Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

161  

 

Nazwa obiektu:

Budynek parafii

 

Czas powstania obiektu:
pocz. XX w.

 

Adres obiektu:

Akacjowa 34

 

Przeznaczenie pierwotne:

Dom mieszkalny

 

Użytkowanie obecne:

Dom parafialny

 

Krótki opis obiektu:

Budynek dwukondygnacyjny składający się z budynku głównego, skrzydła na elewacji południowej i tarasunad parterem zamykającego przestrzeń pomiędzy budynkiem głównym i skrzydłem. Oprócz tego dwie dobudówki kryte dachem jednospadowym na elewacji zach. (garaż) i południowej. Wszystkie obiekty murowane otynkowane i pomalowane na biało. Budynek główny i skrzydło, dwukondygnacyjne kryte dachem dwuspadowym z blachy dachówkopodobnej. Pozostałe zadaszenia jednospadowe z pokryciem z tej samej blachy. W części przyziemia, pomalowany na kolor ciemnobrązowy, cokolik dokoła całego budynku. Obiekt wyposażony w system rynien z ciemnobrązowego PCV, odprowadzający z połaci dachowych wody opadowe.
Budynek główny kalenicowo posadowiony do ul. Akacjowej.
Elewacja płn. (od ulicy) z dwoma okratowanymi oknami dwuskrzydłowymi przy szczytach z parapetami zewnętrznymi z ceramiki szkliwionej. W środkowej części elewacji wnęka po zaślepionym oknie i drzwi do budynku. Nad wejściem współczesny wiatrołap. Okna i wnęka z ciemnobrązowym obramieniem. W osi otworów parteru w części poddasza prostokątne wnęki pomalowane na kolor ciemnobrązowy. Nad wnękami prosty gzyms podokapowy. Przy szczycie zach. drzwi do garażu.
Elewacja zachodnia ze szczytem budynku głównego do którego dobudowany jest budynek gospodarczy (garaż) i boczną ścianą skrzydła budynku. W parterze skrzydła dwa okna z ciemnobrązowym obramieniem i parapetem zewnętrznym, okratowane. W części poddasza w skrzydle bydynku, okno dwuskrzydłowe przy szczycie płd.
W budynku głównym na poziomie poddasza, okno dwuskrzydłowe w osi szczytu z trzema wnękami pomalowanymi na kolor ciemnobrązowy. Jedna w osi okna, dwie w częściach skrajnych szczytu. Przy elewacji północnej fragment gzymsu podokapowego na szczycie. W przybudówce do szczytu płd. skrzydła ciemnobrązowe drzwi jednoskrzydłowe.
Elewacja południowa ze szczytem skrzydła budynku, parterową częścią budynku z tarasem, oraz płd. elewacją budynku głównego. Szczyt płd. skrzydła budynku z dobudówką gospodaczą wzmocniony lizeną w środkowej części szczytu. W dobudówce oraz ścianie parterowej części budynku okratowane okna dwuskrzydłowe. W widocznym fragmencie elewacji budynku głównego wnęki pod gzymsem podokapowym.
Elewacja wschodnia ze szczytem wschodnim budynku głównego, elewacją wschodnią skrzydła budynku i parterowej części budynku pod tarasem. Szczyt wsch. budynku głównego z dwoma okratowanymi oknami z parapetem zewnętrznym z ceramiki szkliwionej w parterze i oknem dwuskrzydłowym w osi szczytu w części poddasza na poziomie gzymsu podokapowego. Oprócz tego w części poddasza trzy wnęki pomalowane na kolor ciemnobrązowy. Jedna w osi okna, dwie w częściach skrajnych szczytu. Na szczycie przy elewacjach płn. i płd. fragmenty gzymsu podokapowego. W parterowej części budynku pod tarasem oraz we wsch. elewacji skrzydła budynku okno dwuskrzydłowe przy szczycie płd. i drzwi jednoskrzydłowe w części środkowej
Taras ze spadkiem w kierunku płd. Balustrada współczesna z kształtowników stalowych. Drzwi w parterze z identycznym współczesnym wiatrołapem jak na elewacji północnej.

 

Historia obiektu:

Budynek powstał na pocz. XX w. Jest budynkiem położonym najbliżej cmentarza na pograniczu Nosocic i Krzepowa. Nie wiadomo czy od początku był budynkiem związanym z działalnością kultową. Obecnie pełni funkcję budynku parafialnego kościoła p.w. Naświętszego Serca Jezusowego w Krzepowie.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego budynku nie pozwala na porównanie go z wyglądem współczesnym. Na przedwojennej mapie budynek ma kształt regularnego prostokąta co wskazuje na to, że dobudówki przy elewacji płd. i zach. mają rodowód późniejszy niż sam budynek.
Wizualizacja budynku z 2011 r. pokazuje częściowe zamurowanie wnęki na lewo od wejścia do budynku. Obiekt wyposażono w rynny oraz pomalowano na kolor różowy.

Uwagi różne:

Podczas robienia zdjęć obiektu prowadzone były na elewacjach prace remontowe, co ilustrują zdjęcia.
Istnieje obawa, że budynek obrastający w dobudówki i wiatrłapy zatraci swoją bryłę pierwotną, dlatego wszelkie prace budowlane na budynku powinny być konsultowane z konserwatorem zabytków.
W planie miejscowym Nosocice - Krzepów budynek nie jest oznaczony w rysunku planu jako obiekt o walorach kulturowych), stoi na terenie oznaczonym symbolem 28 MN/UC.
Dla terenu 28 MN/UC i 28.1 MN/UC ustala się:
1. Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługi nieuciążliwe.
2. Wskazane działki duże o pow. przekraczającej 600 m2 z ogrodami. Funkcje usługowe w parterach budynków mieszkalnych wydzielonych.
3. Dopuszczalny podział wewnętrzny terenu pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi publicznej.
4. Budynki I-II kondygnacyjne z poddaszem. Dachy min. 2-spadowe, równoległe, kalenicą do dróg zewnętrznych
5. Linia zabudowy od ul. Akacjowej – min. 8,0 m, od ulicy dojazdowej 011 KD – min. 6 m.
Ponadto pobiekt chroniony jest zapisem z mpzp Nosocice - Krzepów § 10 poz. 3 i 4.
3. Wszystkie obiekty budowlane powinny być dostosowane do otoczenia pod względem podstawowych elementów formy architektonicznej, jak układ i rodzaj pokrycia dachu, konstrukcja i materiał elewacji zewnętrznej budynku, zastosowane detale jak okapy, podcienia, oprawa otworów okiennych, lukarny, tarasy, balustrady i ogrodzenia, bramy, furtki oraz elementy przestrzenne reklam i znaków towarowych. Zaleca sie do stosowanie do budowy technologii i materiałów miejscowych. Obowiązki te dotyczą w szczególności zabudowy realizowanej w obrębie ustalonej postulowanej strefy ochrony krajobrazu kulturowego pokazanej na rysunku planu.
4. Odstępstwa od zasad ustalonych w pkt. 3 wymagają zgody organu właściwego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.


Bibliografia:

Brak

 

Źródła ikonograficzne:

1. Mapa przewdwojennego Krzepowa będąca w posiadaniu DGP.

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek, Edyta Wojtowicz
zdjęcia: Bogdan Samorek
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miejskiego w Głogowie

 

Data założenia karty:

13 stycznia 2004