Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

164  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
k. XIX w.

 

Adres obiektu:

Osadników 2

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek na planie prostokąta, murowany i otynkowany, kryty dachem czterospadowym z dachówki ceramicznej stoi przy skrzyżowaniu ul. Osadników z Rudnowską. Budynek ma zagospodarowane poddasze oraz szereg dekoracji na elewacji jak boniowane narożniki budynku, obramienia otworów w elewacji, gzyms podokapowy, oraz lukarny w formie wolich oczek w połaciach dachowych. Budynek ma dwa rodzaje tynków : nakrapiany(baranek) na elewacjach i gładki na boniach, cokole przyziemnym, obramieniu otworów i gzymsie podokapowym. Wszystkie otwory na elewacji z obramieniem, okna wyposażone w zewnętrze, betonowe parapety. Obiekt ma rynny odprowadzające wody opadowe z połaci.
Elewacja zachodnia od strony ul. Osadników odsłoniętaod ulicy z jednym dwuskrzydłowym oknem w parterze. Na elewacji widoczne ślady niedawnej przebudowy. W centralnej części połaci dachowej lukarna w formie wolego oczka.
Elewacja płn. z wejściem i oknem sklepionym łukowato w parterze. Drzwi kasetonowe bez naświetla z obramieniem w formie prostego portalu. Linia dachu w części środkowej miękko wyniesiona do góry jak krawędź wolego oczka obejmuje dwuskrzydłowe okno z obramieniem w części poddasza.
Elewacja południowa z jednym dwuskrzydłowym oknem w parterze oraz lukarną dachową w formie wolego oczka.
Na elewacji wschodniej dwa okna w parterze, jednoskrzydłowe i trzyskrzydłowe oraz lukarna dachowa w formie wolego oczka na połaci dachowej.

 

Historia obiektu:

Budowa budynku datowana jest na koniec XIX w.
Obecnie pełni funkcję budynku mieszkalnego.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego budynku nie pozwala na porównanie go z widokiem współczesnym. Na elewacji zach. widoczne są zmiany współczesne co ilustrują fotografie.
Na fotografii z 2011 r. widoczna jest wymiana dachówki oraz okien, które wyposażono w rolety zewnętrzne. Otwory okienne zostały dostosowane do przemysłowych okien co jest nieporozumieniem budowlanym a napewmo nie służy budynkowi o walorach kulturowych.

Uwagi różne:

Budynek wymaga wymiany stolarki okiennej, uzupełnienia i konserwacji tynków oraz pomalowania ścian pod nadzorem konserwatorskim.
W planie miejscowym Nosocice - Krzepów budynek stoi na terenie oznaczonym symbolem 35 UC/MN i jest zaznaczony jako obiekt o walorach kulturowych.
Dla terenów 35 UC/MN ustala się:
1. Teren przeznaczony pod usługi komercyjne oraz uzupełniające mieszkalnictwo wielo- i jednorodzinne.
2. Adaptacja istniejącej zabudowy. Wskazane wyodrębnienie działki, zabudowanej budynkiem wielorodzinnym.
3. Dopuszcza się modernizację, przebudowę i rozbudowę obiektów usługowych, pod warunkiem ograniczenia uciążliwości do granic sąsiadujących terenów mieszkaniowych.
4. Od strony ul. Osadników preferowana lokalizacja funkcji handlowych.
5. Parkingi niezbędne dla obsługi klientów należy lokalizować na terenie własnym inwestorów.
6. Linie zabudowy od ul. Osadników dowiązać do linii zabudowy istniejącego sklepu.
Ponadto obiekt chroniony jest zapisem z mpzp Nosocice - Krzepów § 10 poz. 3 i 4.
3. Wszystkie obiekty budowlane powinny być dostosowane do otoczenia pod względem podstawowych elementów formy architektonicznej, jak układ i rodzaj pokrycia dachu, konstrukcja i materiał elewacji zewnętrznej budynku, zastosowane detale jak okapy, podcienia, oprawa otworów okiennych, lukarny, tarasy, balustrady i ogrodzenia, bramy, furtki oraz elementy przestrzenne reklam i znaków towarowych. Zaleca sie do stosowanie do budowy technologii i materiałów miejscowych. Obowiązki te dotyczą w szczególności zabudowy realizowanej w obrębie ustalonej postulowanej strefy ochrony krajobrazu kulturowego pokazanej na rysunku planu.
4. Odstępstwa od zasad ustalonych w pkt. 3 wymagają zgody organu właściwego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.


Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

Brak

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek, Edyta Wojtowicz
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

17 lutego 2004