji i rzemiosła usługowego;

2.     Dopuszcza się użytkowanie terenu na cele garażowo-parkingowe.

 

20 MN

1.  Przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną.

2.  Dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem zakładów produkcyjnych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.

3.  Dla istniejących usług stanowiących uciążliwość dla otoczenia nakłada się obowiązek sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko.

4.  Wysokość zabudowy nie może przekraczać 3 kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym.

5.  Dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolnostojących na działkach, jako budynków parterowych, murowanych, o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych.

6.  Należy zachować istniejącą linię zabudowy wyznaczoną przez istniejące budynki. Zabrania się lokalizacji wszelkich obiektów przed wyznaczonymi liniami zabudowy.

7.  Ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone (kamień i drewno) albo żeliwne i stalowe o profilach zamkniętych lub pełnych.

 

21 UC/MN

Przeznaczenie terenu na zabudowę usługową o uciążliwości nie przekraczającej granic działki z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej na wyższych kondygnacjach;

 

22 UC/MN

Przeznaczenie terenu na zabudowę usługową o uciążliwości nie przekraczającej granic działki z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej na wyższych kondygnacjach;

 

23 UC/MN

Przeznaczenie terenu na zabudowę usługową o uciążliwości nie przekraczającej granic działki z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej na wyższych kondygnacjach;

 

24 MN

1.    Przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną.

2.    Dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem zakładów produkcyjnych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.

3.  Wysokość zabudowy nie może przekraczać 3 kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym.

4.  Należy zachować istniejącą linię zabudowy wyznaczoną przez istniejące budynki. Zabrania się lokalizacji wszelkich obiektów przed wyznaczonymi liniami zabudowy.

5.  Ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone (kamień i drewno) albo żeliwne i stalowe o profilach zamkniętych lub pełnych.

 

25 MW

1.  Dotychczasowy sposób użytkowania - zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna;

2.  Dopuszcza się rozbudowę lub modernizację istniejącego budynku dla poprawy estetyki oraz możliwość przeznaczenia części pomieszczeń na nieuciążliwe funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, kultury, jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.

3.  Zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej i tymczasowej gospodarczej;

4.  Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako obiektów wolnostojących lub wbudowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;

5.  Zakaz lokalizacji garaży na terenie;

6.  Obowiązek przeznaczenia terenów nie zainwestowanych na urządzone tereny rekreacji osiedlowej oraz zintensyfikowanie zieleni wysokiej i średniowysokiej.

 

26 UPo

1.  Przeznaczenie terenu na cele usług publicznych - oświaty;

2.  Zachować dotychczasowy sposób użytkowania;

3.  Dopuszcza się możliwość zamiany funkcji terenu w ramach usług publicznych;

4.  Zaleca się obsadzenie terenu zielenią izolacyjną wysoką.

 

27 UC

1. Teren przeznacza się pod usługi handlowo-gastronomiczne.

2.  Należy zrealizować nowy obiekt na stałe związany z gruntem, o indywidualnej architekturze i wysokości nie przekraczającej 2 kondygnacji.

 

28 MN

1.  Przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną.

2.  Dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem zakładów produkcyjnych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.

3.  Dla istniejących usług stanowiących uciążliwość dla otoczenia nakłada się obowiązek sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko.

4.  Wysokość zabudowy nie może przekraczać 3 kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym. Koncepcje modernizacji i nadbudowy należy opracowywać dla całej kubatury budynku.

5.  Dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolnostojących na działkach, jako budynków parterowych, murowanych, o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych.

6.  Należy zachować istniejącą linię zabudowy wyznaczoną przez istniejące budynki. Zabrania się lokalizacji wszelkich obiektów przed wyznaczonymi liniami zabudowy.

7.  Ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone (kamień i drewno) albo żeliwne i stalowe o profilach zamkniętych lub pełnych.

 

29 MN

1.  Przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną.

2.  Dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem zakładów produkcyjnych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.

3.  Dla istniejących usług stanowiących uciążliwość dla otoczenia nakłada się obowiązek sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko.

4.  Wysokość zabudowy nie może przekraczać 3 kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym. Koncepcje modernizacji i nadbudowy należy opracowywać dla całej kubatury budynku.

5.  Dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolnostojących na działkach, jako budynków parterowych, murowanych, o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych.

6.  Należy zachować istniejącą linię zabudowy wyznaczoną przez istniejące budynki. Zabrania się lokalizacji wszelkich obiektów przed wyznaczonymi liniami zabudowy.

