Uchwałą nr XLV/450/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 16 stycznia 2018 wprowadzono zmiany w części tekstowej planu oznaczone kolorem niebieskim.
Zobacz tekst bez wprowadzonych zmian.

 

UCHWAŁA Nr XXVIII/240/2005
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 19 kwietnia 2005 roku
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Śródmieścia w Głogowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art.20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz w związku z uchwałą nr XX/162/2004 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 18 czerwca 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie Rada Miejska w Głogowie uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Ustalenia ogólne

§ 1.

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie zwana dalej planem, obejmuje tereny położone w Głogowie:

1) w obrębie geodezyjnym 2 „Matejki”:

a) działki 4-15;

b) części działki 196;

c) części działki 107;

d) działki nr 213/1-213/5, 213/11 i części działek 213/10 i213/12;

e) działki nr 70/2, 70/3, 70/8, 71/1, 71/2, 71/3, 71/4 i część działek 70/9, 70/7, 71/6 i 71/7;

2) w obrębie geodezyjnym 4 „Chrobry:

a) teren ograniczony od północy granicami działek 90/1 i 90/2 oraz ul. Jedności Robotniczej, ul. Grunwaldzką i B. Głowackiego;

b) teren ograniczony od zachodu i północy ul. B. Głowackiego i ul. Grunwaldzką oraz granicami działek 175, 188/1;

c) działki nr 112/2-112/7 i część działki nr 112/1;

2. Integralną częścią uchwały są::

1) rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik graficzny nr 1 do uchwały;

2) stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami studium stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;

3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały,

4) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały.

3. Przedmiotem planu są:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi;

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

11) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 ze zm.).

4. W planie nie wprowadza się ustaleń w zakresie:

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na brak występowania takich terenów;

2) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - nie dotyczy;

§ 2.

Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:

nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu;

obszar zabudowany - obszar zajęty przez budynek lub budynki, ograniczony zewnętrznym obrysem ścian zewnętrznych w jego rzucie o największej powierzchni;

wskaźnik intensywności zabudowy terenu - stosunek sumy powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków liczonej w zewnętrznym obrysie ścian bez uwzględnienia balkonów, loggii i tarasów do powierzchni terenu;

przepisy szczególne - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

przeznaczenie terenu lub obiektu - kategorie form zagospodarowania lub działalności lub grupy tych kategorii, które jako jedyne są dopuszczone na danym terenie lub w obiekcie;

przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu - jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która powinna dominować w danym terenie lub obiekcie w sposób określony w ustaleniach planu;

przeznaczenie uzupełniające terenu lub obiektu - jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu;

teren - obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem;

uchwała - niniejsza uchwała;

urządzenia towarzyszące obiektom budowlanym - urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki.

 

§ 3.

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

oznaczenia ogólne:

granice obszaru objętego planem;

linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

symbole określające przeznaczenie terenów;

oznaczenia regulacyjne - nieprzekraczalne linie zabudowy;

oznaczenia szczegółowe:

a) klasy ulic;

b) szpaler drzew;

2. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny.

 

§ 4.

Ustala się następujący sposób zagospodarowania terenu i kompozycji urbanistycznej:

1) możliwość lokalizowania funkcji pod warunkiem zapewnienie miejsc postojowych na terenie własnym inwestora w ilości wynikającej z prowadzonej działalności, z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w Rozdziale 2;

2) obowiązuje zakaz wznoszenia garaży i budynków gospodarczych wolnostojących, z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w Rozdziale 2;

3) lokalizacja obiektów budowlanych na działce zgodnie z przepisami szczególnymi;

4) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę, remont lub rozbiórkę istniejącej zabudowy zgodnie z przepisami szczególnymi

§ 5.

Ustala się następujące wymogi dotyczące przeznaczenia uzupełniającego:

1) dostosowanie do charakteru i wymagań przeznaczenia podstawowego;

2) przeznaczenie uzupełniające nie może przekroczyć 30% powierzchni terenu, z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w Rozdziale 2;

§ 6.

