Uchwałą nr XXVI/165/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 marca 2012 wprowadzono zmiany w części tekstowej planu oznaczone kolorem niebieskim.
Zobacz tekst bez wprowadzonych zmian.

 

 

UCHWAŁA Nr XXXIII/293/2009

Rady Miejskiej w Głogowie 
z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu osiedla „Chrobry – Kościuszki” w Głogowie


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz w związku z uchwałą nr XVII/158/2008 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Chrobry – Kościuszki’ w Głogowie uchwala się, co następuje:

 

Rozdział 1
Ustalenia ogólne


§ 1.

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Chrobry – Kościuszki” w Głogowie, zwana dalej planem, obejmują tereny w granicach określonych na rysunku planu.

2. W planie nie wprowadza się ustaleń w zakresie:

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na brak występowania takich terenów;

2) szczegółowych zasad i warunków scalania nieruchomości objętych planem miejscowym, ze względu na brak występowania takich terenów;

3) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

4) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, ze względu na brak takich obszarów;

5) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji, ze względu na brak takich obszarów;

6) granice terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) ze względu na brak takich obszarów;

7) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych, ze względu na brak występowania takich terenów;

8) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, ze względu na brak występowania takich pomników,


§ 2.

Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy – maksymalna, nieprzekraczalna linia zabudowy ograniczająca teren, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu, linia ta nie dotyczy takich elementów jak: części podziemnych obiektów budowlanych, balkonów, wiatrołapów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, schodów, zadaszeń nad wejściami do budynków o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej;

2) obowiązująca linia zabudowy – linia, na której należy sytuować zewnętrzną ścianę nowego budynku lub jej część; linia ta nie dotyczy takich elementów jak: części podziemnych obiektów budowlanych, balkonów, wiatrołapów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, schodów, zadaszeń nad wejściami do budynków o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej;

3) przepisy szczególne – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

4) przeznaczenie terenu lub obiektu – kategorie form zagospodarowania lub działalności lub grupy tych kategorii, które są dopuszczone na danym terenie lub w obiekcie;

5) przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu – jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która powinna dominować (przeważać) w danym terenie lub obiekcie w sposób określony w ustaleniach planu;

6) przeznaczenie uzupełniające terenu lub obiektu – jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu (max 30%), która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu, przy czym dopuszcza się nie realizowanie przeznaczenia uzupełniającego;

7) teren – część obszaru wyznaczona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczona symbolem;

8) liczbie kondygnacji – należy przez to rozumieć liczbę kondygnacji, nadziemnych budynku z wyjątkiem piwnic, suteren;

9) wysokość zabudowy – rozumie się przez to wysokość budynku wyrażoną w metrach, od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku, do górnej krawędzi kalenicy (w przypadku dachów skośnych) lub górnego poziomu połaci dachu (w przypadku stropodachów płaskich);

10) powierzchni biologicznie czynnej – rozumie się przez to położony na działce grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodę powierzchniową o powierzchni nie mniejszej niż 10m2, urządzonych jako stałe trawniki, kwietniki lub oczka wodne, na podłożu zapewniającym naturalną wegetację roślin.


§ 3.

1. Integralną częścią planu są rysunki planu w skali 1:1000 stanowiące załączniki graficzne nr 1, nr 2 i nr 3 do uchwały.

2. Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

4. Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji zapisanych w planie, z zakresu infrastruktury technicznej stanowi załącznik nr 6 do uchwały.

5. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu;

3) symbole określające przeznaczenie terenów;

4) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy;

6. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny.


§ 4.

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

3) usługi, w tym handel;

4) zieleń publiczna;

5) ulice publiczne, ulice wewnętrzne, ciągi piesze;

6) parkingi i garaże;

7) infrastruktura techniczna – należy przez to rozumieć sieci uzbrojenia technicznego, w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne, obiekty im towarzyszące.

2. Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń innych niż te, które są dla niego ustalone w planie.


§ 5.

