Uchwała uchylona w całości wyrokiem WSA Sygn. Akt IISA/Wr 269/06 z dnia 21.02.2006 r.

UCHWAŁA Nr XXVIII/241/2005
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 19 kwietnia 2005 roku
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Starego Miasta w Głogowie - dz. nr 83

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz w związku z uchwałą nr XX/163/2004 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 18 czerwca 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie Rada Miejska w Głogowie uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Ustalenia ogólne

§ 1.

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie - dz. 83, zwana dalej planem, obejmuje teren położony w Głogowie w obrębie geodezyjnym 7 „Stare Miasto” działka nr 83.

2. Integralną częścią uchwały są:

1) rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik graficzny nr 1 do uchwały;

2) stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami studium stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;

3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały,

4) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały.

3. Przedmiotem planu są:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

10) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 ze zm.).

4. W planie nie wprowadza się ustaleń w zakresie:

1) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym - nie dotyczy;

2) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na brak występowania takich terenów;

3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - nie dotyczy;

 

§ 2.

Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:

przepisy szczególne - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

przeznaczenie terenu lub obiektu - kategorie form zagospodarowania lub działalności lub grupy tych kategorii, które jako jedyne są dopuszczone na danym terenie lub w obiekcie;

przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu - jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która powinna dominować w danym terenie lub obiekcie w sposób określony w ustaleniach planu;

przeznaczenie uzupełniające terenu lub obiektu - jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu;

teren - obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem;

uchwała - niniejsza uchwała;

urządzenia towarzyszące obiektom budowlanym - urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki.

 

§ 3.

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

granice obszaru objętego planem;

linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

symbole określające przeznaczenie terenów;

2. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny.

 

§ 4.

Ustala się następujące wymogi dotyczące przeznaczenia uzupełniającego:

1) dostosowanie do charakteru i wymagań przeznaczenia podstawowego;

2) przeznaczenie uzupełniające nie może przekroczyć 30% powierzchni terenu;

 

§ 5.

Na terenie objętym planem obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania środowiska:

1) obowiązuje zakaz lokalizacji punktowych i powierzchniowych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza;

2) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód gruntowych i gruntu ze względu na ochronę Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 302 Pradolina Barycz-Głogów;

3) zorganizowany sposób odprowadzania ścieków do systemu ogólnospławnego i pełno-profilowe ich oczyszczanie;

4) wszystkie wody opadowe zanieczyszczone substancjami chemicznymi lub ropopochodnymi muszą być oczyszczone na terenie inwestora przed odprowadzeniem ich do odbiornika;

5) powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone przeznaczyć na różne formy zieleni z elementami małej architektury;

6) należy dążyć do kompensacji powierzchni biologicznie czynnych;

 

§ 6.

1. Na terenie objętym planem obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony środowiska kulturowego:

1) strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej;

2) strefa ścisłej ochrony archeologicznej;

3) strefa obserwacji archeologicznej;

2. Na terenie objętym planem na wszelkie prace budowlane i roboty ziemne należy uzyskać zezwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Rozdział 2
Ustalenia dla terenów

 

§ 7.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8 UP ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) plac publiczny;

b) miejsce organizowania imprez masowych

2) uzupełniające - zieleń urządzona;

Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) zakazuje się wznoszenia budynków z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2),

2) dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych związanych bezpośrednio z organizacją imprez masowych;

Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) ukształtowanie zieleni, oświetlenia, nawierzchni i elementów małej architektury uwzględniające ekspozycje bryły kościoła p.w. Św. Mikołaja,

2) symboliczne zaakcentowanie pierwotnego kształtu Rynku;

3) obowiązek odtworzenia historycznych linii zabudowy i parcelacji działek w posadzce;

4) w miarę możliwości odtworzenie historycznych elementów małej architektury;

Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd do terenu od strony ul. Parafialnej i ul. Mikołaja;

Rozdział 3
Ustalenia ogólne i szczegółowe w zakresie infrastruktury technicznej

§ 8.

Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8 UP w infrastrukturę techniczną - wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w wodę, gaz, energie elektryczną, odprowadzania ścieków oraz lokalizacji innych urządzeń technicznych wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci.