Na terenie objętym planem obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania środowiska:

1) obowiązuje zakaz lokalizacji punktowych i powierzchniowych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza;

2) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód gruntowych i gruntu ze względu na ochronę Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 302 Pradolina Barycz-Głogów;

3) zorganizowany sposób odprowadzania ścieków do systemu ogólnospławnego i pełno-profilowe ich oczyszczanie;

4) wszystkie wody opadowe zanieczyszczone substancjami chemicznymi lub ropopochodnymi muszą być oczyszczone na terenie inwestora przed odprowadzeniem ich do odbiornika;

5) należy dążyć do stosowania nieuciążliwych dla środowiska źródeł ciepła, dopuszcza się możliwość podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, wykorzystania energii elektrycznej lub paliw płynnych i gazowych;

6) obowiązek urządzenia parkingów o powierzchni utwardzonej z jednoczesnym ujęciem wszystkich ścieków z terenu parkingu;

7) zminimalizowanie wycinki drzewostanu;

8) powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone przeznaczyć na różne formy zieleni z elementami małej architektury;

9) należy dążyć do kompensacji powierzchni biologicznie czynnych;

10) obowiązuje dotrzymanie dopuszczalnego poziomu hałasu, określonego przepisami szczególnymi;

§ 7.

1. Na terenie 61 MW obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony środowiska kulturowego - strefa „B” ochrony konserwatorskiej.

2. Na terenie objętym planem w trakcie prowadzenia prac ziemnych w rejonie występowania stanowisk archeologicznych należy zapewnić nadzór archeologiczny, w razie konieczności należy przeprowadzić archeologiczne badania ratownicze. Koszty tych prac archeologicznych i wykopaliskowych ponosi inwestor. Na tego typu prace należy uzyskać zezwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

Rozdział 2
Ustalenia dla terenów

§ 8.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3 U ustala się następujące przeznaczenie:

podstawowe: usługi handlu detalicznego w obiektach budowlanych o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m² z wyłączeniem sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów mechanicznych;

uzupełniające:

przedstawicielstwa handlowe

usługi gastronomii;

banki

poczta;

biura;

parking, garaż wielopoziomowy, podziemny lub nadziemny;

usługi rzemiosła nieuciążliwego;

mieszkania funkcyjne;

salony samochodowe,

działalność związana z obsługą firm i finansami,

zieleń urządzona,

parkingi terenowe,

Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

dla funkcji usług handlu detalicznego obszar zabudowy nie może przekroczyć 60% powierzchni terenu;

obowiązek wyeksponowania zabudowy od strony Al. Wolności;

obowiązek zaakcentowania stref wejściowych do obiektów zlokalizowanych od strony al. Wolności;

obowiązek wbudowania obiektów technicznych w obiekty trwałe,

wysokość zabudowy mierzona od poziomu terenu do górnych krawędzi gzymsów lub okapów nie może być większa niż 12m i 3 kondygnacje;

dopuszcza się wprowadzenie podcieni - arkad od strony al. Wolności;

Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

zakaz lokalizacji garaży wolnostojących, budynków gospodarczych, wiat, obiektów budowlanych o funkcji przemysłowej oraz tymczasowych obiektów usługowych;

dopuszcza się scalenie nieruchomości;

od strony terenu oznaczonego symbolem 2 UP w uchwale, o której mowa w § 30, obowiązek nasadzenia szpaleru drzew zimozielonych, jak na rysunku planu;

obowiązek przeznaczenia co najmniej 10% powierzchni terenu na zieleń - powierzchnię biologicznie czynną;

zakaz lokalizowania parkingu oraz uciążliwych elementów inwestycji od strony terenu oznaczonego symbolem 2 UP w uchwale, o której mowa w § 30,

obowiązek zazielenienia parkingów terenowych,

należy zapewnić co najmniej 30 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych na każde 1000 m² powierzchni użytkowej zabudowy,

Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd do terenu od strony al. Wolności.

