UCHWAŁA Nr XXVI/165/12
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 20 marca 2012 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla "Chrobry-Kościuszki" w Głogowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Głogowie Nr XIV/76/11 z dnia 5 lipca 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla "Chrobry-Kościuszki" w Głogowie uchwala się, co następuje:

Dział I
Ustalenia ogólne

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla "Chrobry-Kościuszki" w Głogowie.

§ 2. Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1, są ustalenia będące treścią niniejszej uchwały.

§ 3. Integralną częścią zmiany planu są:

1) rysunki zmiany planu, w skali 1 : 1 000 - załączniki nr 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 do niniejszej uchwały;

2) rozstrzygnięcie uwag wniesionych do projektu zmiany planu - załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:

1) zmiana planu - należy przez to rozumieć ustalenia zmiany planu, o których mowa w § 2 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

2) uchwała - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Głogowie o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

3) rysunek zmiany planu - należy przez to rozumieć rysunki zmiany planu w skali 1:1000, będące załącznikami nr 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 do niniejszej uchwały, zgodnie z § 3 pkt 1;

4) teren - należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem;

5) przeznaczenie podstawowe - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie w sposób określony w ustaleniach zmiany planu;

6) przeznaczenie uzupełniające - należy przez to rozumieć taką część przeznaczenia terenu, która może występować na danym terenie łącznie z przeznaczeniem podstawowym, w sposób określony w ustaleniach planu,

7) nieprzekraczalna linia zabudowy - należy przez to rozumieć linię zabudowy ograniczającą teren, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków, oraz określonych w ustaleniach zmiany planu rodzajów budowli naziemnych niebędących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu; linia ta nie dotyczy takich elementów jak: części podziemnych obiektów budowlanych, balkonów, wiatrołapów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, schodów, zadaszeń nad wejściami do budynków o ile ustalenia zmiany planu nie stanowią inaczej;

8) obiekty tymczasowe - obiekty tymczasowe związane bezpośrednio z organizacją imprez i lokalizowane wyłącznie na czas ich trwania.

§ 5.

1. Przedmiotem zmiany planu jest:

1) w zakresie ustalenia przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu: obszar położony w zachodniej części miasta Głogowa o powierzchni: 0,7040 ha, obejmujący działki oznaczone nr ewid. 279/3 (obręb geodezyjny 4 - Chrobry) oraz 46, 272, 441/2 i 449/5 i części działek 104/2 i 449/4 (obręb geodezyjny 5 - Kościuszki), w granicach pokazanych na rysunkach zmiany planu, o których mowa w § 3 pkt 1.

2) w zakresie odstąpienia od zakazów i ograniczeń lokalizacji masztów i urządzeń telefonii komórkowej zmiany treści:

a) § 8 ust. 6 uchwały Rady Miejskiej w Głogowie Nr XLIX/420/98 z dnia 19 maja 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Legnickiego Nr 15, poz. 105 z dnia 19 czerwca 1998 r.)

b) § 8 ust. 9 uchwały Rady Miejskiej w Głogowie Nr V/39/2007 z dnia 27 marca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 117, poz. 1547 z dnia 17 maja 2007 r.)

c) § 8 ust. 9 uchwały Rady Miejskiej w Głogowie Nr XXXIII/293/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 143, poz. 2832 z dnia 1 września 2009 r.).

2. Zakres ustaleń niniejszej zmiany planu został wyznaczony uchwałą Rady Miejskiej w Głogowie Nr XIV/76/11 z dnia 5 lipca 2011 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla "Chrobry-Kościuszki" w Głogowie.

3. Ustalenia niniejszej uchwały nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Głogowie Nr LVIII/390/2010 z dnia 25 maja 2010 r.

Dział II
Ustalenia szczegółowe.

Rozdział 1
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.

§ 6. Na obszarze objętym zmianą planu ustala się następujące podstawowe przeznaczenia:

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 3.1.MN;

2) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 9.1.MN/U;

3) teren usług, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem 33.1.U/MW/MN;

4) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem 36.MW;

5) teren usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem 23.1.UC/MN;

6) teren dróg publicznych, oznaczony symbolem 6.1.KL;

7) teren usług oznaczony na rysunku planu symbolem 48.1.U.