Ustala się następujący sposób zagospodarowania terenu i kompozycji urbanistycznej:

1) zakaz stosowania na ścianach budynków mieszkalnych okładzin elewacyjnych typu siding oraz obcej stylistyki regionalnej;

2) wyklucza się lokalizację obiektów tymczasowych o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej;

3) przy realizacji głównych ciągów pieszych osiedla przewidzieć budowę ścieżek rowerowych prowadzonych w miarę możliwości równolegle do ich przebiegów z wyeliminowaniem kolizji z ruchem drogowym

4) przy wprowadzaniu reklam na terenach i obiektach stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów, ustala się zasadę uzyskiwania każdorazowo opinii Architekta Miasta przy uwzględnieniu założeń przyjętych dla ujednolicenia charakteru i form tych reklam, na terenach prywatnych zakaz lokalizacji reklam, nie związanych z prowadzoną tam działalnością;

5) na obszarze objętym planem obowiązuje lokalizacja miejsc postojowych na terenie, na którym usytuowany jest obiekt jakiemu te miejsca towarzyszą, o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej;

6) lokalizacja obiektów budowlanych na działce zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi oraz ustalonymi w planie liniami zabudowy;

7) dopuszcza się scalanie i podział działek.

§ 6.

Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony i kształtowania środowiska:

1) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód gruntowych i gruntu ze względu na ochronę Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 302 Pradolina Barycz-Głogów;

2) dotrzymanie standardów ochrony środowiska przez wprowadzaną działalność;

3) zakaz lokalizacji inwestycji oraz działalności , których budowa oraz funkcjonowanie pogorszy stan środowiska;

4) powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone należy przeznaczyć na różne formy zieleni z elementami małej architektury;

5) należy dążyć do kompensacji powierzchni biologicznie czynnych;

6) masy ziemne, usuwane bądź przemieszczane w związku z realizacją inwestycji należy zagospodarować pod rekultywację terenów zdegradowanych, dla potrzeb technologicznych i rekultywacji składowisk odpadów oraz w celu kształtowania i zagospodarowania publicznych terenów zieleni, sportu i rekreacji.

7) zakaz przekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu, określonego przepisami szczególnymi.


§ 7.

Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – w przypadku odkrycia, podczas robót ziemnych, przedmiotu co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem inwestor jest zobowiązany zabezpieczyć przedmiot wraz z miejscem znalezienia i niezwłocznie zawiadomić o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.


§ 8.

1. Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:

1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic i innych terenów publicznych;

2) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 1 dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tego ustalenia, po uzgodnieniu z właścicielem terenu i zarządcą sieci;

3) przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidującej z planowanym zainwestowaniem, na warunkach określonych przez właściciela sieci;

4) realizacja układu komunikacyjnego powinna obejmować kompleksową realizację uzbrojenia technicznego;

5) wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, odprowadzania ścieków, wód opadowych oraz lokalizacji innych urządzeń technicznych na terenach określonych w § 1. uchwały wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci.

6) dopuszcza się możliwość realizacji infrastruktury technicznej, jako towarzyszącej inwestycjom na terenach własnych inwestorów.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa wody z miejskiej sieci wodociągowej,

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy wodociągowych zgodnie z ustaleniami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5;

3. W zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych przyjmuje się następujące ustalenia:

1) odprowadzenie ścieków komunalnych i bytowych układem kanalizacji ogólnospławnej;

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5;

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala się:

1) odprowadzenie wód opadowych:

a) nie zanieczyszczonych:

- systemem sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników,

- retencjonowanie lub rozsączanie na działce,

b) zanieczyszczonych - systemem sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników, po ich podczyszczeniu;

2) dopuszcza się budowę sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej i przebudowę istniejących sieci kanalizacji ogólnospławnej zgodnie z ustaleniami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5;

3) do czasu budowy kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych systemem kanalizacji ogólnospławnej do miejskiej oczyszczalni ścieków, za zgodą właściciela sieci. 