§ 9.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 29 UC/MW ustala się, jako łączne lub alternatywne następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) usługi komercyjne nieuciążliwe;

b) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

2) uzupełniające (dla zabudowy mieszkaniowej):

a) usługi handlu detalicznego;

b) usługi ochrony zdrowia i usługi opieki społecznej;

c) usługi gastronomii;

d) biura;

e) parking, garaż

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy;

1) nieprzekraczalna linia zabudowy, jak na rysunku planu,

2) dla funkcji usług komercyjnych obszar zabudowy nie może przekroczyć 40% powierzchni terenu;

3) dopuszczalna przebudowa lub rozbudowa obiektu z zachowaniem jednolitej formy architektonicznej;

4) w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej dopuszcza się przeznaczenie parteru na usługi;

5) forma nowej zabudowy powinna być zindywidualizowana i zharmonizowana z otoczeniem, pożądane dachy spadziste, symetryczne, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) zakaz lokalizacji garaży wolnostojących, budynków gospodarczych, wiat oraz tymczasowych obiektów usługowych;

2) obowiązek przeznaczenia co najmniej 10% powierzchni terenu na zieleń - powierzchnię biologicznie czynną;

3) obowiązek zazielenienia parkingów terenowych,

4) w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej należy zapewnić co najmniej 1,5 stanowiska postojowego dla samochodów osobowych na każde mieszkanie,

5) w przypadku realizacji usług komercyjnych należy zapewnić co najmniej 20 miejsc postojowych na każde 1000m2 powierzchni użytkowej zabudowy;

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd do terenu od strony ul. Marii Curie-Skłodowskiej.

§ 10.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 37.1 UP/UC ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: usługi publiczne z możliwością docelowej zmiany na usługi komercyjne - centrotwórcze.

2) uzupełniające:

a) usługi gastronomii;

b) parking

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) teren należy powiązać funkcjonalnie z terenem sąsiednim, oznaczonym symbolem 37 UC w uchwale o której mowa w § 30, jako jego integralną część,

2) zakaz lokalizacji garaży wolnostojących, budynków gospodarczych, wiat oraz tymczasowych obiektów usługowych;

3) obowiązek przeznaczenia terenu na zieleń - powierzchnię biologicznie czynną oraz komunikację wewnętrzną,

4) dopuszcza się realizację miejsc postojowych dla potrzeb przedszkola

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd do terenu od strony al. Wolności.

§ 11.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 37.2 ZP ustala się następujące przeznaczenie podstawowe: zieleń publiczna urządzona (zieleń parkowa - skwer).

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) obowiązek przeznaczenia terenu na zieleń - powierzchnię biologicznie czynną z zachowaniem istniejącego wjazdu na teren przedszkola;

2) zakaz zabudowy terenu obiektami kubaturowymi, w tym tymczasowymi obiektami handlowo -usługowymi oraz lokalizacji urządzeń reklamowych;

3) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, w tym związanych z drogą publiczną (ławeczki, kosze na odpadki) oraz gabloty ogłoszeniowe;

4) dopuszcza się możliwość włączenia skweru w pas drogowy al. Wolności.

§ 12.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 40 UC ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: usługi komercyjne nieuciążliwe, w tym:

a) przedstawicielstwa handlowe,

b) działalność związana z obsługą firm i finansami,

c) biura;

d) handel detaliczny

e) usługi gastronomii;

f) poczta;

g) usługi rzemiosła nieuciążliwego;

2) uzupełniające - zabudowa mieszkaniowa;

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) zespół zwartej zabudowy z ekspozycją od strony al. Wolności i ul. B. Głowackiego;

2) nieprzekraczalna linia zabudowy, jak na rysunku planu;

3) każdy segment zespołu winien nawiązać bryłą, stolarką okienną i drzwiową oraz charakterem elewacji do zabudowy sąsiedniej, zastosować ciemno klinkierowe elementy wystroju zewnętrznego elewacji, dach budynku, dla segmentów skrajnych kopertowy a dla pozostałych dwuspadowy, o jednolitym nachyleniu, dach należy pokryć dachówka ceramiczną;

4) obowiązek zaakcentowania stref wejściowych do obiektów zlokalizowanych od strony ul. B. Głowackiego;

5) liczba kondygnacji zabudowy to: parter i poddasze użytkowe, z dopuszczeniem piwnic; dopuszcza się dwie kondygnacje naziemne plus poddasze użytkowe, bez przekraczania odpowiednio poziomu kalenicy, podstawy okapu dachu i kąta jego nachylenia, jak w segmentach zrealizowanych;

6) możliwość lokalizacji funkcji mieszkalnej na piętrze i poddaszach użytkowych;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) obowiązek zazielenienia terenów niezabudowanych;

2) w zależności od lokalnych uwarunkowań dopuszcza się 1 stanowisko postojowe dla samochodów osobowych dla każdej nieruchomości;

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd do terenu od strony ul. B. Głowackiego.

