UCHWAŁA NR XXXIX/491/2002
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 28 maja 2002 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
osiedla Brzostów w Głogowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r., Nr 15, poz. 139 ze zmianami) oraz w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Głogowie Nr XXII/307/2000 z dnia 7 listopada 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Brzostów w Głogowie - uchwala się, co następuje:Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1.

Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Brzostów w Głogowie uchwalonego przez Radę Miejską w Głogowie uchwałą Nr XVII/264/ 2000 z dnia 28 marca 2000 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 29, poz. 489 z dnia 10 sierpnia 2000 r.).

§ 2.

 1. Obszar opracowania zmian planu obejmuje:
  1) działki nr nr 94, 110, 111, 124, 129, 130, 135 i 136, położone w obrębie nr 13 "Brzostów" w Głogowie przy ul. Lipowej,
  2) działki nr nr 314, 317, 322/1 i 322/2, położone w obrębie nr 13 "Brzostów" w Głogowie przy ul. Kasztanowej.
 2. Tereny objęte zmianami planu, wymienionymi w pkt 1. są przedstawione na rysunkach planu nr 1 i 2 w skali 1 : 1.000, stanowiących załączniki do niniejszej uchwały.

§ 3.

 1. Zakres ustaleń planu obejmuje wyznaczenie linii rozgraniczających tereny o różnych sposobach użytkowania, ustalenie zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, w tym zasad podziału terenu na działki budowlane, ustalenie zasad obsługi komunikacyjnej i uzbrojenia terenów oraz skutki prawne uchwalenia zmiany planu.
 2. Na ustalenia planu składają się:
  1) Szczegółowe zasady zagospodarowania terenów wyodrębnionych przez linie rozgraniczające oraz zasady ich obsługi komunikacyjnej i uzbrojenia inżynieryjnego, określone w rozdziale II uchwały.
  2) Ustalenia zawarte w rysunku planu, w zakresie:
  a) ściśle określonych linii rozgraniczających tereny o różnych sposobach użytkowania,
  b) dominujących funkcji terenów,
  c) ustalonych linii i typów zabudowy,
  d) zasad przebiegów głównych linii uzbrojenia inżynieryjnego,
 3. Ustalenia i dyspozycje określone na rysunku planu i nie wymienione w § 3. pkt 2., w szczególności linie rozgraniczające pokazane jako przerywane, mają charakter orientacyjny.

§ 4.

 1. Wyznacza się linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania, oznaczone w rysunku planu jako:
  1) ciągłe - oznaczają ściśle określone, obowiązujące granice terenów,
  2) przerywane - oznaczają orientacyjne granice terenów, możliwe do korygowania ich przebiegu w miarę potrzeb przy zachowaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, określonych w rozdziale II.
 2. Określone w planie funkcje terenów wskazują na podstawowy sposób użytkowania terenów. Oznacza to możliwość wprowadzania funkcji uzupełniających, nie kolidujących z funkcją podstawową, nie zmieniających generalnego charakteru zagospodarowania oraz warunków środowiska przyrodniczego i kulturowego.
 3. Wewnętrzne podziały terenów wskazane w rysunku planu nie są obowiązujące. Linie podziału wewnętrznego, oznaczone w rysunku planu jako przerywane - traktuje się jako orientacyjne i dopuszcza się korektę ich przebiegu przy zachowaniu ustalonej formy zabudowy i walorów użytkowych wydzielonych działek.
  W każdym z wyżej wymienionych przypadków dopuszcza się korektę ich przebiegu, włącznie ze zniesieniem i wprowadzeniem innego podziału, przy zachowaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, określonych w rozdziale II.
 4. O ile rysunek planu i ustalenia szczegółowe nie określają linii zabudowy obowiązują przepisy szczególne.

§ 5.

