UCHWAŁA NR XVII/264/2000
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 28 marca 2000 r.

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
osiedla Brzostów w Głogowie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z poźn. zm.) oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Miejskiej Głogowa nr XXXV/285/97 z dnia 24.06.1997 r. Rada Miejska w Głogowie uchwala, co następuje:

  

Rozdział 1
Przepisy ogólne

 

§ 1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Brzostów w granicach określonych w rysunku planu w skali 1:2000, stanowiącym załącznik graficzny.

 

§ 2

I. Dla terenu określonego w rysunku planu w skali 1:2000 plan ustala:

1)     przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

2)    linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi,

3)    tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny,

4)    granice i zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,

5)    zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,

6)    lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne lub minimalne wskaźniki intensywności zabudowy,

7)    zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane,

8)    szczególne warunki zagospodarowania terenów, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych,

9)    tereny, na których przewiduje się stosowanie systemów indywidualnych lub grupowych oczyszczalni ścieków bądź zbiorników bezodpływowych,

10)     tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenów,

11)  granice obszarów zorganizowanej działalności inwestycyjnej, rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, przekształceń obszarów zdegradowanych.

 

II. Na ustalenia, o których mowa w ust. I składają się:

1)  Ogólne zasady zagospodarowania terenu, zawarte w rozdziale 2,

2)  Ustalenia dla poszczególnych funkcji terenów, zawarte w rozdziale 3,

3)       Szczegółowe zasady zagospodarowania terenów w obrębie linii rozgraniczających, zawarte w rozdziale 4.

 

§ 3

Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa o:

1)    planie - należy przez to rozumieć ustalenia zawarte w niniejszej uchwale wraz z załącznikiem,

2)    rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek w skali 1:2000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,

3)    przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć aktualne w momencie wykonywania niniejszej uchwały przepisy prawne,

4)    terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonej funkcji dominującej, ograniczony liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem użytkowania,

5)    strefie - należy przez to rozumieć przestrzeń o cechach względnie jednorodnych w zakresie sposobu użytkowania, zasad zagospodarowania i zabudowy oraz stopnia jej ochrony,

6)    funkcji lub sposobie użytkowania terenu - należy przez to rozumieć dominującą funkcję obszaru;

7)     uciążliwości - należy przez to rozumieć zjawiska lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia odpadami.

 

Rozdział 2
Ogólne zasady zagospodarowania terenu

 

§ 4

1.    Linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania, oznaczone w rysunku planu jako:

       a)  ciągłe - oznaczają ściśle określone, obowiązujące granice terenów,

       b)     przerywane - oznaczają orientacyjne granice terenów, możliwe do korygowania ich przebiegu w miarę potrzeb.

2.    Określone w planie funkcje terenów wskazują na podstawowy sposób użytkowania terenów. Oznacza to możliwość wprowadzania funkcji uzupełniających, nie kolidujących z funkcją podstawową, nie zmieniających generalnego charakteru zagospodarowania oraz warunków środowiska przyrodniczego i kulturowego.

3.     Wewnętrzne podziały terenów wskazane w rysunku planu nie są obowiązujące. Linie podziału wewnętrznego, oznaczone w rysunku planu jako:

       1) ciągłe - należy traktować jako zalecane,

       2) przerywane - należy traktować jako orientacyjne.

       W każdym z wyżej wymienionych przypadków dopuszcza się korektę ich przebiegu, włącznie ze zniesieniem i wprowadzeniem innego podziału, przy zachowaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, określonych w rozdziale 4.

4.    O ile rysunek planu i ustalenia szczegółowe nie określają linii zabudowy obowiązują przepisy szczególne.

§ 5

Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa wpisanego do rej. zab. nr 973/L z dnia 11.05.1992 r.. Dla zapewnienia właściwej ochrony wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie których obowiązują następujące wymogi :

 

1.  Strefa „A” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar, na którym elementy dawnego układu przestrzennego zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym. W strefie tej zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad wszelką działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową.

     Wprowadza się wymóg konserwacji zachowanych głównych elementów układu przestrzennego.

Wymagane jest dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji - szczytowego ustawienia domów, skali, bryły, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej.

Wymagane jest dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołu i poszczególnych obiektów wraz z eliminacją funkcji uciążliwych.

     W obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej wszelka działalność budowlana wymaga pisemnego zezwolenia S.O.Z.

     Wprowadza się wymóg konsultowania i uzgodnienia z S.O.Z. wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:

·      budowy nowych obiektów kubaturowych,

·      przebudowy, rozbudowy i remontów a także zmiany funkcji obiektów kubaturowych,

·      podziałów nieruchomości;

·      zmian nawierzchni oraz korekt przebiegów dróg;

·      wszelkie prace ziemne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnienia badań archeologicznych pod nadzorem S.O.Z.

 

2.  Strefa „K” ochrony krajobrazu obejmuje tereny integralnie związane z zespołem zabytkowym, pełniące rolę otuliny dla strefy „A” ochrony konserwatorskiej.

     Działania na tym terenie obejmują:

·      restaurację zabytkowych elementów urządzonego krajobrazu, ewentualnie z częściowym ich odtworzeniem,

·      ochronę form i sposobu użytkowania terenów takich jak: układ dróg, miedz, zadrzewień śródpolnych, alej, szpalerów, grobli, stawów, przebiegu cieków wodnych,

·      wymagane jest uzyskanie opinii S.O.Z. odnośnie nowych inwestycji,

·      nową zabudowę należy dostosować do gabarytów obiektów istniejących.

3. Dla obszarów stanowisk archeologicznych wprowadza się wymóg uzyskania opinii S.O.Z.

·      wszelkie roboty ziemne w obrębie stanowiska można prowadzić wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia S.O.Z. i zapewnieniu badań archeologicznych polegających na podjęciu prac o charakterze ratowniczym wraz z wykonaniem wymaganej dokumentacji naukowej i zabezpieczeniu ruchomego materiału naukowego.

§ 6

1.  Ustala się obowiązek sporządzania ocen oddziaływania na środowisko dla wszystkich inwestycji, których budowa oraz funkcjonowanie może pogorszyć stan środowiska.

2.  Lokalizacja inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska jest dopuszczalna wyłącznie na terenach oznaczonych w rysunku planu symbolami P, S, UC .

3.  Zasięg oddziaływania obiektów uciążliwych nie może obejmować istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz wpływać na ograniczenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenów, określonych w rozdziałach 3 i 4 projektowanej zabudowy.

 

§ 7

Projekty budowlane inwestycji wymagają kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno - ściekowej, zgodnie z aktualnymi możliwościami, przy następujących preferencjach:

1.      odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej;

2.      dopuszcza się tymczasowe odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych.