§ 7. Ustala się, że teren oznaczony symbolem 6.1.KL stanowi przestrzeń publiczną.

§ 8. Linią ciągłą oznaczono na rysunku zmiany planu linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, określonych w niniejszej uchwale.

Rozdział 2
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

§ 9. Przy realizacji zagospodarowania obszaru objętego zmianą planem ustala się zachowanie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, określonych niniejszą uchwałą, w szczególności ustaleniami Rozdziału 6.

§ 10. Wszystkie projekty dotyczące zmiany w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, powinny uwzględniać związki funkcjonalno - przestrzenne z otaczającymi terenami.

§ 11. Zakazuje się stosowania okładzin elewacyjnych typu siding oraz obcej stylistyki regionalnej.

§ 12. Ustala się, że różnice w parametrach zabudowy, odnoszące się do wysokości zabudowy i kąta nachylenia połaci dachowych, nie mogą odbiegać więcej niż o 5% od wartości określonych w zmianie planu.

§ 13. Na obszarze objętym zmianą planu obowiązuje lokalizacja miejsc postojowych na terenie, na którym usytuowany jest obiekt, jakiemu te miejsca towarzyszą, o ile ustalenia zmiany planu nie stanowią inaczej.

Rozdział 3
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

§ 14. Zakazuje się odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód gruntowych i gruntu ze względu na ochronę Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 302 Pradolina Barycz-Głogów (W).

§ 15. Zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwestycji infrastrukturalnych celu publicznego, w tym związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków oraz z zakresu łączności publicznej.

§ 16.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, na obszarze objętym zmianą planu należy zapobiegać i przeciwdziałać zmianom powierzchni ziemi. W tym celu nie należy dopuszczać do niszczenia lub uszkadzania powierzchni ziemi, przez niekorzystne przekształcanie jej budowy oraz poprzez gromadzenie odpadów i odprowadzanie ścieków w sposób sprzeczny z przepisami prawa.

2. Warunek powyższy nie dotyczy koniecznych zmian, które wystąpią w czasie budowy.

3. Zakazuje się prowadzenia prac, trwale i niekorzystnie, naruszających stosunki gruntowo-wodne panujące na obszarze objętym zmianą planu oraz w jego sąsiedztwie.

4. Masy ziemne, usuwane bądź przemieszczane w związku z realizacją inwestycji należy zagospodarować pod rekultywację terenów zdegradowanych, dla potrzeb technologicznych i rekultywacji składowisk odpadów oraz w celu kształtowania i zagospodarowania publicznych terenów zieleni, sportu i rekreacji.

§ 17. Ustala się obowiązek gromadzenia segregowanych odpadów w przystosowanych do tego celu pojemnikach usytuowanych w wyznaczonych miejscach na terenie posesji i ich dalsze zagospodarowanie zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami i przepisami odrębnymi.

§ 18.

1. Powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone przeznaczyć na rożne formy zieleni z elementami małej architektury.

2. Należy dążyć do kompensacji powierzchni biologicznie czynnych.

 

§ 19.

1. Na obszarze objętym zmianą planu ustala się konieczność zapewnienia właściwego klimatu akustycznego w budynkach z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi, zgodnie z przepisami prawa i Polskimi Normami.

2. Zgodnie z przepisami prawa obszar objęty zmianą planu należy zaliczyć do grupy terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej pod względem dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

 

Rozdział 4
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

§ 20. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

1) na obszarze zmiany planu brak obiektów zabytkowych, ujętych w wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków, obowiązują właściwe przepisy szczególne z zakresu ochrony archeologicznej;

2) ze względu na brak dóbr kultury współczesnej wymagających ochrony, nie obejmuje się ochroną dóbr kultury współczesnej;

 

Rozdział 5
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

§ 21. Wyklucza się lokalizację obiektów tymczasowych, o ile ustalenia zmiany planu nie stanowią inaczej.

§ 22.

