Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

163  

 

Nazwa obiektu:

Dom

 

Czas powstania obiektu:
lata 80-te XIX w.

 

Adres obiektu:

Kolejowa 2

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Dom mieszkalny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek kuriozum stojący w szczerym polu w sąsiedztwie dworca kolejowego w Krzepowie.Obiekt murowany i otynkowany ma formę rozczłonkowanej bryły i na zróżnicowanym rzucie co ma swoje odzwierciedlenie w połaciach dachu. Budynek dwukondygnacyjny z zagospodarowanym poddaszem, murowany i otynkowany, kryty dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej wyposażony w szereg ozdób architektonicznych opisanych poniżej. Obiekt szczytowo posadowiony do ul. Kolejowej. Na ścianach widoczne liczne zacieki. Ze ścian budynku płatami odpada tynk. Dachówka posiada liczne uszkodzenia. Budynek zaopatrzony w rynny odprowadzające z połaci wody opadowe.
Elewacja północna niesymetryczna. Na lewo od elewacji widać fragment ściany parterowej części budynku dobudowanej współcześnie oraz balustradę wejścia do budynku od str. szczytu wschodniego. Na elewacji od strony szczytu wschodniego, betonowe schody do budynku z murowaną i otynkowaną balustradą. Drzwi do budynku na piętrze współczesne, kasetonowe, bez naświetla. Nad drzwiami wyeksponowane nadproże w formie wspartego na konsolach gzymsu podokapowego. Naroża otworu wejściowego ścięte pionowymi frezami. Na prawo od drzwi wmurowany w elewację, wykonany z piaskowca herb "FINKENBVRG" z parą ptaków na gałązce nad zamkiem stojącym w górach. W środkowej części elewacji ryzalit przykryty dachem jednospadowym będącym przedłużeniem połaci północnej. Na ścianie ryzalitu dwa okna dwuskrzydłowe z parapetem zewnętrznym z cegły klinkierowej, na parterze i I p. Przy oknie na piętrze wisi jedna drewniana okiennica. Na ścianie widoczne zakotwione w murze, kute zawiasy dawnych okiennic. Gzyms podokapowy podkreślony ornamentem w formie wnęk międzylizenowych sklepionych półkoliście. Przy szczycie zach. na elewacji dwa okna. Okno na piętrze prostokątne z parapetem zewnętrznym z dachówki ceramicznej i okiennicami, zabite dyktą. Okno w parterze mniejsze z parapetem zewnętrznym z cegły klinkierowej, sklepione łukowato.
Szczyt zachodni niesymetryczny. Na ścianie bocznej ryzalitu widoczne dwa okna jednoskrzydłowe na obu kondygnacjach. Okno na piętrze załonięte zamkniętymi okiennicami. Na szczycie w części parterowej prostokątne okno dwuskrzydłowe. Na poziomie piętra w osi szczytu dwuskrzydłowe okno sklepione łukowato. Przy elewacji płn. okno jednoskrzydłowe. Okno przy szczycie płn. powyżej osi okna w osi szczytu. Przy zwieńczeniu szczytu i w jego osi prostokątne okno dwuskrzydłowe z obramieniem oraz niewielkie okno w części skrajnej, przy elewacji południowej. Wszystkie okna na elewacji posiadają parapet zewnętrzny z dachówki ceramicznej. Pod szczytem w linii dachu biegnie opisany powyżej ornament.
Elewacja południowa z oknem dwuskrzydłowym sklepionym łukowato oraz trzyskrzydłowym, prostokątnym oknem na piętrze. Nad tym oknem na całej elewacji biegnie poziomy pas tynku. Pod gzymsem podokapowym opisany powyżej ornament. Po prawej stronie, przy szczycie wschodnim, naprzeciw drzwi wejściowych z elewacji płn. dwuskrzydłowe okno częściowo zasłonięte przez opierzoną ścianę współczesnej części budynku.
Szczyt wschodni niesymetryczny z dwoma oknami we współcześnie dobudowanej części budynku. Nad oknami tej części budynku dach jednospadowy kryty papą na lepiku ze spadkiem w kierunku wschodnim. Tuż nad dachem w osi szczytu, dwuskrzydłowe okno sklepione łukowato. W części poddasza, nad poziomym pasem tynku w osi szczytu, okno dwuskrzydłowe oraz dwa okna mniejsze, jednoskrzydłowe w częściach skrajnych szczytu. Pod gzymsem podokapowym opisany powyżej ornament. Na prawo przybudowany ganek z wejściem do budynku ze szczytu wschodniego. W parterze poniżej poziomu gruntu drzwi do budynku kasetonowe, bez naświetla. Nad drzwiami wyeksponowane nadproże w formie wspartego na konsolach gzymsu, zadaszonego dachówką ceramiczną. Naroża otworu wejściowego ścięte pionowymi frezami. Przed drzwiami posadzka ceramiczna oraz kilka stopni schodów w dół z murowaną i otynkowaną niewielką balustradą. Na prawo od drzwi, okno jednoskrzydłowe pod gankiem na piętrze. Okno okratowane kratą z kutego żelaza. Naroża otworu okiennego ścięte pionowymi frezami. Nad oknem murowana i otynkowana, zdobiona ornamentem w formie lizen i wnęk międzylizenowych sklepionych półkoliście, balustrada schodów. W osi drzwi na piętrze dwuskrzydłowe, prostokątne okno z parapetem zewnętrznym z dachówki ceramicznej. Nad oknem trójkątne zwieńczenie ściany szczytowej z ornamentem opisanym powyżej. Na prawo w ścianie ryzalitu na elewacji płn. widoczne prostokątne, jednoskrzydłowe, okratowane okno.

