UCHWAŁA Nr XXVIII/242/2005
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 19 kwietnia 2005 roku
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art.20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz w związku z uchwałą Nr XVII/140/2004 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie, zmienioną uchwałą Nr XXII/176/2004 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 września 2004 r., Rada Miejska w Głogowie uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Ustalenia ogólne

§ 1.

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie zwana dalej planem, obejmuje tereny położone w Głogowie w obrębie geodezyjnym 1 „Nadodrze”:

a) działki 23/12, 26/9, 26/10 i część działki 224/1;

b) działkę 63/9;

c) działki nr 196 i 149/10;

d) działki 56/2 i 57 oraz części działek nr 56/1, 58 i 152.

2. Integralną częścią uchwały są:

1) rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik graficzny nr 1 i nr 2 do uchwały;

2) stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami studium stanowiące załącznik nr 3 do uchwały;

3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag, stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały;

4) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały.

3. Przedmiotem planu są:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

10) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 ze zm.).

4. W planie nie wprowadza się ustaleń w zakresie:

1) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym - nie dotyczy;

2) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na brak występowania takich terenów;

3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - nie dotyczy;

§ 2.

Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:

1) dominanta - obiekt budowlany lub jego część, który koncentruje uwagę obserwatorów;

2) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu;

3) obszar zabudowany - obszar zajęty przez budynek lub budynki, ograniczony zewnętrznym obrysem ścian zewnętrznych w jego rzucie o największej powierzchni;

4) przepisy szczególne - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

5) przeznaczenie terenu lub obiektu - kategorie form zagospodarowania lub działalności lub grupy tych kategorii, które jako jedyne są dopuszczone na danym terenie lub w obiekcie;

6) przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu - jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która powinna dominować w danym terenie lub obiekcie w sposób określony w ustaleniach planu;

7) przeznaczenie uzupełniające terenu lub obiektu - jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu;

8) teren - obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem;

9) uchwała - niniejsza uchwała;

10) urządzenia towarzyszące obiektom budowlanym - urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki.

 

§ 3.

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) oznaczenia ogólne:

a) granice obszaru objętego planem;

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

c) symbole określające przeznaczenie terenów;

2) oznaczenia regulacyjne - nieprzekraczalne linie zabudowy;

3) oznaczenia szczegółowe:

a) klasy ulic;

b) szpaler drzew;

c) dominanty architektoniczne;

2. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny.

 

§ 4.

Ustala się następujący sposób zagospodarowania terenu i kompozycji urbanistycznej:

1) możliwość lokalizowania funkcji pod warunkiem zapewnienia miejsc postojowych na terenie własnym inwestora w ilości wynikającej z prowadzonej działalności;

2) lokalizacja obiektów budowlanych na działce zgodnie z przepisami szczególnymi;

3) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę, montaż, remont lub rozbiórkę istniejącej zabudowy zgodnie z przepisami szczególnymi;

§ 5.

Ustala się następujące wymogi dotyczące przeznaczenia uzupełniającego:

1) dostosowanie do charakteru i wymagań przeznaczenia podstawowego;

2) przeznaczenie uzupełniające nie może przekroczyć 30% powierzchni terenu;

 

§ 6.

Na terenie objętym planem obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania środowiska:

1) obowiązuje zakaz lokalizacji punktowych i powierzchniowych źródeł ponadnormatywnej emisji zanieczyszczeń powietrza;

2) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód gruntowych i gruntu ze względu na ochronę Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 302 Pradolina Barycz-Głogów;

3) zorganizowany sposób odprowadzania ścieków do systemu ogólnospławnego
i pełno-profilowe ich oczyszczanie;

4) wszystkie wody opadowe zanieczyszczone substancjami chemicznymi lub ropopochodnymi muszą być oczyszczone na terenie inwestora przed odprowadzeniem ich do odbiornika;

5) należy dążyć do stosowania nieuciążliwych dla środowiska źródeł ciepła, dopuszcza się możliwość podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, wykorzystania energii elektrycznej lub paliw płynnych i gazowych;

6) obowiązek urządzenia parkingów o powierzchni utwardzonej z jednoczesnym ujęciem wszystkich ścieków z terenu parkingu;

7) zminimalizowanie wycinki drzewostanu;

8) powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone przeznaczyć na różne formy zieleni z elementami małej architektury;

9) należy dążyć do kompensacji powierzchni biologicznie czynnych,

10) obowiązuje dotrzymanie dopuszczalnego poziomu hałasu, określonego przepisami szczególnymi.