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej;

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy gazowych zgodnie z warunkami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5;

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa energii cieplnej w oparciu o zasilanie:

a) gazem;

b) energią elektryczną;

c) z sieci ciepłowniczej;

d) paliwami stałymi i z odnawialnych źródeł energii.

e) innych paliw, z zastrzeżeniem pkt.2)

2) obowiązuje stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;

3) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy sieci ciepłowniczej zgodnie z warunkami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa energii elektrycznej z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych i sieci średniego i niskiego napięcia;

2) dopuszcza się rozbudowę i budowę nowych kablowych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia wraz z budową stacji transformatorowych, wykonanych w zależności od sposobu zagospodarowania terenów jako wbudowane lub obiekty wolnostojące na wydzielonych działkach lub na terenie własnym inwestora z zapewnieniem dogodnego do nich dojazdu, na warunkach określonych przez właściciela sieci, dopuszcza się usytuowanie budynku stacji transformatorowej w odległości 1,5m od granicy działki;

3) ustala się obowiązek zachowania normatywnych odległości zabudowy od istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznych.

8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w przepisach szczególnych i aktach prawa miejscowego.

 

9. W zakresie usług telekomunikacyjnych przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dopuszcza się przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej;

2) zaleca się lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych we wspólnych kanałach zbiorczych w porozumieniu ze wszystkimi operatorami sieci;

3) zakaz budowy na obszarze objętym planem wolnostojących wież i masztów telefonii komórkowej oraz instalowania anten na istniejących i projektowanych budynkach;

9. W zakresie usług telekomunikacyjnych przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących oraz budowę nowych urządzeń i sieci telekomunikacyjnych, w tym kontenerowych central i stacji bazowych oraz masztów łączności publicznej na terenach położonych w granicach planu;

2) sieci telekomunikacyjne prowadzić we wspólnych kanałach zbiorczych.

 

 

Rozdział 2Ustalenia dla terenów


§ 9.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 11.1.MN ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) uzupełniające:

a) usługi (z wyjątkiem usług rzemiosła uciążliwego takiego jak warsztaty samochodowe, stolarskie itp.)

b) dojazdy, ciągi piesze; 

c) parkingi i garaże;

d) infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) forma zabudowy szeregowa, w przypadku odstąpienia od jej realizacji dopuszcza się przeznaczenie terenu pod zabudowę bliźniaczą lub wolnostojącą;

2) nieprzekraczalna i obowiązująca linia zabudowy jak na rysunku planu;

3) minimalna powierzchnia działki dla zabudowy szeregowej 150m2, bliźniaczej – 350 m2, wolnostojącej –500 m2;

4) dopuszcza się usługi tylko w parterze budynku mieszkalnego;

5) dopuszcza się garaże w formie wbudowanej, dla zabudowy bliźniaczej lub wolnostojącej dopuszcza się garaże zewnętrzne, realizowane w formie bliźniaczej na granicy działek, maksymalna ilość kondygnacji dla garaży 1 kondygnacja;

6) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych trzy, w tym trzecia w poddaszu użytkowym, dopuszcza się piwnice, jako kondygnację podziemną;

7) maksymalna wysokość zabudowy 10,0m;

8) dachy strome o symetrycznym układzie połaci i kącie nachylenia od 35O do 45O, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;

9) zakaz stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy.

10) realizacja zabudowy szeregowej według jednolitego projektu w zorganizowanym procesie budowlanym; 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) dla ogrodzeń od strony dróg publicznych wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;

2) należy przeznaczyć co najmniej 20% powierzchni działki na powierzchnię biologicznie czynną;

3) zazielenienie terenów niezabudowanych;

4) należy zapewnić co najmniej:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 miejsca postojowe na posesji dla samochodu osobowego (dopuszcza się aby jedno z nich było w garażu)

b) dla zabudowy mieszkaniowej z usługami - 3 miejsca postojowe dla samochodu osobowego (dopuszcza się, aby jedno z nich było w garażu);

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd od strony terenu oznaczonego symbolem 12.1.KD-D.