 

§ 8

Ustala się wymóg uwzględniania w projektach budowy lub modernizacji obiektów uciążliwych pasów zieleni izolacyjnej, dla ochrony terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz przyległych terenów upraw rolnych przed rozprzestrzenianiem zanieczyszczeń.

§ 9

Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:

1.  Uzbrojenie terenów budowlanych winno następować kompleksowo i wyprzedzać realizacje zabudowy.

2.  Linie rozgraniczające dróg i ulic oznaczone w rysunku planu są równocześnie liniami rozgraniczającymi sieci uzbrojenia technicznego. Projektowane sieci jak również istniejące w miarę ich modernizacji należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających dróg.

     Dopuszczalne są w uzasadnionych przypadkach odstępstwa od tej zasady, przy zapewnieniu nie zmienionych warunków zabudowy i zagospodarowania terenów określonych w rozdziałach 3 i 4.

3.      Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń technicznych uzbrojenia poza terenami wyznaczonymi w planie jako towarzyszących inwestycjom na terenach własnych inwestora.

 

§ 10

1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

·  zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskiego;

·  rozbudowę rozdzielczej sieci wodociągowej ułożonej w projektowanych ulicach.

2.  W zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków ustala się :

·      wszystkie tereny zainwestowania winny być zaopatrzone w sieć kanalizacji sanitarnej;

3.  W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się możliwość realizacji systemu zaopatrzenia osiedla na podstawie programu gazyfikacji z określeniem warunków techniczno - ekonomicznych dostawy gazu.

4.  W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

·      wymóg skablowania istniejącego systemu elektroenergetycznego średnich napięć;

·      rozbudowę i budowę nowych linii energetycznych średniego i niskiego napięcia wraz z urządzeniami stosownie do potrzeb na terenach wyznaczonych w planie lub na terenach własnych inwestora;

·      zakaz budowy napowietrznych linii energetycznych w granicach strefy ochrony konserwatorskiej „A” i na terenach oznaczonych w rys. planu symbolami MN i MUR.

5.  Ogrzewanie obiektów zaleca się z zasilania siecią gazową lub elektryczną. Dopuszcza się ogrzewanie z miejskiego systemu ciepłowniczego.

6.  W zakresie telekomunikacji ustala się rozbudowę i budowę kanalizacji telefonicznej w obrębie linii rozgraniczających dróg i ulic wraz z dopuszczeniem budowy kontenerowych centrali telefonicznych na terenach położonych w granicach planu, o ile ich lokalizacja nie będzie kolidować z istniejącym i projektowanym zainwestowaniem.

 

§ 11

1.    Linie rozgraniczające tereny komunikacji mogą być korygowane w kierunku poszerzenia ulic i dróg za zgodą właścicieli gruntów, których poszerzenie dotyczy.

2.    Korekty elementów układu komunikacyjnego mogą być dokonywane w projektach budowy i modernizacji dróg i ulic.

3.    Realizacja układu komunikacyjnego winna obejmować kompleksową realizację uzbrojenia technicznego.

4.    W granicach linii rozgraniczających ulic mogą być lokalizowane urządzenia związane z obsługą komunikacji, jak zatoki, parkingi, wiaty przystankowe, a także kioski, elementy małej architektury i reklamy w trybie obowiązujących przepisów.

5.     Oznaczenia KG, KZ określają klasyfikacje ulic układu podstawowego (główne, zbiorcze), okrawężnikowane, z chodnikami ruchu pieszego, o zamkniętym systemie odwodnienia (kanalizacja deszczowa lub ogólnospławna); oznaczenia KL, KD, KP określają klasyfikacje ulic układu obsługującego (lokalne, dojazdowe, ciągi piesze i pieszo-jezdne).

 

Rozdział 3
Ustalenia ogólne funkcji terenów

 

§ 12

Dla terenów zabudowy mieszkaniowej - MN, ustala się:

 

1.        Możliwość lokalizacji zabudowy jednorodzinnej.

2.        Możliwość wprowadzania zmian podziałów wewnętrznych oraz dokonywania wtórnego podziału działek zabudowy jednorodzinnej przy zachowaniu minimalnej powierzchni działek 700 m2 i szerokości frontu 20 m.

3.        Dla działek zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się możliwość wprowadzenia podziałów geodezyjnych na wyodrębnienie części, z której jedna położona bezpośrednio przy drodze dojazdowej zostanie przeznaczona pod zabudowę z zachowaniem ustaleń szczegółowych zawartych w rozdz. 4, zaś pozostała będzie użytkowana jako ogród przydomowy bez konieczności uzyskania decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji rolniczej i bez możliwości lokalizacji zabudowy wymagającej decyzji o pozwoleniu na budowę.

4.        Możliwość adaptacji lub wprowadzenia usług z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła nieuciążliwego, jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy i ustalenia szczegółowe nie będą takich lokalizacji wykluczać.

5.        Dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolnostojących na działkach, jako budynków parterowych, o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych.

6.        Powierzchnia terenu zajęta pod funkcję dopuszczalną nie może przekraczać 20% powierzchni działki.

7.        Zabrania się lokalizacji wszelkich obiektów przed wyznaczonymi liniami zabudowy.

 

§ 13

Dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowych - MN/U ustala się:

1.    Możliwość przekształceń zabudowy zagrodowej w zabudowę mieszkaniową z usługami nieuciążliwymi wbudowanymi lub wolnostojącymi.

2.    Możliwość adaptacji lub wprowadzenia usług z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła nieuciążliwego, jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy i ustalenia szczegółowe nie będą takich lokalizacji wykluczać.

 

§ 14

Dla terenów zorganizowanej działalności gospodarczej - P, S, UC ustala się:

1.         Możliwość dokonywania podziałów wewnętrznych terenów.

2.         Możliwość rozbudowy pod warunkiem niezwiększania uciążliwości.

3.         Dla inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska wprowadza się wymóg opracowania oceny oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.         Ewentualna uciążliwość prowadzonej działalności nie może wykraczać poza teren działki.

5.         Dopuszcza się możliwość rozdysponowania mas gruzowo-ziemnych ze Starego Miasta do niwelacji i kształtowania terenów.