§ 13.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 51 KSG/UC ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) zespół garaży, garaże wbudowane w usługi lub garaż wielopoziomowy;

b) usługi komercyjne nieuciążliwe;

2) uzupełniające:

a) usługi rzemiosła nieuciążliwego;

b) parkingi,

c) salony samochodowe,

d) zieleń urządzona,

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) dla funkcji usług komercyjnych obszar zabudowy nie może przekroczyć 80% powierzchni terenu;

2) obowiązek wyeksponowania zabudowy od strony ul. Wojska Polskiego;

3) wysokość zabudowy mierzona od poziomu terenu do górnych krawędzi gzymsów lub okapów nie może być większa niż 15m,

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) zakaz lokalizacji, budynków gospodarczych, wiat oraz obiektów budowlanych o funkcji przemysłowej;

2) obowiązek zazielenienia terenów niezabudowanych,

3) obowiązek zazielenienia parkingów terenowych,

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: - dojazd do terenu od strony ul. B. Głowackiego, dopuszcza się dojazd do terenu od strony ul. Wojska Polskiego po uzgodnieniu z właściwym zarządcą drogi.

§ 14.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 61 MW ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2) uzupełniające:

a) usługi handlu detalicznego;

b) usługi rzemiosła nieuciążliwego;

c) zieleń urządzona,

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy, jak na rysunku planu,

2) dla zabudowy mieszkaniowej wskaźnik intensywności zabudowy terenu nie może przekroczyć 1.5;

3) wysokość zabudowy mierzona od poziomu terenu do górnych krawędzi gzymsów lub okapów nie może być większa niż w zabudowie sąsiedniej;

4) dopuszcza się lokalizowanie usług nieuciążliwych w parterach budynków, z wykreowaniem wejścia poprzez odpowiednie oświetlenie i małą architekturę a od strony ul. Jedności Robotniczej także w piwnicach;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) należy zachować istniejące ogródki przydomowe i małą architekturę;

2) zakaz lokalizacji garaży wolnostojących, garaży w piwnicach, budynków gospodarczych oraz wiat;

3) dopuszcza się garaże indywidualne w formie zespołu garaży pod warunkiem sporządzenia szczegółowej koncepcji zagospodarowania terenu;

4) obowiązek przeznaczenia co najmniej 10% powierzchni terenu na zieleń - powierzchnię biologicznie czynną;

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: - dojazd do terenu od strony ul. Grunwaldzkiej i ul. B. Głowackiego;

§ 15.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 62 ZP ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) zieleń publiczna urządzona;

b) park;

c) ogrody - zieleńce;

d) arboreta;

2) uzupełniające - tereny sportu i rekreacji,

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) zakazuje się wznoszenia, rozbudowy i nadbudowy obiektów budowlanych z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2),

2) dopuszcza się lokalizację obiektów parkowych typu: ogród zimowy, altana, pergola, boiska terenowe, place zabaw dla dzieci;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) obowiązek urządzenia alejek i ścieżek pieszych;

2) obowiązek starannego kształtowania elementów małej architektury i oświetlenia,

3) obowiązek całościowego opracowania projektu zagospodarowania z oświetleniem i małą architekturą;

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: - dojazd do terenu od strony ul. Grunwaldzkiej i ul. B. Głowackiego;

§ 16.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 78.1 UC ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe usługi komercyjne nieuciążliwe w tym:

a) banki,

b) przedstawicielstwa handlowe,

c) działalność związana z obsługą firm i finansami,

d) biura;

2) uzupełniające:

a) usługi gastronomii;

b) poczta;

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy, jak na rysunku planu,

2) dla funkcji usług komercyjnych obszar zabudowy nie może przekroczyć 40% powierzchni terenu;

3) obowiązek wyeksponowania zabudowy i zaakcentowania stref wejściowych od strony ul. Słowiańskiej,

4) wysokość nowej zabudowy mierzona od poziomu terenu do górnych krawędzi gzymsów lub okapów nie może być większa niż w zabudowie sąsiedniej;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) zakaz lokalizacji garaży wolnostojących, budynków gospodarczych oraz wiat;

2) obowiązek przeznaczenia co najmniej 10% powierzchni terenu na zieleń - powierzchnię biologicznie czynną;

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd do terenu od strony terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 78.4 KDW.