1. Ustala się zakaz lokalizacji szyldów i urządzeń reklamowych na terenach niezwiązanych z miejscem prowadzenia działalności, z wyjątkiem terenów dróg publicznych;

2. Reklamy mocowane na elewacjach budynków powinny być dostosowane do elewacji skalą oraz kompozycją oraz nie przekraczać 10 % powierzchni elewacji z zakazem zasłaniania okien.

 

 

Rozdział 6
Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu.

§ 23.

1. Na terenie 3.1.MN zabudowę oraz zagospodarowanie należy kształtować w sposób zapewniający zachowanie przepisów prawa oraz następujących warunków:

1) realizacja budynków gospodarczych oraz garażowych wolnostojących lub bliźniaczych;

2) wysokość zabudowy jedna kondygnacja;

3) dach płaski;

4) dopuszcza się sytuowanie budynków w granicy.

2. Dopuszcza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone (kamień i drewno) albo żeliwne i stalowe o profilach zamkniętych lub pełnych.

3. Dopuszcza się realizację obiektów małej architektury.

§ 24. Na terenie 9.1.MN/U zabudowę oraz zagospodarowanie należy kształtować w sposób zapewniający zachowanie przepisów prawa oraz następujących warunków:

1) utrzymanie istniejących budynków z możliwością ich przebudowy, rozbudowy i nadbudowy oraz realizacja nowych budynków mieszkaniowych, usługowych, oraz mieszkaniowo-usługowych;

2) wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji;

3) dachy płaskie lub ukośne o dopuszczalnym kącie nachylenia do 450;

4) dopuszcza się częściową rozbiórkę istniejącej zabudowy;

5) dopuszcza się sytuowanie budynków w granicy działki.

§ 25. Na terenie 33.1.U/MW/MN zabudowę oraz zagospodarowanie należy kształtować w sposób zapewniający zachowanie przepisów prawa oraz następujących warunków:

1) realizacja budynków usługowych oraz budynków zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej z usługami w parterze;

2) dopuszczalna realizacja maksymalnie dwóch budynków;

3) wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji;

4) dach płaski.

§ 26. Na terenie 36MW zabudowę oraz zagospodarowanie należy kształtować w sposób zapewniający zachowanie przepisów prawa oraz następujących warunków:

1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; dopuszcza się realizację uzupełniającej funkcji usługowej w parterowej części budynku;

2) wysokość zabudowy do pięciu kondygnacji nadziemnych; dopuszcza się jej podpiwniczenie;

3) dach płaski.

 

§ 27.

1. Na terenie 23.1.UC/MN zabudowę oraz zagospodarowanie należy kształtować w sposób zapewniający zachowanie przepisów prawa oraz następujących warunków:

1) dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej, obiektów tymczasowych i nie kubaturowych elementów zagospodarowania, w tym małej architektury;

2) dopuszcza się realizację zieleni izolacyjnej.

2. Zakazuje się realizacji trwałej zabudowy.

§ 28. Na terenie 6.1.KL zagospodarowanie należy kształtować w sposób zapewniający zachowanie przepisów prawa oraz następujących warunków:

1) utrzymuje się istniejącą drogę o parametrach drogi lokalnej;

2) dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych oraz zieleni.

§ 29. Na terenie 48.1.U zabudowę oraz zagospodarowanie należy kształtować w sposób zapewniający zachowanie przepisów prawa oraz następujących warunków:

1) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością jej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy oraz dopuszcza się nową zabudowę usługową;

2) wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji;

3) dach płaski;

4) dopuszcza się częściową rozbiórkę istniejącej zabudowy;

5) dopuszcza się sytuowanie budynków w granicy działki.

§ 30. Ustala się następujące wskaźniki intensywności zabudowy:

1) na terenie 3.1.MN maks. 0,5;

2) na terenie 23.1.UC/MN nie określa się; zakaz stałej zabudowy;

3) na terenie 9.1.MN/U min. 0,5, maks. 1,2;

4) na terenie 33.1.U/MW/MN min. 0,4, maks. 1,0;

5) na terenie 36MW min. 1,4, maks. 1,8;

6) na terenie 48.1.U min. 0,8, maks. 1,6.