 

Rozdział 4
Szczegółowe zasady zagospodarowania terenów w obrębie linii rozgraniczających

 

§ 15.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami ustala się:

 

1 KSP/UC

1.    przeznaczenie terenu na lokalizację usług obsługi komunikacji z dopuszczeniem usług komercyjnych (parking strategiczny dla samochodów TIR wraz ze stacją paliw, myjnią, stacją obsługi oraz kompleksem usług hotelowo-gastronomicznych)

2.    obsługę komunikacyjną terenu z ulic 3 KL i 11 KD;

3.    nieprzekraczalną linię zabudowy dla obiektów kubaturowych w odległości 25 m. od zewnętrznej krawędzi jezdni ul. Obwodowej;

4.    nieprzekraczalną linię zabudowy dla obiektów kubaturowych w odległości 10 m. od granicy działki wzdłuż ulicy gen. Wł. Sikorskiego;

5.    nieprzekraczalną linię zabudowy dla obiektów kubaturowych w odległości 10 m. od linii rozgraniczającej ulic lokalnych: 3 KL i 11 KD;

6.    obowiązek zachowania wymaganych odległości dla obiektów budowlanych od linii elektroenergetycznej 110 kV;

7.    dopuszcza się możliwość przełożenia odcinka linii 110 kV w ramach inwestycji za zgodą i pod nadzorem właściciela sieci;

8.    obowiązek wprowadzenia zieleni izolacyjnej wzdłuż granic terenu, dla ochrony przyległych terenów przed rozprzestrzenianiem zanieczyszczeń.

 

2 P,S

1.    przeznaczenie terenu na lokalizację: przemysłu i składów;

2.    obsługę komunikacyjną terenu z ulic: 3 KL, 10 KL i 11KD;

3.    nieprzekraczalną linię zabudowy dla obiektów kubaturowych w odległości 10 m. od granicy działki wzdłuż ulicy gen. Wł. Sikorskiego;

4.    nieprzekraczalną linię zabudowy dla obiektów kubaturowych w odległości 10 m. od linii rozgraniczającej ulic: 3 KL, 10 KL i 11 KD;

5.    place manewrowe, stanowiska postojowe i dojazdy na terenie własnym inwestora;

6.    obowiązek zachowania wymaganych odległości dla obiektów budowlanych od linii elektroenergetycznej 110 kV;

7.    dopuszcza się możliwość przełożenia odcinka linii 110 kV w ramach inwestycji za zgodą i pod nadzorem właściciela sieci;

8.    obowiązek wprowadzenia zieleni izolacyjnej wzdłuż granic terenu, dla ochrony przyległych terenów zabudowy mieszkaniowej przed rozprzestrzenianiem zanieczyszczeń;

9.    na terenie występują trzy udokumentowane stanowiska archeologiczne, na inwestora nakłada się obowiązek zapewnienia nadzorów archeologicznych nad robotami ziemnymi w obrębie stanowisk lub w ich pobliżu;

10. w wypadku odsłonięcia obiektów archeologicznych należy je przebadać metodą wykopaliskową, zabezpieczyć ruchomy materiał zabytkowy i wykonać dokumentację naukową;

11. badania archeologiczne mogą być wykonywane po uzyskaniu zezwolenia S.O.Z. na wniosek inwestora.

 

3 ZC

1.    przeznaczenie terenu na cmentarz komunalny;

2.    wyznacza się strefę ochrony sanitarnej w odległości 50 m. od jego granic, w obrębie której obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej;

3.    obowiązek realizacji pochówków zgodnie z ustalonym projektem zagospodarowania terenu zatwierdzonym dla całego kompleksu cmentarza, a wszelkie odstępstwa wymagają zmiany projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami;

4.    główne wejście i dojazd na osi północ-południe - drogą 12 KD;

5.    wprowadza się wymóg nasadzeń zwartej zieleni izolacyjnej od strony wschodniej wzdłuż 10 KL;

6.    w części południwo-wschodniej terenu występuje udokumentowane stanowisko archeologiczne, na inwestora nakłada się obowiązek zapewnienia nadzorów archeologicznych nad robotami ziemnymi w obrębie stanowiska lub w jego pobliżu;

7.    w wypadku odsłonięcia obiektów archeologicznych należy je przebadać metodą wykopaliskową, zabezpieczyć ruchomy materiał zabytkowy i wykonać dokumentację naukową;

8.    badania archeologiczne mogą być wykonywane po uzyskaniu zezwolenia S.O.Z. na wniosek inwestora.

9.    do czasu realizacji ulicy 2KL dopuszcza się możliwość lokalizacji na terenie wzdłuż ulicy Obwodowej tymczasowego parkingu z wjazdem od ulicy Obwodowej.

 

4 UP

1.    przeznaczenie terenu na usługi komunalne związane z cmentarzem;

2.    dopuszcza się usługi komercyjne związane z funkcją podstawową.

 

5 ZP

1.    przeznaczenie terenu na zieleń publiczną - skwer.

 

6 KSP

1.      przeznaczenie terenu na parking;

2.      wymagana nawierzchnia utwardzona, zalecana nawierzchnia brukowa;

3.      zaleca się nasadzenie zieleni izolacyjnej wzdłuż ulic 2 KL i 10KL

4.      w części południowo-wschodniej terenu występuje udokumentowane stanowisko archeologiczne, na inwestora nakłada się obowiązek zapewnienia nadzorów archeologicznych nad robotami ziemnymi w obrębie stanowiska lub w jego pobliżu;

5.      w wypadku odsłonięcia obiektów archeologicznych należy je przebadać metodą wykopaliskową, zabezpieczyć ruchomy materiał zabytkowy i wykonać dokumentację naukową;

6.      badania archeologiczne mogą być wykonywane po uzyskaniu zezwolenia S.O.Z. na wniosek inwestora.

 

7 KSP

1.        przeznaczenie terenu na parking;

2.        wymagana nawierzchnia utwardzona, zalecana nawierzchnia brukowa;

3.        zaleca się nasadzenie zieleni izolacyjnej wzdłuż ulicy 2 KL.

 

8 UC/ZP

1.        przeznaczenie terenu na usługi komercyjne w zieleni;

2.        obsługę komunikacyjną terenu z ulic: 2 KL i 10 KL;

3.        nieprzekraczalną linię zabudowy dla obiektów kubaturowych w odległości 25 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ul. Obwodowej;

4.        nieprzekraczalną linię zabudowy dla obiektów kubaturowych w odległości 10 m od linii rozgraniczającej ulic: 2 KL, 10 KL i ulicy Wojska Polskiego;

5.        place manewrowe, stanowiska postojowe i dojazdy na terenie własnym inwestora;

6.        wysokość zabudowy nie może przekroczyć 21/2 kondygnacji lub 10 m.;

7.        obowiązek zachowania wymaganych odległości od linii elektroenergetycznej 110 kV;

8.        dopuszcza się możliwość przełożenia odcinka linii 110 kV w ramach inwestycji za zgodą i pod nadzorem właściciela sieci;

9.         wymóg likwidacji istniejących tymczasowych garaży.