 

§ 9.

Na obszarze objętym planem w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) dostawa wody z miejskiej sieci wodociągowej,

2) przebudowa bądź modernizacja wyeksploatowanych przewodów wodociągowych;

3) budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w układach pierścieniowych, zapewniających ciągłość dostawy wody do odbiorców;

4) przełożenie istniejących przewodów wodociągowych kolidujących z planowanym zagospodarowaniem terenu.

 

§ 10.

Na obszarze objętym planem w zakresie odprowadzenia ścieków bytowo-komunalnych
ustala się:

1) utrzymanie systemu kanalizacji ogólnospławnej;

2) odprowadzenie ścieków do kanalizacji ogólnospławnej na warunkach określonych przez właściciela sieci;

3) renowację, wymianę oraz przebudowę kolizyjnych odcinków istniejącej kanalizacji ogólnospławnej wraz z remontem ulic przeprowadzonych przez zarządcę dróg.

 

§ 11.

Na obszarze objętym planem w zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala się:

1) odprowadzenie wód opadowych, do istniejącej i planowanej kanalizacji ogólnospławnej, na warunkach określonych przez właściciela sieci;

2) objęcie systemami odprowadzającymi wody opadowe terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8 UP;

3) obowiązek neutralizacji substancji ropopochodnych i chemicznych jeżeli takie wystąpią;

4) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami, o których mowa w pkt. 3.

 

§ 12.

Na obszarze objętym planem w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

1) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej niskiego ciśnienia;

2) modernizacja lub przebudowa istniejących gazociągów niskiego ciśnienia ze względu na ich stan techniczny;

3) rozbudowa sieci rozdzielczej na terenach zabudowy wyznaczonej planem.

 

§ 13.

Na obszarze objętym planem w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

1) rozbudowę i budowę: linii kablowych niskiego napięcia;

2) linie elektroenergetyczne należy prowadzić wzdłuż układów komunikacyjnych, dopuszcza się inny sposób prowadzenia tych linii po uzyskaniu zgody zarządcy linii i właściciela działek, przez które linie będą prowadzone;

3) w przypadku wystąpienia kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej z planowanym zagospodarowaniem koszty usunięcia kolizji ponosi wnioskodawca zmiany zagospodarowania terenu;

4) dla potrzeb funkcjonowania placu przewiduje się budowę przyłączy kablowych niskiego napięcia;

 

§ 14.

Na terenie objętym planem w zakresie usług telekomunikacyjnych ustala się:

1) dąży się do lokalizowania sieci telekomunikacyjnych we wspólnych kanałach zbiorczych w porozumieniu ze wszystkimi operatorami sieci;

2) przebudowa istniejących sieci i urządzeń telekomunikacyjnych kolidujących z planowanym zagospodarowaniem terenu; 

 

§ 15.

1. Na obszarze objętym planem w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w odrębnych przepisach szczegółowych i gminnych.

2. Na obszarze objętym planem obowiązuje lokalizacja punktów gromadzenia odpadów na czas organizowanych imprez masowych.

 

Rozdział 4
Przepisy końcowe 

§ 16.

Na podstawie art. 15 ust. 2, pkt 12 i art. 36 ust 4, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zmianą) ustala się wielkość stawki procentowej na 5%. 

§ 17.

Wyznacza się obszar przeznaczony do realizacji celu publicznego - teren placu publicznego 8 UP.

 

§ 18.

W obszarze objętym niniejszym planem traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Głogowie Nr V/45/99 z dnia 23 lutego 1999r. (Dziennik Urzędowy Dolnośląskiego z dnia 25 czerwca 1999 roku Nr 15, poz. 695) zmieniony przez Radę Miejską uchwałami nr XXVI/344/2001 z 6 lutego 2001r. (D.U. Woj. Dolnośląskiego Nr 29 poz. 299 z 9 kwietnia 2001r) i nr XXXIX/488/2002 z 28 maja 2002r (Dz. U. Woj. Dolnośląskiego Nr 163 poz. 2229 z 29 lipca 2002r).

§ 19.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m. Głogowa.

 

§ 20.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Eugeniusz Patyk

Publikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, dnia 30 maja 2005 r., Nr 95, poz. 2074.