U C H W A Ł A    Nr  XV/143/2008
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 26 lutego  2008 r.

sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Brzostów w Głogowie

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz w związku z uchwałą Nr V/44/2007 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Brzostów w Głogowie uchwala się, co następuje:

 

Rozdział 1
Ustalenia ogólne

 

§ 1.

 

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Brzostów w Głogowie, zwana dalej planem, obejmuje tereny położone w obrębie XIII - Brzostów, w granicach określonych na rysunku planu.

2. W planie nie wprowadza się ustaleń w zakresie:

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na brak występowania takich terenów;

2)  szczegółowych zasad i warunków scalania nieruchomości objętych planem miejscowym, ze względu na brak występowania takich terenów;

3) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, ze względu na brak takich obszarów;

4) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji, ze względu na brak takich obszarów;

5) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych, ze względu na brak występowania takich terenów;

6) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, ze względu na brak występowania takich pomników.

 

§ 2.

 

Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:

1)  nieprzekraczalna linia zabudowy - maksymalna, nieprzekraczalna linia zabudowy ograniczająca teren, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu, linia ta nie dotyczy takich elementów jak: części podziemnych obiektów budowlanych, balkonów, wiatrołapów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, schodów, zadaszeń nad wejściami do budynków o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej;

2) obowiązująca linia zabudowy - linia wzdłuż której należy sytuować zewnętrzną ścianę nowego budynku;

3) przepisy szczególne - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

4) przeznaczenie terenu lub obiektu - kategorie form zagospodarowania lub działalności lub grupy tych kategorii, które jako jedyne są dopuszczone na danym terenie lub w obiekcie;

5) przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu - jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która powinna dominować w danym terenie lub obiekcie w sposób określony w ustaleniach planu;

6) przeznaczenie uzupełniające terenu lub obiektu - jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu;

7) teren - część obszaru wyznaczona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczona symbolem;

8) wysokość zabudowy - rozumie się przez to wysokość budynku wyrażoną w metrach, od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku, do górnej krawędzi kalenicy,

9) powierzchni biologicznie czynnej - rozumie się przez to grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce powierzchni nie mniejszej niż 10m2, urządzonych jako stałe trawniki, kwietniki lub oczka wodne, na podłożu zapewniającym naturalną wegetację roślin.

 

 

§ 3.

 

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik graficzny nr 1 do uchwały.

2. Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

4. Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji zapisanych w planie, z zakresu infrastruktury technicznej stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

5. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu;

3) symbole określające przeznaczenie terenów;

4) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy;

6.  Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny.

 

§ 4.

 

1.  Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:

1)  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - należy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi;

2) usługi;

3) ogrody i  sady;

4) aktywność gospodarcza - należy przez to rozumieć produkcję nieuciążliwą, składy, magazyny oraz usługi;

5) zieleń publiczna urządzona;

6) zieleń izolacyjna;

7)  ulice publiczne, ulice wewnętrzne, ciągi piesze;

8)  parkingi;

9)  infrastruktura techniczna - należy przez to rozumieć sieci uzbrojenia technicznego, w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne, obiekty im towarzyszące.

2.  Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń innych niż te, które są dla niego ustalone w planie.

 

§ 5.

 

Ustala się następujący sposób zagospodarowania terenu i kompozycji urbanistycznej:

1) na obszarze objętym planem obowiązuje lokalizacja miejsc postojowych na terenie, na którym usytuowany jest obiekt jakiemu te miejsca towarzyszą o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej;

2) lokalizacja obiektów budowlanych na działce zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi oraz ustalonymi w planie liniami zabudowy;

3) dopuszcza się scalanie i podział działek;

4) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.

 

§ 6.

Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony i kształtowania środowiska:

1) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód gruntowych i gruntu ze względu na ochronę Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 302 Pradolina Barycz-Głogów;

2) dotrzymanie standardów ochrony środowiska przez wprowadzaną działalność;

3) zanieczyszczone wody opadowe z powierzchni utwardzonych należy podczyścić przed ich odprowadzeniem do odbiornika;

4) powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone przeznaczyć na różne formy zieleni z elementami małej architektury;

5) należy dążyć do kompensacji powierzchni biologicznie czynnych;

6) masy ziemne, usuwane bądź przemieszczane w związku z realizacją inwestycji należy zagospodarować pod rekultywację terenów zdegradowanych, dla potrzeb technologicznych i rekultywacji składowisk odpadów oraz w celu kształtowania i zagospodarowania publicznych terenów zieleni, sportu i rekreacji.

7) zakaz przekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu, określonego przepisami szczególnymi.

 

§ 7.

 

Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

1. Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa, wpisanego do rej. zab. decyzją nr 973/L z dnia 11.03.1992 r.. Dla zapewnienia właściwej ochrony wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie których obowiązują następujące wymogi:

1) strefa „A" ochrony konserwatorskiej - obejmuje tereny, na których elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. W strefie tej:

a) zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową;

b) wprowadza się wymóg konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzennego;

c) wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji - szczytowego ustawienia domów, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej;

d) wymagane jest dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów wraz z eliminacją funkcji uciążliwych;

e) wszelka działalność budowlana wymaga pisemnego zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

f) wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:

- budowy nowych obiektów kubaturowych;

- przebudowy, rozbudowy i remontów a także zmiany funkcji obiektów kubaturowych;

- podziałów nieruchomości;

- zmian nawierzchni oraz korekt przebiegów dróg;

- wszelkie prace ziemne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnienia badań archeologicznych pod nadzorem archeologa;

2) strefa „K" ochrony krajobrazu - obejmująca teren całego planu - są to tereny integralnie związane z zespołem zabytkowym, pełniące rolę otuliny dla strefy „A" ochrony konserwatorskiej. Działania na tym terenie obejmują:

a) restaurację zabytkowych elementów urządzonego krajobrazu, ewentualnie z częściowym ich odtworzeniem,

b) ochronę form i sposobu użytkowania terenów takich jak: układ dróg, miedz, zadrzewień śródpolnych alej, szpalerów, grobli, stawów, przebiegu cieków wodnych;

c) wymagane jest uzyskanie opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odnośnie nowych inwestycji;

d) nową zabudowę należy dostosować do gabarytów obiektów istniejących.

2. Wszelkie prace prowadzone w rejonie i w pobliżu stanowisk archeologicznych mają być prowadzone pod nadzorem archeologicznym, w razie konieczności należy przeprowadzić badania ratownicze. Na tego typu prace należy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

§ 8.

1.  Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:

1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic i innych terenów publicznych;

2) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 1 dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tego ustalenia, po uzgodnieniu z właścicielem terenu i zarządcą sieci;

3) przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidującej z planowanym zainwestowaniem, na warunkach określonych przez właściciela sieci;

4) realizacja układu komunikacyjnego powinna obejmować kompleksową realizację uzbrojenia technicznego;

5) wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, odprowadzania ścieków, wód opadowych oraz lokalizacji innych urządzeń technicznych na terenach określonych w § 1. uchwały wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci.

6) dopuszcza się możliwość realizacji infrastruktury technicznej, jako towarzyszącej inwestycjom na terenach własnych inwestorów.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę przyjmuje się następujące ustalenia:

1)  dostawa  wody z miejskiej sieci wodociągowej,

2)  dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy wodociągowych zgodnie z ustaleniami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5;

3. W zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych przyjmuje się następujące ustalenia:

1) odprowadzenie ścieków komunalnych systemem sieci kanalizacji ogólnospławnej;

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5;

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala się:

1) odprowadzenie wód opadowych:

a)  nie zanieczyszczonych:

-   systemem sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników,

-   retencjonowanie lub rozsączanie na działce,

b) zanieczyszczonych systemem sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników, po ich podczyszczeniu;

