UCHWAŁA NR II/11/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Kopernika" w Głogowie – etap I

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z dnia 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), w związku z uchwałą nr XXXIV/334/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Kopernika" w Głogowie, po stwierdzeniu że nie narusza ona ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Głogowa, zatwierdzonego uchwałą nr XXXIV/327/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 marca 2017 r., uchwala się co następuje:

 

Rozdział 1.

Ustalenia ogólne

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Kopernika" w Głogowie – etap I, zwaną dalej „zmianą planu”:

2. Integralną częścią niniejszej uchwały są:

1) załączniki nr 1, 2 – stanowiące część graficzną zwaną „rysunkiem zmiany planu”, opracowane w skali 1:1000 i zatytułowane: "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Kopernika" w Głogowie – etap I;

2) załącznik nr 3 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Głogowie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu;

3) załącznik nr 4 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Głogowie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

3. Granice obszaru objętego zmianą planu, określa rysunek zmiany planu.

§ 2. W zmianie planu nie określa się:

1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;

2) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, ze względu na brak potrzeby takiego zagospodarowania;

 3) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;

4) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji, ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;

5) granic terenów pod budowę urządzeń, o których mowa w art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz granic ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko, ze względu na brak takiego zagospodarowania;

6) granic terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 3a, ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;

7) granic terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w ostatecznych decyzjach o lokalizacji drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej, linii kolejowej o znaczeniu państwowym, lotniska użytku publicznego, inwestycji w zakresie terminalu lub przedsięwzięcia Euro 2012, ze względu na brak takiego zagospodarowania;

8) granic terenów zamkniętych i granic ochronnych terenów zamkniętych ze względu na brak takich terenów;

9) granic terenów organizacji imprez masowych, ze względu na brak takiego zagospodarowania;

10) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, ze względu na brak takich pomników oraz ich stref.

§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) dachach płaskich – należy przez to rozumieć dachy o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niż 12º;

2) działce – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ile ustalenia niniejszej uchwały nie stanowią inaczej;

3) infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć wszystkie sieci uzbrojenia technicznego, w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne oraz obiekty im towarzyszące;

4) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

5) mieszkaniach funkcyjnych – należy przez to rozumieć części budynków niemieszkalnych, w których znajdują się lokale mieszkalne uzupełniające przeznaczenie podstawowe;

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach zmiany planu rodzajów budowli naziemnych nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu;

7) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

8) przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć kategorie form zagospodarowania lub użytkowania lub grupy tych kategorii, które są określone na danym terenie lub w obiekcie;

9) przeznaczeniu podstawowym terenu – należy przez to rozumieć część przeznaczenia terenu lub obiektu, która dominuje, przeważa w danym terenie lub obiekcie w sposób określony w ustaleniach zmiany planu;

10) przeznaczeniu uzupełniającym terenu – należy przez to rozumieć część przeznaczenia terenu lub obiektu, która może występować łącznie z przeznaczeniem podstawowym w sposób określony w ustaleniach zmiany planu;

11) terenie – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi, o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, oznaczony symbolem.

 

Rozdział 2.

Ustalenia dla obszaru objętego zmianą planu

§ 4. 1. Następujące oznaczenia graficzne oznaczone na rysunku zmiany planu są ustaleniami obowiązującymi w zmianie planu:

1) granica obszaru objętego zmianą planu;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) symbole identyfikujące tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania zdefiniowane oznaczeniem literowym określającym przeznaczenie terenu;

5) wymiary charakterystycznych odległości.

2. Następujące oznaczenie graficzne oznaczone na rysunku zmiany planu stanowi element informacyjny: obszar objęty zmianą planu położony jest w granicach: udokumentowanego złoża rudy miedzi "Głogów" nr 6437.

§ 5. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenów i odpowiadające im symbole:

1) tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami: 1U, 2U;

2) teren obsługi komunikacji samochodowej – parkingi, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem KS;

3) teren ciągu pieszo - jezdnego, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem KDx.