7.  Ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone (kamień i drewno) albo żeliwne i stalowe o profilach zamkniętych lub pełnych.

 

30 MN

1.  Przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną.

2.  Dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem zakładów produkcyjnych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.

3.  Dla istniejących usług stanowiących uciążliwość dla otoczenia nakłada się obowiązek sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko.

4.  Wysokość zabudowy nie może przekraczać 3 kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym. Koncepcje modernizacji i nadbudowy należy opracowywać dla całej kubatury budynku.

5.  Dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolnostojących na działkach, jako budynków parterowych, murowanych, o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych.

6.  Należy zachować istniejącą linię zabudowy wyznaczoną przez istniejące budynki. Zabrania się lokalizacji wszelkich obiektów przed wyznaczonymi liniami zabudowy.

7.  Ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone (kamień i drewno) albo żeliwne i stalowe o profilach zamkniętych lub pełnych.

 

31 UC

1.    Teren usług komercyjnych.

2.    Dopuszcza się możliwość modernizacji lub rozbudowy obiektu, wysokość zabudowy nie może przekraczać 3 kondygnacji.

3.    Nowoprojektowana architektura musi uwzględniać najnowsze trendy kompozycyjno-materiałowe. Należy uwzględnić ekspozycje przestrzenną narożników i bogatą kolorystykę. Zakaz stosowania technologii typu płyta stalowo-warstwowa.

4.    Nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 25 m od krawędzi jezdni ulicy Obrońców Pokoju.

5.    Teren wymaga opracowania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej.

 

32 MW

1.  Dotychczasowy sposób użytkowania - zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna;

2.  Dopuszcza się modernizację istniejących budynków dla poprawy estetyki.

3.    Dopuszcza się możliwość budowy nowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z miejscami parkingowymi, o gabarytach nawiązujących do budynków istniejących, na terenie istniejących garaży pod warunkiem zapewnienia miejsc parkingowych dla użytkowników obecnych garaży w nowo projektowanym budynku. Realizacja w/w budynku musi być poprzedzona zgodą wszystkich właścicieli terenu.

4.    Nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6 m od linii rozgraniczającej ulicy 23 KP.

5.    Zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowej i gospodarczej;

6.  Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako obiektów wolnostojących lub wbudowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;

7.  Zakaz sprzedaży terenów pod obiekty tymczasowe, dotyczy także obiektów istniejących;

8.  Zakaz lokalizacji nowych garaży;

9.   Obowiązek przeznaczenia terenów nie zainwestowanych na urządzone tereny rekreacji osiedlowej, oraz zintensyfikowania zieleni wysokiej i średniowysokiej;

10.   Należy opracować koncepcję urbanistyczno-architektoniczną wnętrza kwartału.

 

33 MW

1.  Dotychczasowy sposób użytkowania - zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna;

2.  Dopuszcza się modernizację istniejących budynków dla poprawy estetyki.

3.    Dopuszcza się możliwość budowy nowych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z miejscami parkingowymi, o gabarytach nawiązujących do budynków istniejących, na terenie istniejących garaży pod warunkiem zapewnienia miejsc parkingowych dla użytkowników obecnych garaży w nowo projektowanym budynku. Realizacja w/w budynku musi być poprzedzona zgodą wszystkich właścicieli terenu.

4.    Nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 14 m od linii rozgraniczającej ulicy 1KZ oraz 8 m od ulicy 6 KL.

5.    Zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowej i gospodarczej;

6.    Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako obiektów wolnostojących lub wbudowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;

7.    Zakaz sprzedaży terenów pod obiekty tymczasowe, dotyczy także obiektów istniejących;

8.    Zakaz lokalizacji nowych garaży;

9.    Obowiązek przeznaczenia terenów nie zainwestowanych na urządzone tereny rekreacji osiedlowej oraz zintensyfikowania zieleni wysokiej i średniowysokiej.

 

34 MW

1.  Dotychczasowy sposób użytkowania - zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna;

2.  Dopuszcza się rozbudowę lub modernizację istniejących budynków dla wprowadzenia usług bądź poprawy estetyki oraz możliwość przeznaczenia części pomieszczeń na nieuciążliwe funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.