§ 31. Ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej:

1) na terenie 3.1.MN minimum 50%;

2) na terenie 23.1.UC/MN minimum 10%;

3) na terenach 9.1.MN/U, 33.1.U/MW/MN i 36MW minimum 20%;

4) na terenie 48.1.U minimum 5%.

§ 32. Ustala się następujące zasady realizacji parkingów:

1) na terenie 9.1.MN dopuszcza się realizację miejsc parkingowych na działce z wjazdem od strony ul. Gustawa Morcinka w ilości min. 3 miejsca;

2) na terenie 48.1.U dopuszcza się realizację miejsc parkingowych, w zależności od potrzeb;

3) na terenie 23.1.UC/MN nie dopuszcza się realizacji miejsc parkingowych;

4) na terenie 33.1.U/MW/MN ustala się realizację miejsc parkingowych z wjazdem od strony ul. Jana Długosza w ilości min. 3, maks 4;

5) na terenie 36MW ustala się realizację miejsc parkingowych w ilości min. 10.

§ 33. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z załącznikami graficznymi.

 

Rozdział 7
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych.

Nie ustala się, ze względu na brak takich terenów.

 

Rozdział 8
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym.

§ 34.

1. Na obszarze objętym zmianą planu ustala się następujące zasady dotyczące dokonywania scaleń i podziału nieruchomości:

1) dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości,

2) powierzchnia działki:

a) na terenach 3.1.MN i 23.1.UC/MN nie może być mniejsza niż 15,0 m2,

b) na terenie 36MW nie może być mniejsza niż 1000,0 m2,

c) na pozostałych terenach nie może być mniejsza niż 100,0 m2,

3) szerokości frontów działki:

a) na terenach 3.1.MN i 23.1.UC/MN nie może być mniejsza niż 5,00 m,

b) na terenie 36MW nie może być mniejsza niż 32,00 m,

c) na pozostałych terenach nie może być mniejsza niż 15,00 m,

4) kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego lub linii rozgraniczających terenu nie może być mniejszy niż 800;

2. Ustalone w ust. 1 zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości nie dotyczą wydzieleń pod drogi, sieci i obiekty infrastruktury technicznej oraz podziałów powstających w wyniku regulacji stanu prawnego, których celem jest poprawa warunków istniejącego zagospodarowania.

 

Rozdział 9
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

Nie ustala się.

Rozdział 10
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 35. Obsługę komunikacyjną obszaru objętego zmianą planu ustala się w następujący sposób:

1) na terenie 3.1.MN za pośrednictwem ul. Mikołaja Reja i Adama Asnyka, poprzez dz. ozn. nr ewid. 92, 93, 98 oraz 99;

2) na terenie 23.1.UC/MN z istniejących zjazdów z ul. Jana Długosza;

3) na terenie 9.1.MN/U z istniejącego zjazdu z ul. Gustawa Morcinka;

4) na terenie 33.1.U/MW/MN z ul. Jana Długosza i ul. T. Kościuszki;

5) na terenie 36MW za pośrednictwem dróg wewnętrznych znajdujących się poza granicami zmiany planu, zakazuje się zjazdu z ul. Obrońców Pokoju;

6) na terenie 48.1.U z istniejącego zjazdu z ul. Armii Krajowej za pośrednictwem dróg wewnętrznych.

 

§ 36.

1. Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:

1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic i innych terenów publicznych;

2) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 1 dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tego ustalenia, po uzgodnieniu z właścicielem terenu i zarządcą sieci;

3) przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidującej z planowanym zainwestowaniem, na warunkach określonych przez właściciela sieci;

4) wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, odprowadzania ścieków, wód opadowych oraz lokalizacji innych urządzeń technicznych wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci;

5) dopuszcza się możliwość realizacji infrastruktury technicznej, jako towarzyszącej inwestycjom na terenach własnych inwestorów.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa wody z miejskiej sieci wodociągowej;

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy wodociągowych zgodnie z ustaleniami określonymi w § 36 ust. 1.

3. W zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych lub bytowych przyjmuje się następujące ustalenia:

1) odprowadzenie ścieków komunalnych i bytowych układem kanalizacji ogólnospławnej;

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami określonymi w § 36 ust. 1.

