Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

167  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
k. XIX w

 

Adres obiektu:

Osadników 16

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek jednokondygnacyjny z częściowo zagospodarowanym poddaszem, murowany i otynkowany, kryty dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej, szczytowo posadowiony do ul. Osadników. Obiekt składa się z dwóch części : remontowanej od strony szczytu płd. i nieremontowanej od str. szczytu płn. Na elewacji trzy rodzaje tynków: gładki obramienia otworów i wnęk, cokół i gzymsy, nakrapiany (baranek) na elewacji części nieremontowanej oraz tynk akrylowy Bolix na części wyremontowanej budynku. W części nieremontowanej budynek nie ma rynien.
Szczyt płn. (od ulicy) symetryczny z otynkowanym cokołem w części przyziemia oraz trzema prostokątnymi oknami z obramieniem w parterze. Środkowe okno zaślepione. Nad oknami prosty gzyms nadokienny. Pomiędzy gzymsem nadokiennym a gzymsem podokapowym trzy prostokątne wnęki z obramieniem. Nad gzymsem podokapowym w środkowej części szczytu dwa prostokątne okna dwuskrzydłowe z półkolistym obramieniem, oraz dwie wnęki z obramieniem, sklepione półkoliście w częściach skrajnych szczytu. Pod zwieńczeniem szczytu owalny otwór z obramieniem nad którym znajduje się niewielka, kwadratowa wnęka z obramieniem. Szczyt zwieńczomny trójkątnie z prostym gzymsem w płaszczyźnie połaci.
Szczyt południowy przylega do budynku gospodarczego będącego przedłużeniem gospodarczej zabudowy posesji.
Elewacja wschodnia z otynkowanym cokołem w części przyziemia oraz dwoma prostokątnymi oknami dwuskrzydłowymi z obramieniem przy szczycie płn. Nad oknami gzyms nadokienny i wyżej gzyms podokapowy. Elewację części budynku przy szczycie płd. zasłaniają budynki gospodarcze na posesji. Połać dachowa w remontowanej części budynku z eternitu. Z elewacji oprócz gzymsu podokapowego znikają wszystkie ozdoby architektoniczne.
Elewacja zachodnia z cokołem przy szczycie płn. oraz dwoma oknami i drzwiami z obramieniem. Drzwi do budynku dwuskrzydłowe, kasetonowe z naświetlem. W osi otworów pomiędzy gzymsem nadokiennym a podokapowym trzy prostokątne wnęki z obramieniem. We wnękach małe kwadratowe otwory wentylacyjne wykonane w formie krzyża.W środkowej części połaci dachowej świetlik. Na elewacji duże ubytki tynku. Część elewacji przy szczycie płd. otynkowana tynkiem Bolix (biały) z trzyskrzydłowym współczesnym oknem i drzwiami poniżej linii wszystkich otworów. Nad wejściem współczesne zadaszenie. Przy szczycie płd. na elewacji małe kwadratowe okienko. Z tej elewacji również znika gzyms nadokienny oraz obramienia otworów.

 

Historia obiektu:

Powstanie budynku datowane jest na koniec XIX w. Pełnił rolę budynku mieszkalnego w gospodarczej zabudowie posesji. Obecnie budynek pełni funkcję budynku mieszkalnego dwurodzinnego.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego budynku nie pozwala na porównanie go z wyglądem współczesnym. Niewątpliwie współczesny rodowód ma część budynku przy szczycie płn. opisana powyżej.
Na fotografiach z 2011 r. widoczna jest wymiana okien na okna z PCV z roletami zewnętrznymi oraz przygotowanie budynku do termoizolacji z zachowaniem detali architektonicznych na elewacjach. Dachówka w części płn. wymieniona na blachę dachówkopodobną wyraźnie dzielącą budynek na dwie części.

Uwagi różne:

Budynek do remontu kapitalnego z przywróceniem historycznych podziałów oraz utraconych detali na elewacjach, pod nadzorem konserwatorskim.
W planie miejscowym Nosocice - Krzepów budynek oznaczony jako obiekt o walorach kulturowych stoi na terenie oznaczonym w rysunku planu symbolem 31 MN/UC.
Dla terenu 31 MN/UC ustala się:
1. Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej oraz usług komercyjnych.
2. Adaptacja istniejącej zabudowy z dopuszczeniem jej wymiany, modernizacji i rozbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania, pod warunkiem utrzymania przeznaczenia terenu, określonego w ust. 1.
3. Wolne tereny przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz obiekty i urządzenia usług nieuciążliwych.
4. Dopuszcza się rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ul. Osadników 12 w całości lub części w części z uwagi na ograniczenie widoczności na łuku drogi.
5. Dopuszcza się wtórny podział działek zabudowanych tak, by ich powierzchnie nie były mniejsze niż 600 m2.
6. Dachy budynków min. 2 – spadowe, symetryczne usytuowane:
- szczytowo do ul. Osadników
- kalenicowo do projektowanej ulicy 013 KL 1/2
7. Linie zabudowy min. 8,0 m. od ul. Osadników i ulicy 013 KL1/2
8. Ustala się ochronę osi widokowej wieży kościelnej. Dopuszczalna wysokość zabudowy sytuowanej na osi – 1,5 kondygnacji naziemnej
9. Przy lokalizacji nowej zabudowy należy pozostawić dojazdy gospodarcze do terenu 32 RO.
Obiekt zlokalizowany jest w postulowanej strefie ochrony krajobrazu kulturowego.
Ponadto budynek chroniony jest zapisem z mpzp Nosocice - Krzepów § 10 poz. 3 i 4.
3. Wszystkie obiekty budowlane powinny być dostosowane do otoczenia pod względem podstawowych elementów formy architektonicznej, jak układ i rodzaj pokrycia dachu, konstrukcja i materiał elewacji zewnętrznej budynku, zastosowane detale jak okapy, podcienia, oprawa otworów okiennych, lukarny, tarasy, balustrady i ogrodzenia, bramy, furtki oraz elementy przestrzenne reklam i znaków towarowych. Zaleca sie do stosowanie do budowy technologii i materiałów miejscowych. Obowiązki te dotyczą w szczególności zabudowy realizowanej w obrębie ustalonej postulowanej strefy ochrony krajobrazu kulturowego pokazanej na rysunku planu.
4. Odstępstwa od zasad ustalonych w pkt. 3 wymagają zgody organu właściwego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.


Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Na przedwojennej mapie Krzepowa - wydanej przez - Herder-Institut w Marburgu w 1996 r. szereg budynków oznaczona jest jako zwarta zabudowa bez wyszczególniania poszczególnych obiektów. Tak jest w przypadku tego budynku.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek, Edyta Wojtowicz
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

17 lutego 2004