3.  Zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej i tymczasowej gospodarczej;

4.  Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako obiektów wolnostojących lub wbudowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;

5.  Zakaz sprzedaży terenów pod obiekty tymczasowe, dotyczy także obiektów istniejących;

6.  Zakaz lokalizacji nowych garaży.

7.  Dopuszcza się lokalizacje miejsc parkingowych na terenach osiedlowych;

8.  Obowiązek przeznaczenia terenów nie zainwestowanych na urządzone tereny rekreacji osiedlowej, oraz zintensyfikowania zieleni wysokiej i średniowysokiej.

 

35 UC

1.  Przeznaczenie terenu na usługi komercyjne.

2.  Ewentualna rozbudowa, nadbudowa czy przebudowa musi uwzględniać pozyskanie terenu na miejsca postojowe.

 

36 MZ

1.        Przeznaczenie terenu na mieszkalnictwo zbiorowe.

2.        Dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych wbudowanych.

3.        Dojazd poprzez teren 28 KP

 

37 EE

Przeznaczenie terenu na wnętrzową stację transformatorową.

 

38 UC

Przeznaczenie terenu na usługi komercyjne, nieuciążliwe z zakresu handlu, gastronomii, kultury, administracji i rzemiosła usługowego;

 

39 UC

1.    Przeznaczenie terenu na usługi komercyjne, nieuciążliwe z zakresu handlu, gastronomii, kultury, administracji i rzemiosła usługowego;

2.    Zapewnić publiczne miejsca postojowe na terenie własnym inwestora w ilości odpowiadającej wielkości wprowadzanej usługi;

3.    Wjazd na teren od ulicy Armii Krajowej.

4.    Nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowego obiektu od 4 do 8 m od linii rozgraniczającej ul. Wojska Polskiego.

5.    Wysokość zabudowy nie może przekraczać 2 kondygnacji;

6.    Nowoprojektowana architektura musi uwzględniać najnowsze trendy kompozycyjno-materiałowe. Należy uwzględnić ekspozycje przestrzenną narożników i bogatą kolorystykę. Zakaz stosowania technologii typu płyta stalowo-warstwowa.

 

40 KSP

1.    Przeznaczenie terenu na lokalizację parkingu, związanego z istniejącymi terenami osiedlowymi.

2.    Dopuszcza się lokalizację parkingu wielopoziomowego.

3.    Dopuszcza się lokalizację obiektów usługowo-biurowo-administracyjnych.

4.    Zaleca się zachowanie zieleni istniejącej i nasadzenie zieleni wysokiej lub żywopłotu wzdłuż granicy terenu.

 

41 MW

1.  Dotychczasowy sposób użytkowania - zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna;

2.  Dopuszcza się rozbudowę lub modernizację istniejących budynków dla wprowadzenia usług bądź poprawy estetyki oraz możliwość przeznaczenia części pomieszczeń na nieuciążliwe funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.

3. Zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej i tymczasowej gospodarczej;

4. Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako obiektów wolnostojących lub wbudowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;

5.  Dopuszcza się lokalizacje miejsc parkingowych na terenach osiedlowych;

6. Zakaz sprzedaży terenów pod obiekty tymczasowe;

7. Zakaz lokalizacji garaży na terenach osiedlowych;

8.  Obowiązek przeznaczenia terenów nie zainwestowanych na urządzone tereny rekreacji osiedlowej oraz intensyfikację zieleni wysokiej i średniowysokiej.

 

42 UPS

1. Przeznaczenie terenu na cele usług publicznych - sportu;

2. Zachować dotychczasowy sposób użytkowania;

3. Dopuszcza się możliwość zamiany funkcji terenu w ramach usług publicznych;

4. Dopuszcza się możliwość lokalizacji urządzeń służących wyłącznie funkcji terenu;

5. Zaleca się obsadzenia terenu zielenią wysoką;

 

43 UPA

1.        Przeznaczenie terenu na cele usług publicznych;

2.       Zachować dotychczasowy sposób użytkowania.

 

44 MW

1.  Dotychczasowy sposób użytkowania - zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna;

2.  Dopuszcza się rozbudowę lub modernizację istniejących budynków dla wprowadzenia usług bądź poprawy estetyki oraz możliwość przeznaczenia części pomieszczeń na nieuciążliwe funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.

3.  Zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej i tymczasowej gospodarczej;

4.  Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako obiektów wolnostojących lub wbudowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;

5.  Dopuszcza się lokalizacje miejsc parkingowych na terenach osiedlowych;

6.  Zakaz sprzedaży terenów pod obiekty tymczasowe;

7.  Zakaz lokalizacji garaży na terenach osiedlowych;

8.  Obowiązek przeznaczenia terenów nie zainwestowanych na urządzone tereny rekreacji osiedlowej oraz intensyfikację zieleni wysokiej i średniowysokiej.

