Zabytki:


Stanowiska archeologiczne:

WstępGminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Głogowa 2016-2019

Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Załącznik nr 1 do uchwały XXXVI/217/12

Załącznik nr 2 do uchwały XXXVI/217/12

Kontakt: tel. 767265524, 767265523

Mapa zabytków NID