­­­UCHWAŁA NR XXV/198/20

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

z dnia 14 maja 2020 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Głogowie w obrębie XV „Biechów” i częściowo w obrębie XVI „Żukowice”

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), w związku z uchwałą nr VI/58/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Głogowie w obrębie XV „Biechów” i częściowo w obrębie XVI „Żukowice”, po stwierdzeniu, że projekt planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa przyjętego uchwałą nr XXXIV/327/17 z dnia 30 marca 2017 r. przez Radę Miejską w Głogowie uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.

Ustalenia ogólne

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Głogowie w obrębie XV „Biechów” i częściowo w obrębie XVI „Żukowice”, zwaną dalej planem, w granicach określonych na rysunku planu.

2. Integralną częścią planu jest rysunek w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, które stanowi załącznik nr 2,

2) rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, które stanowi załącznik nr 3.

4. W planie nie określa się:

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią,

obszarów osuwania się mas ziemnych oraz krajobrazów priorytetowych ze względu na brak takich terenów,

2) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, ze względu na brak potrzeby takiego zagospodarowania.

§ 2. Oznaczenia stosowane w uchwale oznaczają:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy – maksymalna, nieprzekraczalna linia zabudowy ograniczająca teren, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków; linia ta nie dotyczy części podziemnych obiektów budowlanych, budynków i budowli infrastruktury technicznej i urządzeń budowlanych, o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej; elementy budynków tj. okapy, gzymsy, balkony, wiatrołapy, wykusze, loggie, zadaszenia nad wejściem, galerie, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie, rampy mogą przekroczyć tą linię o nie więcej niż 1,5 m,

2) przepisy odrębne – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

3) przeznaczenie terenu – planowany sposób użytkowania lub zagospodarowania terenu, który jest określony na danym terenie lub w obiekcie,

4) przeznaczenie podstawowe terenu – jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która dominuje (przeważa) w danym terenie lub obiekcie w sposób określony w ustaleniach planu,

5) przeznaczenie uzupełniające terenu – jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która może występować łącznie z przeznaczeniem podstawowym w sposób określony w ustaleniach planu, przy czym dopuszcza się nie realizowanie przeznaczenia uzupełniającego,

6) teren – część obszaru wyznaczona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczona symbolem,

7) infrastruktura techniczna – rozumie się przez to wszystkie sieci uzbrojenia technicznego oraz obiekty i urządzenia im towarzyszące,

8) komunikacja wewnętrzna – należy przez to rozumieć elementy komunikacji nie będące drogami publicznymi i drogami wewnętrznymi, w szczególności: dojścia i dojazdy, miejsca parkingowe, place manewrowe, wraz z zielenią oraz niezbędną infrastrukturą,

9) usługi – jest to działalność polegająca na: obsłudze firm, ludności, rzemiośle, bezpieczeństwu publicznym, usługach weterynaryjnych, rozrywce i handlu (o powierzchni sprzedaży do 2000m2) oraz działalność powiązana z obiektami produkcyjnymi, składowymi i magazynowymi z zakresu: oświaty, opieki zdrowotnej, administracji, łączności, gastronomii.

Rozdział 2.

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem tożsama z strefą ochrony konserwatorskiej „OW”,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) symbole określające przeznaczenie terenów,

5) stanowisko archeologiczne.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny.

§ 4. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenów i odpowiadające im symbole:

1) teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów / teren zabudowy usługowej – P/U,

2) teren rolniczy – R,

3) teren zieleni urządzonej – ZP,

4) teren zieleni nieurządzonej – Z,

5) teren wód powierzchniowych śródlądowych – WS,

6) teren komunikacji kolejowej – KK,

7) teren drogi publicznej – klasy głównej – KD-G,

8) teren drogi publicznej – klasy lokalnej – KD-L,

9) teren drogi publicznej – klasy dojazdowej – KD-D,

10) teren drogi wewnętrznej – KDW.