10.     Wyklucza się lokalizację funkcji mieszkaniowej jako podstawowej na wyodrębnionych działkach. Dopuszcza się zabudowę mieszkaniową wyłącznie jako funkcję uzupełniającą usług komercyjnych.

11.    obowiązek opracowania koncepcji urbanistyczno – architektonicznej.

 

9 MN

1.    przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową;

2.    możliwość likwidacji lub adaptacji budynku mieszkalnego na funkcję usługową, w ramach terenu 8UC.

 

10 ZI

1.    przeznaczenie terenu na zieleń izolacyjną;

2.    należy wytyczyć drogę o szerokości 3 m. dla obsługi cieku wzdłuż linii brzegowej terenu 15 W.

 

11 P, S

1.    przeznaczenie terenu na lokalizację: przemysłu i składów;

2.    obsługa komunikacyjna terenu wyłącznie z ulic 4 KL i 10 KL;

3.    nieprzekraczalną linię zabudowy dla obiektów kubaturowych w odległości 10 m od granicy działki wzdłuż ulicy gen. Wł. Sikorskiego oraz z ulic 4 KL i 10 KL;

4.    place manewrowe, stanowiska postojowe i dojazdy na terenie własnym inwestora;

5.    obowiązek zachowania wymaganych odległości od linii elektroenergetycznej 110 kV;

6.    dopuszcza się możliwość przełożenia odcinka linii 110 kV w ramach inwestycji za zgodą i pod nadzorem właściciela sieci;

 

12 UP

1.    przeznaczenie terenu na usługi publiczne - straż pożarna;

2.    w części południowej terenu występuje udokumentowane stanowisko archeologiczne, na inwestora nakłada się obowiązek zapewnienia nadzorów archeologicznych nad robotami ziemnymi w obrębie stanowiska lub w jego pobliżu;

3.    w wypadku odsłonięcia obiektów archeologicznych należy je przebadać metodą wykopaliskową, zabezpieczyć ruchomy materiał zabytkowy i wykonać dokumentację naukową;

4.    badania archeologiczne mogą być wykonywane po uzyskaniu zezwolenia S.O.Z. na wniosek inwestora.

 

13 EE

1. przeznaczenie terenu na stację transformatorową.

 

14 KG

1.    przeznaczenie terenu na poszerzenie w liniach rozgraniczających ul. Sikorskiego.

 

15 W

1.    przeznaczenie terenu na ciek wodny;

2.    zalecane oczyszczenie i zagospodarowanie brzegów.

 

16 ZI

1.    przeznaczenie terenu na zieleń izolacyjną, pod linią 110 kV, zakaz nasadzeń zieleni wysokiej.

 

17 ZI

1.    przeznaczenie terenu na zieleń izolacyjną, pod linią 110 kV, zakaz nasadzeń zieleni wysokiej;

2.    w części południowej terenu występuje udokumentowane stanowisko archeologiczne, na inwestora nakłada się obowiązek zapewnienia nadzorów archeologicznych nad robotami ziemnymi w obrębie stanowiska lub w jego pobliżu;

3.    w wypadku odsłonięcia obiektów archeologicznych należy je przebadać metodą wykopaliskową, zabezpieczyć ruchomy materiał zabytkowy i wykonać dokumentację naukową;

4.    badania archeologiczne mogą być wykonywane po uzyskaniu zezwolenia S.O.Z. na wniosek inwestora.

 

18 MUR              

1.    przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkalno - rzemieślniczą;

2.    nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6 m od granicy terenu z ulicą 4 KL, 13 KD i 14 KD oraz dla zabudowy mieszkaniowej - granica strefy ochrony sanitarnej od istniejącego cmentarza 3 ZC;

3.    wysokość zabudowy nie może przekraczać 2 kondygnacji, wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;   

4.    ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane, ceramiczne lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone.

 

19 RO

1.      przeznaczenie terenu na produkcję ogrodniczą;

2.      zakaz lokalizacji zabudowy, z wyjątkiem zabudowy tymczasowej, związanej wyłącznie z produkcją ogrodniczą.

 

20 MUR

1.      przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkalno-rzemieślniczą;

2.      nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6 m od granicy terenu z ulicą 16 KD;

3.      wysokość zabudowy nie może przekraczać 2 kondygnacji, plus użytkowe poddasze, dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;

4.      ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane, ceramiczne lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone.

 

21 MUR

1.      przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkalno-rzemieślniczą;

2.      nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6 m od granicy terenu z ulicą 16 KD;

3.      wysokość zabudowy nie może przekraczać 2 kondygnacji, plus użytkowe poddasze, dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;

4.      ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane, ceramiczne lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone.

 

22 RP

1.    przeznaczenie terenu na uprawy polowe bez możliwości zabudowy obiektami kubaturowymi z dopuszczeniem inwestycji liniowych.

 

23 MN

1.    przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną;

2.    dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem zakładów produkcyjnych i naprawczych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać;

3.    nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6 m od granic działek przebiegających wzdłuż ulic: 15KD, 16KD oraz w odległości 4 m od granic działek przebiegających wzdłuż 27 KP;

4.    wysokość zabudowy nie może przekraczać 2 kondygnacji, plus użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym.

5.    dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolno stojących na działkach, jako budynków parterowych, o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych;

6.    ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane, ceramiczne lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone.

 

24 ZP

1.      przeznaczenie terenu na zieleń publiczną.

 

25 ZI

1.      przeznaczenie terenu na zieleń izolacyjną;

2.      należy wytyczyć drogę o szerokości 3 m. dla obsługi cieku wzdłuż linii brzegowej terenu 15 W.

 

26 MN

1.      przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną;

2.      dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem zakładów produkcyjnych i naprawczych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać;

3.      nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6 m od granic działek przebiegających wzdłuż ulicy 13 KD oraz dla zabudowy mieszkaniowej - granica strefy ochrony sanitarnej od istniejącego cmentarza 3 ZC;

4.      wysokość zabudowy nie może przekraczać 2 kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;

5.      dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolno stojących na działkach, jako budynków parterowych, o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych;

6.      ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane, ceramiczne lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone;

7.      zaleca się maksymalne zachowanie podziałów geodezyjnych, scalenia lub korekty granic wymagają działki o szerokości frontu mniejszej niż 20 m.;

8.      w części wschodniej terenu występuje udokumentowane stanowisko archeologiczne, na inwestora nakłada się obowiązek zapewnienia nadzorów archeologicznych nad robotami ziemnymi w obrębie stanowiska lub w jego pobliżu;

9.      w wypadku odsłonięcia obiektów archeologicznych należy je przebadać metodą wykopaliskową, zabezpieczyć ruchomy materiał zabytkowy i wykonać dokumentację naukową;

10.   badania archeologiczne mogą być wykonywane po uzyskaniu zezwolenia S.O.Z. na wniosek inwestora.