§ 7.

Na terenie objętym planem w trakcie prowadzenia prac ziemnych w rejonie występowania stanowisk archeologicznych należy zapewnić nadzór archeologiczny, w razie konieczności należy przeprowadzić archeologiczne badania ratownicze. Koszty tych prac archeologicznych i wykopaliskowych ponosi inwestor. Na tego typu prace należy uzyskać zezwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Rozdział 2
Ustalenia dla terenów

 

§ 8.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.1 P/UC ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) działalność o charakterze produkcyjnym, produkcyjno - składowym

b) usługi komercyjne, w tym handlu i biura,

2) uzupełniające:

a) obsługa transportu w tym stacja paliw,

b) działalność związana z obsługą firm i finansami,

c) laboratoria,

d) gastronomia,

e) zieleń urządzona,

f) parkingi.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy, określona jak na rysunku planu,

2) dla funkcji usług komercyjnych obszar zabudowy nie może przekroczyć 50% powierzchni terenu (działki);

3) obowiązek starannego wyeksponowania zabudowy od strony terenu ul. Północnej i ul. Wierzbowej;

4) obowiązek starannego zagospodarowania przestrzeni wejściowych z formalnym zaakcentowaniem stref wejściowych do obiektów;

5) maksymalna wysokość zabudowy 12m, licząc od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu;

6) możliwość wykreowania dominanty architektonicznej i reprezentacyjne jej ukształtowanie w rejonie skrzyżowania ul. Północnej i ul. Wierzbowej, w miejscu zaznaczonym na rysunku planu;

7) dla dominanty, o której mowa w ust. 2 pkt 6) dopuszcza się maksymalną wysokość - 20 m, licząc od poziomu terenu;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się wtórny podział terenu, z zachowaniem dostępu działek do dróg publicznych;

2) zakaz lokalizacji otwartych placów składowych od strony terenu ul. Północnej i ul. Wierzbowej;

3) obowiązek przeznaczenia co najmniej 10% powierzchni terenu na zieleń - powierzchnię biologicznie czynną,

4) obowiązek zazielenienia parkingów terenowych,

5) zaleca się nasadzenie szpaleru drzew, w miejscu określonym na rysunku planu;

6) możliwość usytuowania, w zależności od potrzeb, zbiornika retencyjnego na wody opadowe,

7) należy zapewnić:

a) co najmniej 1 stanowisko postojowe dla samochodów osobowych na każde 35 m² powierzchni użytkowej części biurowej zabudowy,

b) co najmniej 25 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych na każde 100 osób zatrudnionych w części produkcyjnej zabudowy terenu.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd do terenu od strony terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.3 KDW lub od strony ul. Północnej (po jej realizacji);

§ 9.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.2 UMZ ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: teren usług mieszkalnictwa zbiorowego w tym hotel i motel;

2) uzupełniające:

a) biura;

b) mieszkanie funkcyjne związane z prowadzeniem działalności;

c) usługi gastronomii;

d) działalność związana z obsługą firm i finansami,

e) zieleń urządzona,

f) parkingi.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy, jak na rysunku planu,

2) dla funkcji usług mieszkalnictwa zbiorowego obszar zabudowy nie może przekroczyć 40% powierzchni terenu (działki);

3) maksymalna wysokość zabudowy 12m, licząc od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu,

4) obowiązek starannego wyeksponowania zabudowy od strony terenu ul. Wierzbowej;