§ 5. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady kształtowania krajobrazu:

1) lokalizacja obiektów budowlanych na działce zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi oraz ustalonymi w planie liniami zabudowy,

2) na każdym terenie dopuszcza się lokalizację urządzeń budowlanych,

3) dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego, o których mowa w przepisach odrębnych.

§ 6. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

1) dla złóż rud miedzi: „Bytom Odrzański” RM 5239 i „Głogów” RM 6437 znajdujących się na obszarze objętym planem, obowiązują przepisy odrębne,

2) ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 302 „Pradolina Barycz-Głogów”, zgodnie z przepisami odrębnymi,

3) dotrzymanie standardów ochrony środowiska, określonych w przepisach odrębnych,

4) przeznaczenie powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleń,

5) zakaz przekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu, określonego przepisami odrębnymi.

§ 7. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej:

1) w strefie ochrony konserwatorskiej „OW”, dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi, wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi, dotyczącymi ochrony zabytków,

2) dla stanowisk archeologicznych, ujętych w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków: 1/43/68-19, 2/44/68-19, 3/45/68-19, 4/46/68-19, 5/47/68-19, 6/48/68-19, 10/32/68-19, 11/33/68-19, 25/23/68-19,33/42/68-19 ustala się ochronę zgodnie z przepisami odrębnymi, dotyczącymi ochrony zabytków,

3) nie wprowadza się ustaleń dla krajobrazów kulturowych ze względu na brak takich obszarów,

4) ze względu na brak dóbr kultury współczesnej nie ustala się ich ochrony.

§ 8. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1) powierzchnia działki:

a) dla terenów 1.P/U, 2.P/U, 3.P/U, 4.P/U, 5.P/U, 6.P/U nie może być mniejsza niż 1000m2, z wyłączeniem infrastruktury technicznej i komunikacji wewnętrznej, dla których nie ustala się minimalnej powierzchni działki,

b) dla pozostałych terenów nie ustala się minimalnej powierzchni działki,

2) szerokość frontu działki:

a) dla terenów 1.P/U, 2.P/U, 3.P/U, 4.P/U, 5.P/U, 6.P/U nie może być mniejsza niż 10 m, z wyłączeniem infrastruktury technicznej i komunikacji wewnętrznej, dla których nie ustala się minimalnej szerokości frontu działki,

b) dla pozostałych terenów nie ustala się minimalnej szerokości frontu działki,

3) kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogi:

a) dla terenów 1.P/U, 2.P/U, 3.P/U, 4.P/U, 5.P/U, 6.P/U nie może być mniejszy niż 50o, z wyłączeniem infrastruktury technicznej i komunikacji wewnętrznej, dla których nie ustala się kąta położenia granicy działki w stosunku do pasa drogi,

b) dla pozostałych terenów nie ustala się kąta położenia granicy działki w stosunku do pasa drogi.

§ 9. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1) dopuszcza się etapowanie budowy projektowanych i rozbudowy istniejących dróg w zakresie realizacji poszczególnych odcinków dróg oraz modernizacji ich parametrów, w tym budowy chodników i ścieżek rowerowych,

2) obsługa komunikacyjna poszczególnych terenów odbywać się będzie poprzez istniejący lub projektowany układ dróg,

3) lokalizacja miejsc parkingowych na terenie, na którym usytuowany jest obiekt, jakiemu te miejsca towarzyszą,

4) dla obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej ustala się minimum 1 miejsce parkingowe na 3 zatrudnionych,

5) lokalizacja miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 10. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów dystrybucyjnej infrastruktury technicznej:

a) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic i innych terenów publicznych,

b) odstępstwa od zasady, o której mowa w lit. a) dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tego ustalenia,

c) dopuszcza się etapowanie budowy projektowanych i rozbudowy istniejących systemów infrastruktury technicznej,

d) dopuszcza się przebudowę sieci uzbrojenia terenu, w tym kolidującej z planowanym zainwestowaniem,

e) dopuszcza się wydzielenie działek przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną, działki muszą mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej a ich wielkość powinna odpowiadać potrzebom,

f) dopuszcza się możliwość realizacji infrastruktury technicznej, jako towarzyszącej inwestycjom na terenach własnych inwestorów,

g) parametry infrastruktury technicznej należy dostosować do wymagań przepisów odrębnych,