Ustala się ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Brzostowa wpisanego do rejestru zabytków pod nr 973/L z dnia 11.03.1992 r.. Dla terenów objętych zmianą planu obowiązują następujące wymagania:

 1. Tereny objęte zmianą planu są położone w strefie "K" ochrony krajobrazu, pełniącej rolę otuliny dla strefy "A" ochrony konserwatorskiej - która obejmuje siedlisko dawnej wsi Brzostów.
 2. Nową zabudowę należy dostosować do skali i charakteru obiektów istniejących, położonych po przeciwnej stronie projektowanej ulicy 1 KZ 1/2. Powinna być zindywidualizowana oraz cechować się wysokim poziomem estetycznym, architektonicznym i materiałowym.
 3. Wymagane jest uzyskanie opinii właściwego terytorialnie organu służby ochrony zabytków do projektów nowych obiektów.
 4. Wszelkie znaleziska o charakterze zabytkowym, ujawnione podczas robót budowlanych należy zgłaszać w organie o którym mowa w pkt 3.

§ 6.

 1. Lokalizacja inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska jest dopuszczalna wyłącznie na terenach oznaczonych w rysunku planu symbolami KS/UC i UC/KS.
 2. Zasięg oddziaływania obiektów uciążliwych nie może obejmować istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz wpływać na ograniczenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenów, określonych w rozdziale II.

§ 7.

Projekty budowlane inwestycji wymagają kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno - ściekowej, zgodnie z aktualnymi w okresie realizacji możliwościami, przy następujących preferencjach:

 1. Dostawa wody z sieci miejskiej.
 2. Odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej.
 3. Na terenie 22b MN/UC i 22c MN/UC dopuszcza się tymczasowe odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych.

§ 8.

Ustala się wymóg uwzględniania w projektach budowy lub modernizacji obiektów uciążliwych pasów zieleni izolacyjnej, dla ochrony terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz przyległych terenów upraw rolnych i ogrodniczych przed rozprzestrzenianiem zanieczyszczeń.

§ 9.

Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:

 1. Uzbrojenie terenów budowlanych winno następować kompleksowo i wyprzedzać realizacje zabudowy.
 2. Linie rozgraniczające dróg i ulic oznaczone w rysunku planu są równocześnie liniami rozgraniczającymi sieci uzbrojenia technicznego. Projektowane sieci jak również istniejące w miarę ich modernizacji należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających dróg. Dopuszczalne są w uzasadnionych przypadkach odstępstwa od tej zasady, przy zapewnieniu nie zmienionych warunków zabudowy i zagospodarowania terenów określonych w rozdziale II.
 3. Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń technicznych uzbrojenia poza terenami wyznaczonymi w planie jako towarzyszących inwestycjom na terenach własnych inwestora.

§ 10.

Ustala się:

 1. W zakresie zaopatrzenia w wodę:
  a) zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskiego;
  b) budowę rozdzielczej sieci wodociągowej ułożonej w projektowanej ulicy 22a KD 1/2
 2. W zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków oraz gospodarki odpadami:
  a) wszystkie tereny zainwestowania winny być zaopatrzone w sieć kanalizacyjną z zastrzeżeniem §7 pkt. 3;
  b) gromadzenie i usuwanie odpadów w sposób zorganizowany, zgodnie z wymaganiami przepisów szczególnych.
 3. W zakresie zaopatrzenia w gaz - możliwość realizacji systemu zaopatrzenia osiedla na podstawie programu gazyfikacji z określeniem warunków techniczno - ekonomicznych dostawy gazu.
 4. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
  a) rozbudowę i budowę nowych kablowych linii energetycznych średniego i niskiego napięcia wraz z urządzeniami stosownie do potrzeb na terenach wyznaczonych w planie lub na terenach własnych inwestora;
  b) zakaz budowy napowietrznych linii energetycznych na terenach oznaczonych w rys. planu symbolami MN, UC i KS.
 5. W zakresie ogrzewania obiektów - zaleca się ogrzewanie własne zasilane siecią gazową lub elektryczną. Dopuszcza się ogrzewanie z miejskiego systemu ciepłowniczego.
 6. W zakresie telekomunikacji - rozbudowę i budowę kanalizacji telefonicznej w obrębie linii rozgraniczających dróg i ulic wraz z dopuszczeniem budowy kontenerowych centrali telefonicznych na terenach położonych w granicach planu, o ile ich lokalizacja nie będzie kolidować z istniejącym i projektowanym zainwestowaniem.