 

 

§ 10.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 11.2.U/MN ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) usługi (z wyjątkiem usług rzemiosła uciążliwego);

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) uzupełniające:

a) dojazdy, ciągi piesze; 

b) parkingi i garaże;

c) infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) dla zabudowy usługowej:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;

b) liczba kondygnacji naziemnych – 1; dopuszcza się podpiwniczenie;

c) dach ukośny, symetryczny, kryty dachówką lub materiałem dachówko podobnym, dopuszcza się dach płaski;

2) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

a) dopuszcza się włączenie terenu do istniejącej posesji przy ul. Gomółki 12;

b) zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej;

c) dopuszcza się parterowy garaż, budynek gospodarczy lub usługowy (może być dobudowany do budynku mieszkalnego);

d) dach ukośny, symetryczny, kryty dachówką lub materiałem dachówko podobnym, dopuszcza się dach płaski;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) dla ogrodzeń od strony dróg publicznych wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;

2) należy przeznaczyć co najmniej 20% powierzchni działki na powierzchnię biologicznie czynną;

3) dla zabudowy usługowej należy zapewnić co najmniej 2 miejsca postojowe dla samochodu osobowego;

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd od strony terenu oznaczonego symbolem 12.1.KD-D.


§ 11.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 17.1.MN, 17.2.MN, 24.1.MN i 25.2.MN ustala się następujące przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – tereny przeznaczone na powiększenie przyległych działek zabudowy jednorodzinnej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy: zakaz wznoszenia budynków.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) dla ogrodzeń od strony dróg i innych terenów publicznych wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej, siatki oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;

2) należy przeznaczyć co najmniej 10% powierzchni działek na zieleń wysoką; 

3) dopuszcza się infrastrukturę techniczną;

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:

1) dojazd do terenów 17.1.MN, 17.2.MN od strony terenu 13.1.KS i z ul. Kadłubka;

2) dojazd do terenu 24.1MN od strony ul. G. Morcinka, ul. E. Orzeszkowej; 

3) dojazd do terenu 25.2.MN od strony terenu 19.3.KDW, z ul. G. Morcinka.

§ 12.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 33.2.MW ustala się następujące przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy: zakaz wznoszenia budynków.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) zakaz grodzenia terenu;

2) chodnik, oświetlenie i zieleń w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań; zachować istniejącą zieleń wysoką,

3) dopuszcza się infrastrukturę techniczną;

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd z ul. Połanieckiej (15KD) i od strony terenu 33.1MW;

 

 

§ 13.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 28.1.MN/U ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna bliźniacza;

2) uzupełniające:

a) usługi (z wyjątkiem usług rzemiosła uciążliwego takiego jak warsztaty samochodowe, stolarskie itp.);

b) parkingi i garaże; 

c) dojazdy, ciągi piesze;

d) infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;

2) maksymalna liczba kondygnacji – 3, w tym poddasze użytkowe;

3) dachy strome od 35O do 50O, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;

4) dopuszcza się przejściowo rozbudowę istniejących budynków mieszkalnych o wysokości do 2 kondygnacji nadziemnych ze stropodachem płaskim, z możliwością przeznaczenia parterów na usługi; 

5) dla zabudowy bliźniaczej - nadbudowa poddaszy użytkowych w sposób łączny dla obu segmentów według jednolitego projektu architektonicznego;

6) garaże wolnostojące lub bliźniacze w formie architektonicznej, nawiązującej do zabudowy mieszkaniowej, wysokość budynków garażowych maksymalnie 2 kondygnacje w tym poddasze użytkowe;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się wydzielenie wewnętrznych dojazdów i ciągów pieszych;

2) należy przeznaczyć co najmniej 10% powierzchni działki na powierzchnię biologicznie czynną;

3) dla ogrodzeń od strony dróg publicznych wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;

4) zazielenienie terenów nie zabudowanych;

5) należy zapewnić co najmniej: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej - 2 stanowiska postojowe na posesji dla samochodu osobowego (dopuszcza się aby jedno z nich było w garażu).

b) dla usług - 1 miejsce postojowe dla samochodu osobowego na każde 50m2 powierzchni użytkowej usług.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjne – dojazd ul. J. Długosza (6KL), ul. G. Morcinka (3KL), ul. E. Orzeszkowej (16KD).