§ 6. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) dopuszczenie budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy, rozbiórki, remontu i zmiany sposobu użytkowania zabudowy z uwzględnieniem ustaleń zawartych w niniejszej uchwale;

2) dopuszczenie na każdym terenie lokalizacji urządzeń technicznych, w tym infrastruktury technicznej, zapewniających możliwość użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem;

3) dopuszczenie wbudowania urządzeń technicznych w obiekty trwałe;

4) lokalizowanie zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy określonymi na rysunku zmiany planu zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi z uwzględnieniem pkt 5, 6;

5) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) dopuszczenie przekroczenia nieprzekraczalnych linii zabudowy w kierunku linii rozgraniczającej przez takie elementy budynku jak gzymsy, rynny, wiatrołap, balkony, tarasy, schody, wykusze, ganki, okapy oraz inne detale wystroju architektonicznego budynku oraz pochylnie i spoczniki dla osób niepełnosprawnych jednak nie więcej niż o 1,50 m, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 7. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasad kształtowania krajobrazu ustala się:

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć, mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem inwestycji celu publicznego;

2) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem:

a) inwestycji celu publicznego,

b) garaży, parkingów samochodowych lub zespołów parkingów wraz z towarzyszącą im infrastrukturą;

3) zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych;

4) zakaz przenikania zanieczyszczeń ropopochodnych i innych do podłoża i wód gruntowych z terenów utwardzonych w tym ciągu pieszo – jednego, dojazdów, miejsc parkingowych;

Dziennik Urzedowy Województwa Dolnoslaskiego – 3 – Poz. 6300

5) nakaz zapewnienia właściwego klimatu akustycznego na granicy z terenami objętymi ochroną akustyczną, zgodnie z przepisami odrębnymi z uwzględnieniem pkt 6;

6) w zakresie ochrony przed hałasem, zgodnie z przepisami odrębnymi:

a) w przypadku lokalizacji w granicach terenu U hoteli i pensjonatów teren zalicza się do terenów zabudowy zamieszkania zbiorowego, zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) w przypadku lokalizacji w granicach terenu U przedszkoli i placówek edukacyjnych teren zalicza się do terenów zabudowy związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) w przypadku lokalizacji w granicach terenu U domu opieki społecznej teren zalicza się do terenów domów opieki społecznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) zagospodarowanie mas ziemnych powstałych podczas prowadzenia robót budowlanych na działce lub ich wywóz zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 8. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej nie podejmuje się ustaleń z uwagi na brak występowania obiektów dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej.

§ 9. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa ustala się:

1) w granicy obszaru objętego zmianą planu ochronę terenu złoża rudy miedzi „Głogów” nr 6437, poprzez zabudowę i zagospodarowanie terenu objętego niniejszą zmianą planu, zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały;

2) w granicy obszaru objętego zmianą planu nie występują tereny lub obiekty podlegające ochronie, ustalone na podstawie odrębnych przepisów poza wymienionym w pkt 1, w tym tereny górnicze, obszary szczególnego zagrożenia powodzią, obszary osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa, dla których nie określa się granic i sposobu zagospodarowania.

§ 10. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu ustala się: uwzględnienie w zagospodarowaniu i zabudowie działek ograniczeń wynikających z zasięgu stref ochronnych od sieci infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, ustala się:

1) dopuszczenie prowadzenia sieci uzbrojenia technicznego w ciągu pieszo - jezdnym, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) obsługa komunikacyjna poszczególnych terenów odbywać się będzie wyłącznie poprzez istniejący układ dróg publicznych, podłączony do istniejącego układu komunikacyjnego oraz poprzez istniejące i projektowane dojazdy z uwzględnieniem § 14 pkt 4 lit. a, § 16 pkt 4 lit. a;

3) lokalizację miejsc do parkowania na terenie, na którym usytuowany jest obiekt, jakiemu te miejsca towarzyszą, z uwzględnieniem pkt 4, 5;

4) na terenie U minimalną liczbę miejsc do parkowania w liczbie:

a) dla funkcji mieszkaniowej nie mniej niż 2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny, wliczając w to miejsca w garażu,

b) dla funkcji usługowej: nie mniej niż 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 50,0 m2 powierzchni użytkowej usług – dla usług o powierzchni do 100,0 m2 i nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 75,0 m2 powierzchni usług – dla usług o powierzchni powyżej 100,0 m2;