5) obowiązek starannego zagospodarowania przestrzeni wejściowych z formalnym zaakcentowaniem stref wejściowych do obiektów od strony ul. Wierzbowej;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) obowiązek przeznaczenia co najmniej 10% powierzchni terenu na zieleń - powierzchnię biologicznie czynną;

2) od strony terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.1 P/UC obowiązek nasadzenia szpaleru drzew zimozielonych;

3) obowiązek zazielenienia parkingów terenowych,

4) należy zapewnić:

a) dla hotelu i motelu co najmniej 25 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych na każde 100 łóżek;

b) dla pozostałych usług 25 stanowisk postojowych na każde 1000m² powierzchni użytkowej zabudowy;

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd do terenu od strony terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.3 KDW;

 

§ 10.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 23 P/UC ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) działalność o charakterze produkcyjnym i składowym;,

b) usługi komercyjne, w tym rzemieślnicze i usługi handlu;

2) uzupełniające:

a) zieleń urządzona,

b) parkingi,

c) ogrody działkowe

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy, jak na rysunku planu,

2) dla funkcji usług komercyjnych obszar zabudowy nie może przekroczyć 50% powierzchni terenu (działki);

3) obowiązek starannego wyeksponowania zabudowy od strony terenu ul. Północnej;

4) obowiązek starannego zagospodarowania przestrzeni wejściowych z formalnym zaakcentowaniem stref wejściowych do obiektów zlokalizowanych od strony ul. Północnej;

5) maksymalna wysokość zabudowy 12m, licząc od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu;

6) możliwość wykreowania dominanty architektonicznej i reprezentacyjne jej ukształtowanie w rejonie skrzyżowania ul. Północnej i ul. Południowej, w miejscu zaznaczonym na rysunku planu;

7) dla dominanty, o której mowa w ust. 2 pkt 6) dopuszcza się maksymalną wysokość - 20 m, licząc od poziomu terenu;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) zakaz lokalizacji otwartych placów składowych od strony terenu ul. Północnej, z zastrzeżeniem ust.3 pkt. 2);

2) dopuszcza się lokalizację otwartego placu składowego w części terenu położonej u zbiegu ul. Północnej i Południowej, jako terenu ekspozycyjnego;

3) obowiązek zazielenienia terenów niezabudowanych,

4) dopuszcza się możliwość pozostawienia, zaznaczonych na rysunku planu, istniejących ogrodów działkowych POD „Kolejarz” wraz z możliwością ich geodezyjnego wydzielenia;

5) obowiązek przeznaczenia co najmniej 10% powierzchni terenu na zieleń - powierzchnię biologicznie czynną;

6) obowiązek zazielenienia parkingów terenowych,

7) zaleca się nasadzenie szpaleru drzew, w miejscu określonym na rysunku planu;

8) należy zachować znajdujący się na terenie rów melioracyjny, dopuszcza się zmianę jego przebiegu lub skanalizowanie. W przypadku rowu melioracyjnego otwartego należy wydzielić pas terenu o szerokości 3 m od górnej krawędzi jego skarpy dla celów konserwacyjnych;

9) możliwość usytuowania, w zależności od potrzeb, zbiornika retencyjnego na wody opadowe,

10) należy zapewnić:

a) co najmniej 1 stanowisko postojowe dla samochodów osobowych na każde 35 m² powierzchni użytkowej części biurowej zabudowy,

b) co najmniej 25 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych na każde 100 osób zatrudnionych w części produkcyjnej zabudowy terenu.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd do terenu od strony drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 015 KD-D lub od strony ul. Północnej;

§ 11.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 28.1 ZL ustala się następujące przeznaczenie podstawowe: teren związany z gospodarką leśną.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) możliwość przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów istniejących oraz lokalizacji nowej zabudowy i urządzeń, związanych wyłącznie z gospodarką leśną;

2) obszar zabudowy nie może przekroczyć 30% powierzchni terenu (działki);

3) maksymalna wysokość zabudowy 12m, licząc od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu,

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) użytkowanie zgodnie z planem urządzenia lasu.

2) obowiązek zazielenienia parkingów terenowych,

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd do terenu od strony ul. Północnej.

