UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

NR XXXVII/486/2002

z dnia 19 kwietnia 2002 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/469/2002 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 lutego 2002 r. uchwalającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Głogowie w obrębie XV “Biechów” i częściowo w obrębie XVI “Żukowice”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zmianami), w nawiązaniu do uchwały Rady Miejskiej w Głogowie nr XXXVI/469/2002 z dnia 7 listopada 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Głogowie w obrębie XV “Biechów” i częściowo w obrębie XVI “Żukowice” uchwala się, co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę nr XXXVI/469/2002 Rady Miejskiej z dnia 19 lutego 2002 r. uchwalającą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Głogowie w obrębie XV “Biechów” i częściowo w obrębie XVI “Żukowice” w następujący sposób:

1. W § 1 pkt 2 dotychczasowy zapis: “...terenów zdegradowanych przewidzianych do wyłączenia z granic strefy ochronnej Huty Miedzi...” zmienia się na “...terenów wyłączonych z granic strefy ochronnej Huty Miedzi...”.

2. W § 5:

a) usuwa się pkt 3 o brzmieniu: “Grunty skażone niezabudowane należy zabezpieczyć przed pyleniem poprzez np. obsadzenia trawą lub utwardzenie nawierzchni. Na terenach projektowanego zainwestowania dokonać wymiany wierzchniej warstwy gruntu (humusu)”,

b) pozostałe punkty oznaczone dotychczas numerami 4–10 otrzymują odpowiednio numery 3–9.

3. W § 8 pkt 1:

a) lit. “c”, “d” zmienia się na “b”, “c”,

b) lit. “b” zamiast “...terenu przeznaczonego do wyłączenia ze strefy ochronnej Huty...” wprowadza się “...terenu wyłączonego ze strefy ochronnej Huty...”.

4. W § 15:

a) użyty dwukrotnie symbol “A8 UZ” zmienia się na “A8 ZU”,

b) w pkt 3 zwrot “...w § 15 pkt 3” zmienia się na “...w § 14 pkt 3”.

5. W § 22 pkt 3 słowo “znoszenia” zastępuje się słowem “wznoszenia”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Głogowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
EUGENIUSZ PATYK

Publikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, dnia 13 maja 2002 r., Nr 80, poz. 1420.