Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

166  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
poł. XIX w.

 

Adres obiektu:

Osadników 13

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek jednokondygnacyjny z zagospodarowanym poddaszem, murowany i otynkowany, kryty dachem dwuspadowym z naczółkiem na szczycie płd. z dachówki ceramicznej, szczytowo posadowiony do ul. Osadników. Budynek ma otynkowany cokół w części przyziemia, prostokątne okna bez obramień i parapetów zewnętrznych, system rynien z PCV oraz prosty gzyms podokapowy. Na elewacjach potężne zacieki, ubytki tynku oraz pofalowane połacie dachowe.
Elewacja wschodnia symetryczna z wejściem w środkowej części. Przed drzwiami betonowe schody z niewysoką betonową balustradą i współczesnym, dwuspadowym zadaszeniem. Drzwi do budynku dwuskrzydłowe. płycinowe z naświetlem. Po obu stronach elewacji, przy szczytach rząd trzech okien. Okna przy wejściu mniejsze od okien przy szczytach. W osi wejścia w połaci dachowej świetlik. Dolna część połaci dachowej ma przełożoną dachówkę. W cokole przy szczycie płn. okno doświetlające piwnice budynku.
Szczyt północny z jednym oknem dwuskrzydłowym przy elewacji wsch. Przy elewacji zach. na szczycie dobudowany z cegły szalet z dachem jednospadowym. Nad gzymsem dwa otwory w elewacji z drewnianymi klapami zamykającymi je. Przy zwieńczeniu szczytu niewielki otwór sklepiony łukowato. W częściach skrajnych szczytu dwa wąskie pionowe otwory wentylacyjne świadczą o gospodarczym wykorzystaniu tej części poddasza.
Elewacja wschodnia z szeregiem okien na elewacji. Okna w części środkowej mniejsze od okien przy szczytach. Okna przy szczycie płd. wymienione. W połaci dachowej widoczny jeden świetlik.
Szczyt płd. (od ulicy) z naczółkiem w dachu. Pod naczółkiem dwuskrzydłowe okienko sklepione łukowato w części poddasza. Poniżej w osi budynku dwuskrzydłowe okno o niesymetrycznym podziale skrzydeł oraz dwa okna w częściach skrajnych szczytu, elityczne przy elewacji wsch. i prostokątne, sklepione półkoliście przy elewacji zach. W części parteru dwa symetrycznie rozmieszczone okna dwuskrzydłowe.

 

Historia obiektu:

Budowa budynku datowana jest na II poł. XIX w. Powstał jako budynek mieszkalny w gospodarczej zabudowie posesji. Obecnie częściowo zamieszkały popada w ruinę.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego budynku nie pozwala na porównanie go z wyglądem współczesnym. Jedynymi czytelnymi zmianami są nowe okna w części płd. budynku oraz zadaszenie nad wejściem.
Na fotografii z 2011 r. widoczna jest zmiana ogrodzenia obiektu. Z informacji uzyskanych na miejscu obiekt nie jest użytkowany.

Uwagi różne:

Budynek wymaga działań ratunkowych pod nadzorem konserwatorskim. Jego stan, szczególnie części płn. jest opłakany.
W planie miejscowym Nosocice - Krzepów budynek oznaczony jako obiekt o walorach kulturowych stoi na terenie oznaczonym w rysunku planu symbolem 30 MN/MR.
Dla terenu 30 MN/MR ustala się:
1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej oraz uzupełniającej funkcji usługowej.
2. Adaptacja istniejącej zabudowy s dopuszczeniem jej wymiany, modernizacji i rozbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania, pod warunkiem utrzymania przeznaczenia terenu, określonego w ust. 1.
3. Wolne tereny przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz obiekty i urządzenia usług nieuciążliwych.
4. Linia zabudowy:
- od ul. Akacjowej – min. 8,0 m.
- od ul. Osadników – dostosować się do istniejącej linii zabudowy.
Obiekt zlokalizowany jest w postulowanej strefie ochrony krajobrazu kulturowego.
Ponadto obiekt chroniony jest zapisem z mpzp Nosocice - Krzepów § 10 poz. 3 i 4.
3. Wszystkie obiekty budowlane powinny być dostosowane do otoczenia pod względem podstawowych elementów formy architektonicznej, jak układ i rodzaj pokrycia dachu, konstrukcja i materiał elewacji zewnętrznej budynku, zastosowane detale jak okapy, podcienia, oprawa otworów okiennych, lukarny, tarasy, balustrady i ogrodzenia, bramy, furtki oraz elementy przestrzenne reklam i znaków towarowych. Zaleca sie do stosowanie do budowy technologii i materiałów miejscowych. Obowiązki te dotyczą w szczególności zabudowy realizowanej w obrębie ustalonej postulowanej strefy ochrony krajobrazu kulturowego pokazanej na rysunku planu.
4. Odstępstwa od zasad ustalonych w pkt. 3 wymagają zgody organu właściwego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.


Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Na przedwojennej mapieKrzepowa - wydanej przez Herder-Institut w Marburgu w 1996 r. szereg budynków oznaczona jest jako zabudowa zwarta bez wyszczególniania pojedynczych obiektów. Tak jest w przypadku tego budynku.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

17 lutego 2004