 

 

§ 14.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 32.2.U ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe – usługi (z wyjątkiem usług rzemiosła uciążliwego takiego jak warsztaty samochodowe, stolarskie itp.):

2) uzupełniające:

a) parking;

b) infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;

2) maksymalna ilość kondygnacje – jedna;

3) elewacja od strony ul. Połanieckiej winna mieć charakter ekspozycyjny;

4) dach płaski;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu

1) obowiązek całościowego i jednolitego zagospodarowania terenów w tym wykonanie: posadzek, oświetlenia i małej architektury;

2) zakaz grodzenia terenu;

3) tereny niezabudowane należy przeznaczać pod zieleń;

4) należy zapewnić co najmniej 1 stanowisko postojowe dla samochodów osobowych. 

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej dojazd z ul. Połanieckiej (15KD), od strony terenu 32.1MW.

 

 

§ 15.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 33.3.U ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe – usługi (z wyjątkiem usług rzemiosła uciążliwego takiego jak warsztaty samochodowe, stolarskie itp.):

2) uzupełniające:

a) mieszkanie funkcyjne towarzyszące usłudze;

b) parking;

c) infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;

2) maksymalna ilość kondygnacji – dwie;

3) nowa zabudowa winna nawiązywać do sąsiedniej zabudowy usługowej (ul. T. Kościuszki 16), wysokością, bryłą i kształtem dachu; 

4) elewacja od strony ul. T. Kościuszki winna mieć charakter ekspozycyjny;

5) dopuszcza się zlokalizowanie maksymalnie dwóch mieszkań funkcyjnych, tylko na 2 kondygnacji;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) obowiązek całościowego i jednolitego zagospodarowania terenów w tym wykonanie: posadzek, oświetlenia i małej architektury;

2) zakazuje się grodzenia terenu od strony dróg publicznych;

3) tereny niezabudowane należy przeznaczać pod zieleń;

4) należy zapewnić co najmniej 3 stanowiska postojowe dla samochodów osobowych. 

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd od strony terenu 33.1MW istniejącym wjazdem z ul. Kościuszki (za zgodą jego właściciela) i z ul. Połanieckiej (15KD);

 

 

§ 16.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 44.1.U ustala się następujące przeznaczenie: usługi – tereny przeznaczone na powiększenie przyległych działek zabudowy usługowej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy: zakaz wznoszenia budynków.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) obowiązek całościowego i jednolitego zagospodarowania terenu z terenem 46.1.U pod cele obsługi istniejącej zabudowy, w tym miejsca postojowe;

2) zakazuje się grodzenia terenu;

3) należy zapewnić co najmniej 3 stanowiska postojowe dla samochodów osobowych;

4) dopuszcza się infrastrukturę techniczną.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd od strony ul. G. Morcinka przez teren 46.1.U.

 

 

§ 17.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 48.1.U/KS ustala się następujące przeznaczenie: 

1) podstawowe: 

a) usługi (z wyjątkiem usług rzemiosła uciążliwego takiego jak warsztaty samochodowe, stolarskie itp.);

b) parkingi.

2) uzupełniające: infrastruktura techniczna w tym istniejąca stacja transformatorowa;

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy dla usług jak na rysunku planu;

2) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych trzy, w tym trzecia w poddaszu użytkowym, dopuszcza się piwnice, jako kondygnację podziemną;

3) maksymalna wysokość zabudowy 12m;

4) dachy strome o symetrycznym układzie połaci i kącie nachylenia od 35O do 45O, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, dla zabudowy parterowej i dwukondygnacyjnej dopuszcza się stropodach płaski;

5) dopuszcza się zmianę lokalizacji istniejącej stacji transformatorowej.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) dla ogrodzeń od strony dróg publicznych w prowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;