2) zaopatrzenie w wodę:

a) z dystrybucyjnej sieci wodociągowej,

b) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących oraz budowę nowych dystrybucyjnych sieci wodociągowych,

c) dopuszcza się indywidualne ujęcia wody,

3) odprowadzanie ścieków:

a) odprowadzenie ścieków do dystrybucyjnej sieci kanalizacji sanitarnej lub przydomowych oczyszczalni ścieków lub zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących oraz budowę nowych sieci kanalizacji sanitarnej,

c) dopuszcza się lokalne oczyszczalnie ścieków,

4) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych obowiązują przepisy odrębne,

5) w zakresie melioracji: obowiązują przepisy odrębne,

6) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) dostawa energii elektrycznej z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych, sieci dystrybucyjnych napowietrznych, napowietrzno-kablowych i kablowych, wysokiego, średniego i niskiego napięcia,

b) dopuszcza się modernizację i rozbudowę istniejących oraz budowę nowych dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w formie linii napowietrznych, kablowych, napowietrzno-kablowych, wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz budowę stacji transformatorowych,

c) dopuszcza się wykonanie stacji transformatorowych w zależności od sposobu zagospodarowania terenów jako wbudowane lub obiekty wolnostojące na wydzielonych działkach lub na terenie własnym inwestora, z zapewnieniem dogodnego do nich dojazdu, dopuszcza się usytuowanie budynku stacji transformatorowej w granicy działki,

7) ustala się zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych w tym wykorzystujących energię wiatru o mocy mikroinstalacji,

8) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz z dystrybucyjnej sieci gazowej,

b) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących oraz budowę nowych dystrybucyjnych sieci gazowych,

9) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

a) ustala się zaopatrzenie w ciepło w oparciu o zasilanie:

- gazem,

- energią elektryczną,

- paliwami ciekłymi i stałymi,

- z odnawialnych źródeł energii o mocy do 100kW,

- z dystrybucyjnej sieci ciepłowniczej,

b) obowiązuje stosowanie instalacji o wysokiej sprawności spalania i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń, zgodnie z przepisami odrębnymi i aktami prawa miejscowego,

c) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych sieci ciepłowniczych,

10) w zakresie rozwoju systemu telekomunikacyjnego: ustala się rozbudowę i przebudowę istniejących oraz budowę nowych dystrybucyjnych sieci teletechnicznych, zgodnie z zapotrzebowaniem,

11) w zakresie gospodarki odpadami ustala się działania zgodnie z przepisami odrębnymi i aktami prawa miejscowego.

§ 11. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ograniczenia w użytkowaniu i zagospodarowaniu terenów:

1) wzdłuż terenów komunikacji kolejowej obowiązuje strefa ograniczonego użytkowania zgodnie z przepisami odrębnymi,

2) wzdłuż istniejących i planowanych linii elektroenergetycznych będących częścią sieci dystrybucyjnej ustala się pasy technologiczne o szerokości

a) 40 m dla linii napowietrznych WN (po 20 m od osi w obu kierunkach),

b) 15 m dla linii napowietrznych SN (po 7,5 m od osi w obu kierunkach),

c) 3 m dla linii napowietrznych nN (po 1,5 m od osi w obu kierunkach),

d) 3 m dla linii kablowych SN (po 1,5 m od osi w obu kierunkach),

e) 2 m dla linii kablowych nN (po 1 m od osi w obu kierunkach), ustalone w powyższy sposób szerokości pasów technologicznych nie są równoznaczne z pasami określonymi na potrzeby ustanawiania służebności przesyłu, które wyznacza się w oparciu o przepisy odrębne,

3) pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odległościach mniejszych niż:

a) 12,5 m w obu kierunkach od skrajnego przewodu linii WN,

b) 6 m w obu kierunkach od skrajnego przewodu linii SN,

c) 1 m w obu kierunkach od skrajnego przewodu linii nN, ustala się zakaz sadzenia drzew, krzewów i innej zielne o wysokości powyżej 3m.