 

§ 17.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 78.2 MW ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2) uzupełniające - zieleń urządzona,

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy, jak na rysunku planu,

2) wskaźnik intensywności zabudowy terenu nie może przekroczyć 1.5;

3) wysokość nowej zabudowy mierzona od poziomu terenu do górnych krawędzi gzymsów lub okapów nie może być większa niż w zabudowie sąsiedniej;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) zakaz lokalizacji budynków gospodarczych i wiat;

2) obowiązek przeznaczenia co najmniej 10% powierzchni terenu na zieleń - powierzchnię biologicznie czynną;

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: - dojazd do terenu od strony terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 78.4 KDW

 

§ 18.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 78.3 E ustala się następujące przeznaczenie - teren infrastruktury technicznej elektroenergetyki.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy - rozbudowa lub modernizacja obiektu możliwa tylko w granicach terenu;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu - teren wygrodzić; niezabudowaną część przeznacza się na dojścia, dojazd i zieleń niską;

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: - dojazd do terenu od strony terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 78.4 KDW

 

§ 19.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 78.4 KDW ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: ulica wewnętrzna.

2) uzupełniające: garaże, obiekty infrastruktury technicznej;

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu

2) chodnik, oświetlenie i zieleń w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

 

Rozdział 3
Ustalenia ogólne i szczegółowe w zakresie infrastruktury technicznej

§ 20.

Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:

1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic;

2) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt. 1 dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tego ustalenia;

3) przebudowę sieci uzbrojenia terenu kolidującej z planowanym zainwestowaniem, na warunkach określonych przez właściciela sieci;

4) realizacja układu komunikacyjnego powinna obejmować kompleksową realizację uzbrojenia technicznego;

5) wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energie elektryczną, odprowadzania ścieków oraz lokalizacji innych urządzeń technicznych na terenach określonych w § 1. uchwały wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci.

 

§ 21.

Na obszarze objętym planem w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) dostawa wody z miejskiej sieci wodociągowej,

2) rozbudowa sieci wodociągowej na obszary zabudowy wyznaczonej planem;

3) przebudowa bądź modernizacja wyeksploatowanych przewodów wodociągowych;

4) budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w układach pierścieniowych, zapewniających ciągłość dostawy wody do odbiorców;

5) przełożenie istniejących przewodów wodociągowych kolidujących z planowanym zagospodarowaniem terenu.

 

§ 22.

Na obszarze objętym planem w zakresie odprowadzenia ścieków bytowo-komunalnych ustala się:

1) utrzymanie systemu kanalizacji ogólnospławnej;

2) odprowadzenie ścieków z istniejącej i wyznaczonej planem zabudowy do kanalizacji ogólnospławnej na warunkach określonych przez właściciela sieci;

3) renowację, wymianę oraz przebudowę kolizyjnych odcinków istniejącej kanalizacji ogólnospławnej wraz z remontem ulic przeprowadzonych przez zarządcę dróg.

 

§ 23.

Na obszarze objętym planem w zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala się:

1) odprowadzenie wód opadowych, do istniejącej i planowanej kanalizacji ogólnospławnej, na warunkach określonych przez właściciela sieci;

2) objęcie systemami odprowadzającymi wody opadowe wszystkich terenów zabudowanych i utwardzonych;

3) obowiązek neutralizacji substancji ropopochodnych i chemicznych jeżeli takie wystąpią;

4) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami, o których mowa w pkt. 3.