 

45 UC

1.    Przeznaczenie terenu na usługi komercyjne z zakresu handlu, gastronomii i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego; w przypadku wprowadzenia funkcji gastronomicznej należy zapewnić ogólnodostępne miejsca parkingowe z wykluczeniem parkowania na chodniku;

2.    Możliwość zmiany sposobu użytkowania w ramach funkcji podstawowej;

 

46 UC

1.    Przeznaczenie terenu na usługi komercyjne z zakresu handlu, gastronomii i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego; w przypadku wprowadzenia funkcji gastronomicznej należy zapewnić ogólnodostępne miejsca parkingowe z wykluczeniem parkowania na chodniku;

2.    Możliwość zmiany sposobu użytkowania w ramach funkcji podstawowej;

3.     Wygląd obiektu dostosować do pierwotnego projektu architektonicznego.

 

47 MW

1.  Dotychczasowy sposób użytkowania - zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna;

2.  Dopuszcza się rozbudowę lub modernizację istniejących budynków dla wprowadzenia usług bądź poprawy estetyki oraz możliwość przeznaczenia części pomieszczeń na nieuciążliwe funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.

3.  Zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej i tymczasowej gospodarczej;

4.  Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako obiektów wolnostojących lub wbudowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;

5.  Dopuszcza się lokalizacje miejsc parkingowych na terenach osiedlowych;

6.  Zakaz sprzedaży terenów pod obiekty tymczasowe, dotyczy także obiektów istniejących;

7.  Zakaz lokalizacji garaży na terenach osiedlowych;

8.  Obowiązek przeznaczenia terenów nie zainwestowanych na urządzone tereny rekreacji osiedlowej oraz intensyfikację zieleni wysokiej i średniowysokiej.

 

48 UPA

1.        Przeznaczenie terenu na cele usług publicznych;

2.        Zachować dotychczasowy sposób użytkowania.

 

49 KSP

1.    Przeznaczenie terenu na lokalizację parkingu wielopoziomowego, do czasu realizacji inwestycji użytkowanie dotychczasowe tj. parking naziemny.

2.    Zaleca się nasadzenie zieleni wysokiej lub żywopłotu wzdłuż granicy terenu.

 

50 UC

1.        Przeznaczenie terenu na cele usług komercyjnych - bank;

2.        Zachować dotychczasowy sposób użytkowania;

3.        Dopuszcza się możliwość rozbudowy obiektu w kierunku terenu 51 ZP.

 

51 ZP

1.  Przeznaczenie terenu na zieleń publiczną urządzoną.

2.  Dopuszcza się realizacje obiektów, związanych wyłącznie ze sposobem użytkowania terenu.

3.  Obowiązek opracowania projektu zagospodarowania terenu.

 

52 UPO

1. Przeznaczenie terenu na cele usług publicznych - oświaty;

2. Zachować dotychczasowy sposób użytkowania;

3. Dopuszcza się możliwość zamiany funkcji terenu w ramach usług publicznych;

4. Zaleca się obsadzenie terenu zielenią izolacyjną wysoką.

 

53 MW

1.  Dotychczasowy sposób użytkowania - zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna;

2.  Dopuszcza się rozbudowę lub modernizację istniejących budynków dla wprowadzenia usług bądź poprawy estetyki oraz możliwość przeznaczenia części pomieszczeń na nieuciążliwe funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.

3.  Zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej i tymczasowej gospodarczej;

4.  Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako obiektów wolnostojących lub wbudowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;

5.  Dopuszcza się lokalizacje miejsc parkingowych na terenach osiedlowych;

6.  Zakaz sprzedaży terenów pod obiekty tymczasowe, dotyczy także obiektów istniejących;

7.  Zakaz lokalizacji garaży na terenach osiedlowych;

8.  Obowiązek przeznaczenia terenów nie zainwestowanych na urządzone tereny rekreacji osiedlowej oraz intensyfikację zieleni wysokiej i średniowysokiej.