2) zazielenienie terenów nie zabudowanych;

3) należy zapewnić co najmniej 1 miejsce postojowe dla samochodu osobowego na każde 50m2 powierzchni użytkowej usług;

4) całościowe i jednolite zagospodarowanie terenu, w tym wykonanie: posadzek, oświetlenia i małej architektury;

5) należy zapewnić dojazd do istniejącej stacji transformatorowej;

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd istniejącym wjazdem z ul. Armii Krajowej (4KZ1/4) przez teren 47MW lub poprzez drogę wewnętrzną na terenie 48.2C/U/KS (za zgodą właściciela terenu).

§ 18.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 51.1.ZP ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: zieleń publiczna urządzona – skwer

2) uzupełniające:

a) infrastruktura techniczna;

b) parking.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) zakazuje się wznoszenia obiektów budowlanych , w tym urządzeń reklamowych z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2),

2) dopuszcza się lokalizację obiektów parkowych typu: altana, pergola, urządzenia placu zabaw dla dzieci oraz innych elementów małej architektury;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu

1) obowiązek urządzenia oświetlonych ścieżek pieszych, należy je połączyć z ciągiem pieszym 49.1.KD-P;

2) obowiązek całościowego opracowania projektu zagospodarowania z oświetleniem i małą architekturą;

3) dopuszcza się wydzielenie miejsc postojowych ogólnodostępnych od strony terenów oznaczonych symbolami 49.2.KS i 51.2.KDW/U.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd od strony terenu oznaczonego symbolem 49.2.KS, 51.2.KDW/U;

 

 

§ 19.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 48.2.C/U/KS ustala się następujące przeznaczenie: 

1) podstawowe: 

a) infrastruktura techniczna – ciepłownictwo;

b) usługi;

c) parkingi.

2) uzupełniające: infrastruktura techniczna;

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy dla usług jak na rysunku planu;

2) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych trzy, w tym trzecia w poddaszu użytkowym, dopuszcza się piwnice, jako kondygnację podziemną;

3) maksymalna wysokość zabudowy 12m;

4) dachy strome o symetrycznym układzie połaci i kącie nachylenia od 35O do 45O, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, dla zabudowy parterowej i 2-kondygnacyjnej dopuszcza się stropodach płaski;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) dla ogrodzeń od strony dróg publicznych wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;

2) zazielenienie terenów nie zabudowanych;

3) należy zapewnić co najmniej 1 miejsce postojowe dla samochodu osobowego na każde 50m2 powierzchni użytkowej usług;

4) całościowe i jednolite zagospodarowanie terenu z terenem 48.1.U/KS, w przypadku realizacji usług na obu terenach, w tym wykonanie: posadzek, oświetlenia i małej architektury;

5) dopuszcza się wydzielenie nie wygrodzonej części działki od strony północnej i zlokalizowanie tam publicznych miejsc postojowych;

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd istniejącym wjazdem z ul. Armii Krajowej (4KZ1/4) poprzez parking 49KSP.

 

 

§ 20.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 18.1.E ustala się następujące przeznaczenie podstawowe: tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka – stacja energetyczna wolnostojąca;

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się wymianę i przebudowę istniejącego obiektu.

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd z ul. Kadłubka poprzez teren parkingu oznaczony na rysunku symbolem 13.1.KS.

 

 

§ 21.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 13.1.KS ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: parking;

2) uzupełniające:

a) zieleń izolacyjna;

b) ulice wewnętrzne, ciągi piesze;

c) infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) parking naziemny z zakazem wygradzania oraz lokalizacji garaży;

2) urządzenie chodnika, oświetlenia i zieleni w zależności potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

3) należy zapewnić dojazd do stacji transformatorowej – teren oznaczony symbolem 18.1.E;

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd z ul. Kadłubka (13KD).