2) dopuszcza się budowę sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej i przebudowę istniejących sieci kanalizacji ogólnospławnej zgodnie z ustaleniami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5;

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz przyjmuje się następujące ustalenia:

1)  dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej;

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy gazowych zgodnie z warunkami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5;

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa energii cieplnej w oparciu o zasilanie:

a) gazem;

b) energią elektryczną;

c) z sieci ciepłowniczej;

d) paliwami stałymi i z odnawialnych źródeł energii.

e) innych paliw, z zastrzeżeniem pkt.2)

2) obowiązuje stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;

3) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy sieci ciepłowniczej zgodnie z warunkami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5

4) przebudowa przewodów ciepłowniczych kolidujących z zabudową wyznaczoną planem na warunkach określonych przez właściciela sieci;

7.  W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dostawa energii elektrycznej z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych i sieci średniego i niskiego napięcia;

2) dopuszcza się rozbudowę i budowę nowych kablowych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia wraz z budową stacji transformatorowych, wykonanych w zależności od sposobu zagospodarowania terenów jako wbudowane lub obiekty wolnostojące na wydzielonych działkach lub na terenie własnym inwestora z zapewnieniem dogodnego do nich dojazdu, na warunkach określonych przez właściciela sieci;

3) ustala się obowiązek zachowania normatywnych odległości zabudowy od istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznych;

4) na obszarze objętym planem znajdują się linie elektroenergetyczne 110kV wraz z obszarem oddziaływania, w którym może występować przekroczenie dopuszczalnego poziomu oddziaływania pola elektromagnetycznego zgodnie z przepisami szczególnymi;

8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w przepisach szczególnych i aktach prawa miejscowego.

9. W zakresie usług telekomunikacyjnych przyjmuje się następujące ustalenia:

1) dopuszcza się przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej;

2) zaleca się lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych we wspólnych kanałach zbiorczych w porozumieniu ze wszystkimi operatorami sieci;

3) zakaz budowy wolnostojących wież i masztów telefonii komórkowej oraz instalowania anten na istniejących i projektowanych budynkach;

 

Rozdział 2
Ustalenia dla terenów

 

§ 9.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 27.1.MN, 27.2.MN, 44.1.MN, 44.2.MN, 47.1.MN, 48.1.MN, 48.2.MN i 58.1.MN ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) uzupełniające:

a) usługi (z wyjątkiem usług rzemiosła uciążliwego takiego jak warsztaty samochodowe, stolarskie itp.);

b) infrastruktura techniczna.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna i obowiązująca linia zabudowy jak na rysunku planu z zastrzeżeniem pkt 2);

2) dopuszcza się lokalizowanie wolnostojących lub bliźniaczych budynków garażowych i gospodarczych w głębi działki inwestora, w tym na granicy działek, forma obiektów gospodarczych i garaży nawiązująca do zabudowy mieszkaniowej;

3) dla terenów 44.1.MN, 44.2.MN, 47.1.MN, 48.1.MN i 48.2.MN obowiązująca forma zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - wolnostojąca, z zastrzeżeniem pkt 4);

4) dla części terenu 48.1.MN, położonego od strony ulicy 20.1.KD-D dopuszcza się zabudowę zwartą (szeregową lub atrialną) pod warunkiem realizacji całego zespołu w zorganizowanym cyklu inwestycyjnym przez jednego inwestora;

5) maksymalna wysokość zabudowy, nie może przekraczać 9.0m i maksymalnie zawierać dwie kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, dopuszcza się piwnice, jako kondygnację podziemną w zależności od poziomu wód gruntowych;

6) na terenie 58.1. MN zakaz wnoszenia budynków;

7) dachy strome o symetrycznych połaciach, o kącie nachylenia 300-450, kryte dachówką ceramiczną lub cementową;

8) zakaz stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy;