5) zapewnienie miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Dziennik Urzedowy Województwa Dolnoslaskiego – 4 – Poz. 6300

§ 12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

1) dopuszczenie budowy, przebudowy, rozbudowy, odbudowy, rozbiórki i remontów sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazociągowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, teletechnicznej;

2) nakaz zapewnienia dostępu do sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) dopuszczenie przebudowy sieci uzbrojenia terenu kolidującej z planowanym zainwestowaniem;

4) dopuszczenie wydzielenia działek zgodnie z przepisami odrębnymi, przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną, z zapewnieniem dostępu do drogi publicznej;

5) zaopatrzenie budynków w wodę z sieci wodociągowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) odprowadzanie ścieków bytowych, komunalnych do sieci kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych:

a) z powierzchni nieutwardzonych do gruntu w miejscu ich powstawania, w granicy własnej nieruchomości,

b) z powierzchni utwardzonych do sieci kanalizacji deszczowej, z uwzględnieniem lit. c,

c) do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej lub w przypadku braku możliwości korzystania z istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, dopuszczenie odprowadzania wód opadowych i roztopowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych, zbiorników retencyjnych lub urządzeń rozsączających, w sposób zapewniający ochronę wód podziemnych, powierzchniowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami odrębnymi, dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych niepochodzących z powierzchni zanieczyszczonych systemem kanalizacji ogólnospławnej do miejskiej oczyszczalni ścieków;

8) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; dopuszczenie stosowania energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, z zakazem budowy elektrowni wiatrowych,

b) realizację inwestycji elektroenergetycznych oraz usuwanie kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi sieciami elektroenergetycznymi, zgodnie z przepisami odrębnymi;

9) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) dopuszczenie uzbrojenia terenu w zakresie usług telekomunikacyjnych, teletechnicznych w oparciu o istniejącą i projektowaną sieć telekomunikacyjną, teletechniczną, w tym sieci szerokopasmowe;

11) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

a) zaopatrzenie w ciepło w oparciu o zasilanie:

- gazem,

- energią elektryczną,

- z sieci ciepłowniczej,

- paliwami stałymi,

- z odnawialnych źródeł energii o mocy do 100 kW, z uwzględnieniem § 7 pkt 3,

b) nakaz stosowania urządzeń o wysokiej sprawności spalania i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;

12) w zakresie gospodarki odpadami: nakaz zagospodarowania odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

13) zasady ochrony przeciwpożarowej – należy uwzględnić przepisy ochrony przeciwpożarowej w zakresie zaopatrzenia w wodę, dróg pożarowych, planowanej zabudowy, zgodnie z przepisami w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych a także przepisami prawa budowlanego.

§ 13. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych zmianą planu miejscowego ustala się:

1) minimalne szerokości frontu nowo wydzielanych działek gruntu powstałych w wyniku procedury scalania i podziału nieruchomości: 10,0 m;

2) minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek gruntu, powstałych w wyniku procedury scalania i podziału nieruchomości: 400,0 m2;

3) kąt położenia granicy działki gruntu w stosunku do pasa drogi nie może być mniejszy niż 60°.

 

Rozdział 3.

Ustalenia szczegółowe

§ 14. Dla terenu zabudowy usługowej, oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 1U ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) infrastruktura techniczna,

b) dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe,

c) zieleń;

3) w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości od 6,0 m do 15,0 m od linii rozgraniczającej teren, zgodnie z rysunkiem zmiany planu,

b) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,1 do 1,2,

c) powierzchnię zabudowy: do 30% powierzchni działki,

d) powierzchnię terenu biologicznie czynnego: nie mniej niż 20% powierzchni działki,

e) wysokość zabudowy: do 11,0 m,

f) liczba kondygnacji nadziemnych: do 3,

g) dopuszczenie lokalizacji kondygnacji podziemnych, z uwzględnieniem warunków gruntowo – wodnych,

h) geometrię dachów: dachy płaskie,

i) nachylenie połaci dachowych: do 12,

j) dopuszczenie budowy budynków w odległości 1,5 m od granicy działki;

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji drogowej:

a) obsługa komunikacyjna z drogi gminnej ulicy Perseusza z zakazem bezpośredniej obsługi z drogi krajowej nr 12, znajdującej się poza granicami obszaru objętego zmianą planu,

b) lokalizację miejsc postojowych z uwzględnieniem § 11 pkt 3, 4, 5;

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z § 12 niniejszej uchwały.