 

27 MN

1.      przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną;

2.      dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem zakładów produkcyjnych i naprawczych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać;

3.      nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 4 m od granicy działki przebiegającej wzdłuż ulicy 13 KD;

4.      dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garażu wolno stojącego;

5.      ogrodzenie działki przyległe do terenów publicznych nie może przekraczać wysokości 1,20 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzenia ażurowego o prostych formach; wyklucza się ogrodzenie z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane, ceramiczne lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone;

6.      w części środkowej terenu występuje udokumentowane stanowisko archeologiczne, na inwestora nakłada się obowiązek zapewnienia nadzorów archeologicznych nad robotami ziemnymi w obrębie stanowiska lub w jego pobliżu;

7.      w wypadku odsłonięcia obiektów archeologicznych należy je przebadać metodą wykopaliskową, zabezpieczyć ruchomy materiał zabytkowy i wykonać dokumentację naukową;

8.       badania archeologiczne mogą być wykonywane po uzyskaniu zezwolenia S.O.Z. na wniosek inwestora.

 

28 MN

1.      przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną;

2.      teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;

3.      dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem zakładów produkcyjnych i naprawczych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać;

4.      nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6 m od granic działek przebiegających wzdłuż ulicy 15KD;

5.      wysokość zabudowy nie może przekraczać 2 kondygnacji, plus użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;

6.      dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolno stojących na działkach, jako budynków parterowych, o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych;

7.      ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane, ceramiczne lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone.

 

29 RO

1.    przeznaczenie terenu na ogrody i sady;

2.    zaleca się stopniowe przekształcanie ogrodów w tereny zieleni publicznej;

3.    zakazuje się lokalizacji wszelkiej zabudowy;

4.    część terenu znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5 pkt. 1.

 

30 MN/U

1.    przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;

2.    nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6 m. od granic działek przebiegających wzdłuż ulicy 15 KD;

3.    teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;

4.    obiekty o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej w zakresie dostosowania do ich współczesnej funkcji;

5.    obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej;

6.    nową zabudowę należy dostosować pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych.

 

31 ZI

1.    przeznaczenie terenu na zieleń izolacyjną;

2.    wyklucza się nasadzenia zieleni wysokiej.

 

32 ZI

1.      przeznaczenie terenu na zieleń izolacyjną;

2.      wyklucza się nasadzenia zieleni wysokiej.

 

33 ZI

1.      przeznaczenie terenu na zieleń izolacyjną;

2.      wyklucza się nasadzenia zieleni wysokiej.

 

34 ZI

1.      przeznaczenie terenu na zieleń izolacyjną;

2.      wyklucza się nasadzenia zieleni wysokiej.

 

35 MN

1.    przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną;

2.    dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem zakładów produkcyjnych i naprawczych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać;

3.    nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6 m od granic działek wzdłuż ulicy 15KD i 4 m. od 27 KP;

4.    wysokość zabudowy nie może przekraczać 2 kondygnacji, plus użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;

5.    dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolno stojących na działkach, jako budynków parterowych, o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych;

6.    ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane, ceramiczne lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone.

 

36 EE

1.    przeznaczenie terenu na stację transformatorową wolnostojącą;

2.    teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1.

 

37 UC

1.    przeznaczenie terenu na usługi komercyjne;

2.    nowa zabudowa winna kształtować pierzeję ulicy wzdłuż 1 KZ;

3.    wysokość zabudowy nie może przekroczyć 3 kondygnacji;

4.    nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 10 m. od 1 KZ, 8 m. od 7 KL i 8 m. od 26 KD.

5.    Dopuszcza się obsługę komunikacyjną z ulicy 1KZ z zastosowaniem dodatkowego pasa włączeniowego.

 

38 MN

1.    przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną;

2.    nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6 m od granic działek wzdłuż ulicy 15 KD;

3.    teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;

4.    dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem warsztatów produkcyjnych i naprawczych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać;

5.    wysokość zabudowy nie może przekraczać 2 kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;

6.    dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolno stojących na działkach, jako budynków parterowych, o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych;   

7.    ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane, ceramiczne lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone.

 

39 UC

1.    przeznaczenie terenu na usługi komercyjne;

2.    wysokość zabudowy nie może przekroczyć 3 kondygnacji;

3.    nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 10 m od 1 KZ i 6 m od 26 KD;

4.    wyklucza się wjazd na teren z ulicy 1 KZ.

 

40 ZI

1.    przeznaczenie terenu na zieleń izolacyjną;

2.    zaleca się nasadzenie zwartej zieleni wysokiej w formie szpaleru drzew oraz urządzenie ścieżki rowerowej dwukierunkowej o szerokości min. 3 m.

 

41 EC

1.    przeznaczenie terenu na urządzenia z zakresu energetyki cieplnej.

 

42 ZI

1.    przeznaczenie terenu na zieleń izolacyjną;

2.    zaleca się nasadzenie zwartej zieleni wysokiej w formie szpaleru drzew oraz urządzenie ścieżki rowerowej dwukierunkowej o szerokości min. 3 m.

 

43 ZI

1.    przeznaczenie terenu na zieleń izolacyjną;

2.    zaleca się nasadzenie zwartej zieleni wysokiej w formie szpaleru drzew oraz urządzenie ścieżki rowerowej dwukierunkowej o szerokości min. 3 m.

 

44 MN

1.    przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną;

2.    dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem warsztatów produkcyjnych i naprawczych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać;

3.    nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6 m od linii rozgraniczających ulic: 8 KL, 9KL i 20KD.

4.    wysokość zabudowy nie może przekraczać 2 kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;

5.    dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolno stojących na działkach, jako budynków parterowych, o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych;

6.    zaleca się maksymalne zachowanie podziałów geodezyjnych, scalenia lub korekty granic wymagają działki o szerokości frontu mniejszej niż 20 m;

7.    ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane, ceramiczne lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone.

 

45 ZP

1.    przeznaczenie terenu na zieleń parkową;

2.    zalecane urządzenie terenu zieleni z elementami małej architektury; wskazane nasadzenie szlachetnych gatunków drzew i krzewów oraz zastosowanie indywidualnych form małej architektury.

 

46 ZP

1.    przeznaczenie terenu na zieleń parkową - skwer;

2.    wymóg urządzenia terenu jako skweru z elementami małej architektury i dominantą plastyczną w centrum terenu.