9) dopuszcza się usługi tylko dla terenów 44.1.MN, 44.2.MN i 47.1.MN od strony terenu 9KL (ul. Ogrodowej), usługi mogą być zlokalizowane tylko w budynku mieszkalnym na parterze, powierzchnia użytkowa usług, nie może być większa niż 50 m2;

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) dla terenów o których mowa w ust.2 pkt.3, ustala się min. powierzchnię działki na 700m2, dla zabudowy zwartej, o której mowa w ust. 2 pkt 4) ustala się min. powierzchnię działki na 270m2;

2) ustalenia zawarte w pkt 1) nie dotyczą sytuacji, w której wydzielenie działki służy powiększeniu innej działki, w tym przyłączeniu do istniejących działek sąsiednich znajdujących się poza granicami planu;

3) dopuszcza się wydzielenie wewnętrznych dojazdów, ulic wewnętrznych i ciągów pieszych, na etapie podziałów terenu pod działki budowlane;

4) zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

5) należy przeznaczyć co najmniej 20% powierzchni działki na powierzchnię biologicznie czynną, a dla terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie ul. Wojska Polskiego należy przeznaczyć co najmniej 10% nie zabudowanej powierzchni działki na zieleń wysoką nasadzoną od strony ulicy;

6) zazielenienie terenów nie zabudowanych;

7) należy zapewnić co najmniej:

a) dla zabudowy mieszkaniowej - 2 stanowiska postojowe na posesji dla samochodu osobowego (dopuszcza się, aby jedno z nich było w garażu);

b) dla zabudowy mieszkaniowej z usługami - 3 stanowiska postojowe na posesji dla samochodu osobowego (dopuszcza się, aby jedno z nich było w garażu).

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:

1) dojazd do terenu 27.1.MN od strony terenu oznaczonego symbolem: 13.1.KD-D;

2) dojazd do terenu 27.2.MN od strony terenu oznaczonego symbolem: 13.1.KD-D, 14KD;

3) dojazd do terenu 44.1.MN od strony terenu oznaczonego symbolem: 20.1.KD-D, 8.1.KD-L, 8KL, 9KL (ul. Ogrodowej);

4) dojazd do terenów 44.2.MN i 47.1.MN od strony terenu oznaczonego symbolem: 20.1.KD-D, 9KL (ul. Ogrodowej);

5) dojazd do terenu 48.1.MN od strony terenu oznaczonego symbolem: 21.1.KD-D, 36.1.KD-P, 8KL;

6) dojazd do terenu 48.2.MN od strony terenu oznaczonego symbolem: 21.1.KD-D;

7) dojazd do terenu 58.1.MN od strony terenu oznaczonego symbolem: 58.3.KD-D, dz. nr 313/4.

 

§ 10.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 19.1.MN/U, 19.2.MN/U, 58.2.MN/U, 72.1.MN/U i 99.1.MN/U ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) uzupełniające:

a) usługi (z wyjątkiem usług rzemiosła uciążliwego takiego jak warsztaty samochodowe, stolarskie itp.);

b) infrastruktura techniczna.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna i obowiązująca linia zabudowy jak na rysunku planu z zastrzeżeniem pkt 2);

2) dopuszcza się zlokalizowanie budynków garażowych i gospodarczych w głębi działki inwestora, w tym na granicy działek;

3) maksymalna wysokość zabudowy, nie może przekraczać 9.0m i maksymalnie zawierać dwie kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, dopuszcza się piwnice jako kondygnację podziemną w zależności od poziomu wód gruntowych;

4) dachy strome o symetrycznych połaciach, o kącie nachylenia 300-450, kryte dachówką ceramiczną lub cementową;

5) zakaz stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy;

6) dla zabudowy znajdującej się na terenie 72.1.MN/U (ul. Okrężna 50a, dz. nr 168/2) dopuszcza się rozbudowę budynku istniejącego, pod warunkiem zachowania istniejącej wysokości zabudowy, kątów nachylenia dachu oraz jego pokrycia;

