Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

162  

 

Nazwa obiektu:

Budynek stacji kolejowej

 

Czas powstania obiektu:
pocz. XX w.

 

Adres obiektu:

Kolejowa 4

 

Przeznaczenie pierwotne:

Budynek dworca kolei żelaznej

 

Użytkowanie obecne:

Dworzec PKP

 

Krótki opis obiektu:

Budynek stacji kolejowej mieszczący funkcje usługowe w parterze i mieszkalne na piętrze i ma formę rozczłonkowanej bryły na zróżnicowanym rzucie co znajduje swoje odzwierciedlenie w połaciach dachu. Obiekt murowany i otynkowany, dwukondygnacyjny z zagospodarowanym poddaszem, szczytowo posadowiony do ul. Kolejowej i kalenicowo do torowiska.Budynek główny stacji kryty dachem naczółkowym z dachówki ceramicznej. W części przyziemia cokół z cegły klinkierowej. W części poddasza okazały gzyms podokapowy pomalowany na kolor piaskowy. Obiekt zaopatrzony w system rynien odprowadzających z połaci dachowych wody opadowe.
Elewacja wsch. od ul. Kolejowej z dwoma prostokątnymi, okratowanymi oknami z parapetem zewnętrznym na wysokości cokołu oraz drzwiami przy elewacji płn. Drzwi płycinowe z naświetlem sklepione półkoliście. Nad drzwiami, na poziomie półpiętra, eliptyczne okno. W części poddasza, pod naczółkiem dwa niewielkie prostokątne okna z betonowym parapetem zewnętrznym. Z lewej strony szczytu wsch., w skrzydle budynku wysuniętego w stronę torowiska, w części parteru, duże prostokątne okno. W połaci dachowej szczytu wsch. lukarna w formie okna połaciowego.
Elewacja północna o nieregularnej linii połaci dachowych. Przy szczycie wsch. na elewacji trzy prostokątne okna w części międzykondygnacyjnej i jedno w osi okna środkowego w przyziemnej części elewacji. W połaci dachowej tej części elewacji lukarna dachowa w formie kaferka z trzema oknami przystająca do bocznej ściany szczytu płn. Część środkowa elewacji północnej ze szczytem wyniesionym powyżej dolnej linii połaci. Szczyt przykryty dachem trzyspadowym z lukarną w części strychowej. W elewacji szczytu na poziomie I p. dwa prostokątne okna dwuskrzydłowe z obramieniem i parapetem zewnętrznym. W parterze świeżo zamurowane eliptycznie sklepione wejście główne do budynku. W miejscu dawnych drzwi wstawione zostało dwuskrzydłowe okno z białego PCV. Przy szczycie zach. uskok w elewacji z dachem na poziomie dachu ryzalitu. Ta część elewacji płn. z parą prostokąnych okien dwuskrzydłowych w parterze i Ip. Okna w parterze okratowane.
Do szczytu zachodniego dobudowany pawilon kryty dachem dwuspadowym przeznaczony do towarowej obsługi dworca. W skrzydle budynku wysuniętym w kierunku torowiska prostokątne okno w parterze.
Elewacja południowa (od strony torowiska) ze szczytem skrzydła budynku wystającym w kierunku torowiska z lewej strony i elewacją południową budynku głównego. W szczycie para prostokątnych okien dwuskrzydłowych z parapetem zewnętrznym w partrze i na poziomie I p. W elewacji płd. budynku głównego w części centralnej elitycznie wkomponowane w elewację drzwi na perony z dwoma oknami jednoskrzydłowymi po bokach. Drzwi kasetonowe, wahadłowe, przeszklone z naświetlem nad drzwiami, częściowo przysłoniętym konstrukcją zadaszenia wejścia na perony. W części I p. cztery prostokątne okna dwuskrzydłowe z parapetem zewnętrznym.
Okna w części I p. niższe od okien parteru. Zarówno budynek przeznaczony do towarowej obsługi stacji jak i zadaszenie na wejściem na perony kryte dachem dwuspadowym z papy na lepiku. Na elewacjach widoczne zacieki i ubytki tynku. Na szczycie wsch. i płd. duże tablice na elewacji z oznaczeniem nazwy stacji.

 

Historia obiektu:

Powstanie budynku stacji kolejowej datowane jest na pocz. XX w. W tym lub innym miejscu wcześniej musiał istnieć inny budynek stacji gdyż jak wynika z kronik kolei głogowskiej połączenie Głogowa z Legnicą uruchomione zostało w 1871 r. i napewno prowadziło przez Krzepów. Wcześniej podróżni z Głogowa podróżowali do Wrocławia przez Leszno z którym Głogów otrzymał połączenie w 1858 r. lub przez Legnicę od roku 1871. Obecny budynek nadal pełni rolę budynku stacji kolejowej.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Zamurowane wejście główne z zamianą drzwi na dwuskrzydłowe okno z PCV jest dziełęm współczesnym. W budynku trwa wymiana stolarki z drewnianej na PCV. Wymienione zostały okna w parterze szczytu wschodniego i pojedyncze okno na prawo od wejścia na perony.
Wizualizacja budynku z 2011 r. pokazuje przemianę budynku dworca kolejowego na budynek mieszkalny co ilustruje wstawienie dwuskrzydłowego okna w płn. części elewacji i ocieplenie tago fragmentu budynku.

Uwagi różne:

Wszystkie prace budowlane na budynku powinne być konsultowane z konserwatorem zabytków.
Na terenie Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej budynek leży na terenie oznaczonym symbolem 74 KK.
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 74 KK:
1) Przeznaczenie terenu na komunikację kolejową.
2) W granicach terenów klejowych możliwe są wszelkie inwestycje, remonty i modernizacje obiektów i urządzeń kolejowych w trybie obowiązujących przepisów.
3) Dopuszcza się podział terenu i przeznaczenie wydzielonych terenów na funkcje usługowe, produkcji oraz obsługi komunikacji z wykluczeniem funkcji mieszkaniowych. Nowe tereny muszą posiadać dojazd z drogi publicznej. Nowa zabudowa nie może przekraczać wysokości 3 kondygnacji.
4) Na terenie znajduje się obiekt o wartościach kulturowych (wodociągowa wieża ciśnień). Wszelkie działania, jak rozbudowa, przebudowa i modernizacja, muszą być bezwzględnie uzgodnione z WKZ.

Bibliografia:

Brak.

 

Źródła ikonograficzne:

1. Mapa przedwojennego Krzepowa będąca w posiadaniu DGP - wydana przez Herder-Institut Marburg w 1996 r.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek, Edyta Wojtowicz
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

17 lutego 2004