 

Na obszarze objętym planem w zakresie wód opadowych i roztopowych ustala się wymóg ich odprowadzania:

1) z powierzchni nieutwardzonych dopuszczenie do gruntu w miejscu ich powstawania, w granicy własnej nieruchomości, w sposób zapewniający ochronę wód podziemnych, powierzchniowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami odrębnymi z uwzględnieniem pkt 4;

2) z powierzchni utwardzonych, w tym dróg i parkingów do sieci kanalizacji deszczowej, z uwzględnieniem pkt 3, 4;

3) do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej lub w

przypadku braku możliwości korzystania z istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, dopuszczenie odprowadzania wód opadowych i roztopowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych, zbiorników retencyjnych lub urządzeń rozsączających, w sposób zapewniający ochronę wód podziemnych, powierzchniowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami odrębnymi, dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych niepochodzących z powierzchni zanieczyszczonych systemem kanalizacji ogólnospławnej do miejskiej oczyszczalni ścieków;

4) możliwość retencjonowania i rozsączania wód opadowych na terenach zlokalizowanych w sąsiedztwie istniejącej drogi krajowej nr 12 nie może powodować niszczenia lub uszkodzenia drogi i jej urządzeń oraz zmniejszać jej trwałości, a w szczególności ustala się zakaz odprowadzania wody i ścieków z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub zakładowych do rowów przydrożnych lub na jezdnię drogi krajowej nr 12.

 

§ 24.

Na obszarze objętym planem w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

1) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej niskiego ciśnienia;

2) modernizacja lub przebudowa istniejących gazociągów niskiego ciśnienia ze względu na ich stan techniczny;

3) rozbudowa sieci rozdzielczej na terenach zabudowy wyznaczonej planem.

 

§ 25.

Na obszarze objętym planem w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:

1) dopuszcza się:

a) zaopatrzenie z miejskiej sieci ciepłowniczej poprzez rozbudowę istniejącej sieci na obszar zabudowy wyznaczony planem;

b) ogrzewanie gazem z sieci miejskiej, energią elektryczną, paliwami płynnymi (lecz jedynie olejem lekkim) lub źródłami energii odnawialnej;

2) stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;

3) przebudowa przewodów ciepłowniczych kolidujących z zabudową wyznaczoną planem.

 

§ 26.

Na obszarze objętym planem w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

1) rozbudowę i budowę: stacji transformatorowych, linii kablowych, napowietrznych lub napowietrzno-kablowych, średniego i niskiego napięcia;

2) linie elektroenergetyczne należy prowadzić wzdłuż układów komunikacyjnych, dopuszcza się inny sposób prowadzenia tych linii po uzyskaniu zgody zarządcy linii i właściciela działek, przez które linie będą prowadzone;

3) w przypadku wystąpienia kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej z planowanym zagospodarowaniem koszty usunięcia kolizji ponosi wnioskodawca zmiany zagospodarowania terenu;

4) dla zasilania działek objętych planem przewiduje się budowę przyłączy napowietrznych lub kablowych niskiego napięcia;

§ 27.

Na terenie objętym planem w zakresie usług telekomunikacyjnych ustala się:

1) należy dążyć do lokalizowania sieci telekomunikacyjnych we wspólnych kanałach zbiorczych w porozumieniu ze wszystkimi operatorami sieci;

2) przebudowę istniejących sieci i urządzeń telekomunikacyjnych kolidujących z planowanym zagospodarowaniem terenu;

3) dopuszcza się lokalizowanie na dachach anten nie wyższych niż 4 m;

 

§ 28.

1. Na obszarze objętym planem w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w odrębnych przepisach szczegółowych i gminnych.

2. Na obszarze objętym planem obowiązuje lokalizacja punktów gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych, w tym dla potrzeb wdrożenia selektywnej zbiórki odpadów, w każdym kwartale zabudowy wielorodzinnej.

 

Rozdział 4
Przepisy końcowe

§ 29.

Na podstawie art. 15 ust. 2, pkt 12 i art. 36 ust 4, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zmianą) ustala się wielkość stawki procentowej, na 30%.

 

§ 30.

W obszarze objętym niniejszym planem traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie, przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Głogowie Nr XLVII/390/98 z dnia 24 marca 1998r, (Dz. U. Województwa Legnickiego z dnia 11 maja 1998r. Nr 10, poz. 94), zmieniony przez Radę Miejską uchwałą Nr VII/56/2003 z 29 kwietnia 2003r. (Dz. U. Wojewódzkiego Dolnośląskiego Nr 77 poz. 1649 z 10 czerwca 2003r.).

 

§ 31.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m. Głogowa.

 

§ 32.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Eugeniusz Patyk

 

Publikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, dnia 30 maja 2005 r., Nr 95, poz. 2073.