Zabytki:


Stanowiska archeologiczne:

WstępGminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Głogowa 2016-2019

Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Zmiana uchwały sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2016 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Kontakt: tel. 767265515, 767265516

Mapa zabytków NID