 

54 UPO

1.    Przeznaczenie terenu na cele usług publicznych - oświaty;

2.    Zachować dotychczasowy sposób użytkowania;

3.    Dopuszcza się możliwość zamiany funkcji terenu w ramach usług publicznych;

4.    Zaleca się obsadzenie terenu zielenią izolacyjną wysoką.

 

55 UC

1.    Przeznaczenie dotychczasowe - usługi komercyjne z zakresu handlu, gastronomii, kultury, administracji i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego;

2.   Możliwość zmiany sposobu użytkowania w ramach funkcji podstawowej;

3.   Dopuszcza się rozbudowę lub modernizację istniejących obiektów.

 

56 MW

1.  Dotychczasowy sposób użytkowania - zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna;

2.  Dopuszcza się rozbudowę lub modernizację istniejących budynków dla wprowadzenia usług bądź poprawy estetyki oraz możliwość przeznaczenia części pomieszczeń na nieuciążliwe funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.

3.  Zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej i tymczasowej gospodarczej;

4.  Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako obiektów wolnostojących lub wbudowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;

5.  Dopuszcza się lokalizacje miejsc parkingowych na terenach osiedlowych;

6.  Zakaz sprzedaży terenów pod obiekty tymczasowe, dotyczy także obiektów istniejących;

7.  Zakaz lokalizacji garaży na terenach osiedlowych;

8.  Obowiązek przeznaczenia terenów nie zainwestowanych na urządzone tereny rekreacji osiedlowej oraz intensyfikację zieleni wysokiej i średniowysokiej.

 

57 UPO

1.    Przeznaczenie terenu na cele usług publicznych - oświaty;

2.    Zachować dotychczasowy sposób użytkowania;

3.    Dopuszcza się możliwość zamiany funkcji terenu w ramach usług publicznych;

4.    Zaleca się obsadzenie terenu zielenią izolacyjną wysoką.

 

58 MW

1.  Dotychczasowy sposób użytkowania - zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna;

2.  Dopuszcza się rozbudowę lub modernizację istniejących budynków dla wprowadzenia usług bądź poprawy estetyki oraz możliwość przeznaczenia części pomieszczeń na nieuciążliwe funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.

3.  Zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej i tymczasowej gospodarczej;

4.  Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako obiektów wolnostojących lub wbudowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;

5.  Dopuszcza się lokalizacje miejsc parkingowych na terenach osiedlowych;

6.    Zakaz sprzedaży terenów pod obiekty tymczasowe, dotyczy także obiektów istniejących;

7.    Zakaz lokalizacji garaży na terenach osiedlowych;

8.  Ustala się istniejący dojazd do terenu 52 UPO;

9.    Obowiązek przeznaczenia terenów nie zainwestowanych na urządzone tereny rekreacji osiedlowej oraz intensyfikację zieleni wysokiej i średniowysokiej.

 

59 UC

1.   Przeznaczenie terenu na usługi komercyjne nieuciążliwe.

2.   Usługi w parterach.

3.   Dopuszcza się możliwość wprowadzenia funkcji mieszkalnej na piętrze, zabudowa dwukondygnacyjna z podpiwniczeniem.

4.   Zapewnić publiczne miejsca postojowe na terenie własnym inwestora.

 

60 UC

1.      Przeznaczenie na usługi komercyjne;

2.      Dopuszcza się możliwość przebudowy budynku;

3.      Dojazd wyłącznie od strony terenu 58 MW i drogi 3 KL.

 

61 MW

1.   Dotychczasowy sposób użytkowania – zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna;

2.   Dopuszcza się rozbudowę lub modernizację istniejących budynków dla wprowadzenia usług bądź poprawy estetyki oraz możliwość przeznaczenia części pomieszczeń na nieuciążliwe funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowe­go, jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać.

3.   Zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej i tymczasowej gospodarczej;

4.   Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako obiektów wolno­stojących lub wbudowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;

5.  Zakaz sprzedaży terenów pod obiekty tymczasowe, dotyczy także obiektów istniejących;

6.  Zakaz lokalizacji nowych garaży;

7.  Dopuszcza się lokalizacje miejsc parkingowych na terenach osiedlowych;

8.  Obowiązek przeznaczenia terenów nie zainwestowanych na urządzone tereny rekreacji osiedlowej oraz zintensyfikowania zieleni wysokiej i średniowysokiej.

 

62 MW

1.   Dotychczasowy sposób użytkowania - zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna;

2.   Dopuszcza się rozbudowę lub modernizację istniejących budynków dla wprowadzenia usług bądź poprawy estetyki oraz możliwość przeznaczenia części pomieszczeń na nieuciążliwe funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowe­go, jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać. W przypadku zmian funkcjonalnych terenu należy wykonać spójny projekt zagospodarowania.