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych ustala się:

1) odprowadzenie wód opadowych:

a) nie zanieczyszczonych:

- systemem sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników,

- retencjonowanie lub rozsączanie na działce,

b) zanieczyszczonych - systemem sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników, po ich podczyszczeniu,

c) do czasu budowy kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych systemem kanalizacji ogólnospławnej do miejskiej oczyszczalni ścieków;

2) dopuszcza się budowę sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej i przebudowę istniejących sieci kanalizacji ogólnospławnej, zgodnie z warunkami określonymi w § 36 ust. 1.

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej;

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy gazowych, zgodnie z warunkami określonymi w § 36 ust. 1.

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa energii cieplnej w oparciu o zasilanie:

a) gazem,

b) energią elektryczną,

c) z sieci ciepłowniczej,

d) paliwami stałymi i z odnawialnych źródeł energii,

e) innych paliw, z zastrzeżeniem pkt.2);

2) obowiązuje stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;

3) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w § 36 ust. 1.

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa energii elektrycznej z istniejących stacji transformatorowych i sieci średniego i niskiego napięcia;

2) dopuszcza się rozbudowę i budowę nowych kablowych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia, na warunkach określonych przez właściciela sieci;

3) ustala się obowiązek zachowania normatywnych odległości zabudowy od istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznych.

8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w § 17.

9. W zakresie usług telekomunikacyjnych przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dopuszcza się przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej;

2) dopuszcza się lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych we wspólnych kanałach zbiorczych w porozumieniu ze wszystkimi operatorami sieci.

§ 37.

1. W uchwale Rady Miejskiej w Głogowie Nr XLIX/420/98 z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla "Chrobry - Kościuszki" w Głogowie (Dz. Urz. Woj. Legnickiego Nr 15, poz. 105 z dnia 19 czerwca 1998 r.) § 8 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. W zakresie telekomunikacji dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących oraz budowę nowych urządzeń i sieci infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym kontenerowych central i stacji bazowych oraz masztów łączności publicznej na terenach położonych w granicach planu; sieci telekomunikacyjne prowadzić we wspólnych kanałach zbiorczych."

2. W uchwale Rady Miejskiej w Głogowie Nr V/39/2007 z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chrobry - Kościuszki w Głogowie (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 117, poz. 1547 z dnia 17 maja 2007 r.) § 8 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. W zakresie usług telekomunikacyjnych przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących oraz budowę nowych urządzeń i sieci telekomunikacyjnych, w tym kontenerowych central i stacji bazowych oraz masztów łączności publicznej na terenach położonych w granicach planu;

2) sieci telekomunikacyjne prowadzić we wspólnych kanałach zbiorczych."

3. W uchwale Rady Miejskiej w Głogowie Nr XXXIII/293/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Chrobry - Kościuszki w Głogowie (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 143, poz. 2832 z dnia 1 września 2009 r.) § 8 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. W zakresie usług telekomunikacyjnych przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących oraz budowę nowych urządzeń i sieci telekomunikacyjnych, w tym kontenerowych central i stacji bazowych oraz masztów łączności publicznej na terenach położonych w granicach planu;

2) sieci telekomunikacyjne prowadzić we wspólnych kanałach zbiorczych."

 

Rozdział 11
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

Nie ustala się.

 

Rozdział 12
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa
w art. 36 ust.4

38. Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0,5 %.

 

Dział III
Przepisy końcowe

§ 39. Traci moc uchwała nr XLIX/420/98 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 maja 1998 r. (Dz. U. Woj. Legnickiego Nr 15, poz. 105 z dnia 19 czerwca 1998 r.), uchwała nr V/39/2007 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 marca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 117, poz. 1547 z dnia 17 maja 2007 r.), uchwała nr XXXIII/293/2009 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 czerwca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 143, poz. 2832 z dnia 1 września 2009 r.), w części objętej niniejszą zmianą planu.

§ 40. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§ 41. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Koliński

Opublikowano w DZ. URZ. WOJ. 2012.1751 dnia 14 maja 2012 r.