§ 11.

 1. Linie rozgraniczające tereny komunikacji mogą być korygowane w kierunku poszerzenia ulic i dróg za zgodą właścicieli gruntów, których poszerzenie dotyczy.
 2. Korekty elementów układu komunikacyjnego mogą być dokonywane w projektach budowy i modernizacji dróg i ulic.
 3. Realizacja układu komunikacyjnego winna obejmować kompleksową realizację uzbrojenia technicznego.
 4. W granicach linii rozgraniczających ulic mogą być lokalizowane urządzenia związane z obsługą komunikacji, jak zatoki, parkingi, a także kioski, elementy małej architektury i reklamy w trybie obowiązujących przepisów.

Rozdział II.
Ustalenia dotyczące poszczególnych terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi

§ 12.

Dla terenu 22a KD1/2 ustala się:

 1. Ulica dojazdowa o szerokości w liniach pasa drogowego 12,0 - 15,0 m i jezdni szerokości min. 6,0 m, o dwóch pasach ruchu.
 2. Chodnik dla ruchu pieszego od strony południowej, szerokości minimum 1,50 m; od strony północnej wprowadzić zieleń izolacyjną wysoką i średnio wysoką, w celu ochrony istniejących ogródków działkowych.
 3. Dopuszcza się lokalizacje miejsc postojowych oraz innych elementów jak w § 11 pkt. 4

§ 13.

Dla terenu 22b MN/UC ustala się:

 1. Jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa z dopuszczeniem nieuciążliwych usług komercyjnych.
 2. Budynki mieszkalne sytuować od strony ulicy dojazdowej 22a KD1/2, usługowe - w głębi działek - od strony projektowanej ulicy zbiorczej 1 KZ 1/2. Dopuszcza się przeznaczenie części pomieszczeń w budynkach mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła nieuciążliwego z wyjątkiem warsztatów produkcyjnych i naprawczych - jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy szczególne nie będą wykluczać takich lokalizacji.
 3. Odległość obowiązującej linii zabudowy - ustala się na 6,0 m od granicy pasa drogowego ulicy 22a KD 1/2.
 4. Odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy od granic pasów drogowych ulicy Lipowej i projektowanych ulic: dojazdowej 22a KD 1/2 oraz zbiorczej 1 KZ 1/2 ustala się na 6,0 m.
 5. Wysokość zabudowy nie może przekraczać 2 kondygnacji, plus użytkowe poddasze, dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką.
 6. Dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolnostojących na działkach jako budynków parterowych o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych.
 7. Ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,50 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach;
 8. Działki należy wzbogacić zielenią wysoką i niską, szczególnie od strony projektowanej ulicy zbiorczej.
 9. Wjazdy na poszczególne działki wyłącznie od ulicy 22a D1/2.

§ 14.

Dla terenu 22c MN/UC ustala się:

 1. Jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa z dopuszczeniem nieuciążliwych usług komercyjnych.
 2. Budynki mieszkalne sytuować od strony ulicy dojazdowej 22a KD1/2 i ciągu pieszo - jezdnego 22d KX budynki usługowe - w głębi działek - od strony projektowanej ulicy zbiorczej 1 KZ 1/2. Dopuszcza się przeznaczenie części pomieszczeń w budynkach mieszkalnych na funkcje usługowe z zakresu administracji, handlu, gastronomii, kultury i rzemiosła nieuciążliwego z wyjątkiem warsztatów produkcyjnych i naprawczych - jako funkcji towarzyszących, o ile przepisy szczególne nie będą wykluczać takich lokalizacji.
 3. Odległość obowiązującej linii zabudowy - ustala się na 6,0 m od granicy ciągu pieszo - jezdnego 22d KX.
 4. Odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy od granic pasów drogowych projektowanych ulic: dojazdowej 22a KD 1/2 oraz zbiorczej 1 KZ 1/2 ustala się na 6,0 m.
 5. Wysokość zabudowy nie może przekraczać 2 kondygnacji, plus użytkowe poddasze, dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką.
 6. Dopuszcza się możliwość lokalizacji trwałej zabudowy gospodarczej lub garaży wolnostojących na działkach jako budynków parterowych o estetycznych formach odpowiadających formom budynków mieszkalnych.
 7. Ogrodzenia działek przyległe do terenów publicznych nie mogą przekraczać wysokości 1,50 m. Ustala się wymóg stosowania ogrodzeń ażurowych o prostych formach;
 8. Działki należy wzbogacić zielenią wysoką i niską, szczególnie od strony projektowanej ulicy zbiorczej.
 9. Obsługa komunikacyjna z ulicy dojazdowej 22a KD 1/2. Dopuszcza się wjazd na działkę skrajną z ciągu pieszo - jezdnego 22d KX.
 10. Dopuszcza się przeznaczenie części istniejącej drogi gruntowej (dz. nr 94) na cele i w sposób opisany w pkt. 1 - 9 po realizacji projektowanej ulicy zbiorczej 1 KZ 1/2 i wpięcia do niej ulicy dojazdowej 22a KD 1/2.

§ 15.

Dla terenu 22d KX ustala się:

 1. Ciąg pieszo - jezdny szerokości 4,5 m.
 2. Po realizacji projektowanych ulic 22a KD 1/2 i 1 KZ 1/2 ciąg pieszo - jezdny przekształcić w pieszo - rowerowy i dojazd do działek na terenie 22c MN/UC.
 3. Dopuszcza się likwidację ciągu pieszo - rowerowego i przekształcenie go w wewnętrzny dojazd do działek na terenie 22c MN/UC oraz, w części północnej przeznaczenie go na cele określone w § 14.

§ 16.

Dla terenu 39 UC/KS ustala się:

 1. Teren przeznaczony na nieuciążliwe usługi komercyjne, w tym handlu i rzemiosła oraz urządzenia obsługi komunikacji samochodowej (z wyłączeniem stacji paliw).
 2. Odległość nieprzekraczalnych linii zabudowy kubaturowej od granic pasów drogowych: z ulicą Kasztanową (KL 1/2), z ulicą Wojska Polskiego (KG 2/2) i projektowaną ulicą zbiorczą (1 KZ 1/2) - 6,0 m.
 3. Budynki i wjazdy na poszczególne działki sytuować wyłącznie od strony ul. Kasztanowej.
 4. Wjazdy urządzać pomiędzy drzewami zabytkowego szpaleru ulicy Kasztanowej w taki sposób, aby nie spowodować szkód dla poszczególnych drzew.
 5. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu jak w rozdziale I oraz § 13. pkt. 5., 6. i 7.

§ 17.

Dla terenu 40 KS/UC ustala się:

 1. Teren obsługi komunikacji samochodowej - stacja paliw - z dopuszczeniem nieuciążliwych usług komercyjnych, w tym handlu.
 2. Pozostałe ustalenia - jak w § 16 pkt. 2 -5.

Rozdział III.
Przepisy końcowe

§ 18.

W granicach opracowania zmiany planu tracą moc ustalenia planu, o którym mowa w § 1, sprzeczne z niniejszą uchwałą.

§ 19.

Dla terenów, określonych w § § 13., 14. i 15. ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, ze zmianami) w wysokości 30 %.

§ 20.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Głogowa.

§ 21.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                (-) Eugeniusz Patyk

 

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 163, poz. 2231 z 29.07.2002 r.