§ 15. Dla terenu zabudowy usługowej, oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 2U ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) usługi hotelarskie, w tym pokoje do wynajęcia,

b) mieszkania funkcyjne,

c) infrastruktura techniczna,

d) dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe,

e) zieleń;

Dziennik Urzedowy Województwa Dolnoslaskiego – 6 – Poz. 6300

3) w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości do 33,0 m od linii rozgraniczającej teren, zgodnie z rysunkiem zmiany planu,

b) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,1 do 1,68,

c) powierzchnię zabudowy: do 42% powierzchni terenu,

d) powierzchnię terenu biologicznie czynnego: nie mniej niż 30% powierzchni terenu,

e) wysokość zabudowy:

- dla dachów płaskich: do 7,50 m,

- dla dachów dwuspadowych, wielospadowych za wyjątkiem dachów płaskich: do 12,0 m,

f) liczba kondygnacji nadziemnych:

- dla dachów płaskich: do 2,

- dla dachów dwuspadowych, wielospadowych za wyjątkiem dachów płaskich: do 3,

g) dopuszczenie lokalizacji kondygnacji podziemnych, z uwzględnieniem warunków gruntowo – wodnych,

h) geometrię dachów: dachy płaskie, dachy dwuspadowe o połaciach symetrycznie zbiegających się w kalenicy, dachy wielospadowe,

i) nachylenie połaci dachowych: do 45,

j) pokrycie dachów za wyjątkiem dachów płaskich: dachówka lub materiał dachówkopodobny w odcieniu ceglastoczerwonym, brązowym lub grafitowym,

k) dopuszczenie rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, odbudowy, remontu, rozbiórki, istniejącego budynku zlokalizowanego bezpośrednio przy granicy działki oraz w odległości 1,5 m od granicy działki;

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji drogowej:

a) obsługa komunikacyjna zgodnie z § 11 pkt 2,

b) lokalizację miejsc postojowych z uwzględnieniem § 11 pkt 3, 4, 5;

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z § 12 niniejszej uchwały.

§ 16. Dla terenu obsługi komunikacji samochodowej – parkingi, oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem KS ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: teren obsługi komunikacji samochodowej – parkingi;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) infrastruktura techniczna,

b) dojścia, dojazdy,

c) zieleń;

3) w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu:

a) zakaz budowy budynków,

b) powierzchnię terenu biologicznie czynnego: nie mniej niż 10% powierzchni działki;

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji drogowej:

a) obsługa komunikacyjna z drogi gminnej ulicy Perseusza, znajdującej się poza granicami obszaru objętego zmianą planu,

b) lokalizację miejsc postojowych, z uwzględnieniem § 11 pkt 5;

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z § 12 niniejszej uchwały.

§ 17. Dla terenu ciągu pieszo - jezdnego, oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem KDx ustala się:

Dziennik Urzedowy Województwa Dolnoslaskiego – 7 – Poz. 6300

1) przeznaczenie podstawowe: ciąg pieszo – jezdny;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) infrastruktura techniczna i drogowa,

b) miejsca parkingowe,

c) zieleń;

3) w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu: szerokość zmienna w liniach rozgraniczających od 12,0 m do 35,0 m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu;

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji drogowej: zgodnie z § 11 niniejszej uchwały;

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z § 12 niniejszej uchwały.

 

Rozdział 4.

Ustalenia końcowe

§ 18. Dla terenów objętych zmianą planu, ustala się wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości związanej z uchwaleniem zmiany planu w wysokości 30%.

§ 19. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:

L. Drankiewicz