7) realizacja usług w formie powiązanej z budynkiem mieszkalnym, maksymalna powierzchnia usług do 50% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego znajdującego się na danej działce; na części terenu (dz. nr 169, 170/1), przyległego do ciągu pieszego 29.KP dopuszcza się pawilon handlowy wolnostojący;

8) dla terenu 58.2.MN/U dopuszcza się realizację usług w formie powiązanej z budynkiem mieszkalnym, maksymalna powierzchnia usług do 70% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego znajdującego się na działce;

9) dopuszcza się garaże oraz obiekty gospodarcze wolnostojące lub bliźniacze, w formie architektonicznej nawiązującej do zabudowy mieszkaniowej.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

2) należy przeznaczyć co najmniej 20% powierzchni działki na powierzchnię biologicznie czynną;

3) zazielenienie terenów nie zabudowanych;

4) należy zapewnić co najmniej:

a) dla zabudowy mieszkaniowej - 2 stanowiska postojowe na posesji dla samochodu osobowego (dopuszcza się aby jedno z nich było w garażu);

b) dla zabudowy mieszkaniowej z usługami (z zastrzeżeniem lit c.) - 3 stanowiska postojowe na posesji dla samochodu osobowego (dopuszcza się aby jedno z nich było w garażu);

c) dla terenu 58.2.MN/U - 5 stanowisk postojowych na posesji dla samochodu osobowego (dopuszcza się aby jedno z nich było w garażu) w przypadku realizacji usług o powierzchni przekraczającej 50% całkowitej powierzchni budynku mieszkalnego;

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:

1) dojazd do terenów 19.1.MN/U i 19.2.MN/U od strony terenu oznaczonego symbolem: 19.3.KD-L;

2) dojazd do terenu 58.2.MN/U od strony terenu oznaczonego symbolem: 58.3.KD-D;

3) dojazd do terenu 72.1.MN/U od strony terenu oznaczonego symbolem: 5KL (ul. Okrężna);

4) dojazd do terenu 99.1.MN/U od strony terenu oznaczonego symbolem: 5KL (ul. Okrężna).

 

§ 11.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 49.1.U i 100.1.U ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe - usługi (z wyjątkiem usług rzemiosła uciążliwego takiego jak warsztaty samochodowe, stolarskie, betoniarnie, składy materiałów budowlanych, bazy transportowo-sprzętowe itp.);

2) uzupełniające:

a) zieleń izolacyjna;

b) ulice wewnętrzne, ciągi piesze;

c) parkingi;

d) infrastruktura techniczna.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu;

2) maksymalna wysokość zabudowy, nie może przekraczać 9.0m i maksymalnie zawierać dwie kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, dopuszcza się piwnice jako kondygnację podziemną w zależności od poziomu wód gruntowych;

3) dachy strome o symetrycznych połaciach, o kącie nachylenia 300-450, kryte dachówką ceramiczną lub cementową;

4) zakaz stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy;

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) dla terenu 49.1.U, ustala się obowiązek całościowego i jednolitego zagospodarowania terenów w tym wykonanie: posadzek, oświetlenia i małej architektury, dopuszcza się wtórny podział terenu na mniejsze działki o pow. min 2000m2;

2) dla terenu 100.1.U ustala się obowiązek całościowego i jednolitego zabudowania i zagospodarowania terenów, łącznie z terenem 100UC;

3) dopuszcza się mieszkanie funkcyjne towarzyszące działalności usługowej;

4) obowiązek urządzenia min 1 miejsca postojowego dla samochodu osobowego na każde 100m2 powierzchni użytkowej usług;

5) zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych i siatki ogrodzeniowej;

6) należy przeznaczyć co najmniej 10% powierzchni działki na powierzchnię biologicznie czynną, na terenie 49.1.U od strony terenu 48.1.MN należy nasadzić pas zieleni izolacyjnej;

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd od strony terenu oznaczonego symbolem: 8KL, do czasu jej realizacji dopuszcza się tymczasowy dojazd z ul. Wojska Polskiego.