 

47 MN

1.      przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną;

2.      dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem warsztatów produkcyjnych i naprawczych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać;

3.      nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu w odległości 6 m od linii rozgraniczających ulic 9KL i 20KD.

4.      wysokość zabudowy nie może przekraczać 2 kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;

5.      dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolno stojących na działkach, jako budynków parterowych, o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych;

6.      zaleca się maksymalne zachowanie podziałów geodezyjnych, scalenia lub korekty granic wymagają działki o szerokości frontu mniejszej niż 20 m.;

7.      ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane, ceramiczne lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone.

 

48 MN

1.    przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną;

2.    nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6 m od linii rozgraniczających ulic: 8KL i 21KD;

3.    dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem warsztatów produkcyjnych i naprawczych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać;

4.    wysokość zabudowy nie może przekraczać 2 kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;

5.    dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolno stojących na działkach, jako budynków parterowych, o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych;

6.    zaleca się maksymalne zachowanie podziałów geodezyjnych, scalenia lub korekty granic wymagają działki o szerokości frontu mniejszej niż 20 m;

7.    ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane, ceramiczne lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone.

 

49 UC

1.    przeznaczenie terenu na usługi komercyjne;

2.    nieprzekraczalna linia zabudowy 6 m od 8 KL;

3.    wysokość zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji.

 

50 EE

1.    Przeznaczenie terenu - stacja transformatorowa;

2.    teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1.

 

51 MN/U

  1. przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;

  2. teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;

  3. obiekty o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej w zakresie dostosowania do ich współczesnej funkcji;

  4. obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej;

  5. nową zabudowę należy dostosować pod względem: usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych;

  6. nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6 m od 22 KD.

 

52 MN/U

1.    przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;

2.    teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;

3.    obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej zlokalizowanej na sąsiadujących terenach

4.    nową zabudowę należy dostosować pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych..

 

53 MN/U

1.    przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;

2.    teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;

3.    obiekty o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej w zakresie dostosowania do ich współczesnej funkcji;

4.    obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej;

5.    nową zabudowę należy dostosować pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych;

  1. nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 5 m. od 6KL i 8 m. od 9KL.

 

54 UC

1.    przeznaczenie terenu na usługi komercyjne;

2.    teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;

3.    wymóg zachowania istniejącego drzewostanu.

4.    adaptuje się ze stanu istniejącego przeznaczenie części pomieszczeń świetlicy na funkcję mieszkalną

 

55 UP

1.    przeznaczenie terenu na usługi publiczne - obiekt kultu religijnego;

2.    nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6m. od 18KD.

 

56 MN

1.    przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną;

2.    dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem zakładów produkcyjnych i naprawczych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać;

3.    wysokość zabudowy nie może przekraczać 2 kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;

4.    dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolno stojących na działkach, jako budynków parterowych, o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych;

5.    ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane, ceramiczne lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone;

6.    nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 6 m. od ulicy 18KD i 5 m. od ulicy 17 KD.

 

57 MN

1.    przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną;

2.    cześć terenu znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;

3.    dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem warsztatów produkcyjnych i naprawczych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać;

4.    wysokość zabudowy nie może przekraczać 2 kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;

5.    dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolno stojących na działkach, jako budynków parterowych, o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych;   

6.    ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane, ceramiczne lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone;

7.    nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 10 m od 18 KD, 8 m od 9 KL i 6 m od 19 KD.

 

58 MN

1.    przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną;

2.    dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem warsztatów produkcyjnych i naprawczych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać;

3.    wysokość zabudowy nie może przekraczać 2 kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;

4.    dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolno stojących na działkach, jako budynków parterowych, o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych;   

5.    ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane, ceramiczne lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone;

6.    nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 8 m. od 18KD, 8 m. od 9 KL i 6 m. od 19 KD;

7.    wymóg opracowania kompleksowej koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania terenu, zawierającej projekt podziału na działki budowlane i tereny komunikacji wewnętrznej uwzględniającej związki funkcjonalno - przestrzenne z terenami sąsiednimi.

 

59 EG

1. przeznaczenie terenu na stację redukcyjno - pomiarową gazu.

 

60 EE

1. przeznaczenie terenu na stację transformatorową.

 

61 RO

1.    przeznaczenie terenu na ogrody i sady;

2.    zaleca się stopniowe przekształcanie ogrodów w tereny zieleni publicznej;

3.    zakazuje się lokalizacji wszelkiej zabudowy;

4.    teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1.

 

62 MN/U

1.    przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;

2.    teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;

3.    obiekty o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej w zakresie dostosowania do ich współczesnej funkcji;

4.    obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej;

5.    nową zabudowę należy dostosować pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych.

 

63 MN

1.    przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną;

2.    teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;

3.    dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem zakładów produkcyjnych i naprawczych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać;

4.    wysokość zabudowy nie może przekraczać 2 kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;

5.    dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolno stojących na działkach, jako budynków parterowych, o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych;   

6.    ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane, ceramiczne lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone;

7.    nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6 m. od granic działek wzdłuż ulicy 10KL.

 

64 MN

1.    przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną;

2.    teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;

3.    dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem zakładów produkcyjnych i naprawczych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać;

4.    wysokość zabudowy nie może przekraczać 2 kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;

5.    dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolno stojących na działkach, jako budynków parterowych, o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych;   

6.    ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane, ceramiczne lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone;

7.    nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6 m od granic działek wzdłuż ulicy 10KL.

 

65 RO

1.    przeznaczenie terenu na ogrody i sady;

2.    zaleca się stopniowe przekształcanie ogrodów w tereny zieleni publicznej;

3.    zakazuje się lokalizacji wszelkiej zabudowy;

4.    teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1.

 

66 RPO

1.    przeznaczenie terenu na produkcję ogrodniczą;

2.    teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;

3.    adaptuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową;

4.    wymóg zachowania istniejącego ujęcia wody wraz ze strefą ochrony bezpośredniej min. 8 m.

 

67 MN/U

1.    przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;

2.    teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;

3.    budynki o walorach kulturowych należy poddać restauracji;

4.    obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej lub zlikwidować.

 

68 MW

1.    przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową - wielorodzinną;

2.    teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;

3.    obiekt o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej;

4.    obiekty dysharmonizujące (gospodarcze) należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej lub zlikwidować.

 

69 MN/U

1.    przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;

2.    teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;

3.    obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej;

4.    nową zabudowę należy dostosować pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych.

 

70 ZP

1. przeznaczenie terenu na zieleń parkową - skwer.