 

Historia obiektu:

Powstanie budynku datowane jest na lata 80-te XIX w.Znalezienie nazwiska pierwszego właściciela budynku jest zadaniem dla heraldyka. Powstał jako budynek mieszkalny i taką funkcję pełni nadal.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego budynku nie pozwala na porównanie go z widokiem współczesnym. Dodudowana, parterowa część budynku z dachem jednospadowym ma prawdopodobnie PRL-owski rodowód. Budynek niszczeje.
Wizualizacja budynku z 2011 r. pokazuje jego postępującą degradację.

Uwagi różne:

Stan budynku wymaga natychmiastowych działań ratunkowych pod nadzorem konserwatorskim. W przeciwnym wypadku jego wartości architektoniczne i kulturowe zostaną utracone bezpowrotnie.
W zmianie planu miejscowego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej z 2009 r. budynek stoi na terenie oznaczonym w rysunku planu symbolem 24.1.MN/U.
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 23.2.MN/U i 24.1.MN/U ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) uzupełniające:
a) usługi (z wyjątkiem usług rzemiosła uciążliwego takiego jak warsztaty samochodowe, stolarskie itp.);
b) parkingi i garaże;
c) ulice wewnętrzne, ciągi piesze;
d) infrastruktura techniczna.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
1) nieprzekraczalna i obowiązująca linia zabudowy jak na rysunku planu z zastrzeżeniem pkt 2);
2) dopuszcza się zlokalizowanie budynków garażowych i gospodarczych w głębi działki inwestora;
3) na terenie 24.1.MN/U znajduje się obiekt o walorach kulturowych (budynek mieszkalny), wszelkie działania jak rozbudowa, przebudowa i modernizacja muszą być uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;
4) maksymalna wysokość zabudowy, nie może przekraczać 9.0m i maksymalnie zawierać dwie kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, dopuszcza się piwnice jako kondygnację podziemną w zależności od poziomu wód gruntowych;
5) dachy strome o symetrycznych połaciach, o kącie nachylenia 30-45 stopni, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;
6) na terenie 24.1.MN/U usługi mogą być zlokalizowane tylko w budynku mieszkalnym na parterze, powierzchnia użytkowa usług - maksymalnie 30% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, dla działek położonych od strony terenów PKP (przy ulicy 15.KD1/2) dopuszcza się usługi wydzielone, wolnostojące lub w połączeniu z budynkiem mieszkalnym; powierzchnia użytkowa usług - maksymalnie 50% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego;
1) garaże oraz obiekty gospodarcze wolnostojące lub bliźniacze w formie architektonicznej, nawiązującej do zabudowy mieszkaniowej.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) ustala się minimalną powierzchnię nowych działek przeznaczoną pod zabudowę na 700 m2;
2) ustalenia zawarte w pkt 1) nie dotyczą sytuacji, w której wydzielenie działki służy powiększeniu innej działki, w tym działek włączonych lub przyłączonych do istniejących działek sąsiednich znajdujących się poza granicami planu;
3) dopuszcza się wydzielenie wewnętrznych dojazdów, ulic wewnętrznych i ciągów pieszych, na etapie podziałów terenu pod działki budowlane;
4) należy przeznaczyć co najmniej 30% powierzchni działki na powierzchnię biologicznie czynną;
5) dla ogrodzeń od strony dróg publicznych wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;
6) zazielenienie terenów nie zabudowanych;
7) należy zapewnić co najmniej:
a) dla zabudowy mieszkaniowej - 2 stanowiska postojowe na posesji dla samochodu osobowego (dopuszcza się aby jedno z nich było w garażu);
b) dla zabudowy mieszkaniowej z usługami - 3 stanowiska postojowe na posesji dla samochodu osobowego (dopuszcza się aby jedno z nich było w garażu).
4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:
1) dojazd do terenu 23.2.MN/U od strony terenu 14KD1/2;

Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Mapa przedwojennego Krzepowa będąca w posiadaniu DGP - wydana przez - Herder-Institut Marburg w 1996 r.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek, Edyta Wojtowicz
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie.

 

Data założenia karty:

17 lutego 2004