 

§ 12.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 29.1.RO i 101.2.RO ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe - ogrody i sady;

2) infrastruktura techniczna.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) zakaz wznoszenia budynków i lokalizacji obiektów tymczasowych, nietrwale związanych z gruntem, nie związanych z produkcją ogrodniczą;

2) zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:

1) dojazd do terenu 29.1.RO od strony terenu oznaczonego symbolem: 13KD, 22KD (po uzyskaniu zgody zarządcy drogi;

2) dojazd do terenu 101.2.RO od strony terenu oznaczonego symbolem: 5KL (ul. Okrężna).

 

§ 13.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 11.1.AG ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: aktywność gospodarcza;

2) uzupełniające:

a) zieleń izolacyjna;

b) ulice wewnętrzne, ciągi piesze;

c) parkingi;

d) infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu z zastrzeżeniem pkt 2);

2) do czasu przełożenia linii 110kV wzdłuż linii obowiązuje strefa z obszarem oddziaływania, w którym może występować przekroczenie dopuszczalnego poziomu oddziaływania pola elektromagnetycznego zgodnie z przepisami szczególnymi, wszelkie inwestycje w obszarze strefy należy uzgodnić z zarządcą linii;

3) dopuszcza się wielkopowierzchniowe obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży od 400m2 do 2000m2;

4) nie dopuszcza się mieszkań funkcyjnych towarzyszących aktywności gospodarczej;

5) maksymalna wysokość zabudowy, nie może przekraczać 12.0m i maksymalnie zawierać dwie kondygnacje;

6) obowiązek wyeksponowania zabudowy od strony terenu oznaczonego symbolem 14KG (ul. Gen. Wł. Sikorskiego);

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się skablowanie linii elektroenergetycznych SN i przełożenie linii elektroenergetycznych WN po uzgodnieniu z operatorem sieci;

2) dopuszcza się wtórny podział terenu - minimalna powierzchnia działek 2500m2 i realizację dróg wewnętrznych, zaleca się całościowe opracowanie zagospodarowania terenu;

3) należy przeznaczyć co najmniej 10% powierzchni działki na powierzchnię biologicznie czynną;

4) należy zapewnić co najmniej:

a) dla zabudowy usługowej do 400m2 powierzchni sprzedaży - 2 stanowiska postojowe dla samochodu osobowego na każde 100m2 powierzchni sprzedaży;

b) dla zabudowy usługowej od 400m2 do 2000m2 powierzchni sprzedaży - 3 stanowisk postojowych dla samochodu osobowego na każde 100m2 powierzchni sprzedaży;

c) dla zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów - 1 stanowisko postojowe dla samochodu osobowego na 10 stanowisk pracy.

4. Dla terenu, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd od strony terenu oznaczonego symbolem: 4KL, 10KL oraz 14kG (ul. Gen W. Sikorskiego) - wyłącznie za zgodą właściwego zarządcy drogi.

 

§ 14.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 45.1.ZP ustala się następujące przeznaczenie:

1)  podstawowe: zieleń publiczna urządzona - park

2)  uzupełniające:

a)  infrastruktura techniczna;

b)  parking.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) zakazuje się wznoszenia obiektów budowlanych , w tym urządzeń reklamowych z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2),

2) dopuszcza się lokalizację obiektów parkowych typu: altana, pergola, urządzenia zabaw dla dzieci oraz innych elementów małej architektury;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu

1) obowiązek urządzenia oświetlonych ścieżek pieszych;

2) obowiązek całościowego opracowania projektu zagospodarowania z oświetleniem i małą architekturą;

3) dopuszcza się wydzielenie miejsc postojowych ogólnodostępnych, wzdłuż terenu oznaczonego symbolem 20.1.KD-D.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd do terenu od strony terenu oznaczonego symbolem 20.1KD-D.

