Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

165  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
pocz. XX w.

 

Adres obiektu:

Osadników 8

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny wielorodzinny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny wielorodzinny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek podpiwniczony, trzykondygnacyjny, murowany i otynkowany kryty dachem naczółkowym z blachy dachówkopodobnej. Obiekt kalenicowo posadowiony do ul. Osadników posiada otynkowany cokół w części przyziemia. Okna budynku w większości sklepione łukowato, bez obramień z ceramicznym parapetem zewnętrznym. Na szczytach gzyms podokapowy, prosty przy naczółkach i schodkowy przy połaciach.
Elewacja zach. (od ulicy) symetryczna z ryzalitem w środkowej części budynku. Ryzalit wyniesiony ponad linię dachu, kryty dachem naczółkowym z dachówki ceramicznej sięgającym kalenicy budynku. W połaci dachowej po obu stronach ryzalitu pojedyncze lukarny w formie kaferków z dwuskrzydłowymi prostokątnymi oknami, przykryte dachem jednospadowym. W ścianie ryzalitu para okien dwuskrzydłowych na trzech kondygnacjach. Po obu stronach ryzalitu, przy szczytach trzy okna dwuskrzydłowe na dwóch kondygnacjach. W osi okien w cokole przyziemnym łukowato sklepione okna doświetlające piwnice budynku.
Szczyt południowy z dobudówką w części parterowej krytą dachem jednospadowym. W części poddasza pod naczółkiem dwa okna dwuskrzydłowe w osi budynku oraz dwa okna kwadratowe, mniejsze, jednoskrzydłowe w części skrajnej szczytu. Pod naczółkiem i połaciami dachu gzyms opisany powyżej.
Szczyt północny w części poddasza identyczny ze szczytem południowym. W parterze dobudowany wiatrołap z wejściem do budynku ze szczytu. Wiatrołap ze schodami i prostokątnym oknem dwuskrzydłowym, kryty dachem jednospadowym.
Elewacja wschodnia symetryczna z ryzalitem w części centralnej. Ryzalit sięga dolnej krawędzi połaci dachowej, przykryty dachem jednospadowym. Po obu stronach zadaszenia ryzalitu, dwa kaferki identyczne z kaferkami na elewacji zachodniej. Oprócz kaferków w połaci dachowej trzy świetliki w formie okien połaciowych oraz dwa wysokie kominy i jedna wywiewka. W parterze ryzalitu drzwi do budynku od podwórza. W osi drzwi dwa duże, trzyskrzydłowe okna międzykondygnacyjne doświetlające komunikację wewnątrz budynku. Po obu stronach drzwi i okien ryzalitu wąskie okna jednoskrzydłowe. Okna pod połacią dachową, prostokątne.
Przy szczytach trzy okna dwuskrzydłowe na dwóch elewacjach. W osi okien elewacji, w cokole łukowato sklepione okna doświetlające piwnice.

 

Historia obiektu:

Powstanie budynku datowane jest na rok 1930. Pełnił funkcję budynku mieszkalnego, wielorodzinnego być może dla pracowników pobliskiego tartaku A. Müllera. obecnie budynek nadal pełni funkcję budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego budynku nie pozwala na porównanie go z wyglądem współczesnym. Prawdopodobnie dobudówki na obu szczytach, kryte papą mają rodowód późniejszy niż sam budynek. Nie wiemy jak wyglądało pierwotnie wejście do budynku i czy było ono na szczycie północnym. Jedynymi widocznymi zmianami jest wymiana stolarki okiennej w parterze elewacji zachodniej w ryzalicie i przy szczycie płd. na okna prostokątne, jednoskrzydłowe z imitacją szczeblin.
Na fotografiach z 2011 r. widoczna jest wymiana dachu oraz niektórych okien na jednoskrzydłowe okna z PCV wstawione w otwory sklepione łukowato.

Uwagi różne:

Budynek wymaga remontu kapitalnego z wymianą stolarki, dachówki i ocieplenia pod nadzorem konserwatorskim.
W planie miejscowym Nosocice - Krzepów budynek oznaczony jako obiekt o walorach kulturowych stoi na terenie oznaczonym w rysunku planu symbolem 34 MN/UC.
Dla terenu 34 MN/UC ustala się:
1. Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługi komercyjne nieuciążliwe.
2. Dopuszczalna realizacja zabudowy wielorodzinnej o wys. max 3 kondygnacji.
3. Lokalizacja usług w parterach budynków mieszkalnych lub obiektach wydzielonych.
Przy ul. Osadników wskazana lokalizacja handlu
4. Budynki jednorodzinne max. 2-kondygnacyjne. Dachy min. 2-spadowe, symetryczne, usytuowane do ulicy 013 KL 1/2.
5. Linie zabudowy:
- dla ul. Osadników – utrzymać istniejącą linię zabudowy
- dla ulicy 013 KL 1/2 - min 8,0 m. od krawędzi jezdni planowanej
6. Przy wydzielaniu działek pod budowę zagwarantować dojazdy do gruntów rolnych terenu 36 RP.
Obiekt stoi w postulowanej strefie ochrony krajobrazu kulturowego.
Ponadto obiekt chroniony jest zapisem z mpzp Nosocice - Krzepów § 10 poz. 3 i 4.
3. Wszystkie obiekty budowlane powinny być dostosowane do otoczenia pod względem podstawowych elementów formy architektonicznej, jak układ i rodzaj pokrycia dachu, konstrukcja i materiał elewacji zewnętrznej budynku, zastosowane detale jak okapy, podcienia, oprawa otworów okiennych, lukarny, tarasy, balustrady i ogrodzenia, bramy, furtki oraz elementy przestrzenne reklam i znaków towarowych. Zaleca sie do stosowanie do budowy technologii i materiałów miejscowych. Obowiązki te dotyczą w szczególności zabudowy realizowanej w obrębie ustalonej postulowanej strefy ochrony krajobrazu kulturowego pokazanej na rysunku planu.
4. Odstępstwa od zasad ustalonych w pkt. 3 wymagają zgody organu właściwego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Mapa przedwojennego Krzepowa będąca w posiadaniu DGP - wydana przez Herder-Institut Marburg w 1996 r.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek, Edyta Wojtowicz
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

17 lutego 2004