 

71 MN

1.    przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną;

2.    teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;

3.    dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynku lub jego rozbudowę na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem warsztatów produkcyjnych i naprawczych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać;

4.    ogrodzenia przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane, ceramiczne lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone;

5.    w przypadku rozbudowy budynek należy przekształcić dostosowując go do formy zabudowy historycznej, pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego.

 

72 RO

1.    przeznaczenie terenu na ogrody i sady;

2.    zaleca się stopniowe przekształcanie ogrodów w tereny zieleni publicznej;

3.    zakazuje się lokalizacji wszelkiej zabudowy;

4.    teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1.

 

73 MN

1.    przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną;

2.    teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;

3.    dopuszcza się możliwość realizacji jednego jednorodzinnego domu mieszkalnego;

4.    projekt budowlany na etapie koncepcji należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;

5.    dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem warsztatów produkcyjnych i naprawczych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać;

6.    ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane, ceramiczne lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone;

7.    obiekty dysharmonizujące w przypadku ich rozbudowy lub modernizacji należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej.

 

74 MN

1.    przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną;

2.    teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;

3.    dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynku na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem warsztatów produkcyjnych i naprawczych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać;

4.    ogrodzenia przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane, ceramiczne lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone;

5.    obiekt o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej;

6.    obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej lub zlikwidować.

 

75 W

1.    przeznaczenie terenu - basen p-pożarowy;

2.    teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1.

 

76 MN

1.    przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną;

2.    teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;

3.    dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynku na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem zakładów produkcyjnych i naprawczych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać;

4.    wysokość zabudowy nie może przekraczać 2 kondygnacji, w tym użytkowe poddasze; wymagane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;

5.    ogrodzenie przyległe do terenów publicznych nie może przekraczać wysokości 1,20 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane, ceramiczne lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone;

6.    w przypadku odbudowy budynek należy dostosować do formy zabudowy historycznej, pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego.

 

77 ZP

1.    przeznaczenie terenu na zieleń parkową - skwer;

2.    ustala się wymóg uporządkowania terenu, kompozycja terenu powinna podkreślać zabytkowy charakter wnętrza urbanistycznego;

3.    teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1.

 

78 MN

1.    przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną;

2.    teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;

3.    dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem warsztatów produkcyjnych i naprawczych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać;

4.    ogrodzenia przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane, ceramiczne lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone;

5.    obiekty o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej w zakresie dostosowania do ich współczesnej funkcji;

6.    obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej.

7.    nową zabudowę należy dostosować pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych.

 

79 MN

1.    przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną;

2.    teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;

3.    dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem zakładów produkcyjnych i naprawczych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać;

4.    ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane, ceramiczne lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone;

5.    w przypadku rozbudowy budynek należy przekształcić dostosowując go do formy zabudowy historycznej, pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego.

 

80 UP

1.    przeznaczenie terenu – usługi publiczne - plebania;

2.    teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1

3.    obiekty o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej w zakresie dostosowania do ich współczesnej funkcji;

 

81 UP

1.    przeznaczenie terenu - usługi publiczne - kościół p.w. Św. Wawrzyńca (nr rej. zabytków 305/L z dnia 14.03.1961 r. wraz z cmentarzem przykościelnym nr rej. zabytków 762/L z dnia 28.12.1987 r.);

2.    teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1.

 

82 RO

1.    przeznaczenie terenu na ogrody i sady;

2.    zaleca się stopniowe przekształcanie ogrodów w tereny zieleni publicznej;

3.    zakazuje się lokalizacji wszelkiej zabudowy;

4.    teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1.

 

83 MN

1.    przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną;

2.    teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;

3.    dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń budynków mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła usługowego, nieuciążliwego (z wyjątkiem warsztatów produkcyjnych i naprawczych), jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy nie będą takich lokalizacji wykluczać;

4.    ogrodzenia przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,20 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach; wyklucza się ogrodzenia z siatki; wskazane są ogrodzenia drewniane, ceramiczne lub kamienne (z okładziną kamienną) bądź łączone;

5.    obiekty gospodarcze - dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej lub zlikwidować.

 

84 ZP

1.    przeznaczenie terenu na zieleń parkową - skwer;

2.    teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1.

 

85 MN/U

1.    przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;

2.    teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;

3.    obiekt o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej;

4.    obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej.

5.    nową zabudowę należy dostosować pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych.

 

86 MN/U

1.    przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;

2.    teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;

3.    obiekty o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej;

4.    obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej.

5.    nową zabudowę należy dostosować pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych.

 

87 MN/U

1.    przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;

2.    teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;

3.    obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej.

4.    nową zabudowę należy dostosować pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych.

 

88 MN/U

1.    przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;

2.    teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1, dom przy ul. Okrężnej nr 15 znajduje się w rej. zab. nr 492/L z dnia 05.05.1971 r.

3.    obiekty o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej w zakresie dostosowania do ich współczesnej funkcji;

4.    obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej.

5.    nową zabudowę należy dostosować pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych;

6.    nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 8 m od 9 KL i 6 m od 8 KL.

 

89 MZ/UP

1.    przeznaczenie terenu na mieszkalnictwo zbiorowe oraz usługi publiczne z zakresu ochrony zdrowia, oświaty i opieki społecznej;

2.    teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;

3.    obiekt o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej w zakresie dostosowania do ich współczesnej funkcji;

4.    nową zabudowę należy dostosować pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych.

 

90 UC

1.    przeznaczenie terenu na usługi komercyjne;

2.    teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;

3.    obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej;.

4.    nową zabudowę należy dostosować pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych.;

5. obsługa komunikacyjna terenu z 35KP.

 

91 RO

1.    przeznaczenie terenu na ogrody i sady;

2.    zaleca się stopniowe przekształcanie ogrodów w tereny zieleni publicznej;

3.    zakazuje się lokalizacji wszelkiej zabudowy;

4.    istniejące obiekty gospodarcze należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej lub zlikwidować;

5.    teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1.

 

92 ZP

1.    przeznaczenie terenu na zieleń parkową - skwer;

2.    zalecane urządzenie terenów wypoczynkowych w zieleni z elementami małej architektury, wskazane nasadzenie szlachetnych gatunków drzew i krzewów oraz zastosowanie indywidualnych form małej architektury;

3.    teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1.

 

93 MN/U

1.    przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;

2.    teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1, dom przy ul. Okrężnej nr 25 znajduje się w rej. zab. nr 339/L z dnia 02.04.1963 r.