5. Tereny, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego.

§ 15.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 42.1.ZI, 43.1.ZI, 43.2.ZI i 101.1.ZI ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: zieleń izolacyjna;

2) uzupełniające: infrastruktura techniczna.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) zakazuje się wznoszenia budynków;

2) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, alejek, ścieżek pieszych i rowerowych;

3) dopuszcza się ekrany akustyczne.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) obowiązek starannego kształtowania elementów małej architektury i oświetlenia;

2) zieleń wysoka i średniowysoka, w tym szpaler drzew.

3) dopuszcza się możliwość włączenia terenów zieleni izolacyjnej w granice przylegających działek zabudowy mieszkalnej, mieszkalno-usługowej i usługowej, za zgodą i na warunkach określonych przez właścicieli istniejących tam sieci infrastruktury technicznej;

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd od strony ul. Wojska Polskiego. W przypadku włączenia ich w granice działek (terenów) przyległych, obowiązują zasady obsługi komunikacyjnej, określone dla tych działek (terenów).

 

§ 16.

1.  Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 8.1.KD-L i 19.3.KD-L ustala się następujące przeznaczenie: ulica klasy lokalnej.

2.  Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu z dopuszczalnością tolerancji 1m;

2) szerokość jezdni dla terenu 19.3.KD-L- min 7.0m;

3) chodniki, zieleń, miejsca postojowe i ścieżka rowerowa w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

4) dopuszcza się możliwość lokalizowania miejsc postojowych i elementów małej architektury;

5) dopuszcza się infrastrukturę techniczną.

3. Tereny, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego.

 

§ 17.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 13.1.KD-D, 20.1.KD-D, 21.1.KD-D i 58.3.KD-D ustala się następujące przeznaczenie: ulica klasy dojazdowej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu z dopuszczalnością tolerancji 1m;

2) szerokość jezdni - min 5.0m;

3) chodnik, zieleń, miejsca postojowe i ścieżka rowerowa w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

4) dopuszcza się infrastrukturę techniczną.

3. Tereny, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego.

 

§ 18.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 36.1.KD-P, 37.1.KD-P i 48.3.KD-P ustala się następujące przeznaczenie podstawowe - ciąg pieszy.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu;

2) mała architektura, zieleń i ścieżka rowerowa w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

3) posadzki należy projektować wg jednolitych koncepcji architektonicznych, z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesne materiały ceramiczne;

4) dopuszcza się infrastrukturę techniczną;

5) obowiązek oświetlenia ciągów pieszych;

6) dopuszcza się przejazd samochodów specjalnych.

3. Tereny, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego.

 

§ 19.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 16.1.KS i 17.1.KS ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: parkingi;

2) uzupełniające:

a) zieleń izolacyjna;

b) ciągi piesze;

c)  infrastruktura techniczna.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenów pod usługi handlu detalicznego związane ze świętem Wszystkich Świętych oraz obsługą cmentarza;

2) obowiązek zlokalizowania pasa zieleni izolacyjnej (w tym zieleni zimozielonej) od strony terenów 18MUR i 26MN;

3) urządzenie chodnika i zieleni w zależności potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

4) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury;

5) zakaz lokalizacji garaży;

6) zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych i siatki ogrodzeniowej;

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:

1) dojazd do terenu 16.1.KS od strony terenu oznaczonego symbolem 10KL (ul. Świerkowa), 4KL, 13KD;

2) dojazd do terenu 17.1.KS od strony terenu oznaczonego symbolem 10KL (ul. Świerkowa), 13KD.

4. Tereny, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego.

 

Rozdział 3
Przepisy końcowe

 

§ 20.

Na podstawie art. 15 ust. 2, pkt 12, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, na 30%.

 

§ 21.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

 

§ 22.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

  

                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                                                                     Radosław Pobol

Opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 177, poz. 1991 z dnia 25 czerwca 2008 r.