§ 12.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.KSp/UC ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) obsługa komunikacji i transportu samochodowego;

b) działalność o charakterze produkcyjnym i produkcyjno-składowym;

c) usługi komercyjne;

2) uzupełniające:

a) biura,

b) przedstawicielstwa handlowe,

c) laboratoria,

d) zieleń urządzona,

e) parkingi.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy, jak na rysunku planu,

2) dla funkcji usług komercyjnych obszar zabudowy nie może przekroczyć 50% powierzchni terenu (działki);

3) obowiązek starannego wyeksponowania zabudowy od strony terenu ul. Północnej i ul. Południowej;

4) obowiązek starannego zagospodarowania przestrzeni wejściowych z formalnym zaakcentowaniem stref wejściowych do obiektów zlokalizowanych od strony ul. Północnej;

5) maksymalna wysokość zabudowy 12m, licząc od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu;

6) możliwość wykreowania dominanty architektonicznej i reprezentacyjne jej ukształtowanie w rejonie skrzyżowania ul. Północnej i ul. Południowej, w miejscu zaznaczonym na rysunku planu;

7) dla dominanty, o której mowa w ust. 2 pkt 5) dopuszcza się maksymalną wysokość - 20 m, licząc od poziomu terenu;

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) zakaz lokalizacji otwartych placów składowych od strony terenu ul. Północnej;

2) obowiązek przeznaczenia co najmniej 10% powierzchni terenu na zieleń - powierzchnię biologicznie czynną;

3) obowiązek zazielenienia parkingów terenowych,

4) zaleca się nasadzenie szpaleru drzew, w miejscu określonym na rysunku planu;

5) możliwość usytuowania, w zależności od potrzeb, zbiornika retencyjnego na wody opadowe,

6) należy zapewnić:

a) co najmniej 1 stanowisko postojowe dla samochodów osobowych na każde 35 m² powierzchni użytkowej części biurowej zabudowy,

b) co najmniej 25 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych na każde 100 osób zatrudnionych w części produkcyjnej zabudowy terenu.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej - dojazd do terenu od strony ul. Północnej lub od strony istniejącej drogi dojazdowej.

 

§ 13.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 015 KD-D ustala się przeznaczenie: ulica klasy dojazdowej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu;

2) szerokość jezdni min. 6m;

3) chodnik, oświetlenie, zieleń i ścieżka rowerowa w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

3. Teren o którym mowa w ust. 1 przeznacza się na realizację celu publicznego.

 

§ 14.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.3 KDW ustala się przeznaczenie: ulica wewnętrzna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu;

2) chodnik, oświetlenie i zieleń w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;

 

Rozdział 3
Ustalenia ogólne i szczegółowe w zakresie infrastruktury technicznej

§ 15.

Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:

1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic;

2) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt. 1 dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tego ustalenia;

3) przebudowę sieci uzbrojenia terenu kolidującej z planowanym zainwestowaniem, na warunkach określonych przez właściciela sieci;

4) realizacja układu komunikacyjnego powinna obejmować kompleksową realizację uzbrojenia technicznego;

5) wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energie elektryczną, odprowadzania ścieków oraz lokalizacji innych urządzeń technicznych na terenach określonych w § 1. uchwały wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci.

 

§ 16.

Na obszarze objętym planem w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) dostawa wody z miejskiej sieci wodociągowej,

2) rozbudowa sieci wodociągowej na obszary zabudowy wyznaczonej planem;

3) przebudowa bądź modernizacja wyeksploatowanych przewodów wodociągowych;

4) budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w układach pierścieniowych, zapewniających ciągłość dostawy wody do odbiorców;

5) przełożenie istniejących przewodów wodociągowych kolidujących z planowanym zagospodarowaniem terenu.

§ 17.