3.   Zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej i tymczasowej gospodarczej;

4.   Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako obiektów wolno­stojących lub wbudowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;

5.  Zakaz sprzedaży terenów pod obiekty tymczasowe, dotyczy także obiektów istniejących;

6.  Zakaz lokalizacji nowych garaży.

7.   Dopuszcza się lokalizacje miejsc parkingowych na terenach osiedlowych;

8.   Obowiązek przeznaczenia terenów nie zainwestowanych na urządzone tereny rekreacji osiedlowej, oraz zintensyfikowania zieleni wysokiej i średniowysokiej.

 

63 KSP

1.        Przeznaczenie terenu na parking osiedlowy;

2.        Zaleca się obsadzenie terenu zielenią średniowysoką.

 

64 EG

Teren stacji redukcyjno-pomiarowej gazu.

  

§ 12.

Dla terenów komunikacji ustala się:

1. Obowiązujące i orientacyjne linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu.

2. Szerokość ulic zbiorczych, lokalnych i dojazdowych w liniach rozgraniczających:

  1 KZ - ok. 18 do 40 m, przy szerokości jezdni 8-10 m, z obustronnymi chodnikami. Przy modernizacji ulicy wskazane jest, aby na odcinku szpitala osiągnąć takie same parametry w liniach rozgraniczających jak na pozostałych odcinkach.

  2 KL - ok. 14 do 18 m, przy szerokości jezdni 8 m, z obustronnymi chodnikami; dopuszcza się modernizację i rozbudowę o dodatkowy pas jezdni przy skrzyżowaniu z ulicą Obrońców Pokoju.

  3 KL - ok. 12 do 18 m, przy szerokości jezdni 6 m, z obustronnymi chodnikami; dopuszcza się modernizację i rozbudowę o dodatkowy pas jezdni przy skrzyżowaniu z ulicą Obrońców Pokoju.

  4 KL - ok. 10 - 14 m, przy szerokości jezdni ok. 6 m, z obustronnymi chodnikami.

  5 KL - ok. 12 m, przy szerokości jezdni 5 m, z obustronnymi chodnikami.

  6 KL - ok. 12 m, przy szerokości jezdni 5 m, z obustronnymi chodnikami.

  7 KD - ok. 8 m, przy szerokości jezdni 4 m, z obustronnymi chodnikami.

  8 KD - ok. 8 m, przy szerokości jezdni ok. 4 m z obustronnymi chodnikami.

  9 KD - ok. 10 m, przy szerokości jezdni ok. 6 m z obustronnymi chodnikami.

  10 KD - ok. 10 m, przy szerokości jezdni ok. 6 - 4 m z obustronnymi chodnikami.

  11 KD - ok. 10 m, przy szerokości jezdni 5 m, z obustronnymi chodnikami.

  12 KD - ok. 10 m, przy szerokości jezdni 5,5 m z obustronnymi chodnikami.

  13 KD - ok. 10 m, przy szerokości jezdni 5 m z obustronnymi chodnikami.

  14 KD - ok. 10 m, przy szerokości jezdni 5 m z obustronnymi chodnikami.

  15 KD - ok. 10 m, przy szerokości jezdni 6 m z obustronnymi chodnikami

  16 KD - ok. 5 m, przy szerokości jezdni 4 m.

  17 KD - ok. 5-6 m, przy szerokości jezdni 4 m.

  18 KD - ok. 12 m, przy szerokości jezdni 5,5 m.

 

3. Szerokość ciągów pieszo-jezdnych ustala się:

  dla 19 KP na min. 4 m.

  dla 20 KP na min. 4-5,5 m.

  dla 21 KP na min. 5,5 m.

  dla 23 KP na min. 8 m.

dla 28 KP na min. 8 m.

 

4. Szerokość ciągów pieszych ustala się:

dla 22 KP na min. 4 m.

dla 24 KP na min. 3 m.

dla 25 KP na min. 3 m.

dla 26 KP na min. 8 m.

dla 27 KP na min. 12-14 m.

 

Rozdział 4
Przepisy końcowe

 

§ 13.

Dla terenu określonego w § 1 ustala się zerową stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 89, poz. 415 ).

 

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Głogowa.

 

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Legnickiego.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Głogowie

 

Edward Murzyński

 

Publikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Legnickiego, Legnica, dnia 19 czerwca 1998 r., Nr 15, poz. 105.