 

Rozdział 3.

Ustalenia dla terenów

§ 12. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.P/U, 2.P/U, 3.P/U, 4.P/U, 5.P/U, 6.P/U ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) obiekty produkcyjne, składy i magazyny,

b) zabudowa usługowa – usługi,

2) uzupełniające:

a) gospodarka odpadami, z wyjątkiem wysypisk odpadów,

b) infrastruktura techniczna,

c) zieleń,

d) komunikacja wewnętrzna, parkingi,

e) garaże budynki gospodarcze,

f) bocznice kolejowe.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego, zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) dla terenu 1.P/U ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6 m, 10 m od linii rozgraniczającej tereny i jak na rysunku planu,

2) dla terenów 2.P/U, 4.P/U ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6 m od linii rozgraniczającej tereny i jak na rysunku planu,

3) dla terenu 3.P/U ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6 m, 8 m od linii rozgraniczającej tereny i jak na rysunku planu,

4) dla terenów 5.P/U, 6.P/U ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6 m, 18 m, 20 m od linii rozgraniczającej tereny i jak na rysunku

5) ustala się maksymalną ilość kondygnacji nadziemnych: cztery,

6) ustala się maksymalną wysokość zabudowy:

a) dla obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz infrastruktury technicznej na 30 m,

b) dla zabudowy usługowej na 25 m,

7) ustala się kształty dachów: płaski, stromy i inne, projektowane współcześnie formy i kształty dachów,

8) nie ustala wymagań dotyczących rodzajów pokrycia dachu,

9) dla obiektów produkcyjnych, składów i magazynów ustala się intensywności zabudowy: minimalną 0,01 maksymalną 6,0,

10) dla zabudowy usługowej ustala się intensywności zabudowy: minimalną 0,01 maksymalną 3,5,

11) dla obiektów infrastruktury technicznej ustala się intensywności zabudowy: minimalną 0,01 maksymalną 2,0,

12) ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki: 80%,

13) ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną na 5% powierzchni działki budowlanej,

14) dopuszcza się budynki garażowe i gospodarcze, o maksymalnej wysokości do 6m, o pokryciu i kształcie dachu nawiązującej do budynków przeznaczenia podstawowego.

§ 13. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.R, 2.R ustala się następujące

przeznaczenie:

1) podstawowe: rolniczy – grunty rolne,

2) uzupełniające: infrastruktura techniczna.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady kształtowania krajobrazu:

1) ustala się zakaz lokalizacji budynków,

2) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej, lokalizacja infrastruktury technicznej nie może naruszać przepisów odrębnych.

§ 14. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.ZP, 2.ZP, 3.ZP, 4.ZP ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: zieleń urządzona,

2) uzupełniające:

a) infrastruktura techniczna,

b) parkingi,

c) wody powierzchniowe śródlądowe.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego i przestrzeni publicznej, zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) na terenie 1.ZP, 3.ZP dopuszcza się wydzielenie wzdłuż ulic, pasa o szerokości maksymalnie 5 m z przeznaczaniem na lokalizację miejsc parkingowych,

2) dopuszcza się infrastrukturę techniczną, możliwość jej przebudowy lub rozbudowy oraz wymiany, z zastosowaniem dowolnej technologii wykonania,

3) dla infrastruktury technicznej ustala się:

a) maksymalną wysokość zabudowy na 5 m,

b) intensywności zabudowy: minimalną 0,1, maksymalną 0,8,

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej: 10%,

d) minimalną powierzchnię biologicznie czynną na 80% powierzchni działki budowlanej.