Na obszarze objętym planem w zakresie odprowadzenia ścieków bytowo-komunalnych ustala się:

1) utrzymanie systemu kanalizacji ogólnospławnej;

2) odprowadzenie ścieków z istniejącej i wyznaczonej planem zabudowy do kanalizacji ogólnospławnej na warunkach określonych przez właściciela sieci;

3) renowację, wymianę oraz przebudowę kolizyjnych odcinków istniejącej kanalizacji ogólnospławnej wraz z remontem ulic przeprowadzonych przez zarządcę dróg.

 

§ 18.

Na obszarze objętym planem w zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala się:

1) odprowadzenie wód opadowych, do istniejącej i planowanej kanalizacji ogólnospławnej, na warunkach określonych przez właściciela sieci;

2) objęcie systemami odprowadzającymi wody opadowe wszystkich terenów zabudowanych i utwardzonych;

3) obowiązek neutralizacji substancji ropopochodnych i chemicznych jeżeli takie wystąpią;

4) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami, o których mowa w pkt. 3.

§ 19.

Na obszarze objętym planem w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

1) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej niskiego ciśnienia;

2) modernizacja lub przebudowa istniejących gazociągów niskiego ciśnienia ze względu na ich stan techniczny;

3) rozbudowa sieci rozdzielczej na terenach zabudowy wyznaczonej planem.

 

§ 20.

Na obszarze objętym planem w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:

1) dopuszcza się:

a) zaopatrzenie z miejskiej sieci ciepłowniczej poprzez rozbudowę istniejącej sieci na obszar zabudowy wyznaczony planem;

b) ogrzewanie gazem z sieci miejskiej, energią elektryczną, paliwami płynnymi (lecz jedynie olejem lekkim) lub źródłami energii odnawialnej;

2) stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;

3) przebudowa przewodów ciepłowniczych kolidujących z zabudową wyznaczoną planem.

 

§ 21.

Na obszarze objętym planem w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

1) rozbudowę i budowę: stacji transformatorowych, linii kablowych, napowietrznych lub napowietrzno-kablowych, średniego i niskiego napięcia;

2) linie elektroenergetyczne należy prowadzić wzdłuż układów komunikacyjnych, dopuszcza się inny sposób prowadzenia tych linii po uzyskaniu zgody zarządcy linii i właściciela działek, przez które linie będą prowadzone;

3) w przypadku wystąpienia kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej z planowanym zagospodarowaniem koszty usunięcia kolizji ponosi wnioskodawca zmiany zagospodarowania terenu;

4) dla zasilania działek objętych planem przewiduje się budowę przyłączy napowietrznych lub kablowych niskiego napięcia;

§ 22.

Na terenie objętym planem w zakresie usług telekomunikacyjnych ustala się:

1) należy dążyć do lokalizowania sieci telekomunikacyjnych we wspólnych kanałach zbiorczych w porozumieniu ze wszystkimi operatorami sieci;

2) przebudowę istniejących sieci i urządzeń telekomunikacyjnych kolidujących z planowanym zagospodarowaniem terenu;

3) dopuszcza się lokalizowanie na dachach anten nie wyższych niż 4 m;

 

§ 23.

1. Na obszarze objętym planem w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w odrębnych przepisach szczegółowych i gminnych.

2. Na obszarze objętym planem obowiązuje lokalizacja punktów gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych, w tym dla potrzeb wdrożenia selektywnej zbiórki odpadów.

 

Rozdział 4
Przepisy końcowe

 

§ 24.

Na podstawie art. 15 ust. 2, pkt 12 i art. 36 ust 4, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zmianą) ustala się wielkość stawki procentowej, na 5%.

 

§ 25.

W obszarze objętym niniejszym planem traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Głogowie Nr XLVII/389/98 z dnia 24 marca 1998r. (Dziennik Urzędowy Województwa Legnickiego z dnia 11 maja 1998 roku Nr 10, poz. 93) zmieniony przez Radę Miejską uchwałą nr VII/55/2003 z 29 kwietnia 2003r. (Dziennik Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 czerwca 2003r. Nr 77 poz. 1648).

 

§ 26.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

 

§ 27.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Eugeniusz Patyk

Publikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, dnia 31 maja 2005 r., Nr 97, poz. 2132.