Gminna Ewidencja Zabytków dla miasta Głogowa - stanowiska archeologiczne została opracowana zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami (Ustawa z 23 lipca 2003 r. ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 22 pkt. 2, 4 oraz jej nowelizacja Ustawą z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw).

    Zakres merytoryczny gminnej ewidencji zabytków został określony w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. Nr 113, poz. 661).

    W ww. rozporządzeniu ustalono wzory kart adresowych gminnej ewidencji zabytków. Wskazano również jakie informacje powinny zostać uwzględnione w karcie adresowej. Zakres merytoryczny takiej karty obejmuje: nazwę zabytku, czas powstania, miejscowość, adres, przynależność administracyjną, formy ochrony, fotografię z opisem wskazującym orientację w wypadku obiektów architektonicznych albo wycinek mapy z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym.

    Zgodnie z Ustawą w gminnej ewidencji zabytków winny być ujęte zabytki:
- zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków
- inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków
- inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

    Szczegółowe informacje dotyczące kart adresowych gminnej ewidencji zabytków zostały przedstawione w Instrukcji opracowywania kart adresowych Gminnej Ewidencji Zabytków Nieruchomych opracowanej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie w 2011 roku.

    Założono 167 kart adresowych dla stanowisk archeologicznych, w tym dla 141 obiektów o znanej lokalizacji. Ochrona około 70 obiektów archeologicznych wchodzących w skład Gminnej Ewidencji Zabytków została zapisana w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (i ich zmianach) opracowywanych w latach: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. W Gminnej Ewidencji Zabytków uwzględniono 16 stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków C w tym jedno wpisane również do rejestru A (kolegiata) oraz 2 obiekty uznane za stanowiska archeologiczne, a wpisane wyłącznie do rejestru A (zamek, kościół św. Mikołaja).
    W wykazie zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków wymieniono obszary zabytkowe, m.in.: ośrodek historyczny miasta, układ urbanistyczny dawnej wsi Brzostów, historyczne układy ruralistyczne wsi, które podlegają również ochronie archeologicznej. Informacje o tym powinny znaleźć się w kartach adresowych zabytków nieruchomych sporządzonych dla ww. układów jako dopisek "i nawarstwienia archeologiczne" w rubryce 1. Nazwa.
    W trakcie opracowywania kart adresowych korzystano z dokumentacji Archeologicznego Zdjęcia Polski, decyzji o wpisie do rejestru zabytków, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Głogowa, a także innych opracowań i dokumentów opublikowanych na stronie http://sit.glogow.pl/. Wykaz stanowisk uzupełniono o informacje o obiektach nowoodkrytych lub pominiętych w poprzednich opracowaniach, przeprowadzono również korektę lokalizacji niektórych stanowisk.
    Zakres Gminnej Ewidencji Zabytków został roboczo uzgodniony z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, Delegatura w Legnicy.

    Na kartach ewidencyjnych oprócz podstawowych informacji dotyczących obiektów i form ich ochrony, umieszczono wycinki map w skali 1: 10 000 z naniesioną lokalizacją stanowisk. Instrukcja opracowywania kart adresowych Gminnej Ewidencji Zabytków Nieruchomych sporządzona przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie w 2011 r. sugeruje opracowanie wycinków map w skali ogólności właściwej dla 1:25000, dlatego lokalizacje stanowisk archeologicznych przeniesiono ze zbiorczych map obszarów AZP (1:25000), które stanowią integralną część dokumentacji AZP (archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu). Stanowiska o powierzchni do 1 ara, do 0,5 ha oraz archiwalne (trójkąty) oznaczono w sposób symboliczny, zaś stanowiska o powierzchni powyżej 0,5 ha odwzorowano zgodnie z mapą obszaru AZP dostosowując ich wielkość do skali mapy 1:10000.

Wykorzystane materiały:

Dokumentacja obszarów AZP:
67-18 -    1982 - A. Kołodziejski, A. Marcinkian, K. Onzol, E. Dąbrowski,
                2001 - T. Stępnik, H. Klunder
67-19 -    1985 - C. Buśko,
                1995 - S. Wuszkan
68-19 -    1985 - L. Kamiński,
                1987-88 - C. Buśko, K. Dymek,
                1995 - S. Wuszkan,
                2001 - H. Klunder,
                2006 - D. Wiśniewska,
                2008-2009 - Z. Hendel, A. Hendel
68-20 -    1981 - W. Pogorzelski, W. Czyżyk,
                1994 - S. Wuszkan,
                2001 - H. Klunder

Decyzje o wpisie do rejestru zabytków: A (architektura) i C (stanowiska archeologiczne)

Opracowania i dokumenty opublikowane na stronie: http://sit.glogow.pl/, w tym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Głogowa, Głogów 2010

Opracowała Donata Trenkler, czerwiec 2012