§ 15. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.Z, 2.Z, 3.Z, 4.Z, 5.Z ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: zieleń nieurządzona – zieleń naturalna o charakterze izolacyjnym,

2) uzupełniające:

a) zieleń urządzona,

b) infrastruktura techniczna,

c) urządzenia wodne

d) wody powierzchniowe śródlądowe.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego i przestrzeni publicznej, zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się infrastrukturę techniczną, możliwość jej przebudowy lub rozbudowy oraz wymiany,

z zastosowaniem dowolnej technologii wykonania,

2) dla infrastruktury technicznej ustala się:

a) maksymalną wysokość zabudowy na 5 m,

b) intensywności zabudowy: minimalną 0,1, maksymalną 0,8,

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej: 10%,

d) minimalną powierzchnię biologicznie czynną na 80% powierzchni działki budowlanej.

§ 16. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.WS, 2.WS,3.WS ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe wody powierzchniowe śródlądowe,

2) uzupełniające:

a) urządzenia wodne,

b) infrastruktura techniczna.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują przepisy odrębne.

§ 17. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.KK, 2.KK ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: teren komunikacji kolejowej,

2) uzupełniające: infrastruktura techniczna.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego i przestrzeni publicznej, zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu,

2) linie kolejowe wraz z niezbędną infrastrukturą,

3) zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,

4) kolejowe tereny zamknięte.

§ 18. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.KD-G ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: droga publiczna – klasy głównej (droga wojewódzka),

2) uzupełniające: infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, ustala się następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego i przestrzeni publicznej, zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających od 28 m do 38 m, zgodnie z rysunkiem planu – w dotychczasowej szerokości pasa drogowego,

2) obowiązują zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji określone w § 9 pkt 1,

3) zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi o drogach publicznych.

3. Teren, o którym mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego.

§ 19. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.KD-L, 2.KD-L, 3.KD-L ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: droga publiczna – klasy lokalnej,

2) uzupełniające: infrastruktura techniczna.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego i przestrzeni publicznej, zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) dla terenu 1.KD-L szerokość w liniach rozgraniczających od 12 m do 26 m oraz jak na rysunku planu,

2) dla terenu 2.KD-L szerokość w liniach rozgraniczających 25 m oraz jak na rysunku planu,

3) dla terenu 3.KD-L szerokość w liniach rozgraniczających 20 m oraz jak na rysunku planu,

4) obowiązują zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji określone w § 9 pkt 1,

5) zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi o drogach publicznych.

3. Tereny, o których mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego.

§ 20. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.KD-D, 2.KD-D ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: droga publiczna – klasy dojazdowej,

2) uzupełniające: infrastruktura techniczna.

2. Na terenach, o których mowa w ust.1, ustala się następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego i przestrzeni publicznej, zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) dla terenu 1.KD-D szerokość w liniach rozgraniczających od 17 m do 23 m oraz jak na rysunku planu,

2) dla terenu 2.KD-D szerokość w liniach rozgraniczających od 20 m do 24 m oraz jak na rysunku planu,

3) obowiązują zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji określone w § 9 pkt 1,

4) zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi o drogach publicznych,

3. Tereny, o których mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego.

§ 21. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.KDW ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: droga wewnętrzna,

2) uzupełniające: infrastruktura techniczna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, ustala się następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego, zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających 10m oraz jak na rysunku planu,

2) obowiązują zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji określone w § 9 pkt 1.

Rozdział 4.

Ustalenia końcowe

§ 22. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się dla terenów objętych planem następującą wielkości stawki procentowej 0,5%.

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:

Zbigniew Sienkiewicz

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/20

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 14 maja 2020 r.

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

W nawiązaniu do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945ze zm.) Rada Miejska w Głogowie stwierdza, co następuje:

            W trakcie wyłożenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Głogowie w obrębie XV „Biechów” i częściowo w obrębie XVI „Żukowice”, do publicznego wglądu (w okresie od 20.12.2019 r. do 10.01.2020 r.) oraz w terminie wyznaczonym na składanie uwag, ustalonym na dzień 24.01.2020 r., nie złożono żadnej uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu.

W związku z powyższym nie rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Głogowie w obrębie XV „Biechów” i częściowo w obrębie XVI „Żukowice”, ze względu na brak takich uwag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/198/20

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 14 maja 2020 r.

 

 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy będą finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków zewnętrznych.