 

 

§ 22.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 19.1.KS/MN ustala się następujące przeznaczenie: 

1) podstawowe:

a) parking, garaż;

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – tereny przeznaczone na powiększenie przyległej działki zabudowy jednorodzinnej ;

2) uzupełniające: infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) zakaz wznoszenia budynków z zastrzeżeniem pkt 2);

2) dopuszcza się jeden budynek - boks garażowy lub, w przypadku zabudowy jednorodzinnej – budynek gospodarczy;

3) ilość kondygnacji nadziemnych jedna;

4) maksymalna wysokość zabudowy 4m;

5) dach płaski;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się ogrodzenie terenu z zakazem stosowania stali zbrojeniowej oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;

2) chodnik, oświetlenie i zieleń w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

3) dopuszcza się wydzielenie części terenu z istniejącym zbiornikiem na ścieki i włączenie go do terenu 19.UC;

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej – dojazd od strony terenu oznaczonego symbolem 19.3.KDW.

 

 

§ 23.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 19.2.KS ustala się następujące przeznaczenie: 

1) podstawowe: garaże

2) uzupełniające: infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy dla usług jak na rysunku planu;

2) ilość kondygnacji nadziemnych jedna;

3) maksymalna wysokość zabudowy 4m;

4) dachy płaskie;

5) ilość boksów garażowych maksymalnie 5;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) zakaz stosowania ogrodzenia;

2) dojazd, chodnik, oświetlenie i zieleń w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej – dojazd od strony terenu oznaczonego symbolem 19.3.KDW.

 

 

§ 24.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 49.2.KS ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: parking;

2) uzupełniające:

a) zieleń izolacyjna;

b) ulice wewnętrzne, ciągi piesze;

c) infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) zakaz zabudowy kubaturowej ;

2) dopuszcza się elementy małej architektury;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) parking naziemny z zakazem wygradzania;

2) należy urządzić chodnik z terenu 51.1.ZP do ciągu pieszego 49.1.KD-P, oświetlenie i zieleń w zależności potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

3) należy zapewnić dojazd gospodarczy na teren przedszkola (42UP).

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd ul. Armii Krajowej (4KZ1/4).

 

 

§ 25.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 12.1.KD-D ustala się następujące przeznaczenie: ulica klasy dojazdowej.

2. Na terenie, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu z dopuszczalnością tolerancji 1m;

2) szerokość jezdni – min 5.0m;

3) chodnik i zieleń w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

4) dopuszcza się infrastrukturę techniczną, w tym oświetlenie drogi;

5) wyklucza się lokalizację wielkoformatowych urządzeń reklamowych.

3. Teren, o którym mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego.

 

§ 26.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 19.3.KDW ustala się przeznaczenie: ulica wewnętrzna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu, z tolerancją 1.0m;

2) chodnik, oświetlenie i zieleń w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

3) dopuszcza się infrastrukturę techniczną.

 

§ 27.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 51.2.KDW/U ustala się przeznaczenie podstawowe:

1) ulica wewnętrzna,

2) dopuszcza się usługi jako teren przeznaczony na powiększenie przyległych działek zabudowy usługowej (teren 50.UC) z zakazem zabudowy.

2. Na terenie, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu, z tolerancją 1.0m;

2) chodnik, oświetlenie i zieleń w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

3) zakaz grodzenia terenu.

4) dopuszcza się infrastrukturę techniczną.

§ 28.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 19.1.KD-P, 25.1.KD-P i 49.1.KD-P ustala się następujące przeznaczenie podstawowe - ciąg pieszy.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu;

2) mała architektura, zieleń i ścieżka rowerowa w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

3) powierzchnie (posadzki) należy projektować wg jednolitej koncepcji architektonicznej z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesne materiały ceramiczne;

4) dopuszcza się infrastrukturę techniczną;

5) obowiązek oświetlenia ciągów pieszych;

3. Tereny, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego.

 

 

Rozdział 3
Przepisy końcowe


§ 29.

Na podstawie art. 15 ust. 2, pkt 12, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, na 30%.

 

 

§ 30.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

 

 

§ 31.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Radosław Pobol

Opublikowano w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym Nr 143 poz. 2832 z 01.09.2009 r.