3.    obiekty o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej w zakresie dostosowania do ich współczesnej funkcji;

4.    obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej;

5.    nową zabudowę należy dostosować pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych.

 

94 RO

1.    przeznaczenie terenu na ogrody i sady;

2.    zaleca się stopniowe przekształcanie ogrodów w tereny zieleni publicznej;

3.    zakazuje się lokalizacji wszelkiej zabudowy;

4.    teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1.

 

95 UC

1.    przeznaczenie terenu na usługi komercyjne;

2.    teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;

3.    obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej lub zlikwidować;

4.    obiekty o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej w zakresie dostosowania do ich współczesnej funkcji;

5.    nową zabudowę należy dostosować pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych;

6.    nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6 m od 8 KL.

 

96 MN/U

1.    przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;

2.    teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;

3.    obiekty o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej w zakresie dostosowania do ich współczesnej funkcji;

4.    obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej;

5.    nową zabudowę należy dostosować pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych..

 

97 MW

1.    przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową - wielorodzinną;

2.    teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;

3.    obiekt o walorach kulturowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej;

4.    obiekty gospodarcze należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej lub zlikwidować.

 

98 MN/U

1.    przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-usługową;

2.    teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;

3.    obiekty dysharmonizujące należy przekształcić dostosowując je do formy zabudowy historycznej;

4.    nową zabudowę należy dostosować pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania bryły i detalu architektonicznego do budynków sąsiadujących o walorach kulturowych..

 

99 RO

1.    przeznaczenie terenu na ogrody i sady;

2.    zaleca się stopniowe przekształcanie ogrodów w tereny zieleni publicznej;

3.    zakazuje się lokalizacji wszelkiej zabudowy;

4.    dla terenu znajdującego się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1.

 

100 UC

1.    przeznaczenie terenu na usługi komercyjne;

2.    nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6 m od 8 KL;

3.    wysokość zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji;

4. obsługa komunikacyjna terenu z 8KL.

 

101 ZI

1.      przeznaczenie terenu na zieleń izolacyjną;

2.      zaleca się nasadzenie zwartej zieleni wysokiej w formie szpaleru drzew oraz urządzenie ścieżki rowerowej dwukierunkowej o szerokości min. 3 m.

3.      część terenu znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;

4.      wymóg likwidacji istniejących tymczasowych garaży.

 

102 MN

1.    przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

2.    teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” - obowiązują ustalenia §5, pkt. 1;

3.    dopuszcza się likwidację istniejących zabudowań i przeznaczenie terenu na modernizację skrzyżowania;

4.    zakaz budowy wszelkich nowych obiektów oraz rozbudowy istniejącego.

 

103 KG

1. przeznaczenie terenu na poszerzenie w liniach rozgraniczających ul. Wojska Polskiego.

 

104 ZI

1.        przeznaczenie terenu na zieleń izolacyjną;

2.        wyklucza się nasadzenia zieleni wysokiej.

 

§ 16.

 

Dla terenów komunikacji ustala się:

1. Obowiązujące i orientacyjne linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu z zastrzeżeniem pkt. 4.

2. Szerokość ulic zbiorczych, lokalnych i dojazdowych w liniach rozgraniczających:

  1 KZ      - ok. 32 m przy szerokości jezdni 7 m.

  2 KL      - 12 m przy szer. jezdni min. 6 m z obustronnymi chodnikami.

  3 KL      - 15 m przy szerokości jezdni 6 m, z obustronnymi chodnikami.

  4 KL      - 15 m przy szerokości jezdni 6 m, z obustronnymi chodnikami.

  5 KL      - ok. 10 m do 24 m. z obustronnymi chodnikami, zachować zabytkowy charakter ulicy.

  6 KL      - 14 m przy szerokości jezdni 6 m, z obustronnymi chodnikami.

  7 KL      - 14 m przy szerokości jezdni 6 m, z obustronnymi chodnikami.

  8 KL      - 12 m przy szerokości jezdni ok. 6 m z obustronnymi chodnikami.

  9 KL      - ok. 10 m do 12 m. przy szerokości jezdni ok. 6 m z obustronnymi chodnikami.

  10KL     - 12 m przy szer. jezdni min. 6 m z obustronnymi chodnikami.

 11KD      - 12 m przy szerokości jezdni ok. 6 m z obustronnymi chodnikami.

  12KD     - 12 m przy szerokości jezdni 5 m, z obustronnymi chodnikami.

  13KD     - 10 m przy szerokości jezdni 5 m z obustronnymi chodnikami.

  14KD     - 10 m przy szerokości jezdni 5 m z obustronnymi chodnikami.

  15KD     - ok. 8 m do 10m. przy szerokości jezdni 5 m z obustronnymi chodnikami

  16KD     - 15 m przy szerokości jezdni 6 m. z obustronnymi chodnikami

  17KD     - 8 m przy szerokości jezdni 5 m.

  18KD     - 15 m przy szerokości jezdni 5,5 m – zachować nawierzchnię granitową.

  19KD     - 10 m przy szerokości jezdni 5 m.

  20KD     - 10 m przy szerokości jezdni 5 m

  21KD     - 10 m przy szerokości jezdni 5 m.

  22KD     - ok. 6 m - 22 m. przy szerokości jezdni 5 m. zachować zabytkowy charakter ulicy

  23KD     - ok. 8 m - 12 m. przy szerokości jezdni 5 m.

  24KD     - ok. 8 m - 20 m.

  25KD     - ok. 10 m - 20 m. przy szerokości jezdni 5 m.

  26KD     - 15 m przy szerokości jezdni 5,5 m zachować nawierzchnię granitową.

 

3. Szerokość ciągów: pieszych i pieszo-jezdnych ustala się:

dla 27 KP na 4,5 m.

dla 28 KP na min. 4 m.

dla 29 KP na 6 m.

dla 30 KP na min. 3 m.

dla 31 KP od 6 m. do 8 m.

dla 32 KP na min. 3 m.

dla 33 KP na min. 4 m.

dla 34 KP na min. 4,5 m.

dla 35 KP na min. 4,5 m.

dla 36 KP na 8 m.

dla 37 KP na 8 m

dla 38 KP na min. 4,5 m.  

4. Dopuszcza się włączenie ciągu pieszego 38KP do terenu 88MN/U.

  

Rozdział 5
Przepisy końcowe

 

§ 17.

Dla terenu określonego w § 1 ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity w Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz.. 412, Nr 111, poz.1279) w wysokości 30 %.

 

§ 18.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Głogowa.

 

§ 19.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

 Eugeniusz Patyk

 

Publikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, dnia 10 sierpnia 2000 r., Nr 29, poz. 489.