Karta ewidencyjna obiektu

 

Nr ewidencyjny:

160

Nr rejestru zabytków:
A/744

Data wpisu do rejestru zabytków:
2006-04-04

 

Nazwa obiektu:

Kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego

 

Czas powstania obiektu:
1810 r.

 

Adres obiektu:

Kościelna 1

 

Przeznaczenie pierwotne:

Kościół Ewangelicki

 

Użytkowanie obecne:

Kościół Rzymsko-Katolicki

 

Krótki opis obiektu:

Kościół orientowany, jednonawowy wybudowany na planie prostokąta z licznymi dobudówkami. Od strony zachodniej wieża kwadratowa, u szczytu przechodząca w ośmiobok. Nawa i prezbiterium podparte filarami przyporowymi. W narożniku północno-zachodnim dobudowana okrągła wieża schodowa. Zakrystia dobudowana od południowej strony prezbiterium. Kościół posiada 4 przęsła w nawie głównej i 2 w części prezbiterium. Sklepienie proste krzyżowe. Dawny ołtarz z kafli glazurowanych zniszczony podczas wojny w 1945 roku. Obecny ołtarz pochodzi z kaplicy szpitala w Głogowie. Zachowany witraż za ołtarzem głównym przedstawia Najśw. Serce Jezusa i św. Marię Alacoque. Chrzcielnica i ambona drewniane. Na elewacji północnej obok wejścia bocznego stoi barokowa grupa Ukrzyżowania, wykonana z piaskowca oraz cztery płaskorzeźby ze stacji różańcowych z poł. XVII w., rozmieszczonych pierwotnie przy drodze z Głogowa do Grodowca.

 

Historia obiektu:

Powstanie kościoła w różnych źródłach datowane jest przez Jerzego Sadowskiego na rok 1910. Na liście konserwatorskiej obiektów o walorach kulturowych budynek datowany jest na koniec XIX w. Twórcą kościoła był budowniczy Michael. Został zdudowany w stylu neogotyckim.

Zmiana bryły zewnętrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Istniejące informacje dotyczą tylko zniszczeń we wnętrzu kościoła, brak danych dotyczących zmian w kształcie bryły obiektu.
W konfrontacji przedwojenną pocztówką na elewacji północnej, na lewo od barokowej rzeźby ze sceną Ukrzyżowania, okno w istniejącej przybudówce przerobiono na drzwi wejściowe i dobudowano schody prowadzące do tych drzwi. Nie wiadomo czy różnice w kolorze dachówki są założeniem pierwotnym budowniczego, czy późniejszego remontu dachu? Na fotografiach z 2011 r. widoczna jest wymiana dachówki na całym obiekcie nowe zadaszenia z blachy miedzianej wszystkich wież oraz uporządkowanie otoczenia i konserwacja detali na elewacjach.

Uwagi różne:

Decyzją A/744 z 04. 04. 2006 r. kościół został wpisany do rejestru zabytków. W związku z ustawą z dn. 24. 07 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego tróstopniowego podziału terytorialnego państwa z dn. 14. 05. 2004 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego rejestru zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. nr 124, poz. 1305) z dniem 05. 08. 2010 r. zabytek został przeniesiony do księgi rejestru zabytków nieruchomych województwa dolnośląskiego pod numer A/744.
W planie miejscowym Nosocice - Krzepów kościół położony jest na terenie oznaczonym symbolem 39 UPk.
Dla terenu 39 UPk ustala się:
1. Teren usług publicznych kultury – kościół
2. Postulowane wpisanie obiektu do rejestru zabytków.
3. Istniejący od północy plac przystosować do roli parkingu na samochody osobowe. Posadzka brukowa lub z innego materiału naturalnego z zastosowaniem systemu odwadniania terenu.
4. Przebudować schody wejściowe z ul. Kościelnej z zastosowaniem muru oporowego i barier ochronnych, w sposób umożliwiający modernizację ulicy.
5. Wzdłuż granicy południowej i wschodniej należy obsadzić szlachetne gatunki drzew liściastych.

Bibliografia:

1. Jerzy Sadowski - Encyklopedia Ziemi Głogowskiej - zeszyt 7 - "Krzepów - kościół p.w. Najśw. Serca Jezusowego".
2. Wikipedia - Głogów, zabytki.

 

Źródła ikonograficzne:

1. Reprinty map przedwojennego Krzepowa będące w posiadaniu DGP.
2. Przedwojenna pocztówka z widokiem północnej elewacji kościoła ze zbiorów Rafaela Rokaszewicza

 

Opracowanie karty ewidencyjnej:

tekst: Bogdan Samorek
zdjęcia: Bogdan Samorek, kwiecień 2003r. oraz grudzień 2004r.
plany i rysunki: Bogdan Samorek
opracowanie strony internetowej: Leszek Nowicki

 

Miejsce przechowywania negatywów:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Dział Gospodarki Przestrzennej
Urząd Miejski w Głogowie

 

Data założenia karty:

13 stycznia 2004